Self-introduction by Phanindra doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


sɔpusɔ sɔrmɔ huba-ʦu
aŋu papa miʦ-a-ŋir-a
aŋu mama mo-di
aŋu bɔkʦi-ʦɔ dʰumɔ mo-ni
aŋu nana-ʦɔ sɔ-pu mo-ni
oko aŋu nana pakʰa mo-di
aŋ bubu-nɔ-bi mu-tɔ
aŋ sukpa mu-tɔ
aŋ-kɔ bulu ɔ-gɔ-di
meʔe ma
umbika aŋ lɔmtʰi-to kʰɔʔ-tɔ
ɔmnɔ hu hɔ-di
ɔmnɔ hu hɔ-di hu-wa ʣʰiʔ-ʦu-m
hu-wa ʣʰi-ʦu-kʰojɔ a-kʰo pakʰa-bi-m ŋɔsu-lai dʰum-mu-lai hɔ-na-kʰojɔ hule-ʦu Katmandu Guest House-bi daiʔlɔ
aŋa ʦʰend-uŋa ki aŋa iŋglis a-kuk-uŋa-m-wa da aŋ eme ʦuk-ʦu
aŋa waʔwal mu-mu ɔ-kuk-dɔ
daiʔlɔ aŋ lu-tɔ sela namdika ana del kʰuʦ-e-nɔ hol-e pu
aŋa dʰuwa-ŋɔ mu-ŋa kʰanupa ʦʰen-mu ʦap-dɔ heŋɔ lu-tɔ
umbika aŋu del-bi oko koktumpa mo-di
koktumpa de-ki-m pu sɔmɔ jɔ ɔ-ʦjuʔ-da-m
dʰa-ʔem koktumpa mo-di aŋ del-bi
ʣa ʣaŋ-dɔ juʔwa ʣaŋ-dɔ makai-nɔ-ʣa ʣaŋ-dɔ mulusɔsi ʣaŋ-dɔ
hir-dɔ ʣu-bi ʦin duŋ-dɔ
kʰɔlɔ mu-dɔ kʰaruwa-uduwa mu-dɔ
kʰaraʦi mu-tɔ
daiʔlɔ aŋ iŋki del-bi-bika bʰusubaŋ ebo dʰu guk-ʦu
daiʔlɔ aŋ ŋɔsu-ʦɔ-kɔ mu-ʦu
aŋ ʦi-bi-ŋɔ aŋ suŋdel-bi mu-ʦu-lɔ
ʦiʦi mu-ʦu ʦiʦi mu-ʦu-lɔ a-nuwa ɔ-ʦʰea-di ʦʰa
aŋɔ ŋɔsu-ʦɔ-kɔ ki-ʦu
dʰam dusaba ɔ-ʦʰju-dɔ
umbika ŋɔsu-ʦɔ-kɔ ri-ʦu ʦem-nasu
kʰa-bi kʰɔ-ʦu ŋi seʔ-ŋa sɔlɔ seʔ-ŋa ʦeʦelu-lɔm kʰɔʔ-ʦu
buwa num-uŋa salpa kʰɔʔ-ʦu-lɔ lɔmdu-bi ŋɔsu-ʦɔ kja-ni jɔ kʰanuʔpa jɔ kʰaiʔja-di jɔ
daiʔlɔ aŋa lu-ʦu dusaba-m wale heʔe-m-ŋɔi jɔ lu-ʦu
wale heʔŋa lu-ʦu
daiʔlɔ aŋ a dʰer dʰumɔ kʰɔʔ-ʦu aŋ noʔʦo aŋ suliʦuŋ ho-ʦu
suliʦuŋ ho-ʦu-lɔ rek-pa sɔmmɔ ho-ʦu
sodel-bi kʰaruwa-uduwa dʰu kʰɔlɔ-ŋɔ hiʦ-a-suʦ-a
dʰaiʔlɔ aŋɔ kʰɔlɔ aŋ del-bi-m-ʦɔ dusaba idɔ bɔʔɔ asa jɔ ɔ-kuk-dani
ʦam-mu bʰaʔ-a-m go-di
I am 20 years old.
My father is dead.
I have a mother.
I have many younger siblings.
I have two older sisters.
One of my sisters lives outside.
I live with my older brother.
I am poor.
I have no money.
Right?
Therefore I always walk.
It is raining today.
The water has gotten me wet.
Even though I'm wet I came to meet my friend from outside, I came to the Kathmandu Guest House.
I taught, right, because I don't know English, Aimee understands me.
I do not know how to lie.
So I feel like going to her village one of these days.
I feel like I can teach a lot of good things I have done.
There is a monkey in my village.
The one we call a monkey doesn't know anything.
So there's a monkey in my village.
I eat rice, I eat millet paste, I eat corn rice, I eat corn.
I crunch, and when it's cold I drink alcohol.
I do everything, I farm.
I am a farmer.
And I came down here from our village from Bhusubang up above.
I was with my friends.
When I was a child, I lived in Sungdel.
When I was a child, my mind wasn't open.
I fought with my friends.
I don't understand that now.
I laughed and played with my friends then.
I went in the river, caught fish, caught frogs, went to the hills.
I smelled the flowers, and when I went to Salpa on the road, my friends fought and it was good and bad.
I feel this about that time.
I feel like this about that time.
I climbed lots of mountains, I climbed Sulichung.
I climbed Sulichung three times.
In Sodel, the agriculture has all disappeared.
None of the villagers understand this language now.
It's being lost.

