Le vol d'une femme mariée doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


thiklɛ jari cogu rətchə.
jari coguaŋ kɔ
abhedaŋba kisim jari cogu phɛllɛ, pəhila yaˀ raːktɛsi.
yaˀ raːktɛsiaŋ khunchi wayɛsi.
yaˀ mɛraːktɛ khɔmbhɛaŋ kɔ
khunchi aphna khunchi niŋwa tɔŋɛaŋ kɔ khanhaˀ
niŋwa mɛdɔŋɛaŋ — niŋwa tɔŋɛaŋ khunɛ jari cogu teˀru.
cogu teˀruaŋ kɔ pesiaŋ khunchi himmu yuŋɛsi'llɛ khunchi himmu yuŋɛsi.
khɔmbhɛaŋ yammu tumb'ɛllɛ kɔ kuhimdaŋma hɔksu.
khɔmbha "atti pe kɔ?" pha hɔksu'llɛ ni khanhaˀ hanhaˀ hanhaˀnu kunn'yanu kullamsanu khunchi sosorik mɛwayɛ
kuŋg'wa mɛwayɛ phɛaŋ kɔ sen mɛdosusi'llɛ kɔ
"khunchi ɛmbhɔ khɔllɛ teˀru ro! phəlana jari cogu teˀru."
"e! teˀru" pha
poksɛ. poksɛ'llɛ kɔ
yok mɛdhɔkturɔ mɛdeˀru yok mɛdhɔkturɔ mɛdeˀru'llɛ kɔ
khɔmbhɛaŋ mɛnisu.
khɔtmu mɛdeˀru phɛaŋ mɛnisuaŋ kɔ
mɛnisuaŋ kɔ yammu "ləu! teˀru kɔrɔ alla khunɛ hɔŋma
atti pesiaŋ mɛdeˀrui? atti pesiaŋ — yo mɛdeˀrui? tho mɛdeˀrui? phɛaŋ kɔ
mɛhɔksurɔ mɛdeˀru'llɛ kɔ
na mɛdeˀru rətchə. na mɛdeˀruaŋ hɔtna
himna mɛdziksuaŋ yuŋɛ.
mɛdziksuaŋ yuŋɛ'llɛ kɔ — hatmu thik kɔ — yok kɛdhɔkpa thik wayɛ.
ha yok kɛdhɔkp'ɛllɛ kɔ yok thɔktu rətchə.
khɔmbha yok thɔktuaŋ kɔ nisuaŋ kɔ ɛtmu yuŋ pha khunɛ nisu'llɛ kɔ "ləu!
lɛndik pekm'ɛllɛ kɔ amni.
alla sɛndik ni pekma poŋ khɔn kɔ.
sɛndik pekma tɛmma poŋ" phɛaŋ khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.
cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ "alla tɛmma sɛndik khɔmbhɛllɛ sɛndik haːt paŋma hatmu?
"mɔna haːt ani mɔna yuŋ?" phɛllɛ — "ann'ya thik yuŋ" lɔˀrɛ yammu keʈa'llɛ.
"ləu! kɛnn'ya yuŋ kɔrɔ kɛnn'ya s'waʔ pegɛaŋ khɛnɛ mɛttɛ.
kɛnn'ya pegɛaŋ mɛttɛaŋ kɔ kɛnn'yarɛ kɛmɛt lo —
atti mɛimmi talthaŋ mɛimmi bhuĩ tala mɛimmi the'tmu mɛimmi
atti mɛimba tɛnnɛtmu khɛnɛ yok thɔktɛaŋ yammu anigɛ amɛttɛ,"
phɛaŋ kɔ khan — khunɛ mɛbaŋsu mɛdesu keʈa. keʈan peaŋ kɔ keʈan ?? pe.
kunn'ya sen tosu'llɛ kɔ
kunn'ya sen tosu'llɛ kɔ "na!" kunn'yarɛ mɛttu,
"thaŋ talthaŋ mɛipsɛaŋ nɛ jari kɛdzokpa mɔnan kɔ" phɛaŋ kɔ mɛttu kunn'ya'llɛ.
khɔmbhɛaŋ khunɛ phɛrɛaŋ ɛtna kudzumhaˀ kumbasi kumbhusi kun'saˀsi kumbhɔŋasi jəmmə mɛttusi.
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔmbhɔgɔrɔ pegi ləu! alla.
allo pekmaŋ ʈhikkə yo kɛtma bela'llɛ khunɛ anninɛmba hisablɛ pegigɛaŋ kɔ
atti — anninɛmba hisablɛ pegigɛaŋ kɔ khɛnɛ kɛnn'yarɛ kuhimmu khɛnɛ rɔt ənikhera pegɛaŋ khɛnɛ ciŋsiŋŋɛ!
khɔmbhɛaŋ akkhot mak lɔˀ bekɛllɛ bela tɛmsumaŋ han tɛmsumaŋ kheksum," phɛaŋ kɔ
khunchi cumluŋ khatmu khunchi mɛdzogɛ.
mɛdzogɛaŋ — ɛmbha cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ na mɛbe kɔrɔ
nam th'yɛ belarɔ mɛgɛrɛ khunchi himmu kɔ.
nam th'yɛ belarɔ mɛgɛrɛaŋ ni
khɔmbhɛaŋ kɔ khunchi cəĩ kɔ ɛtna napmi him thikɛtmu mɛyuŋɛ.
"atti kɛbekpaaniŋ kɔ?" mɛmɛttusi'llɛ "anigɛ kɔ yo kɛbekpaadigɛ ni,"
mɛmɛttusiaŋ iŋ mɛlɛktusi.
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ kunn'yarɛ kuhimmu ciŋsiŋŋaŋ yuŋɛ.
hɔmbhɛaŋ ciŋsiŋŋaŋ ni akkho khunɛ kɔ kunn'yarɛ jəmmə mɛttu ɛtmu ɛtmu mɛipsɛaŋ nɛ bhənda
asennaŋ mɛttuaŋ əi! yammu akkhottaŋ mɛttuaŋ kɔ.
yammu mɛdɔŋsiŋŋaŋ kɔ yammu kha mɔnan sɛndik mɛbeaŋ mɛdɛmsu.
mɛdɛmsu'llɛ lisi ŋasi mɛbhuŋsiŋŋaŋ mɛdɛmsu. mɛdɛmsuaŋ kɔ
i mɛgheksu. i mɛgheksu'llɛ kɔ khatmu i mɛgheksuaŋ kɔ — i mɛgheksu mɛnɛssu'llɛ kɔ
yammu hahaːtlɛ the poksɛ attiattiaŋ mɛd'yɛaŋ thethe mɛdzogu mɔna i mɛgheksuaŋ nɛ poksɛ'llɛ kɔ
"ləu! theaŋ i mɛgheksu" pha "khannɛn phɛllɛ ni?"
"napmi himdaŋma ɛtmu taːru khunɛ."
khɔmbhɛllɛ kudɛmsɛ mɛd'yɛaŋ i mɛgheksuaŋ nɛ pha.
yammu khunɛ kusuba'llɛ khɛpsu.
hɔmbhɛaŋ kusubannaŋ t'yɛ.
khɔmbhɔ kusuban t'yɛ —
khɔmbhɛaŋ kɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdzupsɛ mɛd'yɛ.
khɔmbhɛaŋ "the poksɛ'llɛ ni ɛmbhɔ jəmmə kɛdzupsi kɛdɛi phɛllɛ ni?"
"ɛmbhɔ iŋga ahimdaŋma ɛllɛ khuːttuaŋ taːru. khuːttu phɛttu." khɔmbhɛllɛ
"iŋga khɔllɛ kuhɔŋsɛ t'yaŋŋɛllɛ ɛtmu ɛllɛ kɔttu rətchə. khɔmbhɛaŋ anigɛ tɛmsumbɛaŋ kheksumbɛaŋ nɛ.
alla suba'llɛ kɛdɔŋsubai?
anigɛ ɛn — alla ɛn tɛmsumbɛaŋ teˀrumbɛbai?" phɛllɛ ni
"iŋga tɔŋsuŋ.
khɛni jəti khɛni kɛbaːttumb'ɛllɛ bəmojim phɛllɛ mɛnuˀnɛn.
ɛllɛ heˀrubasəmm'ɛl lɔt nuˀ.
thɔrubasəmm'ɛl lɔt iŋga tɔŋsuŋ piniŋ.
tərə ɛllɛ the khambekaŋ yɔllik mɛnɛnɛn.
siŋŋaŋ yɔllik mɛgɔttun. luŋŋaŋ yɔllik mɛgɔttun khɔmbhɛllɛ.
alla kughambekkɛllɛ akkh'yarik thɔru?
kukhambekkɛllɛ kudhɔndhɔn lɔt iŋga tɔŋsuŋ piniŋ."
mɛttusiaŋ kusuba'llɛ mɛttusi'llɛ kɔ, "ləu!
khɔmbhɔ ain anigɛ yaːktigɛba poksɛ."
yaːktinnɛ!" mɛttusi kusuba'llɛ yammu.
khɔmbhɛaŋ mɛyaːktɛ.
hɔmbhɛaŋ mɛyuŋɛaŋ kɔ hɔmbhɛaŋ kusuba'llɛ tɔŋsu purusi.
tɔŋsu purusi kɔrɔ yammu niyaːn sumyaːn tərika mɛhɔksu.
khɔmbhɛaŋ kɔ kɛsemb'ɛn mɛhɔksu mɛhɔksu mɛhɔksu
niyaːn sumyaːllɛ mɛghosuaŋ khunchi
"ləu! jəmmərɛ khɛni saʈhi yaŋ lɔt kɛghosumba mɛːnni?
khɔnnaŋ yo khɔnnaŋ tho mɛːn" phɛ poksɛ'llɛ ni alla saʈhi yaŋ khɔmbhɛllɛ
"saʈhi yaŋ ni kɛhɔksum phɔgɔrɔ allo saʈhi yaŋ allo hop.
ã sumboŋ the piasigɛ.
khɔmbhɔ sumboŋ khɛni the'llɛŋ kɔ khɛnɛ —
khɛni pit kɛdeˀrumlɔ poŋ saːŋwa kɛdeˀrumlɔ poŋ,"
phɛaŋ kɔ pitɛllɛ kudamaŋ mɛdzogu.
pitɛllɛ kudam pəndrə, saːŋwa'llɛ kudam calis mɛdzoguaŋ kɔ mɛdɔŋsu,
jəmmə mɛyoˀruaŋ mɛdɔŋsuaŋ. mɛyuŋɛ.
mɛdɔŋsu'llɛ ni khɔmbhɛaŋ mɛsaptu "ləu! saʈhi yaŋŋɛtmu khɛnɛ kɛdɛndɛi?" phɛllɛ
"tɛndaŋ," lɔˀrɛ keʈa'llɛ kɔ.
tɛndɛaŋ kɔ saʈhi yaŋŋɛtmu mɛsaptuaŋ sapla mɛsaptuaŋ khunchi jəmmərɛ mɛdɔŋsuaŋ bhərpai mɛsaptu.
mɛsaptuaŋ mɛburu.
mɛburu khɔmbhɛaŋ hatmu kɔ kusubahaˀrɛ jəmmə karbari jəmmə mɛbhuŋsiŋŋaŋ mɛyuŋɛ. aphno dajubhai kumbhu kun'saˀ mɛyuŋɛb'ɛtmu,
"ləu! alla kɛtɔŋɛ kɔrɔ khɛni yɔllik mɛːndu alla
kɛghuːpp'ɛllɛ khɛnɛ kubh'rɛk kɛlɔːtturɔ poŋ.
ã kumet kɛbekp'ɛllɛaŋ kubh'rɛk kɛlɔːtturɔ poŋ kumet," mɛmɛttuaŋ kɔ kubh'rɛk kubh'rɛk.
khɔmbhɛaŋ "yaŋ ŋaŋasi khɛnchi kɛdhasi yaŋ ŋaŋasinu.
khɛnchi ləu! thi pɔŋ thik thi pɔŋ thikthik kɛdhasi" mɛmɛttusiaŋ kɔ
mɛmɛttusi mɛdɛmsusi'llɛ nɛpmujənalɛ thi pɔŋ thikthiknu yaŋ ŋaŋasi nɛssusi.
nɛssusiaŋ mɛdɔŋsu. ??
