Origin doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


lɵ ʔʌnʌmmîm sʌmmʌ tʌmrʌ ʔiŋi ʔʌ ʔiŋi ʔʌ ʔeʦiʔɛ
ʔʌnʌm deunʌsʔɛ blɛttɛm ʔuŋʌ ʔeʦi ŋimʌnsu hʌi
ʔʌnʌm tɛ tɛphem hʌs mukde bʌjʌ ʔɛçkim ʔikbrâːlʌ ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ
ʔʌnʌm ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ
dhâm jo mugoːwɛ tɛphem ʔʌ pɛri ʔɛçki mɛphem ʦɛri jo mugoːwɛ pɛri jo mugoːwɛ
mʌnʌ tɛ ʦɛri khjou khjou goːtɛ ʔɛçkilo mɛbelo ʦʌi ninoɔmkolo ghɛmkhassipɛ tujûŋ goːtɛ ʔe
mʌnʌ tûːba nɛpʦem ʔɛçkim ʦʌi bhʌguwʌn heŋmîm mɛ ʦʌi ninoɔmkolo ghɛ̂mkhʌsipɛ pɛri ʦʌi hâːktɛ ʔe
hâːktɛm pʌʦhi mʌnʌ mɛbenʌ bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe ʦɛri bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe lɛːstɛ ʔe
mʌnʌ tɛ ʦɛri bʌjʌ bʉ̂ːktɛm pʌʦhi tɛ ʦɛri bʌjʌbi sʌmmʌʔa khɵleŋ tɛ bʌjʌpo ʔudhʌ̂m ʔudhêm bʌnei mʉtɛ ʔukhoɔmlʌ
mʌnʌʔʌ mʌnʌʔʌ ku bʌnei mʉtɛ ʣhuŋhɛm ʣhuŋhɛm jo bʌnei mʉtɛ sirʣʌnʌ mʉtnu phaːphʉktɛ
mɛbempʌʦhi tɛ tɛ ʦɛri bʌjʌbi tɛphem saŋluŋ bhepʦɵlupʦɵ sʌlpu sâːwɛsa khɵleŋ ʔʌmʔɛ ʦʌi sristi mʉtɛ ʔe
mʌnʌ tɛ ʦɛri bʌjʌbi thupro mɛphem sâːwɛsa sʌlpuhɛm moːtnum mʌddhɛbi saramɛ maramɛ sakpu sʌlpukolo nɵrtʌpdɵrtʌp sakpu nag heŋmîm kubimupɛ ʔʌbʌ prani mɛphem ʦʌi ʔʌm nʌʣik nʌʣik tuju moːtnu ʔe
mʌnʌ tɛphem wʌjʌbika wʌjʌbika ʣhes khoɔ̂nnɛpo ʔʌmhɛmʔɛ ʣhɵ̂r mʉtnu ʔuhem ʣhestʉ lɛ̂l hɵ̂npɛnɛ saramɛ maramɛ turlʌkʌ nɵrtʌpdɵrtʌp turlʌkʌ
mʌnʌ ʔʌmhɛmʔɛ ʣhɵ̂r mʉtnu ʣhes khɵstɛm khɵstɛnum sat mɛ sakpu sʌlpu mɛ sakpu sʌlpu bhersa khɵsti mɛ nɵrtʌpdɵrtʌp ʦʌi kʌwʌlʌ mɛtʉ ʔʌbʌ ku dʌçto khɵsti
mʌnʌ ʣhes tukkʌ kudumalu ʦiʦikhera maːlu hɵ̂npɛn belʌbi sʌlpu bhersa khoɔçpɛ dʌlaŋ hɵipɛsti
mʌnʌ ʔʌmsuʔɛ jaŋ mʉssu phʌijʌ mʉssu bʌjʌ rɛttɛsu
mʌnʌ nɵrtʌpdɵrtʌp ne ʔʌbʌ jaːthʌ jaːthʌ jaːthʌ hebolo hɵipɛsti mʌnʌ ʔʌmsu jaːthʌ ʦhʉkiti
mʌnʌ mɛ mʌnʌʔʌ saramɛ maramɛsu lɛ̂l ʦhʉkiti mʌnʌ mɛtʉ hoːpɛstɛnulo ni mɛ saramɛ maramɛsuʔʌ nɵrtʌpdɵrtʌpsu jaːthʌ ʦhʉkitim ʔe gʌrdʌ
mʌnʌ ʔusnûː ŋestɛnʌ pheri lɵ ʔɛ̂n ʔik ʔudhʌlu wʌjʌ khoɔçki wʌjʌ khoɔçki ʔuhem lɛ̂l hɵkpɛki mɛʔɛ ʦʌi bʌjʌ rɛçki lʌiloːtnunʌ pheri ʔudhʌlu jatnu ʔe
pheri joŋʌ sʌlpu mɛ saramɛ maramɛsuŋʌ bhersa khɵsti ʔʌmsuŋʌ lɛ̂l hɵipɛsti, mɛ nɵrtʌpdɵrtʌpsu jaːthʌ ʦhʉkiti
mɛbempʌʦhi mɛju joŋʌ ʔʌbʌ ʔʌmsupo ʔusbʌjʌ mugoːwɛ, bʌjʌ mugoːwɛ mɛ saramɛ maramɛsuʔʌ rɛtkhʌtɛsu
mɛbempʌʦhi nɵrtʌpdɵrtʌpsuʔʌ ʔusmêrkolo dhoŋkolo phɛntɛsu tɛphem khʌkhʌrmîm mʉssijiti
mʌnʌ ku khɛttɛsu ʔe mɛ kʌwʌbim ku gɵ ni
mɛ ku ʣʌmmʌŋ khɛttɛsum pʌʦhi ni mɛ tɛ ʦɛri bʌjʌ khɵtleŋ blʌmto blʌmto blʌmto khɵstɛ ʔudhʌ̂m mɛ bʌjʌhɛm khɵleŋ blʌ̂mtɛnʌ khɵleŋ ku tʌ̂ŋ ʦhûːnɛ khɛptɛ ʔe
mɛbempʌʦhi mɛ ʔʌbʌ sʌlpuʔɛ mukde bʌjʌ mumʌtwɛ woŋâm mukde bʌjʌ mumʌtwɛ mʌnʌ mɛ blʌmto khɵstɛm pʌʦhi mɛbelo tûː jâm moːtɛ ʔe
mʌri ʦhepɛ jâm mɛ jâmpo nʌŋ tiliʣɵs ʔe
mʌnʌ jâmʔɛ ʦʌi khɵleŋʌ blûntɛsi nokʦho mʌ̂ntɛsi
mʌnʌ nokʦhopo sosmos khɵle blûntɛsinʌ mɛ dhipo mɛ diridi ʔɛçki khɛ̂l brâːbi diridi ʔulʉpphigo jo khɵstɛ ʔe
ʔusosmoskolo blûntɛsinʌ mʌnʌ phesoʔɛ ʔɵptɛsu ʔe mɛ nɵrtʌpdɵrtʌp ʔɵptɛsu ʔe
mɛbempʌʦhi mɛbelo mɛ jâmpo ʔusʌktiʔɛ ʔʌmsu ʦʌi ʔʌbʌ mɛbika sele prɵksijiti mɛbikaʔʌ ghaŋ theːsijiti ʔʌmsu dhâmtʉ khɵsti ʔe
melo mɛbi gɵpɛ ʔʌʣoː khɛttɛsum ku ʦʌi blêː hɵltɛnʌ khɵstɛ
melo ni khɛssipɛ ku hɵltɛnʌ khɵstɛlo mɛbi koro khɵstɛ ʦhʌdʌmpur ʔɛçki ʔikbrâːlʌkʌ khɛ̂l brâːlʌkʌ ʦhʌdʌmpur ʔɛçki koro khɵstɛ ʔe
ʦhʌdʌmpur khɵstɛm pʌʦhi mɛbi ʔʌlʌ mɛbi ʣhuŋʔɛ sabuwɛ khɵptɛ ʔe
sabuwɛ ʔɛçkim ʦʌi saŋpo ʔupho khɵptɛ ʔe
mʌnʌ mɛbi mɛ khɵptɛm bʌjʌbi makhmɵʔɛ pɵk phʌ̂ntɛ ʔe
pɵkʔɛ nektɛ mʌnʌ ʔʌmʔɛ tûːba bap phʉ̂ːktɛ ʔe
mʌnʌ mɛ bap phʉ̂ːktɛm phɛrbi tûːba saŋ lîmtɛ, sʌŋ lîmtɛ mɛpo nʌŋ sunmɛsʌŋ ʔik khɛ̂l tʌmrʌbi sunmɛsʌŋpo kʌtha bʌŋpɛ gɵ
mɛbi tɛ sunmɛsʌŋ lîmtɛm pʌʦhi mɛ sunmɛsʌŋ bhɵ̂rtɛ mʌnʌ ʔʌlʌ maːlu ʣhuŋʔɛ mɛ sunmɛsʌŋ pɛ̂ntɛ
melo haremmɛ bʉktɛ ʔe
ʔʌrko sʌŋŋʌ bʉktɛ ʔe mʌnʌ mɛ haremmɛ kutʌ [dʌlʌ] ʣhuŋʔɛ pɛ̂ntɛ
melo nɛmphrʌŋmɛ bʉktɛ ʔe ʔʌrko saŋŋʌ bʉktɛ mɛnʌ jaːthʌ khulu ʣhuŋʔɛ nɛmphrʌŋmɛ pɛ̂ntɛlo ʦʌi ninoɔmridʌm bʉktɛ ʔe
ninoɔmridʌm ʦʌi melsem, mʌnʌ ninoɔmridʌm bʉktɛm pʌʦhi ʔʌbʌ ʔʌmpo ʔukeramadʌ khɵleŋʌ ʣhuŋhɛm ʦhʉktɛnu
ʔʌm ʔubʌis puːtɛ ʔubʌis puːtɛlo ʔʌbʌ sʉkolo ʔʌm sʉ̂r poɔ̂nsinɛ sʉ̂r rêmsinɛ
mɛbelo ʔʌmkolo ʔʌm dherpɛ mɛbi woŋâm sʉ jo mumonwɛ mʌnʌ pɛribʉtʉ ʦʌi sukra moːtɛ
ʔʌmʔɛ mɛ tha mʉtɛm goːtɛ sukra ʔɛçkim tɛ saŋgʌrhɛmmîm ʦhepɛ
ʔʌmʔɛ mɛtʉ sʉ phuːnɛ ʔutap khoɔ̂nnɛ ni munoːwɛ
mʌnʌ ʔʌmʔɛ ʔʌmpo nʌʣikbim kekuwa moːtɛ ʔe
kekuwakolo ninoɔmridʌmsu ʔʌmsu pip ʦɛs ʔussainu
mʌnʌ tunɵ̂l kekuwa mɛ ʔuʦɛs hoɔi mʌttɛnʌ lʉ̂ːtɛ ʔe
tukum pɛritʉ mupɛ sukra lʉpɛde lʉ̂ːtɛ ʔe ʔʌmpo sʉ̂r poɔ̂nsinɛpo lagi
mʌnʌ pɛritʉ hesa khoɔ̂nnɛ? kekuwaʔa mɛ muʦɛ̂ːpwɛ joŋʌ muʦʌkwɛ joŋʌ
mʌnʌ mikmɵ mʉsa mikmɵ rilʌkʌ ninoɔmridʌmʔɛ ʔukhotʉ pɛributʉ phîŋtɛ ʔe kekuwa
molo pipʔɛ mikmɵri ʦʌi tʌkghʌri tʌ̂ŋŋʌ mi ghrɛttɛ
mʌnʌ mɛ mi mudhʌ̂mwɛ kekuwa mɛtʉ pɛritʉ hɵ̂npɛnɛŋʌ muʦɛ̂ːpwɛ mʌnʌ dhɛpɛ̂ŋ ʔɵstɛstɛ
mʌnʌ ʔupip phɛrbi kekuwa jaːtɛlo ʔupip ʦhʌkkʌi ʦhʉktɛ
mʌnʌ mâŋ ke dhɛpɛ̂ŋ jaːtɛ tɛ kekuwa tɛ ʔʌʦɛs mʌnʌ sîŋtɛ ʔe
mʌnʌ ʦɛsi ʔitapŋʌ wo ʔijaːtɛ je, sʉkolo mâŋ go ʔihoːtɛlo mɛbelo kekuwa blɛttɛ
pipʔɛ ʔʌʣoː mi ghole mʌdhʌmwɛ ʔukhotʉ khoɔ̂nnɛŋʌ muʦɛ̂ːpwɛ ʔûŋ pɛritʉ hɵ̂npɛnɛpo lagi pipʔɛ mi ʦʌi hɛpi ʔɛʣɛ sʌmmʌ dhʌmʣɵnɛ mʌttʉ lʉ̂ːtɛ
mʌnʌ mɛbenʌ pipʔɛ mi dhʌmnɛ dûː mʌttɛ mɛbempʌʦhi kekuwa pɛritʉ khɵstɛ khɵstɛlo ni ʔʌbela ʦhʉktɛ
sukraʔʌ ʔudhʌ̂m wetkhʌtɛ ʔe
mɛbelo mɛtʉ ʦʌi khoɔmda moːtɛ mʌnʌ theː sêntɛ khoɔmda mʌnʌ ʔʌmʔɛ khoɔmda sîŋtɛ
ʔʌbʌ sukra khɵlɛstɛ khoɔmda sîŋtɛlo mɛ pipʔɛ lʉ̂ːtɛm prʌsthab khɵleŋ brâːhɛm lʉ̂ːtɛlo khoɔmda nɛkretɛ khoɔmda mʌ̂mtɛsi
ninoɔmridʌmʔɛ ʔûŋ mʌjɛ̂iŋʌ mokho joŋʌ mɛ kekuwapo ʔubrâː ŋitɛm pʌʦhi khoɔmda tûːba ʔʌtha bʌŋpɛ bejoŋ bisʉtɛ ʔe
tɛ bejoŋ khoɔtnʌʔa ʔipip ninoɔmridʌm bije pipʔɛ tɛ bejoŋ jɛːdʉkho ʔûŋ ʔijɛ̂iŋʌ ʔʌmʔɛ tɛ mujɛːdʉkho ʔûŋ mʌjɛ̂iŋʌ
ʔʌmʔɛ ʔijɛ̂iŋʌkhoŋʌ ʔûŋ ʦɛribuju jeŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔenʌ phîŋsʉtɛ bejoŋkolo kekuwa phîŋsʉtɛ
mʌnʌ ʦɛribi jaːtɛnʌ ʔupip bitɛ ʔe
mʌnʌ theː sêntɛ ʔusip ghɛ̂mpɛ ʔusikiri bʌŋpɛ
mʌnʌ ninoɔmridʌm mʌ̂mtɛsi tɛbhêm ghɛ̂mpɛ ʔusip tɛbhêm bʌŋpɛ ʔusipkolom tɛm pɛri khoɔmda pʌkkʌŋʌ bʌŋpɛ mu mʌ̂mtɛsi
mʌnʌ kekuwa lʉ̂ːtɛ mɛbenʌ ʔuŋʌ tɛ ʔusip jɛ̂ːtʌ
tʌkkhep pɛritʉ bhaːnʌ tɛ pɛri khoɔmda lʉpɛtnʌ jaːje lʉ̂ːtɛnʌ phîŋtɛ khɵstɛnʌ pɛri khoɔmda ʦɛribi jêːtɛlonʌ ninoɔmridʌm kʌm phɛrbi hɵitɛsti
mʌnʌ ninoɔmridʌmʔɛ theː mʌkʣhʌrmɛʔɛ sêntɛ mɛ ʔukʌm lɛ̂lbɵjo jetoŋ mʉ̂itilo sêntɛm
mɛbelo ni tɛ pɛri khoɔmda ni khoɔlʣoɔmpɛ moːtɛ mʌbʌŋpɛ moːtɛ
mɛbenʌ seinɛ jo musênwɛ ninoɔmridʌmʔɛ
mʌnʌ dhʌwa kekuwa lʉ̂ːtɛ tɛ khɛbilʌ ʔihɵːtɛ tɛ khoɔlʣoɔmpɛ bhoroʔoɔnde mɛthaŋʌ sʉpɛde ʔuŋʌ mujɛdu lʉ̂ːtɛ
mʌnʌ tɛbi mɛbeːm bʌjʌtʉkʌ brojʌ mʉsa ʦɛribi jaːtɛ mʌnʌ mɛbi ninoɔmridʌmʔɛ mɛ lʉ̂ːtɛm pʌʦhi ʔʌm ʔʌpʌman ʦhʉktɛ, ʔunûː ŋestɛ
mɛbempʌʦhi pɛri khoɔmdaʔʌ ʔunûː khʌ̂rtɛ tɛ ʦɛri bʌjʌbi gɵpɛ ku, kupo ʔumɛ̂m khɵleŋ lɵptɛnʌ pɛri khoɔmda pɛritʉŋʌ ʔɵstɛ
molo khoɔ̂nnɛkʌ lɛ̂l ʔuʦɛriku ʦʌi khosphôːbi tɛ̂ntʉtɛ ʔʌmʔɛ mɛbi ʦinʦo lʉ̂ːtɛ ʔe ʔɛ̂n pip kʉmînʔɛ mʌttʉ phʌrkopʌrei ʦhûː melo tɛ ku ʦʌi ʔimêrbi nɛmnʌ khoɔtnʌ ʔipip ʔipip ʦʌi rʌksʌte lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ nʌ bhʌndʌi tʌmrʌ joːdo pɛri khoɔmda kupo ʔumɛ̂m lɵptɛnʌ pɛritʉ khɵlestɛ
mʌnʌ pip kʉmînʔɛ dhɵ̂ŋmɛstɛ phʌrkopʌrei ʦhʉktɛ behos ʦhʉktɛ
mʌnʌ ʦinʦoʔɛ ʔumêr nɛ̂mtɛnʌ mɛ pip ʦhʌrkei mʌssʌtɛ
mɛbelo wo pip ʔoɔr thiːstɛ ʔamamama ʔûŋ ni mâŋ sɛtʔɛ ʔipdɵkʌtam ʔe mʌnʌ ʔûŋ mɛbeːm kʉmînʔɛ ʔimʌiŋʌ kupo ʔuhoɔi tʌŋŋʌ ŋiŋʌ, ku khɛbi jo muthɵŋʌ khɛbi go ku ʔithɵpɛtɛ lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ ʦinʦoʔɛ ku khɛbi jo mugɵ tɛ khosphobi gɵ tibiʦhɛʔɛ gɵpɛ tɛphem tɛphem ku ʔuŋʌ mɛŋʌ ʦʌi tesa ʦûːʔɛ ʔʌrei ʔimʉŋʌtam goːtɛ
mʌnʌ ʔuŋʌ tɛ ku pitʌnʌ ʦhʌrkei mʌ̂ntɛnim lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ ʔuŋʌ mɛŋʌ ku tuŋu je lʉ̂ːtɛnʌ mɛ pip ninoɔmridʌmʔɛ mɛ ʦinʦo joŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe
mɛbempʌʦhi ʔʌbʌ mɛ ʔupipʔɛ tʉ̂ŋtɛ molo mɛ ku tʉ̂ŋtɛm pʌʦhi ninoɔmridʌm mʌʦɛpsipɛ ʦhʉktɛ
mɛbenʌʔʌ mʌnʌ mɛbi rikwʌtʌhɛm mʉstɛnu reʦhʌ ʔe
mʌnʌ mɛbempʌʦhi mʌʦɛpsipɛ ʦhʉktɛm pʌʦhi ʔʌmʔɛ ʣokhʌna seimʌ̂nnɛ pʌrɵ ʣokhʌna krisna mʉnɛ pʌrɵ
mʌnʌ mɛbi ʔʌnʌmmîm nokʦo ʦʌi siphu taphu mʌnʌ ʔʌmʔɛ taphu ʦʌi ʣokhʌna khoɔttjɵ lʉ̂ːtɛnʌ sɵ̂r bisʉtɛ
mʌnʌ taphu ʔutapŋʌ nokʦo moːtɛ molo ʔʌm ʦheʦhemi nokʦo ʦʌi mumoːwɛ
ninoɔmridʌmʔɛ blômsɵ̂r bisʉtɛ, mɛ blômsɵ̂r ʔutapʔɛŋʌ ʣʉkhʌtɛ
taphuʔɛ ʔutapʔɛŋʌ ʣɵkhʌtɛ mɛ ʔublômboɔp ma joŋʌ mulɛːswɛ
mʌnʌ ʔuŋênnɛ jo munoːwɛ bhaenʌ ʔʌbʌ tûːba ʔupaja ni mʉnɛŋʌ pʌrɵ
mɛbenʌ ninoɔmridʌmʔɛ pheri siphubi ʣokhʌna hɵ̂ŋtɛ siphu ʦʌi mɛbeloŋ ʦhepɛ selemi moːtɛ
siphuʔɛ khɵleŋ brâː blɛttɛ lʉ̂ːtɛ
mɛbelo ninoɔmridʌm mʌʦɛpsipɛ ʦhukpɛ moːtɛm brâː joŋʌ mɛ siphuʔɛ lʉ̂ːtɛ
mɛbi rikwʌtʌ ʔʌmʔɛ ʦɵhɛm wɛtnu ʔɛ̂nnɛ joŋʌ lʉ̂ːtɛ rikwʌtʌbi ghuŋgʌrʌ rodoro titiʦhʌrʌ tɛhɛm ʦʌi saŋluŋhɛm, tɛhɛm ʦʌi sʌŋhɛm saŋhɛm khalpo
mʌnʌ tɛhɛm sûːk bhai munu mɛkʌ jaːthʌ pheri ʔʌrko sûːk bhai nɵ̂r mos nus bûːnu tɛhɛm sâːwɛsahɛm
mɛbenʌ ʔʌntimbi minnaŋ bûː min bûː thebe rikwʌtʌ ʦʌi ninoɔmridʌmʔɛ ʣʌnmʌ binu thebe mʌddhebi sʌbbhʌndʌ ʔʌntimbi bukpɛ min tʌ̂ŋ ninoɔmridʌm ʔutappo ʔubhagbim tɛ woŋâm ʦʌi khɵleŋ thuːnɛmthʌ phuːnɛ mʌiçpɛ kʌmbi tɵnɛ mʌnʉpɛ ʦʌi siphuʔɛ lʉ̂ːtɛ
ʔuʣokhʌna ʔublômboɔp ʦʌi mɛphem lɛːstɛ
mʌnʌ tɛ khɵleŋ rikwʌtʌhɛm wɛ̂ːtnulo ʦikrʌ heŋmîm bʌjʌ bʌnei mʉnɛnʌ mɛbi lândensinɛ mʌiçpɛ
mʌnʌ mesa ʦʌi tɛ rikwʌtʌhɛm bûːnu khɵleŋ thesʌ mesʌ ʔɛstɛnʌʔʌ ʔublômboɔp ʦʌi mɛbi nokʦoʔɛ siphuʔɛ blɛttɛ lʉ̂ːtɛ
mʌnʌ sʌmʌjaʔɛ ʦhʌmto khɵstɛ thoːʦiʔɛ ʦhʌmto khɵstɛ melo ʔʌlʌ mɛ siphuʔɛ he lʉ̂ːtɛ meŋ mʌ̂mtɛsi mesaŋʌ bʉktɛnu ʔe
molo ʔʌbʌ saŋluŋ hesakhojo thuːnɛmbiŋʌ lîmtɛnu ghuŋgʌrʌ titiʦhʌrʌ rodoro tɛhɛm thuːnɛmjoŋʌ lîmtɛnu khɵstɛnu
molo tɛ nɵ̂r mos nus mʌnʌ min ʔʌbʌ mɛ̂mpo nûː kʌmʌlo mʌttʉ mʌnʌ ʔʌbʌ khɵleŋ ʦɵhɛm ʔʌbʌ ʔuhem mʌbʌŋpɛ mʉnɛnʌ khɵleŋ maja mʌttɛnunʌ kʌmbi tʉtnu ʔe
mʌnʌ khɵleŋ gêntɛnu ʔʌmhɛm samʌrʌt ʦhukto khɵstɛnu ʔʌbʌ min dʌbu mʉpɛ ʦhʉktɛ
ʔʌm ʔuhɛlʌphukolom ʔʌbʌ dʌbu mʉkbi thuːnɛmthʌ khɵsthertɛ hoːtɛ, kʌmbi mupɛ nɵ̂r mos nushɛm tɛhɛmʔɛ kʌmbim kɛm mʉnɛ mʌiçpɛ
mʌnʌ kʌmbi jûː koɔi mʉnɛ mʌiçpɛ ʔʌmhɛmpo ʔunkɛm goːtɛ, mʌnʌ nusʔɛ kɛm mʉtɛlo mʌri bhrêŋtɛ
kuʦo kodhalo goːtɛ khojo ʔusɛ̂l wɛttɛnʌ tʉ̂rsʉtɛ ʔe
kɛm mumuwɛ sʌŋ mɛtʉ tʌ̂ŋ kepletɛ mʌnʌ tunɵ̂l kɛm mumuwɛm pʌʦhi jûː khʌpmʉtɛnu jûː jo mukhipwɛ ʔe
mʌnʌ tɛjo mɛjo mʉtɛ mɛ ʔukhli tʌ̂ŋ ʔʌmʔɛ ʦʌi mɛbi ʔeːtoːtɛ ʔe ʔukhli tʌ̂ŋ thik mʉtʉtɛ ʔɛçkim phor mʉtɛ mɛʔɛ
mʌnʌ minnaŋ kʌm hoːtɛlo ni ʔʌmpo ʔuphor thɵtɛ mʌnʌ minnaŋʔɛ ʔʌm sʌʣʌi bitɛ mɛ phorʔɛŋ ʔʌm ʔɵptɛ ʔe
mʌnʌ mɛ mɛ ʔʌrthʌʔɛ ʔɛ̂ntosoba jo nuspo ʔukaphi ʦʌi wiwi joɔçpɛ gɵmîm ʦʌ̂rkhʌpɛ gɵmîm ʔɛ̂nnɛ tûːba kʌtha jo gɵ
nɵ̂r ʦʌi murkhʌ moːtɛ ʔe ʔʌmʔɛ goɔlʣen tʌ̂ŋ mʉpɛ ʔʌm murkhʌ moːtɛ ʔe
mos ʦʌi dûːbɵjo kɛm mʉtɛlo khɵleŋ balinali rarukuru mâŋ khojoŋʌ bhlepsetɛ ʔe
ʔûːbi kɛm mʉnɛ ʔɛçsa kʌmbi kɛm mʉnɛŋʌ thik
mʌnʌ ʔʌmʔɛ jûː mʉtɛlo ʦʌi khup ʦɛnʉpɛ khiptɛ ʔe, jûː mʉnɛbi mos ʦʌi ʔɛk nʌmbʌr ʦɛnʉpɛ khʌppɛ moːtɛ ʔe
molo mɛ nɵ̂r ʦʌi murkhʌ moːtɛmʔɛ gʌrdʌ tunɵ̂l bhrêŋtɛnʌ ʔumɛ̂mʔɛ ʔʌrei mʉtɛ bhʌ̂rtɛlo mɛ ʔunɵ̂r, nɵ̂rʔɛ ʦʌi ʔumɛ̂mŋʌ mâŋ go sêːtɛ ʔe mɛ ʔuʦîlʔɛ ʔumɛ̂mŋʌ sêːtɛ ʔe
mɛbempʌʦhi minnaŋ hoːtɛlo ne ʔʌbʌ ʔumɛ̂mŋʌ sêːdetɛm pʌʦhi mos tɛ nɵ̂r nushɛm khɵleŋ mɛbenʌ thuːnɛmthʌ koɔ̂ltɛnu ʔe
mɛbenʌ mɛkʌtɛjo ʦʌi minnaŋʔɛ ʔʌbʌ kʌmnoɔm mʉnɛ dûː mʌttɛ
mʌnʌ kʌmbi munɛpo ʔʌbʌ tûːba minpo min tʌmrʌpo ʦʌi mɛbikʌtɛjo phaːphʉktɛm kʌtha ʔik khɛ̂lbi dʉspɛhɛmʔɛ pɛphɛmʔɛ ʦûːhɛmʔɛ blɛttɛnum tɛ kʌtha gɵ
Will you listen to the story from long ago of the beginning of the earth?
Deunas told the story a long time ago and I will now tell it to you
Long ago, there was no place for humans to live, what in our language we call Cheri baya
There was no livable land
There was no sky, which we call heaven, there was no earth, there was no heaven