S1 doi

stop écouter
sɔpusɔ sɔrmɔ huba-ʦu

sɔpusɔ

twenty

sɔrmɔ

month

huba-ʦu

reach-1SG.PSTI am 20 years old.

S2 doi

stop écouter
aŋu papa miʦ-a-ŋir-a

aŋu

1SG.POSS

papa

father

miʦ-a-ŋir-a

die-verb.filler-FIN-3SG.PSTMy father is dead.

S3 doi

stop écouter
aŋu mama mo-di

aŋu

1SG.POSS

mama

mother

mo-di

be.anim-3SG.NPSTI have a mother.

S4 doi

stop écouter
aŋu bɔkʦi-ʦɔ dʰumɔ mo-ni

aŋu

1SG.POSS

bɔkʦi-ʦɔ

y.sibling-PLU

dʰumɔ

many

mo-ni

be.anim-3PL.NPSTI have many younger siblings.

S5 doi

stop écouter
aŋu nana-ʦɔ sɔ-pu mo-ni

aŋu

1SG.POSS

nana-ʦɔ

o.sister-PLU

sɔ-pu

two-CL

mo-ni

be.anim-3PL.NPSTI have two older sisters.

S6 doi

stop écouter
oko aŋu nana pakʰa mo-di

oko

1.CL

aŋu

1SG.POSS

nana

o.sister

pakʰa

outside

mo-di

be.anim-3SG.NPSTOne of my sisters lives outside.

S7 doi

stop écouter
aŋ bubu-nɔ-bi mu-tɔ

1SG

bubu-nɔ-bi

o.brother-GEN-LOC

mu-tɔ

be.anim-1SG.NPSTI live with my older brother.

S8 doi

stop écouter
aŋ sukpa mu-tɔ

1SG

sukpa

poor

mu-tɔ

be.anim-1SG.NPSTI am poor.

S9 doi

stop écouter
aŋ-kɔ bulu ɔ-gɔ-di

aŋ-kɔ

1SG-COM

bulu

money

ɔ-gɔ-di

NEG-be.inan-3SG.PSTI have no money.

S10 doi

stop écouter
meʔe ma

meʔe

not

ma

EMPHRight?

S11 doi

stop écouter
umbika aŋ lɔmtʰi-to kʰɔʔ-tɔ

umbika

therefore

1SG

lɔmtʰi-to

walk-MAN

kʰɔʔ-tɔ

go-1SG.NPSTTherefore I always walk.

S12 doi

stop écouter
ɔmnɔ hu hɔ-di

ɔmnɔ

today

hu

rain

hɔ-di

come-3SG.PSTIt is raining today.

S13 doi

stop écouter
ɔmnɔ hu hɔ-di hu-wa ʣʰiʔ-ʦu-m

ɔmnɔ

today

hu

rain

hɔ-di

come-3SG.PST

hu-wa

rain-INSTR

ʣʰiʔ-ʦu-m

get.wet-1SG.PST-NOMThe water has gotten me wet.