khanhaˀ ?? ?? mɛyuŋɛaŋ kɔ kudaːndiks'ma kɔ bihandik khunchi mɛsɛrɛaŋ kɔ jəmmə mɛbe.
ləu tyəti. tyətinəi sər əbə.
A man eloped with a married woman.
When he eloped —
how he eloped is, first the two of them paddy-danced.
They paddy-danced and they were together.
They paddy-danced, and
they got along —
they got on, and he took her away.
They went and stayed at his house — they stayed at his house.
Then the first husband looked for his wife.
"Where did she go?" — he looked for her, they were all together — who all — his aunts, his nephews, etc.
His maternal uncles were there, when they asked them,
"Those two — so-and-so took her away! So and so eloped with her and took her away!"
"Oh! He took her!"
That was the situation.
They went on investigating,
and they found out.
When they found out that she had been taken away,
"Well, if he took her we have to look for her.
Where did they go? Where did they take her? Did they take her down? Did they take her up?" they said,
and they went on looking, and
it turned out they had taken her across over there. They had taken her
and hidden her in a house over there.
They had hidden her, but there there was one — there was a scout.
That scout had tracked them down.
He tracked them down, and when he had found out where they were, [the others said,] "Well,
if we go by day, they'll see us.
So now we must go by night.
We must go by night and catch them," they decided in council.
"Who should we send there at night to catch him?
Do we have anyone there?" — "My aunt lives there," said the boy (?i.e. the husband).
"Well, if your aunt lives there, you go secretly to your aunt and tell her.
If you go to your aunt, she'll tell you —
where they are sleeping — if they are sleeping upstairs or downstairs, or wherever they are sleeping.
Once you've traced out the place where they are sleeping, you tell us,"
they said, and they sent him off, the boy. The boy went
and asked his aunt,
he asked her and she said "Over there!
They're sleeping on the upper storey, the adulterers," said his aunt.
Then he came back and told his friends, his brothers, his father's people, his paternal uncles — he told them all.
"OK! In that case, let's go!
"Now we'll go and just when we arrive down below — we'll go in a way that we won't be seen and
you — you only — go to your aunt's house and hide.
Then later, when it gets dark, let's catch him and tie him up."
They met and that is what they decided.
They held a council and went off,
and they arrived at the couple's house at sunset.
They arrived at sunset,
and they stayed in someone's house.
When people asked them, "Where are you all going?" — "We're heading down there,"
they lied to them.
The boy was hiding in his aunt's house.
[[He hid and later his aunt told him all, where they (the couple) were sleeping —
she had already told him before — she told him again.]]
They got together and they went by night and caught the man.
Four or five of them got together and held him.
They tied him up. When they tied him up — when they had him tied up —
the situation [in the eyes of the neighbors] was that some people had come down from somewhere for some reason and had done all these things and had tied a man up —
"Hey, why did you tie that man up?"
"He brought someone else's wife here!"
They had come to catch him and they had him tied up.
Then his village headman heard,
and the headman arrived.
The headman arrived
the brothers (of the husband) all came in a group.
"Why have you all gotten together and come here?"
"This man stole my wife and brought her here. He stole her and brought her here.
I came looking for her and he's got her. So we caught him and we've got him tied up.
Now, headman, are you going to make a deal?
Or do we take him away?"
"I'll settle it.
But it won't just be whatever amount you say.
Only what he can afford.
I'll only fix you up with as much as he can afford.
He doesn't have much land.
He doesn't have much forest or anything.
Now how much can his land bear?
I'll fix you up with what his land can bear and no more."
When the headman said this, they said "Well,
in that case today we'll have to stay over."
"Stay over!" said the headman.
And they stayed.
Then they stayed and the headman fixed things up for them.
They looked for a solution for two or three days.
They tried to find money.
After two or three days they got some.
"OK! Altogether it's sixty rupees you get, right?
No less and no more." — that was the arrangement.
"If you're looking for sixty rupees cash, we don't have sixty rupees now.
We'll give you thirty rupees,
and then thirty rupees worth of something —
you'll have to take cows, you'll have to take buffaloes."
So they made a price for cows.
They agreed on fifteen rupees as the price of a cow and forty the price of a buffalo.
They added it all up reached an agreement.
When they had agreed, they wrote it down. "OK! Do you agree to sixty rupees."
"I accept," said the boy.
When they'd agreed on sixty rupees they wrote it down and wrote out the receipt.
They wrote it out for him.
Then the headman and his assistants all got together. All the parties gathered.
"Well, now if it's agreed, there's not much left to do.
You, the wife-stealer, you have to pay half [of the arbitration fee].
And you, whose wife took off, you have to pay half," they said, fifty-fifty.
"You owe five rupees each, and along with the five rupees each,
you owe one pot of whiskey each," they told them.
They caught the two of them, and they put down five rupees and one pot of whiskey each.
They put down what they owed and settled the matter.
They sat together, and then the next day in the morning they separated and all went off.
That's it. That's all, sir, for now.