When we say where was the earth, at that time it was joined together with the sun
What we call Nepchem, like a god, he separated the sun and the heaven.
After they were separated, the earth was born and came out.
After the earth was born, the spiritual power made all the earth's hills and flatlands from the valley.
He made the water, and all the winds as well, he created them.
After that on earth he created vegetation and creatures and birds and wild animals.
Among the many animals and birds on earth, there were two birds Marame and Sarame, and water creatures (one male, one female) like snakes living in water, and all these living things lived together nearby in one area.
And they set up a competition, with the birds on one side and the water creatures on the other, of whoever could reach the highlands first from the lowlands.
They made their competition and immediately the birds went by flying and the water creatures went by following the water in the rivers.
When it was time to arrive in the mountains, the birds arrived soon by flying.
And they built nests and occupied the land
And the water creatures, when they arrived much later, they were behind.
And Sarame and Marame arrived first, when they arrived up there, the water creatures were behind.
And the water creatures felt bad and they said again "Hey, let's go down, and whoever arrives down first, he shall occupy the land" they told each other and they came down.
And again, the birds Marame and Sarame went by flying and arrived first, and the water creatures were behind.
After that there was no land down there for the water creatures, it had already been occupied by Sarame and Marame.
Then the water creatures joined together their heads and tails (head to tail) and made a circle like that
They blocked the water from the river
After they blocked it, the earth and land sank and sank, and the mountains also, and it began to be only water.
After that the birds had no place to live, there was no other place to live, and after the sinking, there was a shaman.
He was a very talented shaman, and his name was Tilijyos
The shaman put on all his garb and became a shaman
He put on all his shaman's equipment (instruments, trident, water container, etc) and went in the middle of the lake, what in Khaling we call Diridi.
He put on his equipment and shot a feather at them, he shot at the water creatures.
After that when he hit them with his shaman power, they sprang up suddenly from there and lifted up suddenly from there, and went up to the sky.
And the water that had been trapped there earlier suddenly opened and left.
Then when the collected water opened and left, there was a landslide there, what we call chadampur in our language, there was a landslide
After the landslide, the wind collected dried leaves there
What we call Sabuwe, the leaves of a tree, the wind collected
Termites dug out earth at the place where they were collected there (the leaves)
They covered it (the leaves) with earth and built a mound
Near where they built the mound, a tree grew, a tree grew and its name was Sunmesang, and in Khaling rituals, the story of Sunmesang is good.
And after the tree grew, it got bigger, and after a long time, a mountain wind blew on it
Then another plant came up.
And another tree came up, and after that, the kuta wind (should be dala wind) blew on it
And another tree came up, and when the far away khulu wind blew on it, Ninwam Ridam grew.
Ninwam Ridam was a girl, and after she grew, all her maternal relatives were winds (so she could not marry any winds)
Her youth became (=she matured) and when she matures, who could she bind with in marriage, who could she marry?
There was no one to be with her, there was no match for her, but up in the sky was the Polar Star [in some accounts, Jupiter]
She knew that what we call Jupiter is the brightest of all the stars
Who could she send up there? To go herself was not appropriate.
Near where she was there was a kite.
Their relationship was grandmother-grandchild.
One day, she called the kite and said
Go get Sukra who lives up there in heaven, for marriage
But how to go up to heaven? The kite wasn't able to and didn't know how
Ninwam Ridam made smoke, she make a thin line of smoke and sent him up to heaven via that
But she only made the fire for a short while
She did not blow that fire (strong enough) and the kite was unable to arrive up in heaven but returned immediately back.
When the kite came back down near the grandmother, she was surprised
She asked: why did he come back down immediately?
"Grandchild, did you come down on your own, or did you come down with someone?" and the kite said:
"You didn't make the fire for long;" he was unable to go upwards; "for me to arrive up in heaven, you must make the fire much longer"
The grandmother started a fire, and then the kite went up to heaven and when he went it was too late.
Jupiter had crossed over the hills
At that time, Khwamda was up there, and he looked at Khwamda and asked him
Sukra had gone away, so he asked Khwamda; he explained the whole proposal that grandmother had made, and when he told him, Khwamda hesitated, he thought.
Ninwam Ridam doesn't like me, he said, but nevertheless, after hearing the kite's story, he gave a such beautiful comb for her.
Bring this comb and give it to your grandmother, if she likes it, she will like me, if she doesn't like it, she will not like me
If she likes me, I will come down to earth, he told him and sent him down with the comb
He came back down to earth, and gave it to grandmother
When she saw it like that, (she found) his skill finely-made, his craft good
And Ninwam Ridam thought That Peri Kwamdu, with such fine skill, with such good craft, he must really be beautiful.
And she said to the bird: I like his skill
Go up to heaven once more and fetch Peri Khwamda and bring him down, she said, and send him and his went, and brought down Peri Khwamda to earth and they arrived near Ninwam Ridam's house.
Ninwam Ridam looked at him with a sideways glance, she looked at him when they were coming down near the front of her house.
And that Peri Khwamda had goiter, he was ugly.
Then she didn't look again
And she immediately told the bird: where did you bring him from, this rough goiter-ed one? Remove him this way (ie back where he came from), I do not like him, she said.
She had made him an invitation and he came to earth from there such a far away place, and after Ninwam Ridam said that, he was insulted, his mind hurt.
After that, Peri Khwamda's mind began to churn, and he caught all the water, all the sources that were on earth and returned to heaven
But before leaving he dropped his urine onto a yam leaf, and there said to a small bird: Now grandmother will be thirsty, she will become dehydrated, dip the water onto your tail and bring it to your grandmother, and sprinkle-put it on her, he said.
As he said, according to legend, Peri Khwamda caught the water source and returned up to heaven.
And grandmother was dried up from thirst, and dried up and became faint
Then the bird dipped its tail and sprinkled grandmother.
And then grandmother woke up and said Oh my oh my, how deeply I slept (with what depth), I am so very thirsty, I can hear the sound of water only, I can't find water anywhere, where did you find this water? She said
There isn't water anywhere, there was a little bit on a yam leaf, I did like this as the uncle instructed me to do
I brought that water and sprinkled it on you, he said
I will drink that water, she said, and grandmother also told the bird
Then later, grandmother drank, but after she drank the water she became pregnant (=unable)
Then seven siblings came to be in her
And after she became pregnant, they had to read her future, to do Krisna predictions.
The earlier shamans were two kinds of black bird, siphu and taphu, and she said that Taphu was to take the offerings (of rice) (to the shaman); he gave him the rice (used for divination)
Taphu himself was a shaman, but not a very talented one.
Ninwam Ridam gave him the offerings, and he ate them up himself and left (shamans usually eat the rice from divination)
He ate them himself and no prediction, nothing came out.
Her suffering also was not healed, and they needed to find an option (np upaja)
Then NR sent the offerings to Siphu, Siphu was a talented shaman
Siphu made a full prediction
He divined that she was pregnant.
He said she would give birth to seven siblings, and that among them would be thorn plants, these would be the vegetation, the types of trees and plants
Then later three more brothers were born, a tiger, a bear and a monkey were born, and these were the wild animals.
Then last of all was a human, Ninwam Ridam gave birth to these and among them, the last of all to be born, only the human was her share, she had to send all the others away to the forest, it would not be appropriate to put them at home, Siphu predicted.
This is how his results from the prediction came out.
And when all the children were born, a triangular place should be built and she should set herself down on it.
And when the seven siblings were born, everything was done this way and that way as the shaman had said with his divination.
And time pushed forward, and time passed, and then much later, they were born as the shaman had said and thought.
And the vegetation grew in the forest, the thorn species grew in the forest and went (ie didn't have to be disposed of, as per prediction)
But as for the tiger, bear, monkey and human, the mother's mind was soft (she was soft-hearted) and she couldn't be unkind to any, she loved them all, and she kept them in the house.
And she kept them all and they grew up, and the human became a hunter
He habitually hunted with his bow towards the forest, and the tiger, bear and monkey who stayed at home, they had to do housework.
And they had to cook meals at home, and it was their job, and when the monkey did work, he was very lazy.
Even though he had spades, he hooked them on his legs and broke them completely.
He did no work, and just climbed and stayed up in a tree, and after not doing work one day, someone made them cook a meal, but he did not cook
All he did was shit here and there, he made everything dirty.
Then when the human came home, he saw the dirt and he gave him a punishment, he threw at him with the shit.
And that is the reason that even nowadays the monkey's appearance looks unhappy and is wrinkled, is the story.
As for the tiger, he was arrogant, he only talked loud (used of bosses' way of talking) and was arrogant.
As for the bear, while he did work over there, he flattened/killed all the crops (from his size while walking through)
It was better for him to work at home than in the fields
When he made food he was a great cook.
Because that tiger was being arrogant, one day he was lazy and his mother ordered him and scolded him, and that tiger killed his mother, out of anger he killed his mother
Then when human came after his mother had been killed, he chased away the bear, tiger and monkey towards the forest.
Then from there on, the human started to take care of the house
And from that time on, our elders, fathers, grandfathers tell the story of how human civilization was created