S14 doi

stop écouter
hu-wa ʣʰi-ʦu-kʰojɔ a-kʰo pakʰa-bi-m ŋɔsu-lai dʰum-mu-lai hɔ-na-kʰojɔ hule-ʦu Katmandu Guest House-bi daiʔlɔ

hu-wa

rain-INSTR

ʣʰi-ʦu-kʰojɔ

get.wet-1SG.PST-even.if

a-kʰo

NEG-COND

pakʰa-bi-m

outside-LOC-NOM

ŋɔsu-lai

friend-(DAT)

dʰum-mu-lai

meet-INF-(DAT)

hɔ-na-kʰojɔ

come-2SG.PST-even.if

hule-ʦu

arrive-1SG.PST

Katmandu Guest House-bi

[place name]-LOC

daiʔlɔ

thusEven though I'm wet I came to meet my friend from outside, I came to the Kathmandu Guest House.

S15 doi

stop écouter
aŋa ʦʰend-uŋa ki aŋa iŋglis a-kuk-uŋa-m-wa da aŋ eme ʦuk-ʦu

aŋa

1SG.ERG

ʦʰend-uŋa

teach-1SG/3SG.PST

ki

(or)

aŋa

1SG.ERG

iŋglis

(English)

a-kuk-uŋa-m-wa

NEG-understand-1SG/3SG.PST-NOM-INSTR

da

3SG/3SG.NPST

1SG

eme

[name]

ʦuk-ʦu

understand-3SG/1SG.PSTI taught, right, because I don't know English, Aimee understands me.

S16 doi

stop écouter
aŋa waʔwal mu-mu ɔ-kuk-dɔ

aŋa

1SG.ERG

waʔwal

lie

mu-mu

do-INF

ɔ-kuk-dɔ

NEG-understand-1SG/3SG.NPSTI do not know how to lie.

S17 doi

stop écouter
daiʔlɔ aŋ lu-tɔ sela namdika ana del kʰuʦ-e-nɔ hol-e pu

daiʔlɔ

thus

1SG

lu-tɔ

feel-1SG.NPST

sela

tomorrow

namdika

day.after.tomorrow

ana

3SG.POSS

del

village

kʰuʦ-e-nɔ

go-3SG.NPST-SEQ

hol-e

come-3SG.NPST

pu

CONTRSo I feel like going to her village one of these days.

S18 doi

stop écouter
aŋa dʰuwa-ŋɔ mu-ŋa kʰanupa ʦʰen-mu ʦap-dɔ heŋɔ lu-tɔ

aŋa

1SG.ERG

dʰuwa-ŋɔ

many-INT

mu-ŋa

do-1SG/3SG.PST

kʰanupa

good

ʦʰen-mu

teach-INF

ʦap-dɔ

be.able-1SG/3SG.NPST

heŋɔ

like.this

lu-tɔ

feel-1SG.NPSTI feel like I can teach a lot of good things I have done.

S19 doi

stop écouter
umbika aŋu del-bi oko koktumpa mo-di

umbika

therefore

aŋu

1SG.POSS

del-bi

village-LOC

oko

one.CL

koktumpa

monkey

mo-di

be.anim-3SG.NPSTThere is a monkey in my village.

S20 doi

stop écouter
koktumpa de-ki-m pu sɔmɔ jɔ ɔ-ʦjuʔ-da-m

koktumpa

monkey

de-ki-m

call-1PI.PST-NOM

pu

CONTR

sɔmɔ

what

even

ɔ-ʦjuʔ-da-m

NEG-know-3SG/3SG.NPST-NOMThe one we call a monkey doesn't know anything.

S21 doi

stop écouter
dʰa-ʔem koktumpa mo-di aŋ del-bi

dʰa-ʔem

that-like

koktumpa

monkey

mo-di

be.anim-3SG.NPST

1SG

del-bi

village-LOCSo there's a monkey in my village.