S1 doi

stop écouter
thiklɛ jari cogu rətchə.

thik-lɛ

one-ERG

jari

adultery

cog-u

do.S2-3SG.O

rətchə

EVIDA man eloped with a married woman.

S2 doi

stop écouter
jari coguaŋ kɔ

jari

adultery

cog-u-aŋ

do.S2-3SG.O-CJ

TOPWhen he eloped —

S3 doi

stop écouter
abhedaŋba kisim jari cogu phɛllɛ, pəhila yaˀ raːktɛsi.

abhedaŋba

how.ADJ

kisim

kind

jari

adultery

cog-u

do.S2-3SG.O

phɛllɛ

COMP

pəhila

first

yaˀ

paddy.PV

raːkt-ɛsi

dance.S2-PA.DUhow he eloped is, first the two of them paddy-danced.

S4 doi

stop écouter
yaˀ raːktɛsiaŋ khunchi wayɛsi.

yaˀ

paddy.PV

raːkt-ɛsi-aŋ

dance.S2-PA.DU-CJ

khunchi

3NSG

way-ɛsi

be.S2-PA.DUThey paddy-danced and they were together.

S5 doi

stop écouter
yaˀ mɛraːktɛ khɔmbhɛaŋ kɔ

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːkt-ɛ

3PL-dance.S2-PA

khɔmbhɛaŋ

then

TOPThey paddy-danced, and

S6 doi

stop écouter
khunchi aphna khunchi niŋwa tɔŋɛaŋ kɔ khanhaˀ

khunchi

3NSG

aphna

own

khunchi

3NSG

niŋwa

mind

tɔŋ-ɛ-aŋ

agree.S2-PA-CJ

TOP

khan-haˀ

that-PLthey got along —

S7 doi

stop écouter
niŋwa mɛdɔŋɛaŋ — niŋwa tɔŋɛaŋ khunɛ jari cogu teˀru.

niŋwa

mind

mɛ-tɔŋ-ɛ-aŋ

3PL-agree.S2-PA-CJ

niŋwa

mind

tɔŋ-ɛ-aŋ

agree.S2-PA-CJ

khunɛ

3SG

jari

adultery

cog-u

do.S2-3SG.O

teˀr-u

take.S2-3SG.Othey got on, and he took her away.

S8 doi

stop écouter
cogu teˀruaŋ kɔ pesiaŋ khunchi himmu yuŋɛsi'llɛ khunchi himmu yuŋɛsi.

cog-u

do.S2-3SG.O

teˀr-u-aŋ

take.S2-3SG.O-CJ

TOP

pe-si-aŋ

go.S2-DU-CJ

khunchi

3NSG

him-mu

house-LOC

yuŋ-ɛsi-ɛllɛ

stay.S2-PA.DU-SUB

khunchi

3NSG

him-mu

house-LOC

yuŋ-ɛsi

stay.S2-PA.DUThey went and stayed at his house — they stayed at his house.

S9 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu tumb'ɛllɛ kɔ kuhimdaŋma hɔksu.

khɔmbhɛaŋ

then

yammu

again

tumba-ɛllɛ

elder-DEF.ERG

TOP

ku-himdaŋma

3SG-wife

hɔks-u

look.for.S2-3SG.OThen the first husband looked for his wife.

S10 doi

stop écouter
khɔmbha "atti pe kɔ?" pha hɔksu'llɛ ni khanhaˀ hanhaˀ hanhaˀnu kunn'yanu kullamsanu khunchi sosorik mɛwayɛ

khɔmbha

thus

atti

where

pe

go.S2

TOP

pha

COMP

hɔks-u-ɛllɛ

look.for.S2-3SG.O-SUB

ni

EMPH

khan-haˀ

that-PL

han-haˀ

that-PL

han-haˀ-nu

that-PL-ABL

ku-n'ya-nu

3SG-aunt-SOC

ku-lamsa-nu

3SG-nephew-SOC

khunchi

3NSG

so-sorik

REDUP-together

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PA"Where did she go?" — he looked for her, they were all together — who all — his aunts, his nephews, etc.

S11 doi

stop écouter
kuŋg'wa mɛwayɛ phɛaŋ kɔ sen mɛdosusi'llɛ kɔ

ku-k'wa

3SG-mat.uncle

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PA

phɛaŋ

COMP

TOP

sen

PV

mɛ-tos-usi-ɛllɛ

3PL-ask.S2-3.O.NSG-SUB

TOPHis maternal uncles were there, when they asked them,

S12 doi

stop écouter
"khunchi ɛmbhɔ khɔllɛ teˀru ro! phəlana jari cogu teˀru."

khunchi

3NSG

ɛmbhɔ

thus

khɔn-lɛ

that-ERG

teˀr-u

take.S2-3SG.O

ro

EXCL

phəlana

so.and.so

jari

adultery

cog-u

do.S2-3SG.O

teˀr-u

take.S2-3SG.O"Those two — so-and-so took her away! So and so eloped with her and took her away!"

S13 doi

stop écouter
"e! teˀru" pha

e

EXCL

teˀr-u

take.S2-3SG.O

pha

COMP"Oh! He took her!"

S14 doi

stop écouter
poksɛ. poksɛ'llɛ kɔ

poks-ɛ

become.S2-PA

poks-ɛ-ɛllɛ

become.S2-PA-SUB

TOPThat was the situation.

S15 doi

stop écouter
yok mɛdhɔkturɔ mɛdeˀru yok mɛdhɔkturɔ mɛdeˀru'llɛ kɔ

yok

trace.PV

mɛ-thɔkt-u-rɔ

3PL-trace.S2-3SG.O-PROG

mɛ-teˀr-u

3PL-AUX.S2-3SG.O

yok

trace.PV

mɛ-thɔkt-u-rɔ

3PL-trace.S2-3SG.O-PROG

mɛ-teˀr-u-ɛllɛ

3PL-AUX.S2-3SG.O-SUB

TOPThey went on investigating,

S16 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mɛnisu.

khɔmbhɛaŋ

then

mɛ-nis-u

3PL-see.S2-3SG.Oand they found out.

S17 doi

stop écouter
khɔtmu mɛdeˀru phɛaŋ mɛnisuaŋ kɔ

khɔtmu

there

mɛ-teˀr-u

3PL-take.S2-3SG.O

phɛaŋ

COMP

mɛ-nis-u-aŋ

3PL-see.S2-3SG.O-CJ

TOPWhen they found out that she had been taken away,

S18 doi

stop écouter
mɛnisuaŋ kɔ yammu "ləu! teˀru kɔrɔ alla khunɛ hɔŋma

mɛ-nis-u-aŋ

3PL-see.S2-3SG.O-CJ

TOP

yammu

again

ləu

INTERJ

teˀr-u

take.S2-3SG.O

kɔrɔ

if

alla

now

khunɛ

3SG

hɔŋ-ma

look.for.S1-INF"Well, if he took her we have to look for her.

S19 doi

stop écouter
atti pesiaŋ mɛdeˀrui? atti pesiaŋ — yo mɛdeˀrui? tho mɛdeˀrui? phɛaŋ kɔ

atti

where

pe-si-aŋ

go.S2-DU-CJ

mɛ-teˀr-u-i

3PL-take.S2-3SG.O-Q

atti

where

pe-si-aŋ

go.S2-DU-CJ

yo

below

mɛ-teˀr-u-i

3PL-take.S2-3SG.O-Q

tho

above

mɛ-teˀr-u-i

3PL-take.S2-3SG.O-Q

phɛaŋ

COMP

TOPWhere did they go? Where did they take her? Did they take her down? Did they take her up?" they said,

S20 doi

stop écouter
mɛhɔksurɔ mɛdeˀru'llɛ kɔ

mɛ-hɔks-u-rɔ

3PL-look.for.S2-3SG.O-PROG

mɛ-teˀr-u-ɛllɛ

3PL-AUX.S2-3SG.O-SUB

TOPand they went on looking, and

S21 doi

stop écouter
na mɛdeˀru rətchə. na mɛdeˀruaŋ hɔtna

na

across

mɛ-teˀr-u

3PL-take.S2-3SG.O

rətchə

EVID

na

across

mɛ-teˀr-u-aŋ

3PL-take.S2-3SG.O-CJ

hɔtna

thereit turned out they had taken her across over there. They had taken her

S22 doi

stop écouter
himna mɛdziksuaŋ yuŋɛ.

him-na

house-across

mɛ-ciks-u-aŋ

3PL-hide.S2-3SG.O-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-PAand hidden her in a house over there.