S1 doi

stop
lɵ ʔʌnʌmmîm sʌmmʌ tʌmrʌ ʔiŋi ʔʌ ʔiŋi ʔʌ ʔeʦiʔɛ

well

ʔʌnʌm-m

long.ago-_nmlz

sʌmmʌ

Samma

tʌmrʌ

tradition

ʔi-ŋi

_inv/2-hear

ʔʌ

_hes

ʔi-ŋi

_inv/2-hear

ʔʌ

_hes

ʔeʦi-ʔɛ

2_du-_ergWill you listen to the story from long ago of the beginning of the earth?

S2 doi

stop
ʔʌnʌm deunʌsʔɛ blɛttɛm ʔuŋʌ ʔeʦi ŋimʌnsu hʌi

ʔʌnʌm

long.ago

deunʌs-ʔɛ

Deunas-_erg

blɛtt-tɛ-m

tell-_3sg._pst-_nmlz

ʔuŋʌ

1_sg._erg

ʔeʦi

2_du

ŋi-mʌn-su

hear-_aux-_du

hʌi

OKDeunas told the story a long time ago and I will now tell it to you

S3 doi

stop
ʔʌnʌm tɛ tɛphem hʌs mukde bʌjʌ ʔɛçkim ʔikbrâːlʌ ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ

ʔʌnʌm

long.ago

this

tɛphem

like.this

hʌs

man

mu-de

be.anim-_aux

bʌjʌ

land

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

ʔik-brâː-lʌ

1_pi-language-_abl

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irrLong ago, there was no place for humans to live, what in our language we call Cheri baya

S4 doi

stop
ʔʌnʌm ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ

ʔʌnʌm

long.ago

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irrThere was no livable land

S5 doi

stop
dhâm jo mugoːwɛ tɛphem ʔʌ pɛri ʔɛçki mɛphem ʦɛri jo mugoːwɛ pɛri jo mugoːwɛ

dhâm

sky

jo

also

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irr

tɛphem

like.this

ʔʌ

_hes

pɛri

heaven

ʔɛt-ki

say-1.pi

mɛphem

like.that

ʦɛri

land

jo

also

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irr

pɛri

heaven

jo

also

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irrThere was no sky, which we call heaven, there was no earth, there was no heaven

S6 doi

stop
mʌnʌ tɛ ʦɛri khjou khjou goːtɛ ʔɛçkilo mɛbelo ʦʌi ninoɔmkolo ghɛmkhassipɛ tujûŋ goːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

this

ʦɛri

land

khjou

where

khjou

where

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

ʔɛt-ki-lo

say-1.pi-when

mɛbelo

at.that.time

ʦʌi

_contr

noɔm-kolo

sun-_com

ghɛm-khʌ-si-pɛ

join.together-_aux-_refl-_npst._ptcp

tujûŋ

together

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen we say where was the earth, at that time it was joined together with the sun

S7 doi

stop
mʌnʌ tûːba nɛpʦem ʔɛçkim ʦʌi bhʌguwʌn heŋmîm mɛ ʦʌi ninoɔmkolo ghɛ̂mkhʌsipɛ pɛri ʦʌi hâːktɛ ʔe

mʌnʌ

and

tûː-ba

one-_cl

nɛpʦem

Nepchem

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

ʦʌi

_contr

bhʌguwʌn

god

heŋmîm

like

that

ʦʌi

_contr

noɔm-kolo

sun-_com

ghɛm-khʌ-si-pɛ

join.together-_aux-_refl-_npst._ptcp

pɛri

heaven

ʦʌi

_contr

hak-tɛ

open-_3sg._pst

ʔe

_hsWhat we call Nepchem, like a god, he separated the sun and the heaven.