S22 doi

stop écouter
ʣa ʣaŋ-dɔ juʔwa ʣaŋ-dɔ makai-nɔ-ʣa ʣaŋ-dɔ mulusɔsi ʣaŋ-dɔ

ʣa

rice

ʣaŋ-dɔ

eat-1SG/3SG.NPST

juʔwa

millet.paste

ʣaŋ-dɔ

eat-1SG.PST

makai-nɔ-ʣa

(corn)-GEN-rice

ʣaŋ-dɔ

eat-1SG/3SG.NPST

mulusɔsi

corn

ʣaŋ-dɔ

eat-1SG/3SG.NPSTI eat rice, I eat millet paste, I eat corn rice, I eat corn.

S23 doi

stop écouter
hir-dɔ ʣu-bi ʦin duŋ-dɔ

hir-dɔ

crunch-1SG/3SG.NPST

ʣu-bi

cold-LOC

ʦin

alcohol

duŋ-dɔ

drink-1SG/3SG.NPSTI crunch, and when it's cold I drink alcohol.

S24 doi

stop écouter
kʰɔlɔ mu-dɔ kʰaruwa-uduwa mu-dɔ

kʰɔlɔ

all

mu-dɔ

do-1SG/3SG.NPST

kʰaruwa-uduwa

agriculture-agriculture

mu-dɔ

do-1SG/3SG.NPSTI do everything, I farm.

S25 doi

stop écouter
kʰaraʦi mu-tɔ

kʰaraʦi

farmer

mu-tɔ

be.anim-1SG.NPSTI am a farmer.

S26 doi

stop écouter
daiʔlɔ aŋ iŋki del-bi-bika bʰusubaŋ ebo dʰu guk-ʦu

daiʔlɔ

thus

1SG

iŋki

1PI

del-bi-bika

village-LOC-ABL

bʰusubaŋ

[place name]

ebo

here

dʰu

up.above

guk-ʦu

come.down-1SG.PSTAnd I came down here from our village from Bhusubang up above.

S27 doi

stop écouter
daiʔlɔ aŋ ŋɔsu-ʦɔ-kɔ mu-ʦu

daiʔlɔ

thus

1SG

ŋɔsu-ʦɔ-kɔ

friend-PLU-with

mu-ʦu

be.anim-1SG.PSTI was with my friends.

S28 doi

stop écouter
aŋ ʦi-bi-ŋɔ aŋ suŋdel-bi mu-ʦu-lɔ

1SG

ʦi-bi-ŋɔ

child-LOC-INT

1SG

suŋdel-bi

Sungdel-LOC

mu-ʦu-lɔ

be.anim-1SG.PST-TEMPWhen I was a child, I lived in Sungdel.

S29 doi

stop écouter
ʦiʦi mu-ʦu ʦiʦi mu-ʦu-lɔ a-nuwa ɔ-ʦʰea-di ʦʰa

ʦiʦi

child

mu-ʦu

be.anim-1SG.PST

ʦiʦi

child

mu-ʦu-lɔ

be.anim-1SG.PST-TEMP

a-nuwa

1POSS-mind

ɔ-ʦʰea-di

NEG-open-3SG.NPST

ʦʰa

HSWhen I was a child, my mind wasn't open.

S30 doi

stop écouter
aŋɔ ŋɔsu-ʦɔ-kɔ ki-ʦu

aŋɔ

1SG.POSS

ŋɔsu-ʦɔ-kɔ

friend-PLU-with

ki-ʦu

argue-1SG.PSTI fought with my friends.

S31 doi

stop écouter
dʰam dusaba ɔ-ʦʰju-dɔ

dʰam

that

dusaba

now

ɔ-ʦʰju-dɔ

NEG-know-1SG/3SG.NPSTI don't understand that now.

S32 doi

stop écouter
umbika ŋɔsu-ʦɔ-kɔ ri-ʦu ʦem-nasu

umbika

therefore

ŋɔsu-ʦɔ-kɔ

friend-PLU-COM

ri-ʦu

laugh-1SG.PST

ʦem-nasu

play-1SG.PST.reflI laughed and played with my friends then.