S23 doi

stop écouter
mɛdziksuaŋ yuŋɛ'llɛ kɔ — hatmu thik kɔ — yok kɛdhɔkpa thik wayɛ.

mɛ-ciks-u-aŋ

3PL-hide.S2-3SG.O-CJ

yuŋ-ɛ-ɛllɛ

stay.S2-PA-SUB

TOP

hatmu

there

thik

one

TOP

yok

trace.PV

kɛ-thɔk-pa

ACT-trace.S1-NOM

thik

one

way-ɛ

be.S2-PAThey had hidden her, but there there was one — there was a scout.

S24 doi

stop écouter
ha yok kɛdhɔkp'ɛllɛ kɔ yok thɔktu rətchə.

ha

that

yok

trace.PV

kɛ-thɔk-pa-ɛllɛ

ACT-trace.S1-NOM-DEF.ERG

TOP

yok

trace.PV

thɔkt-u

trace.S2-3SG.O

rətchə

EVIDThat scout had tracked them down.

S25 doi

stop écouter
khɔmbha yok thɔktuaŋ kɔ nisuaŋ kɔ ɛtmu yuŋ pha khunɛ nisu'llɛ kɔ "ləu!

khɔmbha

thus

yok

trace.PV

thɔkt-u-aŋ

trace.S2-3SG.O-CJ

TOP

nis-u-aŋ

see.S2-3SG.O-CJ

TOP

ɛtmu

down.there

yuŋ

stay.S1

pha

COMP

khunɛ

3SG

nis-u-ɛllɛ

see.S2-3SG.O-SUB

TOP

ləu

INTERJHe tracked them down, and when he had found out where they were, [the others said,] "Well,

S26 doi

stop écouter
lɛndik pekm'ɛllɛ kɔ amni.

lɛndik

by.day

pek-ma-ɛllɛ

go.S1-INF-SUB

TOP

am-ni

3NSG→1IN-see.S1if we go by day, they'll see us.

S27 doi

stop écouter
alla sɛndik ni pekma poŋ khɔn kɔ.

alla

now

sɛndik

by.night

ni

EMPH

pek-ma

go.S1-INF

poŋ

must.S1

khɔn

that

TOPSo now we must go by night.

S28 doi

stop écouter
sɛndik pekma tɛmma poŋ" phɛaŋ khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.

sɛndik

by.night

pek-ma

go.S1-INF

tɛm-ma

catch.S1-INF

poŋ

must.S1

phɛaŋ

COMP

khunchi

3NSG

cumluŋ

counsel

mɛ-cog-ɛ

3PL-make.S2-PAWe must go by night and catch them," they decided in council.

S29 doi

stop écouter
cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ "alla tɛmma sɛndik khɔmbhɛllɛ sɛndik haːt paŋma hatmu?

cumluŋ

counsel

mɛ-cog-ɛ-aŋ

3PL-make.S2-PA-CJ

TOP

alla

now

tɛm-ma

catch.S1-INF

sɛndik

by.night

khɔmbhɛllɛ

then

sɛndik

by.night

haːt

who

paŋ-ma

send.S1-INF

hatmu

there"Who should we send there at night to catch him?

S30 doi

stop écouter
"mɔna haːt ani mɔna yuŋ?" phɛllɛ — "ann'ya thik yuŋ" lɔˀrɛ yammu keʈa'llɛ.

mɔna

man

haːt

who

ani

1PL.IN

mɔna

man

yuŋ

stay.S1

phɛllɛ

COMP

a-n'ya

1SG-aunt

thik

one

yuŋ

stay.S1

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

yammu

again

keʈa-ɛllɛ

boy-DEF.ERGDo we have anyone there?" — "My aunt lives there," said the boy (?i.e. the husband).

S31 doi

stop écouter
"ləu! kɛnn'ya yuŋ kɔrɔ kɛnn'ya s'waʔ pegɛaŋ khɛnɛ mɛttɛ.

ləu

INTERJ

kɛ-n'ya

2SG-aunt

yuŋ

stay.S1

kɔrɔ

if

kɛ-n'ya

2SG-aunt

s'waʔ

silently

peg-ɛ-aŋ

go.S2-IMP-CJ

khɛnɛ

2SG

mɛtt-ɛ

tell.S2-IMP"Well, if your aunt lives there, you go secretly to your aunt and tell her.

S32 doi

stop écouter
kɛnn'ya pegɛaŋ mɛttɛaŋ kɔ kɛnn'yarɛ kɛmɛt lo —

kɛ-n'ya

2SG-aunt

peg-ɛ-aŋ

go.S2-IMP-CJ

mɛtt-ɛ-aŋ

tell.S2-IMP-CJ

TOP

kɛ-n'ya-rɛ

2SG-aunt-ERG

kɛ-mɛt

2-tell.S1

lo

EXCLIf you go to your aunt, she'll tell you —

S33 doi

stop écouter
atti mɛimmi talthaŋ mɛimmi bhuĩ tala mɛimmi the'tmu mɛimmi

atti

where

mɛ-im-i

3PL-sleep.S1-Q

tal-thaŋ

storey-on

mɛ-im-i

3PL-sleep.S1-Q

bhuĩ

ground

tala

storey

mɛ-im-i

3PL-sleep.S1-Q

the-ɛtmu

what-LOC

mɛ-im-i

3PL-sleep.S1-Qwhere they are sleeping — if they are sleeping upstairs or downstairs, or wherever they are sleeping.

S34 doi

stop écouter
atti mɛimba tɛnnɛtmu khɛnɛ yok thɔktɛaŋ yammu anigɛ amɛttɛ,"

atti

where

mɛ-im-pa

3PL-sleep.S1-NOM

tɛn-ɛtmu

place-LOC

khɛnɛ

2SG

yok

trace.PV

thɔkt-ɛ-aŋ

trace.S2-IMP-CJ

yammu

again

anigɛ

1PL.EX

a-mɛtt-ɛ

1-tell.S2-IMPOnce you've traced out the place where they are sleeping, you tell us,"

S35 doi

stop écouter
phɛaŋ kɔ khan — khunɛ mɛbaŋsu mɛdesu keʈa. keʈan peaŋ kɔ keʈan ?? pe.

phɛaŋ

COMP

TOP

khan

that

khunɛ

3SG

mɛ-paŋs-u

3PL-send.S2-3SG.O

mɛ-tes-u

3PL-dispatch.S2-3SG.O

keʈa

boy

keʈa-n

boy-DEF

pe-aŋ

go.S2-CJ

TOP

keʈa-n

boy-DEF

pe

go.S2they said, and they sent him off, the boy. The boy went

S36 doi

stop écouter
kunn'ya sen tosu'llɛ kɔ

ku-n'ya

3SG-aunt

sen

PV

tos-u-ɛllɛ

ask.S2-3SG.O-SUB

TOPand asked his aunt,

S37 doi

stop écouter
kunn'ya sen tosu'llɛ kɔ "na!" kunn'yarɛ mɛttu,

ku-n'ya

3SG-aunt

sen

PV

tos-u-ɛllɛ

ask.S2-3SG.O-SUB

TOP

na

across

ku-n'ya-rɛ

3SG-aunt-ERG

mɛtt-u

say.S2-3SG.Ohe asked her and she said "Over there!