S8 doi

stop
hâːktɛm pʌʦhi mʌnʌ mɛbenʌ bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe ʦɛri bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe lɛːstɛ ʔe

hak-tɛ-m

open-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

mʌnʌ

and

mɛbenʌ

then

bʌjʌ

land

bʉk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

bʉk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hs

lɛn-tɛ

come.out-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter they were separated, the earth was born and came out.

S9 doi

stop
mʌnʌ tɛ ʦɛri bʌjʌ bʉ̂ːktɛm pʌʦhi tɛ ʦɛri bʌjʌbi sʌmmʌʔa khɵleŋ tɛ bʌjʌpo ʔudhʌ̂m ʔudhêm bʌnei mʉtɛ ʔukhoɔmlʌ

mʌnʌ

and

this

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

bʉk-tɛ-m

give.birth-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

this

ʦɛri

land

bʌjʌ-bi

land-_loc

sʌmmʌ-ʔɛ

Samma-_erg

khɵle-ŋ

all-_intens

this

bʌjʌ-po

land-_gen

ʔudhʌ̂m

hilltop

ʔudhêm

flat.place

bʌnei

make

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

ʔukhoɔm-lʌ

valley-_ablAfter the earth was born, the spiritual power made all the earth's hills and flatlands from the valley.

S10 doi

stop
mʌnʌʔʌ mʌnʌʔʌ ku bʌnei mʉtɛ ʣhuŋhɛm ʣhuŋhɛm jo bʌnei mʉtɛ sirʣʌnʌ mʉtnu phaːphʉktɛ

mʌnʌ

and

mʌnʌ

and

ku

water

bʌnei

make

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

ʣhuŋ-hɛm

wind-_pl

ʣhuŋ-hɛm

wind-_pl

jo

also

bʌnei

make

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

sirʣʌnʌ

create

mʉ-tɛnu

do-23_pl._pst

phaːphʉk-tɛ

be.created-_3sg._pstHe made the water, and all the winds as well, he created them.

S11 doi

stop
mɛbempʌʦhi tɛ tɛ ʦɛri bʌjʌbi tɛphem saŋluŋ bhepʦɵlupʦɵ sʌlpu sâːwɛsa khɵleŋ ʔʌmʔɛ ʦʌi sristi mʉtɛ ʔe

mɛbempʌʦhi

after.that

this

this

ʦɛri

land

bʌjʌ-bi

land-_loc

tɛphem

like.this

saŋluŋ

vegetation

bhepʦɵlupʦɵ

creatures

sʌlpu

bird

sâː-wɛsa

wild.animal-wild.animal

khɵle-ŋ

all-_intens

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʦʌi

_contr

sristi

create

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter that on earth he created vegetation and creatures and birds and wild animals.

S12 doi

stop
mʌnʌ tɛ ʦɛri bʌjʌbi thupro mɛphem sâːwɛsa sʌlpuhɛm moːtnum mʌddhɛbi saramɛ maramɛ sakpu sʌlpukolo nɵrtʌpdɵrtʌp sakpu nag heŋmîm kubimupɛ ʔʌbʌ prani mɛphem ʦʌi ʔʌm nʌʣik nʌʣik tuju moːtnu ʔe

mʌnʌ

and

this

ʦɛri

land

bʌjʌ-bi

land-_loc

thupro

many

mɛphem

like.that

sâː-wɛsa

wild.animal-wild.animal

sʌlpu-hɛm

bird-_pl

mu-tɛnu-m

be.anim-23_pl._pst-_nmlz

mʌddhɛ-bi

among-_loc

saramɛ

Sarame

maramɛ

Marame

sak-pu

two-_class

sʌlpu-kolo

bird-_com

nɵrtʌpdɵrtʌp

water.creatures

sak-pu

two-_class

nag

snake

heŋmîm

like

kubimupɛ

Kubimupe

ʔʌbʌ

and.then

prani

living.thing

mɛphem

like.that

ʦʌi

_contr

ʔʌm

3

nʌʣik

close

nʌʣik

close

tuju

together

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

ʔe

_hsAmong the many animals and birds on earth, there were two birds Marame and Sarame, and water creatures (one male, one female) like snakes living in water, and all these living things lived together nearby in one area.

S13 doi

stop
mʌnʌ tɛphem wʌjʌbika wʌjʌbika ʣhes khoɔ̂nnɛpo ʔʌmhɛmʔɛ ʣhɵ̂r mʉtnu ʔuhem ʣhestʉ lɛ̂l hɵ̂npɛnɛ saramɛ maramɛ turlʌkʌ nɵrtʌpdɵrtʌp turlʌkʌ

mʌnʌ

and

tɛphem

like.this

wʌjʌ-bika

earth-_abl

wʌjʌ-bika

earth-_abl

ʣhes

highlands

khɵt-nɛ-po

go-_inf-_gen

ʔʌm-hɛm-ʔɛ

3-_pl-_erg

ʣhɵ̂r

competition

mʉ-tɛnu

do-23_pl._pst

ʔuhem

which

ʣhes-tʉ

highlands-_loc._high

lɛ̂l

earlier

hɵ̂npɛnɛ

reach

sarame

Sarame

marame

Marame

turlʌkʌ

from.one.side

nɵrtʌpdɵrtʌp

water.creatures

turlʌkʌ

from.one.sideAnd they set up a competition, with the birds on one side and the water creatures on the other, of whoever could reach the highlands first from the lowlands.

S14 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmhɛmʔɛ ʣhɵ̂r mʉtnu ʣhes khɵstɛm khɵstɛnum sat mɛ sakpu sʌlpu mɛ sakpu sʌlpu bhersa khɵsti mɛ nɵrtʌpdɵrtʌp ʦʌi kʌwʌlʌ mɛtʉ ʔʌbʌ ku dʌçto khɵsti

mʌnʌ

and

ʔʌm-hɛm-ʔɛ

3-_pl-_erg

ʣhɵ̂r

competition

mʉ-tɛnu

do-23_pl._pst

ʣhes

highlands

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

khɵt-tɛnu-m

go-23_pl._pst-_nmlz

sat

immediately

this

sak-pu

two-_class

sʌlpu

bird

that

sak-pu

two-_class

sʌlpu

bird

bher-sa

fly-_cvb

khɵt-ti

go-3du_pst

this

nɵrtʌpdɵrtʌp

water.creatures

ʦʌi

_contr

kʌwʌ-lʌ

stream-_abl

mɛtʉ

up.there

ʔʌbʌ

and.then

ku

water

ditt-to

follow-_cvb

khɵt-ti

go-3du_pstThey made their competition and immediately the birds went by flying and the water creatures went by following the water in the rivers.

S15 doi

stop
mʌnʌ ʣhes tukkʌ kudumalu ʦiʦikhera maːlu hɵ̂npɛn belʌbi sʌlpu bhersa khoɔçpɛ dʌlaŋ hɵipɛsti

mʌnʌ

and

ʣhes

highlands

tukkʌ

up.distal

kudumalu

mountain

ʦiʦikhera

highlands

maːlu

mountain

hɵ̂npɛnɛ

reach

belʌ-bi

time-_loc

sʌlpu

bird

bher-sa

fly-_cvb

khɵt-pɛ

go-_npst._ptcp

dʌlʌ-ŋ

quickly-_intens

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pstWhen it was time to arrive in the mountains, the birds arrived soon by flying.

S16 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmsuʔɛ jaŋ mʉssu phʌijʌ mʉssu bʌjʌ rɛttɛsu

mʌnʌ

and

ʔʌm-su-ʔɛ

3-_du-_erg

jaŋ

nest

mʉ-ssu

do-3_du._pst

phʌijʌ

nest

mʉ-ssu

do-3_du._pst

bʌjʌ

land

rɛtt-tɛsu

settle-3_du._pstAnd they built nests and occupied the land

S17 doi

stop
mʌnʌ nɵrtʌpdɵrtʌp ne ʔʌbʌ jaːthʌ jaːthʌ jaːthʌ hebolo hɵipɛsti mʌnʌ ʔʌmsu jaːthʌ ʦhʉkiti

mʌnʌ

and

nɵrtʌpdɵrtʌp

water.creatures

ne

_foc

ʔʌbʌ

and.then

jaːthʌ

later

jaːthʌ

later

jaːthʌ

later

hebolo

when

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pst

mʌnʌ

and

ʔʌm-su

3-_du

jaːthʌ

later

ʦhuk-ti

become-3du_pstAnd the water creatures, when they arrived much later, they were behind.

S18 doi

stop
mʌnʌ mɛ mʌnʌʔʌ saramɛ maramɛsu lɛ̂l ʦhʉkiti mʌnʌ mɛtʉ hoːpɛstɛnulo ni mɛ saramɛ maramɛsuʔʌ nɵrtʌpdɵrtʌpsu jaːthʌ ʦhʉkitim ʔe gʌrdʌ

mʌnʌ

and

this

mʌnʌ

and

sarame

Sarame

marame-su

Marame-_du

lɛ̂l

earlier

ʦhuk-ti

become-3du_pst

mʌnʌ

and

mɛtʉ

up.there

hɵ-pɛt-tɛnu-lo

come-_aux-23_pl._pst-when

ni

indeed

that

saramɛ

Sarame

maramɛ-su-ʔɛ

Marame-_du-_erg

nɵrtʌpdɵrtʌp-su

water.creatures-_du

jaːthʌ

later

ʦhuk-ti-m

become-3du_pst-_nmlz

ʔe

_hsAnd Sarame and Marame arrived first, when they arrived up there, the water creatures were behind.

S19 doi

stop
mʌnʌ ʔusnûː ŋestɛnʌ pheri lɵ ʔɛ̂n ʔik ʔudhʌlu wʌjʌ khoɔçki wʌjʌ khoɔçki ʔuhem lɛ̂l hɵkpɛki mɛʔɛ ʦʌi bʌjʌ rɛçki lʌiloːtnunʌ pheri ʔudhʌlu jatnu ʔe

mʌnʌ

and

ʔus-nûː

3_du._poss-mind

ŋet-tɛ-nʌ

be.sick-_3sg._pst-then

pheri

again

well

ʔɛ̂n

now

ʔik

1_pi

ʔudhʌlu

below

wʌjʌ

earth

khɵt-ki

go-1.pi

wʌjʌ

earth

khɵt-ki

go-1.pi

ʔuhem

which

lɛ̂l

earlier

hɵ̂npɛnɛ-ki

reach-1.pi

mɛ-ʔɛ

that-_erg

ʦʌi

_contr

bʌjʌ

land

rɛtt-ki

settle-1.pi

lʌi-lʉ-tɛnu-nʌ

pass-_recip-23_pl._pst-then

pheri

again

ʔudhʌlu

down

je-tɛnu

come.down-23_pl._pst

ʔe

_hsAnd the water creatures felt bad and they said again "Hey, let's go down, and whoever arrives down first, he shall occupy the land" they told each other and they came down.

S20 doi

stop
pheri joŋʌ sʌlpu mɛ saramɛ maramɛsuŋʌ bhersa khɵsti ʔʌmsuŋʌ lɛ̂l hɵipɛsti, mɛ nɵrtʌpdɵrtʌpsu jaːthʌ ʦhʉkiti

pheri

again

jo-ŋʌ

also-_intens

sʌlpu

bird

that

sarame

Sarame

marame-su-ŋʌ

Marame-_du-_intens

bher-sa

fly-_cvb

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔʌm-su-ŋʌ

3-_du-_intens

lɛ̂l

earlier

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pst

that

nɵrtʌpdɵrtʌp-su

water.creatures-_du

jaːthʌ

later

ʦhuk-ti

become-3du_pstAnd again, the birds Marame and Sarame went by flying and arrived first, and the water creatures were behind.

S21 doi

stop
mɛbempʌʦhi mɛju joŋʌ ʔʌbʌ ʔʌmsupo ʔusbʌjʌ mugoːwɛ, bʌjʌ mugoːwɛ mɛ saramɛ maramɛsuʔʌ rɛtkhʌtɛsu

mɛbempʌʦhi

after.that

mɛju

down.there

jo-ŋʌ

also-_intens

ʔʌbʌ

and.then

ʔʌm-su-po

3-_du-_gen

ʔus-bʌjʌ

3_du._poss-land

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irr

bʌjʌ

land

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irr

that

saramɛ

Sarame

maramɛ-su-ʔɛ

Marame-_du-_erg

rɛtt-khʌ-tɛsu

settle-_aux-3_du._pstAfter that there was no land down there for the water creatures, it had already been occupied by Sarame and Marame.