S33 doi

stop écouter
kʰa-bi kʰɔ-ʦu ŋi seʔ-ŋa sɔlɔ seʔ-ŋa ʦeʦelu-lɔm kʰɔʔ-ʦu

kʰa-bi

river-LOC

kʰɔ-ʦu

go-1SG.PST

ŋi

fish

seʔ-ŋa

kill-1SG/3SG.PST

sɔlɔ

frog

seʔ-ŋa

kill-1SG/3SG.PST

ʦeʦelu-lɔm

hilltop-ALL

kʰɔʔ-ʦu

go-1SG.PSTI went in the river, caught fish, caught frogs, went to the hills.

S34 doi

stop écouter
buwa num-uŋa salpa kʰɔʔ-ʦu-lɔ lɔmdu-bi ŋɔsu-ʦɔ kja-ni jɔ kʰanuʔpa jɔ kʰaiʔja-di jɔ

buwa

flower

num-uŋa

smell-1SG/3SG.PST

salpa

Salpa

kʰɔʔ-ʦu-lɔ

go-1SG.PST-SEQ

lɔmdu-bi

road-LOC

ŋɔsu-ʦɔ

friend-PLU

kja-ni

fight-3PL.PST

even

kʰanuʔpa

good

even

kʰaiʔja-di

bad-3SG.NPST

evenI smelled the flowers, and when I went to Salpa on the road, my friends fought and it was good and bad.

S35 doi

stop écouter
daiʔlɔ aŋa lu-ʦu dusaba-m wale heʔe-m-ŋɔi jɔ lu-ʦu

daiʔlɔ

thus

aŋa

1SG.ERG

lu-ʦu

feel-1SG.PST

dusaba-m

now-NOM

wale

time

heʔe-m-ŋɔi

like.this-NOM-INT

even

lu-ʦu

feel-1SG.PSTI feel this about that time.

S36 doi

stop écouter
wale heʔŋa lu-ʦu

wale

time

heʔŋa

like.this

lu-ʦu

feel-1SG.PSTI feel like this about that time.

S37 doi

stop écouter
daiʔlɔ aŋ a dʰer dʰumɔ kʰɔʔ-ʦu aŋ noʔʦo aŋ suliʦuŋ ho-ʦu

daiʔlɔ

thus

1SG

a

[hes]

dʰer

(much)

dʰumɔ

many

kʰɔʔ-ʦu

go-1SG.PST

1SG

noʔʦo

mountain

1SG

suliʦuŋ

[place name]

ho-ʦu

climb-1SG.PSTI climbed lots of mountains, I climbed Sulichung.

S38 doi

stop écouter
suliʦuŋ ho-ʦu-lɔ rek-pa sɔmmɔ ho-ʦu

noʔʦo

mountain

1SG

suliʦuŋ

[place name]

ho-ʦu

climb-1SG.PST

noʔʦo

mountain

ho-ʦu-lɔ

climb-1SG.PST-SEQ

rek-pa

three-times

sɔmmɔ

(until)

ho-ʦu

climb-1SG.PSTI climbed Sulichung three times.

S39 doi

stop écouter
sodel-bi kʰaruwa-uduwa dʰu kʰɔlɔ-ŋɔ hiʦ-a-suʦ-a

sodel-bi

Sungdel-LOC

kʰaruwa-uduwa

agriculture-agriculture

dʰu

up.above

kʰɔlɔ-ŋɔ

all-INT

hiʦ-a-suʦ-a

disappear-verb.filler-DEF-3SG.PSTIn Sodel, the agriculture has all disappeared.

S40 doi

stop écouter
dʰaiʔlɔ aŋɔ kʰɔlɔ aŋ del-bi-m-ʦɔ dusaba idɔ bɔʔɔ asa jɔ ɔ-kuk-dani

dʰaiʔlɔ

then

aŋɔ

1SG.POSS

kʰɔlɔ

all

1SG

del-bi-m-ʦɔ

village-LOC-NOM-PLU

dusaba

now

idɔ

this

bɔʔɔ

language

asa

who.ERG

even

ɔ-kuk-dani

NEG-understand-3PL/3SG.NPSTNone of the villagers understand this language now.

S41 doi

stop écouter
ʦam-mu bʰaʔ-a-m go-di

ʦam-mu

lose-INF

bʰaʔ-a-m

say-3SG.PST-NOM

go-di

be.inan-3SG.NPSTIt's being lost.