S38 doi

stop écouter
"thaŋ talthaŋ mɛipsɛaŋ nɛ jari kɛdzokpa mɔnan kɔ" phɛaŋ kɔ mɛttu kunn'ya'llɛ.

thaŋ

above

tal-thaŋ

storey-LOC

mɛ-ips-ɛ-aŋ

3PL-sleep.S2-PA-CJ

lie.S1

jari

adultery

kɛ-cok-pa

ACT-do.S1-NOM

mɔna-n

man-DEF

TOP

phɛaŋ

COMP

TOP

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

ku-n'ya-ɛllɛ

3SG-aunt-ERGThey're sleeping on the upper storey, the adulterers," said his aunt.

S39 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunɛ phɛrɛaŋ ɛtna kudzumhaˀ kumbasi kumbhusi kun'saˀsi kumbhɔŋasi jəmmə mɛttusi.

khɔmbhɛaŋ

then

khunɛ

3SG

phɛr-ɛ-aŋ

come.S2-PA-CJ

ɛtna

over.there

ku-cum-haˀ

3SG-friend-PL

ku-pa-si

3SG-father-PL

ku-phu-si

3SG-e.brother-PL

ku-n'saˀ-si

3SG-y.brother-PL

ku-phɔŋa-si

3SG-jun.pat.uncle-PL

jəmmə

all

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSGThen he came back and told his friends, his brothers, his father's people, his paternal uncles — he told them all.

S40 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔmbhɔgɔrɔ pegi ləu! alla.

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

ləu

INTERJ

khɔmbhɔgɔrɔ

then

peg-i

go.S2-1PL.HORT

ləu

INTERJ

alla

now"OK! In that case, let's go!

S41 doi

stop écouter
allo pekmaŋ ʈhikkə yo kɛtma bela'llɛ khunɛ anninɛmba hisablɛ pegigɛaŋ kɔ

allo

now

pek-ma-ŋ

go.S1-INF-CJ

ʈhikkə

exactly

yo

below

kɛt-ma

arrive.S1-INF

bela-ɛllɛ

time-SUB

khunɛ

3SG

an-ni-nɛn-pa

1IN.NEG-see.S1-NEG-NOM

hisab-lɛ

manner-INST

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

TOP"Now we'll go and just when we arrive down below — we'll go in a way that we won't be seen and

S42 doi

stop écouter
atti — anninɛmba hisablɛ pegigɛaŋ kɔ khɛnɛ kɛnn'yarɛ kuhimmu khɛnɛ rɔt ənikhera pegɛaŋ khɛnɛ ciŋsiŋŋɛ!

atti

where

an-ni-nɛn-pa

1IN.NEG-see.S1-NEG-NOM

hisab-lɛ

manner-INST

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

TOP

khɛnɛ

2SG

kɛ-n'ya-rɛ

2SG-aunt-GEN

ku-him-mu

3SG-house-LOC

khɛnɛ

2SG

rɔt

only

ənikhera

then

peg-ɛ-aŋ

go.S2-IMP-CJ

khɛnɛ

2SG

ciŋ-siŋŋɛ

hide.S1-2SG.REFL.IMPyou — you only — go to your aunt's house and hide.

S43 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ akkhot mak lɔˀ bekɛllɛ bela tɛmsumaŋ han tɛmsumaŋ kheksum," phɛaŋ kɔ

khɔmbhɛaŋ

then

akkhot

later

mak

black

lɔˀ

be.S1

pek-ɛllɛ

go.S1-SUB

bela

time

tɛms-um-aŋ

catch.S2-12PL→3SG.HORT-CJ

han

that

tɛms-um-aŋ

catch.S2-12PL→3SG.HORT-CJ

kheks-um

tie.S2-12PL→3SG.HORT

phɛaŋ

COMP

TOPThen later, when it gets dark, let's catch him and tie him up."

S44 doi

stop écouter
khunchi cumluŋ khatmu khunchi mɛdzogɛ.

khunchi

3NSG

cumluŋ

counsel

khatmu

there

khunchi

3NSG

mɛ-cog-ɛ

3PL-do.S2-PAThey met and that is what they decided.

S45 doi

stop écouter
mɛdzogɛaŋ — ɛmbha cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ na mɛbe kɔrɔ

mɛ-cog-ɛ-aŋ

3PL-do.S2-PA-CJ

ɛmbha

thus

cumluŋ

counsel

mɛ-cog-ɛ-aŋ

3PL-do.S2-PA-CJ

TOP

na

across

mɛ-pe

3PL-go.S2

kɔrɔ

whenThey held a council and went off,

S46 doi

stop écouter
nam th'yɛ belarɔ mɛgɛrɛ khunchi himmu kɔ.

nam

sun

th'y-ɛ

fall.S2-PA

bela-rɔ

time-PROG

mɛ-kɛr-ɛ

3PL-arrive.S2-PA

khunchi

3NSG

him-mu

house-LOC

TOPand they arrived at the couple's house at sunset.

S47 doi

stop écouter
nam th'yɛ belarɔ mɛgɛrɛaŋ ni

nam

sun

th'y-ɛ

fall.S2-PA

bela-rɔ

time-PROG

mɛ-kɛr-ɛ-aŋ

3PL-arrive.S2-PA-CJ

ni

EMPHThey arrived at sunset,

S48 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ khunchi cəĩ kɔ ɛtna napmi him thikɛtmu mɛyuŋɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

khunchi

3NSG

cəĩ

TOP

TOP

ɛtna

over.here

napmi

other

him

house

thik-ɛtmu

one-LOC

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PAand they stayed in someone's house.

S49 doi

stop écouter
"atti kɛbekpaaniŋ kɔ?" mɛmɛttusi'llɛ "anigɛ kɔ yo kɛbekpaadigɛ ni,"

atti

where

kɛ-pek-pa-aniŋ

ACT-go.S1-NOM-2PL.COP

TOP

mɛ-mɛtt-usi-ɛllɛ

3PL-say.S2-3.O.NSG-SUB

anigɛ

1PL.EX

TOP

yo

below

kɛ-pek-pa-adigɛ

ACT-go.S1-NOM-1PL.EX.COP

ni

EMPHWhen people asked them, "Where are you all going?" — "We're heading down there,"

S50 doi

stop écouter
mɛmɛttusiaŋ iŋ mɛlɛktusi.

mɛ-mɛtt-usi-aŋ

3PL-say.S2-3.O.NSG-CJ

speech.PV

mɛ-lɛkt-usi

3PL-lie.S2-3.O.NSGthey lied to them.

S51 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ kunn'yarɛ kuhimmu ciŋsiŋŋaŋ yuŋɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

khunɛ

3SG

ku-n'ya-rɛ

3SG-aunt-GEN

ku-him-mu

3SG-house-LOC

ciŋ-siŋ-aŋ

hide.S1-23.REFL-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-PAThe boy was hiding in his aunt's house.

S52 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ ciŋsiŋŋaŋ ni akkho khunɛ kɔ kunn'yarɛ jəmmə mɛttu ɛtmu ɛtmu mɛipsɛaŋ nɛ bhənda

hɔmbhɛaŋ

then

ciŋ-siŋ-aŋ

hide.S1-23.REFL-CJ

ni

EMPH

akkho

later

khunɛ

3SG

TOP

ku-n'ya-rɛ

3SG-aunt-ERG

jəmmə

all

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

ɛtmu-ɛtmu

in.here-in.here

mɛ-ips-ɛ-aŋ

3PL-sleep.S2-PA-CJ

lie.S1

bhənda

all[[He hid and later his aunt told him all, where they (the couple) were sleeping —

S53 doi

stop écouter
asennaŋ mɛttuaŋ əi! yammu akkhottaŋ mɛttuaŋ kɔ.

asen-aŋ

before-CJ

mɛtt-u-aŋ

say.S2-3SG.O-CJ

əi

EXCL

yammu

again

akkhot-aŋ

later-CJ

mɛtt-u-aŋ

say.S2-3SG.O-CJ

TOPshe had already told him before — she told him again.]]

S54 doi

stop écouter
yammu mɛdɔŋsiŋŋaŋ kɔ yammu kha mɔnan sɛndik mɛbeaŋ mɛdɛmsu.

yammu

again

mɛ-tɔŋ-siŋ-aŋ

3PL-agree.S1-23.REFL-CJ

TOP

yammu

again

kha

that

mɔna-n

man-DEF

sɛndik

by.night

mɛ-pe-aŋ

3PL-go.S2-CJ

mɛ-tɛms-u

3PL-catch.S2-3SG.OThey got together and they went by night and caught the man.