S22 doi

stop
mɛbempʌʦhi nɵrtʌpdɵrtʌpsuʔʌ ʔusmêrkolo dhoŋkolo phɛntɛsu tɛphem khʌkhʌrmîm mʉssijiti

mɛbempʌʦhi

after.that

nɵrtʌpdɵrtʌp-su-ʔɛ

water.creatures-_du-_erg

ʔus-mêr-kolo

3_du._poss-tail-_com

dhoŋ-kolo

head-_com

phɛn-tɛsu

overlap-3_du._pst

tɛphem

like.this

khʌkhʌrmîm

circular

musi-ji-ti

be.together-3_du-3du_pstThen the water creatures joined together their heads and tails (head to tail) and made a circle like that

S23 doi

stop
mʌnʌ ku khɛttɛsu ʔe mɛ kʌwʌbim ku gɵ ni

mʌnʌ

and

ku

water

khɛtt-tɛsu

block-3_du._pst

ʔe

_hs

this

kʌwʌ-bi-m

stream-_loc-_nmlz

ku

water

be.inan

ni

indeedThey blocked the water from the river

S24 doi

stop
mɛ ku ʣʌmmʌŋ khɛttɛsum pʌʦhi ni mɛ tɛ ʦɛri bʌjʌ khɵtleŋ blʌmto blʌmto blʌmto khɵstɛ ʔudhʌ̂m mɛ bʌjʌhɛm khɵleŋ blʌ̂mtɛnʌ khɵleŋ ku tʌ̂ŋ ʦhûːnɛ khɛptɛ ʔe

this

ku

water

ʣʌmmʌ-ŋʌ

all-_intens

khɛtt-tɛsu-m

block-3_du._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ni

indeed

that

this

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

blʉm-to

sink-_cvb

blʉm-to

sink-_cvb

blʉm-to

sink-_cvb

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔudhʌ̂m

hilltop

that

bʌjʌ-hɛm

land-_pl

khɵle-ŋʌ

all-_intens

blʉm-tɛ-nʌ

sink-_3sg._pst-then

khɵle-ŋʌ

all-_intens

ku

water

tʌ̂ŋ

only

ʦhuk-nɛ

become-_inf

khɛp-tɛ

start.to-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter they blocked it, the earth and land sank and sank, and the mountains also, and it began to be only water.

S25 doi

stop
mɛbempʌʦhi mɛ ʔʌbʌ sʌlpuʔɛ mukde bʌjʌ mumʌtwɛ woŋâm mukde bʌjʌ mumʌtwɛ mʌnʌ mɛ blʌmto khɵstɛm pʌʦhi mɛbelo tûː jâm moːtɛ ʔe

mɛbempʌʦhi

after.that

that

ʔʌbʌ

and.then

sʌlpu-ʔɛ

bird-_erg

mu-de

be.anim-_nmlz

bʌjʌ

land

mu-mʉtt-wɛ

_neg-make-_irr

woŋâm

other

mu-de

be.anim-_nmlz

bʌjʌ

land

mu-mʉtt-wɛ

_neg-make-_irr

mʌnʌ

and

this

blum-to

sink-_cvb

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

mɛbelo

at.that.time

tûː

one

jâm

shaman

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter that the birds had no place to live, there was no other place to live, and after the sinking, there was a shaman.

S26 doi

stop
mʌri ʦhepɛ jâm mɛ jâmpo nʌŋ tiliʣɵs ʔe

mʌri

much

ʦhe-pɛ

mature-_npst._ptcp

jâm

shaman

that

jâm-po

shaman-_gen

nʌŋ

name

tiliʣɵs

Tilijyos

ʔe

_hsHe was a very talented shaman, and his name was Tilijyos

S27 doi

stop
mʌnʌ jâmʔɛ ʦʌi khɵleŋʌ blûntɛsi nokʦho mʌ̂ntɛsi

mʌnʌ

and

jâm-ʔɛ

shaman-_erg

ʦʌi

_contr

khɵle-ŋʌ

all-_intens

bluŋt-tɛ-si

dress.someone-_3sg._pst-_refl

nokʦho

priest

mʉtt-tɛ-si

make-_3sg._pst-_reflThe shaman put on all his garb and became a shaman

S28 doi

stop
mʌnʌ nokʦhopo sosmos khɵle blûntɛsinʌ mɛ dhipo mɛ diridi ʔɛçki khɛ̂l brâːbi diridi ʔulʉpphigo jo khɵstɛ ʔe

mʌnʌ

and

nokʦho-po

priest-_gen

sosmos

shaman.gear

khɵle

all

bluŋt-tɛ-si-nʌ

dress.someone-_3sg._pst-_refl-then

that

dhipo

lake

that

diridi

ocean

ʔɛt-ki

say-1.pi

khɛ̂l

Khaling

brâː-bi

language-_loc

diridi

ocean

ʔu-lʉpphɛ-go

3_sg._poss-middle-inside

jo

also

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsHe put on all his shaman's equipment (instruments, trident, water container, etc) and went in the middle of the lake, what in Khaling we call Diridi.

S29 doi

stop
ʔusosmoskolo blûntɛsinʌ mʌnʌ phesoʔɛ ʔɵptɛsu ʔe mɛ nɵrtʌpdɵrtʌp ʔɵptɛsu ʔe

ʔu-sosmos-kolo

3_sg._poss-shaman.gear-_com

bluŋt-tɛ-si-nʌ

dress.someone-_3sg._pst-_refl-then

mʌnʌ

and

pheso-ʔɛ

feather-_instr

ʔop-tɛsu

shoot-3_du._pst

ʔe

_hs

that

nɵrtʌpdɵrtʌp

water.creatures

ʔop-tɛsu

shoot-3_du._pst

ʔe

_hsHe put on his equipment and shot a feather at them, he shot at the water creatures.

S30 doi

stop
mɛbempʌʦhi mɛbelo mɛ jâmpo ʔusʌktiʔɛ ʔʌmsu ʦʌi ʔʌbʌ mɛbika sele prɵksijiti mɛbikaʔʌ ghaŋ theːsijiti ʔʌmsu dhâmtʉ khɵsti ʔe

mɛbempʌʦhi

after.that

mɛbelo

at.that.time

that

jâm-po

shaman-_gen

ʔu-sʌkti-ʔɛ

3_sg._poss-divine.power-_instr

ʔʌm-su

3-_du

ʦʌi

_contr

ʔʌbʌ

and.then

mɛ-bika

that-_abl

sele

suddenly

prɵk-si-ji-ti

jump-_refl-3_du-3du_pst

mɛ-bika-ʔɛ

that-_abl-_erg

ghaŋ

suddenly

thent-si-ji-ti

lift-_refl-3_du-3du_pst

ʔʌm-su

3-_du

dhâm-tʉ

sky-_loc._high

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hsAfter that when he hit them with his shaman power, they sprang up suddenly from there and lifted up suddenly from there, and went up to the sky.

S31 doi

stop
melo mɛbi gɵpɛ ʔʌʣoː khɛttɛsum ku ʦʌi blêː hɵltɛnʌ khɵstɛ

melo

at.that.time

mɛbi

there

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

ʌʣo

before

khɛtt-tɛsu-m

block-3_du._pst-_nmlz

ku

water

ʦʌi

_contr

blêː

suddenly

hɵl-tɛ-nʌ

open-_3sg._pst-then

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstAnd the water that had been trapped there earlier suddenly opened and left.

S32 doi

stop
melo ni khɛssipɛ ku hɵltɛnʌ khɵstɛlo mɛbi koro khɵstɛ ʦhʌdʌmpur ʔɛçki ʔikbrâːlʌkʌ khɛ̂l brâːlʌkʌ ʦhʌdʌmpur ʔɛçki koro khɵstɛ ʔe

melo

at.that.time

ni

indeed

khɛtt-si-pɛ

block-_refl-_npst._ptcp

ku

water

hɵl-tɛ-nʌ

open-_3sg._pst-then

khɵt-tɛ-lo

go-_3sg._pst-when

mɛbi

there

koro

landslide

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʦhʌdʌmpur

landslide

ʔɛt-ki

say-1.pi

ʔik-brâː-lʌ

1_pi-language-_abl

khɛ̂l

Khaling

brâː-lʌ

language-_abl

ʦhʌdʌmpur

landslide

ʔɛt-ki

say-1.pi

koro

landslide

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsThen when the collected water opened and left, there was a landslide there, what we call chadampur in our language, there was a landslide

S33 doi

stop
ʦhʌdʌmpur khɵstɛm pʌʦhi mɛbi ʔʌlʌ mɛbi ʣhuŋʔɛ sabuwɛ khɵptɛ ʔe

ʦhʌdʌmpur

landslide

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

mɛbi

there

ʔʌlʌ

in.the.future

mɛbi

there

ʣhuŋ-ʔɛ

wind-_erg

sabuwɛ

dried.leaves

khɵp-tɛ

gather-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter the landslide, the wind collected dried leaves there

S34 doi

stop
sabuwɛ ʔɛçkim ʦʌi saŋpo ʔupho khɵptɛ ʔe

sabuwɛ

dried.leaves

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

ʦʌi

_contr

saŋ-po

vegetation-_gen

ʔu-pho

3_sg._poss-leaf

khɵp-tɛ

gather-_3sg._pst

ʔe

_hsWhat we call Sabuwe, the leaves of a tree, the wind collected

S35 doi

stop
mʌnʌ mɛbi mɛ khɵptɛm bʌjʌbi makhmɵʔɛ pɵk phʌ̂ntɛ ʔe

mʌnʌ

and

mɛbi

there

this

khɵp-tɛ-m

gather-_3sg._pst-_nmlz

bʌjʌ-bi

land-_loc

makhmɵ-ʔɛ

termite-_erg

pɵk

earth

phunt-tɛ

dig.out-_3sg._pst

ʔe

_hsTermites dug out earth at the place where they were collected there (the leaves)

S36 doi

stop
pɵkʔɛ nektɛ mʌnʌ ʔʌmʔɛ tûːba bap phʉ̂ːktɛ ʔe

pɵk-ʔɛ

earth-_instr

nekt-tɛ

cover-_3sg._pst

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

tûː-ba

one-_cl

bap

mound

phʉk-tɛ

raise-_3sg._pst

ʔe

_hsThey covered it (the leaves) with earth and built a mound

S37 doi

stop
mʌnʌ mɛ bap phʉ̂ːktɛm phɛrbi tûːba saŋ lîmtɛ, sʌŋ lîmtɛ mɛpo nʌŋ sunmɛsʌŋ ʔik khɛ̂l tʌmrʌbi sunmɛsʌŋpo kʌtha bʌŋpɛ gɵ

mʌnʌ

and

that

bap

mound

phʉk-tɛ-m

raise-_3sg._pst-_nmlz

phɛr-bi

vicinity-_loc

tûː-ba

one-_cl

saŋ

vegetation

lim-tɛ

sprout-_3sg._pst

sʌŋ

tree

lim-tɛ

sprout-_3sg._pst

mɛ-po

that-_gen

nʌŋ

name

sunmɛsʌŋ

tree.type

ʔik

1_pi

khɛ̂l

Khaling

tʌmrʌ-bi

tradition-_loc

sunmɛsʌŋ-po

tree.type-_gen

kʌtha

story

bʌŋpɛ

nice

be.inanNear where they built the mound, a tree grew, a tree grew and its name was Sunmesang, and in Khaling rituals, the story of Sunmesang is good.

S38 doi

stop
mɛbi tɛ sunmɛsʌŋ lîmtɛm pʌʦhi mɛ sunmɛsʌŋ bhɵ̂rtɛ mʌnʌ ʔʌlʌ maːlu ʣhuŋʔɛ mɛ sunmɛsʌŋ pɛ̂ntɛ

mɛbi

there

this

sunmɛsʌŋ

tree.type

lim-tɛ-m

sprout-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

that

sunmɛsʌŋ

tree.type

bhɵr-tɛ

grow-_3sg._pst

mʌnʌ

and

ʔʌlʌ

in.the.future

maːlu

mountain

ʣhuŋ-ʔɛ

wind-_erg

that

sunmɛsʌŋ

tree.type

pɛnt-tɛ

attack-_3sg._pstAnd after the tree grew, it got bigger, and after a long time, a mountain wind blew on it

S39 doi

stop
melo haremmɛ bʉktɛ ʔe

melo

at.that.time

haremmɛ

plant.species

bʉk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hsThen another plant came up.

S40 doi

stop
ʔʌrko sʌŋŋʌ bʉktɛ ʔe mʌnʌ mɛ haremmɛ kutʌ [dʌlʌ] ʣhuŋʔɛ pɛ̂ntɛ

ʔʌrko

other

sʌŋ-ŋʌ

tree-_intens

bʉk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hs

mʌnʌ

and

that

haremmɛ

plant.species

kutʌ

Kuta.wind

dʌlʌ

Dala.wind

ʣhuŋ-ʔɛ

wind-_erg

pɛnt-tɛ

attack-_3sg._pstAnd another tree came up, and after that, the kuta wind (should be dala wind) blew on it

S41 doi

stop
melo nɛmphrʌŋmɛ bʉktɛ ʔe ʔʌrko saŋŋʌ bʉktɛ mɛnʌ jaːthʌ khulu ʣhuŋʔɛ nɛmphrʌŋmɛ pɛ̂ntɛlo ʦʌi ninoɔmridʌm bʉktɛ ʔe

melo

at.that.time

nɛmphrʌŋmɛ

tree.species

buk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔʌrko

other

saŋ-ŋʌ

vegetation-_intens

buk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

mʉ-nʌ

do-then

jaːthʌ

later

khulu

wind.name

ʣhuŋ-ʔɛ

wind-_erg

nɛmphrʌŋmɛ

tree.species

pɛnt-tɛ-lo

attack-_3sg._pst-when

ʦʌi

_contr

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

buk-tɛ

give.birth-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd another tree came up, and when the far away khulu wind blew on it, Ninwam Ridam grew.

S42 doi

stop
ninoɔmridʌm ʦʌi melsem, mʌnʌ ninoɔmridʌm bʉktɛm pʌʦhi ʔʌbʌ ʔʌmpo ʔukeramadʌ khɵleŋʌ ʣhuŋhɛm ʦhʉktɛnu

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

ʦʌi

_contr

melsem

girl

mʌnʌ

and

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

buk-tɛ-m

give.birth-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔʌbʌ

and.then

ʔʌm-po

3-_gen

ʔu-keramadʌ

3_sg._poss-maternal.relatives

khɵle-ŋʌ

all-_intens

ʣhuŋ-hɛm

wind-_pl

ʦhuk-tɛnu

become-23_pl._pstNinwam Ridam was a girl, and after she grew, all her maternal relatives were winds (so she could not marry any winds)

S43 doi

stop
ʔʌm ʔubʌis puːtɛ ʔubʌis puːtɛlo ʔʌbʌ sʉkolo ʔʌm sʉ̂r poɔ̂nsinɛ sʉ̂r rêmsinɛ

ʔʌm

3

ʔu-bʌis

3_sg._poss-youth

pi-tɛ

come-_3sg._pst

ʔu-bʌis

3_sg._poss-youth

pi-tɛ-lo

come-_3sg._pst-when

ʔʌbʌ

and.then

sʉ-kolo

who-_com

ʔʌm

3

sʉ̂r

marriage

pɵtt-si-nɛ

bloom-_refl-_inf

sʉ̂r

marriage

repsi-nɛ

stand-_infHer youth became (=she matured) and when she matures, who could she bind with in marriage, who could she marry?

S44 doi

stop
mɛbelo ʔʌmkolo ʔʌm dherpɛ mɛbi woŋâm sʉ jo mumonwɛ mʌnʌ pɛribʉtʉ ʦʌi sukra moːtɛ

mɛbelo

at.that.time

ʌm-kolo

3-_com

ʔʌm

3

dhert-pɛ

suit-_npst._ptcp

mɛbi

there

woŋʌ

other

who

jo

also

mu-mu-n-wɛ

_neg-be.anim-23_pl._copy-_irr

mʌnʌ

and

pɛri-bʉtʉ

heaven-_loc._hi

ʦʌi

_contr

sukra

Polar.star

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstThere was no one to be with her, there was no match for her, but up in the sky was the Polar Star [in some accounts, Jupiter]

S45 doi

stop
ʔʌmʔɛ mɛ tha mʉtɛm goːtɛ sukra ʔɛçkim tɛ saŋgʌrhɛmmîm ʦhepɛ

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

that

tha

know

mu-tɛ-m

do-_3sg._pst-_nmlz

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

sukra

Polar.star

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

this

saŋgʌr-hɛm-m

star-_pl-_nmlz

ʦhe-pɛ

mature-_npst._ptcpShe knew that what we call Jupiter is the brightest of all the stars

S46 doi

stop
ʔʌmʔɛ mɛtʉ sʉ phuːnɛ ʔutap khoɔ̂nnɛ ni munoːwɛ

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

mɛtʉ

up.there

who

phiŋ-nɛ

send-_inf

ʔu-tap

3_sg._poss-self

khɵt-nɛ

go-_inf

ni

indeed

mu-nʉ-wɛ

_neg-be.good-_irrWho could she send up there? To go herself was not appropriate.

S47 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmʔɛ ʔʌmpo nʌʣikbim kekuwa moːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʔʌm-po

3-_gen

nʌʣik-bi-m

close-_loc-_nmlz

kekuwa

kite

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsNear where she was there was a kite.

S48 doi

stop
kekuwakolo ninoɔmridʌmsu ʔʌmsu pip ʦɛs ʔussainu

kekuwa-kolo

kite-_com

ninoɔmridʌm-su

NiwamRidam-_du

ʔʌm-su

3-_du

pip

grandmother

ʦɛs

grandchild

ʔus-sainu

3_du._poss-relationshipTheir relationship was grandmother-grandchild.

S49 doi

stop
mʌnʌ tunɵ̂l kekuwa mɛ ʔuʦɛs hoɔi mʌttɛnʌ lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

kekuwa

kite

that

ʔu-ʦɛs

3_sg._poss-grandchild

hoɔi

sound

mʉtt-tɛ-nʌ

make-_3sg._pst-then

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsOne day, she called the kite and said

S50 doi

stop
tukum pɛritʉ mupɛ sukra lʉpɛde lʉ̂ːtɛ ʔe ʔʌmpo sʉ̂r poɔ̂nsinɛpo lagi

tukum

up.high

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

mu-pɛ

be.anim-_npst._ptcp

sukra

Polar.star

la-pɛ-de

take.from-_aux-_aux

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔʌm-po

3-_gen

sʉ̂r

marriage

pɵtt-si-nɛ-po

bloom-_refl-_inf-_gen

lagi

sakeGo get Sukra who lives up there in heaven, for marriage

S51 doi

stop
mʌnʌ pɛritʉ hesa khoɔ̂nnɛ? kekuwaʔa mɛ muʦɛ̂ːpwɛ joŋʌ muʦʌkwɛ joŋʌ

mʌnʌ

and

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

he-sa

how-_cvb

khɵt-nɛ

go-_inf

kekuwa-ʔɛ

kite-_erg

that

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irr

jo-ŋʌ

also-_intens

mu-ʦikt-wɛ

_neg-know-_irr

jo-ŋʌ

also-_intensBut how to go up to heaven? The kite wasn't able to and didn't know how

S52 doi

stop
mʌnʌ mikmɵ mʉsa mikmɵ rilʌkʌ ninoɔmridʌmʔɛ ʔukhotʉ pɛributʉ phîŋtɛ ʔe kekuwa

mʌnʌ

and

mikmɵ

smoke

mu-sa

do-_cvb

mikmɵ

smoke

ri-lʌ

line-_abl

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

ʔukhotʉ

upwards

pɛri-bi-tʉ

heaven-_loc-_loc._high

phiŋ-tɛ

send-_3sg._pst

ʔe

_hs

kekuwa

kiteNinwam Ridam made smoke, she make a thin line of smoke and sent him up to heaven via that

S53 doi

stop
molo pipʔɛ mikmɵri ʦʌi tʌkghʌri tʌ̂ŋŋʌ mi ghrɛttɛ

molo

but

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

mikmɵ-ri

smoke-line

ʦʌi

_contr

tʌkghʌri

short.while

tʌ̂ŋ-ŋʌ

only-_intens

mi

fire

ghrɛtt-tɛ

light-_3sg._pstBut she only made the fire for a short while

S54 doi

stop
mʌnʌ mɛ mi mudhʌ̂mwɛ kekuwa mɛtʉ pɛritʉ hɵ̂npɛnɛŋʌ muʦɛ̂ːpwɛ mʌnʌ dhɛpɛ̂ŋ ʔɵstɛstɛ

mʌnʌ

and

that

mi

fire

mu-dhumt-wɛ

_neg-blow-_irr

kekuwa

kite

mɛtʉ

up.there

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

hɵ̂npɛnɛ-ŋʌ

reach-_intens

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irr

mʌnʌ

and

dhɛpɛ̂ŋ

immediately

ʔɵt-tɛs-tɛ

return-_aux-_3sg._pstShe did not blow that fire (strong enough) and the kite was unable to arrive up in heaven but returned immediately back.

S55 doi

stop
mʌnʌ ʔupip phɛrbi kekuwa jaːtɛlo ʔupip ʦhʌkkʌi ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

phɛr-bi

vicinity-_loc

kekuwa

kite

je-tɛ-lo

come.down-_3sg._pst-when

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

ʦhʌkkʌi

surprised

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstWhen the kite came back down near the grandmother, she was surprised

S56 doi

stop
mʌnʌ mâŋ ke dhɛpɛ̂ŋ jaːtɛ tɛ kekuwa tɛ ʔʌʦɛs mʌnʌ sîŋtɛ ʔe

mʌnʌ

and

mâŋ

what

ke

what

dhɛpɛ̂ŋ

immediately

je-tɛ

come.down-_3sg._pst

this

kekuwa

kite

this

ʔʌ-ʦɛs

1_sg._poss-grandchild

mʌnʌ

and

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pst

ʔe

_hsShe asked: why did he come back down immediately?

S57 doi

stop
mʌnʌ ʦɛsi ʔitapŋʌ wo ʔijaːtɛ je, sʉkolo mâŋ go ʔihoːtɛlo mɛbelo kekuwa blɛttɛ

mʌnʌ

and

ʦɛs-i

grandchild-_voc

ʔi-tap-ŋʌ

2_sg._poss-self-_intens

wo

***

ʔi-je-tɛ

_inv/2-come.down-_3sg._pst

je

_opt

sʉ-kolo

who-_com

mâŋ

what

go

_foc

ʔi-hɵ-tɛ-lo

_inv/2-come-_3sg._pst-when

mɛbelo

at.that.time

kekuwa

kite

blɛtt-tɛ

tell-_3sg._pst"Grandchild, did you come down on your own, or did you come down with someone?" and the kite said:

S58 doi

stop
pipʔɛ ʔʌʣoː mi ghole mʌdhʌmwɛ ʔukhotʉ khoɔ̂nnɛŋʌ muʦɛ̂ːpwɛ ʔûŋ pɛritʉ hɵ̂npɛnɛpo lagi pipʔɛ mi ʦʌi hɛpi ʔɛʣɛ sʌmmʌ dhʌmʣɵnɛ mʌttʉ lʉ̂ːtɛ

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

ʔʌʣoː

before

mi

fire

ghole

much

mu-dhumt-wɛ

_neg-blow-_irr

ʔukhotʉ

upwards

khɵt-nɛ-ŋʌ

go-_inf-_intens

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irr

ʔûŋ

1_sg

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

hɵ̂npɛnɛ-po

reach-_gen

lagi

sake

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

mi

fire

ʦʌi

_contr

hɛpi

very

ʔɛʣɛ

later

sʌmmʌ

until

dhumt-ʣɵ-nɛ

blow-_aux-_inf

mʌttʉ

_obl

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst"You didn't make the fire for long;" he was unable to go upwards; "for me to arrive up in heaven, you must make the fire much longer"

S59 doi

stop
mʌnʌ mɛbenʌ pipʔɛ mi dhʌmnɛ dûː mʌttɛ mɛbempʌʦhi kekuwa pɛritʉ khɵstɛ khɵstɛlo ni ʔʌbela ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

mɛbenʌ

then

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

mi

fire

dhumt-nɛ

blow-_inf

dûː

start

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pst

mɛbempʌʦhi

after.that

kekuwa

kite

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

khɵt-tɛ-lo

go-_3sg._pst-when

ni

indeed

ʔʌbela

too.late

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThe grandmother started a fire, and then the kite went up to heaven and when he went it was too late.

S60 doi

stop
sukraʔʌ ʔudhʌ̂m wetkhʌtɛ ʔe

sukra-ʔɛ

Polar.star-_erg

ʔudhʌ̂m

hilltop

wett-khʌ-tɛ

cross.ridge-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsJupiter had crossed over the hills

S61 doi

stop
mɛbelo mɛtʉ ʦʌi khoɔmda moːtɛ mʌnʌ theː sêntɛ khoɔmda mʌnʌ ʔʌmʔɛ khoɔmda sîŋtɛ

mɛbelo

at.that.time

mɛtʉ

up.there

ʦʌi

_contr

khoɔmda

Khwamda

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

mʌnʌ

and

theː

like.this

sent-tɛs

look-_aux

khoɔmda

Khwamda

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

khoɔmda

Khwamda

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pstAt that time, Khwamda was up there, and he looked at Khwamda and asked him

S62 doi

stop
ʔʌbʌ sukra khɵlɛstɛ khoɔmda sîŋtɛlo mɛ pipʔɛ lʉ̂ːtɛm prʌsthab khɵleŋ brâːhɛm lʉ̂ːtɛlo khoɔmda nɛkretɛ khoɔmda mʌ̂mtɛsi

ʔʌbʌ

and.then

sukra

Polar.star

khɵlɛs-tɛ

go.away-_3sg._pst

khoɔmda

Khwamda

siŋ-tɛ-lo

ask-_3sg._pst-when

that

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

lʉt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

prʌsthab

proposal

khɵle-ŋʌ

all-_intens

brâː-hɛm

language-_pl

lʉt-tɛ-lo

say-_3sg._pst-when

khoɔmda

Khwamda

nɛkre-tɛ

hesitate-_3sg._pst

khoɔmda

Khwamda

mʌmsi

thinkSukra had gone away, so he asked Khwamda; he explained the whole proposal that grandmother had made, and when he told him, Khwamda hesitated, he thought.

S63 doi

stop
ninoɔmridʌmʔɛ ʔûŋ mʌjɛ̂iŋʌ mokho joŋʌ mɛ kekuwapo ʔubrâː ŋitɛm pʌʦhi khoɔmda tûːba ʔʌtha bʌŋpɛ bejoŋ bisʉtɛ ʔe

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

ʔûŋ

1_sg

mu-jɛt-ŋʌ

_neg-want-1_sg

mokho

even.though

jo-ŋʌ

also-_intens

that

kekuwa-po

kite-_gen

ʔu-brâː

3_sg._poss-language

ŋi-tɛ-m

hear-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

khoɔmda

Khwamda

tûː-ba

one-_cl

ʔʌtha

so.much

bʌŋpɛ

nice

bejoŋ

comb

bi-sʉ-tɛ

give-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsNinwam Ridam doesn't like me, he said, but nevertheless, after hearing the kite's story, he gave a such beautiful comb for her.