S55 doi

stop écouter
mɛdɛmsu'llɛ lisi ŋasi mɛbhuŋsiŋŋaŋ mɛdɛmsu. mɛdɛmsuaŋ kɔ

mɛ-tɛms-u-ɛllɛ

3PL-catch.S2-3SG.O-SUB

lisi

four

ŋasi

five

mɛ-phuŋ-siŋ-aŋ

3PL-assemble.S1-23.REFL-CJ

mɛ-tɛms-u

3PL-catch.S2-3SG.O

mɛ-tɛms-u-aŋ

3PL-catch.S2-3SG.O-CJ

TOPFour or five of them got together and held him.

S56 doi

stop écouter
i mɛgheksu. i mɛgheksu'llɛ kɔ khatmu i mɛgheksuaŋ kɔ — i mɛgheksu mɛnɛssu'llɛ kɔ

i

string.PV

mɛ-kheks-u

3PL-tie.S2-3SG.O

i

string.PV

mɛ-kheks-u-ɛllɛ

3PL-tie.S2-3SG.O-SUB

TOP

khatmu

there

i

string.PV

mɛ-kheks-u-aŋ

3PL-tie.S2-3SG.O-CJ

TOP

i

string.PV

mɛ-kheks-u

3PL-tie.S2-3SG.O

mɛ-nɛss-u-ɛllɛ

3PL-lay.down.S2-3SG.O-SUB

TOPThey tied him up. When they tied him up — when they had him tied up —

S57 doi

stop écouter
yammu hahaːtlɛ the poksɛ attiattiaŋ mɛd'yɛaŋ thethe mɛdzogu mɔna i mɛgheksuaŋ nɛ poksɛ'llɛ kɔ

yammu

again

ha-haːt-lɛ

REDUP-who-ERG

the

what

poks-ɛ

become.S2-PA

atti-atti-aŋ

where-where-CJ

mɛ-t'y-ɛ-aŋ

3PL-come.S2-PA-CJ

the-the

what-what

mɛ-cog-u

3PL-do.S2-3SG.O

mɔna

man

i

string.PV

mɛ-kheks-u-aŋ

3PL-tie.S2-3SG.O-CJ

lie.S1

poks-ɛ-ɛllɛ

become.S2-PA-SUB

TOPthe situation [in the eyes of the neighbors] was that some people had come down from somewhere for some reason and had done all these things and had tied a man up —

S58 doi

stop écouter
"ləu! theaŋ i mɛgheksu" pha "khannɛn phɛllɛ ni?"

ləu

INTERJ

theaŋ

why

i

string.PV

mɛ-kheks-u

3PL-tie.S2-3SG.O

pha

COMP

khan-ɛn

that-DEF

phɛllɛ

COMP

ni

EMPH"Hey, why did you tie that man up?"

S59 doi

stop écouter
"napmi himdaŋma ɛtmu taːru khunɛ."

napmi

other

himdaŋma

wife

ɛtmu

here

taːr-u

bring.S2-3SG.O

khunɛ

3SG"He brought someone else's wife here!"

S60 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kudɛmsɛ mɛd'yɛaŋ i mɛgheksuaŋ nɛ pha.

khɔmbhɛllɛ

then

ku-tɛm-sɛ

3SG-catch.S1-PURP

mɛ-t'y-ɛ-aŋ

3PL-come.S2-PA-CJ

i

string.PV

mɛ-kheks-u-aŋ

3PL-tie.S2-3SG.O-CJ

lie.S1

pha

COMPThey had come to catch him and they had him tied up.

S61 doi

stop écouter
yammu khunɛ kusuba'llɛ khɛpsu.

yammu

again

khunɛ

3SG

ku-suba-ɛllɛ

3SG-headman-DEF.ERG

khɛps-u

hear.S2-3SG.OThen his village headman heard,

S62 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ kusubannaŋ t'yɛ.

hɔmbhɛaŋ

then

ku-suba-n-aŋ

3SG-headman-DEF-CJ

t'y-ɛ

come.S2-PAand the headman arrived.

S63 doi

stop écouter
khɔmbhɔ kusuban t'yɛ —

khɔmbhɔ

then

ku-suba-n

3SG-headman-DEF

t'y-ɛ

come.S2-PAThe headman arrived

S64 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdzupsɛ mɛd'yɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

ku-phu

3SG-e.brother

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

jəmmə

all

mɛ-cups-ɛ

3PL-gather.S2-PA

mɛ-t'y-ɛ

3PL-come.S2-PAthe brothers (of the husband) all came in a group.

S65 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ "the poksɛ'llɛ ni ɛmbhɔ jəmmə kɛdzupsi kɛdɛi phɛllɛ ni?"

khɔmbhɛaŋ

then

the

what

poks-ɛ-ɛllɛ

become.S2-PA-SUB

ni

EMPH

ɛmbhɔ

thus

jəmmə

all

kɛ-cups-i

2-gather.S2-2PL

kɛ-tɛ-i

2-come.S2-2PL

phɛllɛ

COMP

ni

EMPH"Why have you all gotten together and come here?"

S66 doi

stop écouter
"ɛmbhɔ iŋga ahimdaŋma ɛllɛ khuːttuaŋ taːru. khuːttu phɛttu." khɔmbhɛllɛ

ɛmbhɔ

thus

iŋga

1SG

a-himdaŋma

1SG-wife

ɛn-lɛ

this-ERG

khuːtt-u-aŋ

steal.S2-3SG.O-CJ

taːr-u

bring.S2-3SG.O

khuːtt-u

steal.S2-3SG.O

phɛtt-u

bring.S2-3SG.O

khɔmbhɛllɛ

then"This man stole my wife and brought her here. He stole her and brought her here.

S67 doi

stop écouter
"iŋga khɔllɛ kuhɔŋsɛ t'yaŋŋɛllɛ ɛtmu ɛllɛ kɔttu rətchə. khɔmbhɛaŋ anigɛ tɛmsumbɛaŋ kheksumbɛaŋ nɛ.

iŋga

1SG

khɔn-lɛ

that-GEN

ku-hɔŋ-sɛ

3SG-look.for.S1-PURP

t'y-aŋ-ɛllɛ

come.S2-1SG.SO.PA-SUB

ɛtmu

here

ɛn-lɛ

this-ERG

kɔtt-u

have.S2-3SG.O

rətchə

EVID

khɔmbhɛaŋ

then

anigɛ

1PL.EX

tɛms-umbɛ-aŋ

catch.S2-1PL.EX→3SG-CJ

kheks-umbɛ-aŋ

tie.S2-1PL.EX→3SG-CJ

lie.S1I came looking for her and he's got her. So we caught him and we've got him tied up.

S68 doi

stop écouter
alla suba'llɛ kɛdɔŋsubai?

alla

now

suba-ɛllɛ

headman-DEF.ERG

kɛ-tɔŋs-u-pa-i

2-settle.S2-3SG.O-NOM-QNow, headman, are you going to make a deal?

S69 doi

stop écouter
anigɛ ɛn — alla ɛn tɛmsumbɛaŋ teˀrumbɛbai?" phɛllɛ ni

anigɛ

1PL.EX

ɛn

this.one

alla

now

ɛn

this.one

tɛms-umbɛ-aŋ

catch.S2-1PL.EX→3SG-CJ

teˀr-umbɛ-pa-i

take.S2-1PL.EX→3SG-NOM-Q

phɛllɛ

COMP

ni

EMPHOr do we take him away?"

S70 doi

stop écouter
"iŋga tɔŋsuŋ.

iŋga

1SG

tɔŋs-uŋ

settle.S2-1SG→3SG"I'll settle it.

S71 doi

stop écouter
khɛni jəti khɛni kɛbaːttumb'ɛllɛ bəmojim phɛllɛ mɛnuˀnɛn.

khɛni

2PL

jəti

as.much

khɛni

2PL

kɛ-paːtt-um-pa-ɛllɛ

2-say.S2-12PL→3SG-NOM-DEF.GEN

bəmojim

according.to

phɛllɛ

COMP

mɛ-nuˀ-nɛn

NEG-be.good.S1-NEGBut it won't just be whatever amount you say.

S72 doi

stop écouter
ɛllɛ heˀrubasəmm'ɛl lɔt nuˀ.

ɛn-lɛ

this-ERG

heˀr-u-pa-səmmə-ɛn

be.able.S2-3SG.O-NOM-up.to-DEF

lɔt

only

nuˀ

be.good.S1Only what he can afford.