S64 doi

stop
tɛ bejoŋ khoɔtnʌʔa ʔipip ninoɔmridʌm bije pipʔɛ tɛ bejoŋ jɛːdʉkho ʔûŋ ʔijɛ̂iŋʌ ʔʌmʔɛ tɛ mujɛːdʉkho ʔûŋ mʌjɛ̂iŋʌ

this

bejoŋ

comb

pip-ʔɛ

give-_imp

bejoŋ

this

ʔi-jɛt-ŋʌ

_inv/2-want-1_sg

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

this

mu-jɛt-ʉ-kho

_neg-want-3_sg._npst._a-_cond

ʔûŋ

1_sg

mu-jɛt-ŋʌ

_neg-want-1_sgBring this comb and give it to your grandmother, if she likes it, she will like me, if she doesn't like it, she will not like me

S65 doi

stop
ʔʌmʔɛ ʔijɛ̂iŋʌkhoŋʌ ʔûŋ ʦɛribuju jeŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔenʌ phîŋsʉtɛ bejoŋkolo kekuwa phîŋsʉtɛ

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʔi-jɛt-ŋʌ-kho-ŋʌ

_inv/2-want-1_sg-_cond-_intens

ʔûŋ

1_sg

ʦɛri-bi-ju

land-_loc-_loc._low

je-ŋʌ

come.down-1_sg

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe-nʌ

_hs-then

phiŋ-sʉ-tɛ

send-_aux-_3sg._pst

bejoŋ-kolo

comb-_com

kekuwa

kite

phiŋ-sʉ-tɛ

send-_aux-_3sg._pstIf she likes me, I will come down to earth, he told him and sent him down with the comb

S66 doi

stop
mʌnʌ ʦɛribi jaːtɛnʌ ʔupip bitɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʦɛri-bi

land-_loc

je-tɛ-nʌ

come.down-_3sg._pst-then

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

bi-tɛ

give-_3sg._pst

ʔe

_hsHe came back down to earth, and gave it to grandmother

S67 doi

stop
mʌnʌ theː sêntɛ ʔusip ghɛ̂mpɛ ʔusikiri bʌŋpɛ

mʌnʌ

and

theː

like.this

sent-tɛ

look-_3sg._pst

ʔu-sip

3_sg._poss-skill

ghɛ̂mpɛ

tight

ʔu-sikiri

3_sg._poss-skill

bʌŋpɛ

niceWhen she saw it like that, (she found) his skill finely-made, his craft good

S68 doi

stop
mʌnʌ ninoɔmridʌm mʌ̂mtɛsi tɛbhêm ghɛ̂mpɛ ʔusip tɛbhêm bʌŋpɛ ʔusipkolom tɛm pɛri khoɔmda pʌkkʌŋʌ bʌŋpɛ mu mʌ̂mtɛsi

mʌnʌ

and

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

mʌmsi

think

tɛbhêm

in.this.way

ghɛ̂mpɛ

tight

ʔu-sip

3_sg._poss-skill

tɛbhêm

in.this.way

bʌŋpɛ

nice

ʔu-sip-kolo-m

3_sg._poss-skill-_com-_nmlz

tɛ-m

this-_nmlz

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

pʌkkʌ-ŋʌ

truly-_intens

bʌŋpɛ

nice

mu

be.anim

mʌmsi

thinkAnd Ninwam Ridam thought That Peri Kwamdu, with such fine skill, with such good craft, he must really be beautiful.

S69 doi

stop
mʌnʌ kekuwa lʉ̂ːtɛ mɛbenʌ ʔuŋʌ tɛ ʔusip jɛ̂ːtʌ

mʌnʌ

and

kekuwa

kite

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

mɛbenʌ

then

ʔuŋʌ

1_sg._erg

this

ʔu-sip

3_sg._poss-skill

jɛt-tʌ

want-1_sg._pstAnd she said to the bird: I like his skill

S70 doi

stop
tʌkkhep pɛritʉ bhaːnʌ tɛ pɛri khoɔmda lʉpɛtnʌ jaːje lʉ̂ːtɛnʌ phîŋtɛ khɵstɛnʌ pɛri khoɔmda ʦɛribi jêːtɛlonʌ ninoɔmridʌm kʌm phɛrbi hɵitɛsti

tûː-khep

one-time

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

bhak-nʌ

go-then

this

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

la-pɛt-nʌ

take.from-_aux-then

je-je

come.down-_imp

lʉt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

phiŋ-tɛ

send-_3sg._pst

khɵt-tɛ-nʌ

go-_3sg._pst-then

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

ʦɛri-bi

land-_loc

jet-tɛ-lo-nʌ

bring.down-_3sg._pst-when-then

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

kʌm

house

phɛr-bi

vicinity-_loc

hɵ-i-tɛs-ti

come-3_du-_aux-3du_pstGo up to heaven once more and fetch Peri Khwamda and bring him down, she said, and send him and his went, and brought down Peri Khwamda to earth and they arrived near Ninwam Ridam's house.

S71 doi

stop
mʌnʌ ninoɔmridʌmʔɛ theː mʌkʣhʌrmɛʔɛ sêntɛ mɛ ʔukʌm lɛ̂lbɵjo jetoŋ mʉ̂itilo sêntɛm

mʌnʌ

and

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

theː

like.this

mʌkʣhʌrmɛ-ʔɛ

sideways.glance-_instr

sent-tɛs

look-_aux

this

ʔu-kʌm

3_sg._poss-house

lɛ̂l-bɵjo

earlier-_level._loc

je-to-ŋʌ

come.down-_cvb-_intens

mu-ti-lo

do-3du_pst-when

sent-tɛ-m

look-_3sg._pst-_nmlzNinwam Ridam looked at him with a sideways glance, she looked at him when they were coming down near the front of her house.

S72 doi

stop
mɛbelo ni tɛ pɛri khoɔmda ni khoɔlʣoɔmpɛ moːtɛ mʌbʌŋpɛ moːtɛ

mɛbelo

at.that.time

ni

indeed

this

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

ni

indeed

khoɔlʣoɔm-pɛ

goiter-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

mu-bʌŋpɛ

_neg-nice

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstAnd that Peri Khwamda had goiter, he was ugly.

S73 doi

stop
mɛbenʌ seinɛ jo musênwɛ ninoɔmridʌmʔɛ

mɛbenʌ

then

sent-nɛ

look-_inf

jo

also

mu-sent-wɛ

_neg-look-_irr

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_ergThen she didn't look again

S74 doi

stop
mʌnʌ dhʌwa kekuwa lʉ̂ːtɛ tɛ khɛbilʌ ʔihɵːtɛ tɛ khoɔlʣoɔmpɛ bhoroʔoɔnde mɛthaŋʌ sʉpɛde ʔuŋʌ mujɛdu lʉ̂ːtɛ

mʌnʌ

and

dhʌwa

quickly

kekuwa

kite

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

this

khɛbi-lʌ

where-_abl

ʔi-hɵt-tɛ

_inv/2-bring-_3sg._pst

this

khoɔlʣoɔm-pɛ

goiter-_npst._ptcp

bhoroʔoɔnde

rough

mɛ-thʌ-ŋʌ

that-_all-_intens

sɵnpɛt-je

remove-_imp

ʔuŋʌ

1_sg._erg

mu-jɛt-u

_neg-want-1_sg._a

lʉt-tɛ

say-_3sg._pstAnd she immediately told the bird: where did you bring him from, this rough goiter-ed one? Remove him this way (ie back where he came from), I do not like him, she said.

S75 doi

stop
mʌnʌ tɛbi mɛbeːm bʌjʌtʉkʌ brojʌ mʉsa ʦɛribi jaːtɛ mʌnʌ mɛbi ninoɔmridʌmʔɛ mɛ lʉ̂ːtɛm pʌʦhi ʔʌm ʔʌpʌman ʦhʉktɛ, ʔunûː ŋestɛ

mʌnʌ

and

tɛ-bi

this-_loc

mɛbeː-m

that.much-_nmlz

bʌjʌ-tʉ-ka

land-_loc._high-_abl

brojʌ

invitation

mʉ-sa

do-_cvb

ʦɛri-bi

land-_loc

je-tɛ

come.down-_3sg._pst

mʌnʌ

and

mɛbi

there

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

that

lʉt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔʌm

3

ʔʌpʌman

insulted

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔu-nûː

3_sg._poss-mind

ŋet-tɛ

be.sick-_3sg._pstShe had made him an invitation and he came to earth from there such a far away place, and after Ninwam Ridam said that, he was insulted, his mind hurt.

S76 doi

stop
mɛbempʌʦhi pɛri khoɔmdaʔʌ ʔunûː khʌ̂rtɛ tɛ ʦɛri bʌjʌbi gɵpɛ ku, kupo ʔumɛ̂m khɵleŋ lɵptɛnʌ pɛri khoɔmda pɛritʉŋʌ ʔɵstɛ

mɛbempʌʦhi

after.that

pɛri

heaven

khoɔmda-ʔɛ

Khwamda-_erg

ʔu-nûː

3_sg._poss-mind

khurt-tɛ

make.turn-_3sg._pst

this

ʦɛri

land

bʌjʌ-bi

land-_loc

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

ku

water

ku-po

water-_gen

ʔu-mɛ̂m

3_sg._poss-mother

khɵle-ŋʌ

all-_intens

lɵp-tɛ-nʌ

catch-_3sg._pst-then

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

pɛri-tʉ-ŋʌ

heaven-_loc._high-_intens

ʔɵt-tɛ

return-_3sg._pstAfter that, Peri Khwamda's mind began to churn, and he caught all the water, all the sources that were on earth and returned to heaven

S77 doi

stop
molo khoɔ̂nnɛkʌ lɛ̂l ʔuʦɛriku ʦʌi khosphôːbi tɛ̂ntʉtɛ ʔʌmʔɛ mɛbi ʦinʦo lʉ̂ːtɛ ʔe ʔɛ̂n pip kʉmînʔɛ mʌttʉ phʌrkopʌrei ʦhûː melo tɛ ku ʦʌi ʔimêrbi nɛmnʌ khoɔtnʌ ʔipip ʔipip ʦʌi rʌksʌte lʉ̂ːtɛ ʔe

molo

but

khɵt-nɛ-ka

go-_inf-_abl

lɛ̂l

earlier

ʔu-ʦɛriku

3_sg._poss-urine

ʦʌi

_contr

khos-pho-bi

yam-leaf-_loc

tɛnt

drop

ta-tɛ

put-_3sg._pst

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

mɛbi

there

ʦinʦo

bird.type

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔɛ̂n

now

pip

grandmother

kʉmîn-ʔɛ

thirst-_instr

mʌttʉ

_obl

phʌrkopʌrei

dehydrated

ʦhuk

become

melo

at.that.time

this

ku

water

ʦʌi

_contr

ʔi-mêr-bi

2_sg._poss-tail-_loc

nɛm-nʌ

immerse-then

khɵtt-nʌ

take.away-then

ʔi-pip

2_sg._poss-grandmother

ʔi-pip

2_sg._poss-grandmother

ʦʌi

_contr

rikt-sʌt-je

shake-_aux-_imp

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hsBut before leaving he dropped his urine onto a yam leaf, and there said to a small bird: Now grandmother will be thirsty, she will become dehydrated, dip the water onto your tail and bring it to your grandmother, and sprinkle-put it on her, he said.

S78 doi

stop
mʌnʌ nʌ bhʌndʌi tʌmrʌ joːdo pɛri khoɔmda kupo ʔumɛ̂m lɵptɛnʌ pɛritʉ khɵlestɛ

mʌnʌ

and

*-nʌ

***-then

bhʌndʌi

saying

tʌmrʌ

tradition

jɵŋ-*do

melt-***

pɛri

heaven

khoɔmda

Khwamda

ku-po

water-_gen

ʔu-mɛ̂m

3_sg._poss-mother

lɵp-tɛ-nʌ

catch-_3sg._pst-then

pɛri-tʉ

heaven-_loc._high

khɵles-tɛ

go.away-_3sg._pstAs he said, according to legend, Peri Khwamda caught the water source and returned up to heaven.

S79 doi

stop
mʌnʌ pip kʉmînʔɛ dhɵ̂ŋmɛstɛ phʌrkopʌrei ʦhʉktɛ behos ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

pip

grandmother

kʉmîn-ʔɛ

thirst-_instr

dhɵŋ-mɛs-tɛ

dry-_aux-_3sg._pst

phʌrkopʌrei

dehydrated

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

behos

faint

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstAnd grandmother was dried up from thirst, and dried up and became faint

S80 doi

stop
mʌnʌ ʦinʦoʔɛ ʔumêr nɛ̂mtɛnʌ mɛ pip ʦhʌrkei mʌssʌtɛ

mʌnʌ

and

ʦinʦo-ʔɛ

bird.type-_erg

ʔu-mêr

3_sg._poss-tail

nɛm-tɛ-nʌ

immerse-_3sg._pst-then

that

pip

grandmother

ʦhʌrkei

sprinkle

mʉtt-sʌ-tɛ

make-_aux-_3sg._pstThen the bird dipped its tail and sprinkled grandmother.