S73 doi

stop écouter
thɔrubasəmm'ɛl lɔt iŋga tɔŋsuŋ piniŋ.

thɔr-u-pa-səmmə-ɛn

bear.S2-3SG.O-NOM-up.to-DEF

lɔt

only

iŋga

1SG

tɔŋs-uŋ

settle.S2-1SG→3SG

pi-niŋ

give.S1-1SG→2PLI'll only fix you up with as much as he can afford.

S74 doi

stop écouter
tərə ɛllɛ the khambekaŋ yɔllik mɛnɛnɛn.

tərə

but

ɛn-lɛ

this-ERG

the

what

khambek-aŋ

land-CJ

yɔllik

much

mɛ-nɛ-nɛn

NEG-lie.S1-NEGHe doesn't have much land.

S75 doi

stop écouter
siŋŋaŋ yɔllik mɛgɔttun. luŋŋaŋ yɔllik mɛgɔttun khɔmbhɛllɛ.

siŋ-aŋ

tree-CJ

yɔllik

much

mɛ-kɔtt-un

NEG-have.S2-3SG.O.NEG

luŋ-aŋ

stone-CJ

yɔllik

much

mɛ-kɔtt-un

NEG-have.S2-3SG.O.NEG

khɔmbhɛllɛ

thenHe doesn't have much forest or anything.

S76 doi

stop écouter
alla kughambekkɛllɛ akkh'yarik thɔru?

alla

now

ku-khambek-ɛllɛ

3SG-land-DEF.INST

akkhe-yarik

how.much-extent

thɔr-u

bear.S2-3SG.ONow how much can his land bear?

S77 doi

stop écouter
kukhambekkɛllɛ kudhɔndhɔn lɔt iŋga tɔŋsuŋ piniŋ."

ku-khambek-ɛllɛ

3SG-land-DEF.INST

ku-thɔn-thɔn

3SG-REDUP-bear.S1

lɔt

only

iŋga

1SG

tɔŋs-uŋ

settle.S2-1SG→3SG

pi-niŋ

give.S1-1SG→2PLI'll fix you up with what his land can bear and no more."

S78 doi

stop écouter
mɛttusiaŋ kusuba'llɛ mɛttusi'llɛ kɔ, "ləu!

mɛtt-usi-aŋ

say.S2-3.O.NSG-CJ

ku-suba-ɛllɛ

3SG-headman-DEF.ERG

mɛtt-usi-ɛllɛ

say.S2-3.O.NSG-SUB

TOP

ləu

INTERJWhen the headman said this, they said "Well,

S79 doi

stop écouter
khɔmbhɔ ain anigɛ yaːktigɛba poksɛ."

khɔmbhɔ

thus

ain

today

anigɛ

1PL.EX

yaːkt-igɛ-pa

stay.over.S2-1PL.EX-NOM

poks-ɛ

become.S2-PAin that case today we'll have to stay over."

S80 doi

stop écouter
yaːktinnɛ!" mɛttusi kusuba'llɛ yammu.

yaːkt-innɛ

stay.over.S2-2PL.IMP

mɛtt-usi

say.S2-3.O.NSG

ku-suba-ɛllɛ

3SG-headman-DEF.ERG

yammu

again"Stay over!" said the headman.

S81 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mɛyaːktɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

mɛ-yaːkt-ɛ

3PL-stay.over.S2-PAAnd they stayed.

S82 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ mɛyuŋɛaŋ kɔ hɔmbhɛaŋ kusuba'llɛ tɔŋsu purusi.

hɔmbhɛaŋ

then

mɛ-yuŋ-ɛ-aŋ

3PL-stay.S2-PA-CJ

TOP

hɔmbhɛaŋ

then

ku-suba-ɛllɛ

3SG-headman-DEF.ERG

tɔŋs-u

settle.S2-3SG.O

pur-usi

give.S2-3.O.NSGThen they stayed and the headman fixed things up for them.

S83 doi

stop écouter
tɔŋsu purusi kɔrɔ yammu niyaːn sumyaːn tərika mɛhɔksu.

tɔŋs-u

settle.S2-3SG.O

pur-usi

give.S2-3.O.NSG

kɔrɔ

when

yammu

again

niyaːn

two.days

sumyaːn

three.days

tərika

method

mɛ-hɔks-u

3PL-look.for.S2-3SG.OThey looked for a solution for two or three days.

S84 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ kɛsemb'ɛn mɛhɔksu mɛhɔksu mɛhɔksu

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

kɛ-sem-pa-ɛn

ACT-be.cold.S1-NOM-DEF

mɛ-hɔks-u

3PL-look.for.S2-3SG.O

mɛ-hɔks-u

3PL-look.for.S2-3SG.O

mɛ-hɔks-u

3PL-look.for.S2-3SG.OThey tried to find money.

S85 doi

stop écouter
niyaːn sumyaːllɛ mɛghosuaŋ khunchi

niyaːn

two.days

sumyaːn-lɛ

three.days-INST

mɛ-khos-u-aŋ

3PL-get.S2-3SG.O-CJ

khunchi

3NSGAfter two or three days they got some.

S86 doi

stop écouter
"ləu! jəmmərɛ khɛni saʈhi yaŋ lɔt kɛghosumba mɛːnni?

ləu

INTERJ

jəmmə-rɛ

all-ERG

khɛni

2PL

saʈhi

sixty

yaŋ

rupee

lɔt

only

kɛ-khos-um-pa

2-get.S2-12PL→3SG-NOM

mɛːn-i

not-Q"OK! Altogether it's sixty rupees you get, right?

S87 doi

stop écouter
khɔnnaŋ yo khɔnnaŋ tho mɛːn" phɛ poksɛ'llɛ ni alla saʈhi yaŋ khɔmbhɛllɛ

khɔn-aŋ

that-than

yo

below

khɔn-aŋ

that-than

tho

above

mɛːn

not

phɛ

COMP

poks-ɛ-ɛllɛ

become.S2-PA-SUB

ni

EMPH

alla

now

saʈhi

sixty

yaŋ

rupee

khɔmbhɛllɛ

thenNo less and no more." — that was the arrangement.

S88 doi

stop écouter
"saʈhi yaŋ ni kɛhɔksum phɔgɔrɔ allo saʈhi yaŋ allo hop.

saʈhi

sixty

yaŋ

rupee

ni

EMPH

kɛ-hɔks-um

2-look.for.S2-12PL→3SG

phɔgɔrɔ

if

allo

now

saʈhi

sixty

yaŋ

rupee

allo

now

hop

not.be.S1"If you're looking for sixty rupees cash, we don't have sixty rupees now.

S89 doi

stop écouter
ã sumboŋ the piasigɛ.

um

sumboŋ

thirty

the

what

pi-asigɛ

give.S1-1PL.EX→2We'll give you thirty rupees,

S90 doi

stop écouter
khɔmbhɔ sumboŋ khɛni the'llɛŋ kɔ khɛnɛ —

khɔmbhɔ

then

sumboŋ

thirty

khɛni

2PL

the-ɛllɛ-ŋ

what-GEN-CJ

TOP

khɛnɛ

2SGand then thirty rupees worth of something —

S91 doi

stop écouter
khɛni pit kɛdeˀrumlɔ poŋ saːŋwa kɛdeˀrumlɔ poŋ,"

khɛni

2PL

pit

cow

kɛ-teˀr-um-lɔ

2-take.S2-12PL→3SG-PROG

poŋ

must.S1

saːŋwa

buffalo

kɛ-teˀr-um-lɔ

2-take.S2-12PL→3SG-PROG

poŋ

must.S1you'll have to take cows, you'll have to take buffaloes."

S92 doi

stop écouter
phɛaŋ kɔ pitɛllɛ kudamaŋ mɛdzogu.

phɛaŋ

COMP

TOP

pit-ɛllɛ

cow-DEF.GEN

ku-dam-aŋ

3SG-price-CJ

mɛ-cog-u

3PL-make.S2-3SG.OSo they made a price for cows.

S93 doi

stop écouter
pitɛllɛ kudam pəndrə, saːŋwa'llɛ kudam calis mɛdzoguaŋ kɔ mɛdɔŋsu,

pit-ɛllɛ

cow-DEF.GEN

ku-dam

3SG-price

pəndrə

15

saːŋwa-ɛllɛ

buffalo-DEF.GEN

ku-dam

3SG-price

calis

forty

mɛ-cog-u-aŋ

3PL-make.S2-3SG.O-CJ

TOP

mɛ-tɔŋs-u

3PL-settle.S2-3SG.OThey agreed on fifteen rupees as the price of a cow and forty the price of a buffalo.

S94 doi

stop écouter
jəmmə mɛyoˀruaŋ mɛdɔŋsuaŋ. mɛyuŋɛ.

jəmmə

all

mɛ-yoˀr-u-aŋ

3PL-add.S2-3SG.O-CJ

mɛ-tɔŋs-u-aŋ

3PL-settle.S2-3SG.O-CJ

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PAThey added it all up reached an agreement.

S95 doi

stop écouter
mɛdɔŋsu'llɛ ni khɔmbhɛaŋ mɛsaptu "ləu! saʈhi yaŋŋɛtmu khɛnɛ kɛdɛndɛi?" phɛllɛ

mɛ-tɔŋs-u-ɛllɛ

3PL-settle.S2-3SG.O-SUB

ni

EMPH

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

mɛ-sapt-u

3PL-write.S2-3SG.O

ləu

INTERJ

saʈhi

sixty

yaŋ-ɛtmu

rupee-LOC

khɛnɛ

2SG

kɛ-tɛnd-ɛ-i

2-agree.S2-PA-Q

phɛllɛ

COMPWhen they had agreed, they wrote it down. "OK! Do you agree to sixty rupees."

S96 doi

stop écouter
"tɛndaŋ," lɔˀrɛ keʈa'llɛ kɔ.

tɛnd-aŋ

agree.S2-1SG.SO.PA

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

keʈa-ɛllɛ

boy-DEF.ERG

TOP"I accept," said the boy.

S97 doi

stop écouter
tɛndɛaŋ kɔ saʈhi yaŋŋɛtmu mɛsaptuaŋ sapla mɛsaptuaŋ khunchi jəmmərɛ mɛdɔŋsuaŋ bhərpai mɛsaptu.

tɛnd-ɛ-aŋ

agree.S2-PA-CJ

TOP

saʈhi

sixty

yaŋ-ɛtmu

rupee-LOC

mɛ-sapt-u-aŋ

3PL-write.S2-3SG.O-CJ

sapla

paper

mɛ-sapt-u-aŋ

3PL-write.S2-3SG.O-CJ

khunchi

3NSG

jəmmə-rɛ

all-ERG

mɛ-tɔŋs-u-aŋ

3PL-settle.S2-3SG.O-CJ

bhərpai

receipt

mɛ-sapt-u

3PL-write.S2-3SG.OWhen they'd agreed on sixty rupees they wrote it down and wrote out the receipt.

S98 doi

stop écouter
mɛsaptuaŋ mɛburu.

mɛ-sapt-u-aŋ

3PL-write.S2-3SG.O-CJ

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.OThey wrote it out for him.

S99 doi

stop écouter
mɛburu khɔmbhɛaŋ hatmu kɔ kusubahaˀrɛ jəmmə karbari jəmmə mɛbhuŋsiŋŋaŋ mɛyuŋɛ. aphno dajubhai kumbhu kun'saˀ mɛyuŋɛb'ɛtmu,

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

khɔmbhɛaŋ

then

hatmu

there

TOP

ku-suba-haˀ-rɛ

3SG-headman-PL-ERG

jəmmə

all

karbari

official

jəmmə

all

mɛ-phuŋ-siŋ-aŋ

3PL-assemble.S1-23.REFL-CJ

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PA

aphno

own

dajubhai

brothers

ku-phu

3SG-e.brother

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

mɛ-yuŋ-ɛ-pa-ɛtmu

3PL-stay.S2-PA-NOM-LOCThen the headman and his assistants all got together. All the parties gathered.

S100 doi

stop écouter
"ləu! alla kɛtɔŋɛ kɔrɔ khɛni yɔllik mɛːndu alla

ləu

INTERJ

alla

now

kɛ-tɔŋ-ɛ

2-agree.S2-PA

kɔrɔ

if

khɛni

2PL

yɔllik

much

mɛːndu

is.not

alla

now"Well, now if it's agreed, there's not much left to do.

S101 doi

stop écouter
kɛghuːpp'ɛllɛ khɛnɛ kubh'rɛk kɛlɔːtturɔ poŋ.

kɛ-khuːt-pa-ɛllɛ

ACT-steal.S1-NOM-DEF.ERG

khɛnɛ

2SG

kubh'rɛk

half

kɛ-lɔːtt-u-rɔ

2-take.out.S2-3SG.O-PROG

poŋ

must.S1You, the wife-stealer, you have to pay half [of the arbitration fee].

S102 doi

stop écouter
ã kumet kɛbekp'ɛllɛaŋ kubh'rɛk kɛlɔːtturɔ poŋ kumet," mɛmɛttuaŋ kɔ kubh'rɛk kubh'rɛk.

um

ku-met

3SG-wife

kɛ-pek-pa-ɛllɛ-aŋ

ACT-go.S1-NOM-DEF.ERG-CJ

kubh'rɛk

half

kɛ-lɔːtt-u-rɔ

2-take.out.S2-3SG.O-PROG

poŋ

must.S1

ku-met

3SG-wife

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-CJ

TOP

kubh'rɛk

half

kubh'rɛk

halfAnd you, whose wife took off, you have to pay half," they said, fifty-fifty.

S103 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ "yaŋ ŋaŋasi khɛnchi kɛdhasi yaŋ ŋaŋasinu.

khɔmbhɛaŋ

then

yaŋ

rupee

ŋa-ŋasi

REDUP-five

khɛnchi

2DU

kɛ-tha-si

2-fall.S1-DU

yaŋ

rupee

ŋa-ŋasi-nu

REDUP-five-SOC"You owe five rupees each, and along with the five rupees each,

S104 doi

stop écouter
khɛnchi ləu! thi pɔŋ thik thi pɔŋ thikthik kɛdhasi" mɛmɛttusiaŋ kɔ

khɛnchi

2DU

ləu

INTERJ

thi

beer

pɔŋ

pot

thik

one

thi

beer

pɔŋ

pot

thik-thik

one-one

kɛ-tha-si

2-fall.S1-DU

mɛ-mɛtt-usi-aŋ

3PL-say.S2-3.O.NSG-CJ

TOPyou owe one pot of whiskey each," they told them.

S105 doi

stop écouter
mɛmɛttusi mɛdɛmsusi'llɛ nɛpmujənalɛ thi pɔŋ thikthiknu yaŋ ŋaŋasi nɛssusi.

mɛ-mɛtt-usi

3PL-say.S2-3.O.NSG

mɛ-tɛms-usi-ɛllɛ

3PL-catch.S2-3.O.NSG-SUB

nɛpmu-jəna-lɛ

both-CLF-ERG

thi

beer

pɔŋ

pot

thik-thik-nu

one-one-SOC

yaŋ

rupee

ŋa-ŋasi

REDUP-five

nɛss-usi

lay.down.S2-3.O.NSGThey caught the two of them, and they put down five rupees and one pot of whiskey each.

S106 doi

stop écouter
nɛssusiaŋ mɛdɔŋsu. ??

nɛss-usi-aŋ

lay.down.S2-3.O.NSG-CJ

mɛ-tɔŋs-u

3PL-settle.S2-3SG.OThey put down what they owed and settled the matter.

S107 doi

stop écouter
khanhaˀ ?? ?? mɛyuŋɛaŋ kɔ kudaːndiks'ma kɔ bihandik khunchi mɛsɛrɛaŋ kɔ jəmmə mɛbe.

khan-haˀ

that-PL

mɛ-yuŋ-ɛ-aŋ

3PL-stay.S2-PA-CJ

TOP

ku-taːndik-s'ma

3SG-tom'w-LOC

TOP

bihan-tik

morning-ADV

khunchi

3NSG

mɛ-sɛr-ɛ-aŋ

3PL-separate.S2-PA-CJ

TOP

jəmmə

all

mɛ-pe

3PL-go.S2They sat together, and then the next day in the morning they separated and all went off.

S108 doi

stop écouter
ləu tyəti. tyətinəi sər əbə.

ləu

INTERJ

tyəti

that.much

tyəti-nəi

that.much-INTENS

sər

sir

əbə

nowThat's it. That's all, sir, for now.