S81 doi

stop
mɛbelo wo pip ʔoɔr thiːstɛ ʔamamama ʔûŋ ni mâŋ sɛtʔɛ ʔipdɵkʌtam ʔe mʌnʌ ʔûŋ mɛbeːm kʉmînʔɛ ʔimʌiŋʌ kupo ʔuhoɔi tʌŋŋʌ ŋiŋʌ, ku khɛbi jo muthɵŋʌ khɛbi go ku ʔithɵpɛtɛ lʉ̂ːtɛ ʔe

mɛbelo

at.that.time

wo

***

pip

grandmother

ʔoɔr

suddenly

thin-tɛ

wake.up-_3sg._pst

ʔamamama

oh.my

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

mâŋ

what

sɛtʔɛ

deeply

ʔipt-do-tʌ-m

make.sleep-_aux-1_sg._pst-_nmlz

ʔe

_hs

mʌnʌ

and

1_sg

mɛbeː-m

that.much-_nmlz

kʉmîn-ʔɛ

thirst-_instr

ʔi-mit-ŋʌ

_inv/2-die-1_sg

ku-po

water-_gen

ʔu-hoɔi

3_sg._poss-sound

tʌ̂ŋ

only

ŋi-ŋʌ

hear-1_sg

ku

water

khɛbi

where

jo

also

mu-thɵ-ŋʌ

_neg-see-1_sg

khɛbi

where

go

_foc

ku

water

ʔi-thɵ-pɛ-tɛ

_inv/2-see-_aux-_3sg._pst

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd then grandmother woke up and said Oh my oh my, how deeply I slept (with what depth), I am so very thirsty, I can hear the sound of water only, I can't find water anywhere, where did you find this water? She said

S82 doi

stop
mʌnʌ ʦinʦoʔɛ ku khɛbi jo mugɵ tɛ khosphobi gɵ tibiʦhɛʔɛ gɵpɛ tɛphem tɛphem ku ʔuŋʌ mɛŋʌ ʦʌi tesa ʦûːʔɛ ʔʌrei ʔimʉŋʌtam goːtɛ

mʌnʌ

and

ʦinʦo-ʔɛ

bird.type-_erg

ku

water

khɛbi

where

jo

also

mu-gɵ

_neg-be.inan

this

khos-pho-bi

yam-leaf-_loc

be.inan

tibiʦhɛ-ʔɛ

little.bit-_instr

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

tɛphem

like.this

tɛphem

like.this

ku

water

ʔuŋʌ

1_sg._erg

mɛ-ŋʌ

that-_intens

ʦʌi

_contr

tesa

like.this

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

ʔʌrei

order

ʔi-mu-ŋʌtʌ-m

_inv/2-do-1_sg._pst-_nmlz

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pstThere isn't water anywhere, there was a little bit on a yam leaf, I did like this as the uncle instructed me to do

S83 doi

stop
mʌnʌ ʔuŋʌ tɛ ku pitʌnʌ ʦhʌrkei mʌ̂ntɛnim lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔuŋʌ

1_sg._erg

this

ku

water

pit-tʌ-nʌ

bring-1_sg._pst-then

ʦhʌrkei

sprinkle

mʉtt-tɛni-m

make-1_sg>2_sg.pst-_nmlz

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hsI brought that water and sprinkled it on you, he said

S84 doi

stop
mʌnʌ ʔuŋʌ mɛŋʌ ku tuŋu je lʉ̂ːtɛnʌ mɛ pip ninoɔmridʌmʔɛ mɛ ʦinʦo joŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔuŋʌ

1_sg._erg

mɛ-ŋʌ

that-_intens

ku

water

tuŋ-u

drink-1_sg._a

je

_opt?

lʉt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

that

pip

grandmother

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

that

ʦinʦo

bird.type

jo-ŋʌ

also-_intens

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hsI will drink that water, she said, and grandmother also told the bird

S85 doi

stop
mɛbempʌʦhi ʔʌbʌ mɛ ʔupipʔɛ tʉ̂ŋtɛ molo mɛ ku tʉ̂ŋtɛm pʌʦhi ninoɔmridʌm mʌʦɛpsipɛ ʦhʉktɛ

mɛbempʌʦhi

after.that

ʔʌbʌ

and.then

that

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_erg

tuŋ-tɛ

drink-_3sg._pst

molo

but

that

ku

water

tuŋ-tɛ-m

drink-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

mu-ʦɛp-si-pɛ

_neg-be.able-_refl-_npst._ptcp

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThen later, grandmother drank, but after she drank the water she became pregnant (=unable)

S86 doi

stop
mɛbenʌʔʌ mʌnʌ mɛbi rikwʌtʌhɛm mʉstɛnu reʦhʌ ʔe

mɛbe-nʌ

this.much-then

mʌnʌ

and

mɛbi

there

rikwʌtʌ-hɛm

seven.generations-_pl

mʉtt-tɛnu

make-23_pl._pst

reʦhʌ

it.seems

ʔe

_hsThen seven siblings came to be in her

S87 doi

stop
mʌnʌ mɛbempʌʦhi mʌʦɛpsipɛ ʦhʉktɛm pʌʦhi ʔʌmʔɛ ʣokhʌna seimʌ̂nnɛ pʌrɵ ʣokhʌna krisna mʉnɛ pʌrɵ

mʌnʌ

and

mɛbempʌʦhi

after.that

mu-ʦɛp-si-pɛ

_neg-be.able-_refl-_npst._ptcp

ʦhuk-tɛ-m

become-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʣokhʌna

divination

sent-mʌn-nɛ

look-_aux-_inf

pʌrɵ

_obl

ʣokhʌna

divination

krisna

Krishna

mʉ-nɛ

do-_inf

pʌrɵ

_oblAnd after she became pregnant, they had to read her future, to do Krisna predictions.

S88 doi

stop
mʌnʌ mɛbi ʔʌnʌmmîm nokʦo ʦʌi siphu taphu mʌnʌ ʔʌmʔɛ taphu ʦʌi ʣokhʌna khoɔttjɵ lʉ̂ːtɛnʌ sɵ̂r bisʉtɛ

mʌnʌ

and

mɛbi

there

ʔʌnʌm-m

long.ago-_nmlz

nokʦo

shaman

ʦʌi

_contr

siphu

Siphu

taphu

Taphu

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

taphu

Taphu

ʦʌi

_contr

ʣokhʌna

divination

lʉt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

sɵ̂r

rice

bi-sʉ-tɛ

give-_aux-_3sg._pstThe earlier shamans were two kinds of black bird, siphu and taphu, and she said that Taphu was to take the offerings (of rice) (to the shaman); he gave him the rice (used for divination)

S89 doi

stop
mʌnʌ taphu ʔutapŋʌ nokʦo moːtɛ molo ʔʌm ʦheʦhemi nokʦo ʦʌi mumoːwɛ

mʌnʌ

and

taphu

Taphu

ʔu-tap-ŋʌ

3_sg._poss-self-_intens

nokʦo

shaman

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

molo

but

ʔʌm

3

ʦheʦhemi

talented

nokʦo

shaman

ʦʌi

_contr

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irrTaphu himself was a shaman, but not a very talented one.

S90 doi

stop
ninoɔmridʌmʔɛ blômsɵ̂r bisʉtɛ, mɛ blômsɵ̂r ʔutapʔɛŋʌ ʣʉkhʌtɛ

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

blômsɵ̂r

divination

bi-sʉ-tɛ

give-_aux-_3sg._pst

this

blômsɵ̂r

divination

ʔu-tap-ʔɛ-ŋʌ

3_sg._poss-self-_erg-_intens

ʣa-khʌ-tɛ

eat-_aux-_3sg._pstNinwam Ridam gave him the offerings, and he ate them up himself and left (shamans usually eat the rice from divination)

S91 doi

stop
taphuʔɛ ʔutapʔɛŋʌ ʣɵkhʌtɛ mɛ ʔublômboɔp ma joŋʌ mulɛːswɛ

taphu-ʔɛ

Taphu-_erg

ʔu-tap-ʔɛ-ŋʌ

3_sg._poss-self-_erg-_intens

ʣa-khʌ-tɛ

eat-_aux-_3sg._pst

that

ʔu-blômboɔp

3_sg._poss-divination

ma

what

jo-ŋʌ

also-_intens

mu-lɛn-wɛ

_neg-come.out-_irrHe ate them himself and no prediction, nothing came out.

S92 doi

stop
mʌnʌ ʔuŋênnɛ jo munoːwɛ bhaenʌ ʔʌbʌ tûːba ʔupaja ni mʉnɛŋʌ pʌrɵ

mʌnʌ

and

ʔu-ŋet-nɛ

3_sg._poss-be.sick-_inf

jo

also

mu-nu-wɛ

_neg-be.good-_irr

bhaenʌ

not.be

ʔʌbʌ

and.then

tûː-ba

one-_cl

ʔu-paja

3_sg._poss-option

ni

indeed

mu-nɛ-ŋʌ

be.anim-_inf-_intens

pʌrɵ

_oblHer suffering also was not healed, and they needed to find an option (np upaja)

S93 doi

stop
mɛbenʌ ninoɔmridʌmʔɛ pheri siphubi ʣokhʌna hɵ̂ŋtɛ siphu ʦʌi mɛbeloŋ ʦhepɛ selemi moːtɛ

mɛbenʌ

then

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

pheri

again

siphu-bi

Siphu-_loc

ʣokhʌna

divination

hɵŋ-tɛ

send-_3sg._pst

siphu

Siphu

ʦʌi

_contr

mɛbelo-ŋʌ

at.that.time-_intens

ʦhe-pɛ

mature-_npst._ptcp

selemi

shaman

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstThen NR sent the offerings to Siphu, Siphu was a talented shaman

S94 doi

stop
siphuʔɛ khɵleŋ brâː blɛttɛ lʉ̂ːtɛ

siphu-ʔɛ

Siphu-_erg

khɵle-ŋʌ

all-_intens

brâː

language

blɛtt-tɛ

tell-_3sg._pst

lʉt-tɛ

say-_3sg._pstSiphu made a full prediction

S95 doi

stop
mɛbelo ninoɔmridʌm mʌʦɛpsipɛ ʦhukpɛ moːtɛm brâː joŋʌ mɛ siphuʔɛ lʉ̂ːtɛ

mɛbelo

at.that.time

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

mu-ʦɛp-si-pɛ

_neg-be.able-_refl-_npst._ptcp

ʦhuk-pɛ

become-_npst._ptcp

mu-tɛ-m

be.anim-_3sg._pst-_nmlz

brâː

language

jo-ŋʌ

also-_intens

that

siphu-ʔɛ

Siphu-_erg

lʉt-tɛ

say-_3sg._pstHe divined that she was pregnant.

S96 doi

stop
mɛbi rikwʌtʌ ʔʌmʔɛ ʦɵhɛm wɛtnu ʔɛ̂nnɛ joŋʌ lʉ̂ːtɛ rikwʌtʌbi ghuŋgʌrʌ rodoro titiʦhʌrʌ tɛhɛm ʦʌi saŋluŋhɛm, tɛhɛm ʦʌi sʌŋhɛm saŋhɛm khalpo

mɛbi

there

rikwʌtʌ

seven.generations

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʦɵ-hɛm

child-_pl

wɛt-nu

give.birth-3_pl

ʔɛt-nɛ

say-_inf

jo-ŋʌ

also-_intens

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

rikwʌtʌ-bi

seven.generations-_loc

ghuŋgʌrʌ

thorn.species

rodoro

thorn.species

titiʦhʌrʌ

thorn.species

tɛ-hɛm

this-_pl

ʦʌi

_contr

saŋluŋ-hɛm

vegetation-_pl

tɛ-hɛm

this-_pl

ʦʌi

_contr

sʌŋ-hɛm

tree-_pl

saŋ-hɛm

vegetation-_pl

khal-po

type-_genHe said she would give birth to seven siblings, and that among them would be thorn plants, these would be the vegetation, the types of trees and plants

S97 doi

stop
mʌnʌ tɛhɛm sûːk bhai munu mɛkʌ jaːthʌ pheri ʔʌrko sûːk bhai nɵ̂r mos nus bûːnu tɛhɛm sâːwɛsahɛm

mʌnʌ

and

tɛ-hɛm

this-_pl

sûːk

three

bhai

y.brother

mu-nu

be.anim-3_pl

mɛ-ka

that-_abl

jaːthʌ

later

pheri

again

ʔʌrko

other

sûːk

three

bhai

y.brother

nɵ̂r

tiger

mos

bear

nus

monkey

buk-nu

give.birth-3_pl

tɛ-hɛm

this-_pl

sâː-wɛsa-hɛm

wild.animal-wild.animal-_plThen later three more brothers were born, a tiger, a bear and a monkey were born, and these were the wild animals.

S98 doi

stop
mɛbenʌ ʔʌntimbi minnaŋ bûː min bûː thebe rikwʌtʌ ʦʌi ninoɔmridʌmʔɛ ʣʌnmʌ binu thebe mʌddhebi sʌbbhʌndʌ ʔʌntimbi bukpɛ min tʌ̂ŋ ninoɔmridʌm ʔutappo ʔubhagbim tɛ woŋâm ʦʌi khɵleŋ thuːnɛmthʌ phuːnɛ mʌiçpɛ kʌmbi tɵnɛ mʌnʉpɛ ʦʌi siphuʔɛ lʉ̂ːtɛ

mɛbenʌ

then

ʔʌntim-bi

last-_loc

minnaŋ

human

buk

give.birth

min

human

buk

give.birth

theː

like.this

rikwʌtʌ

seven.generations

ʦʌi

_contr

ninoɔmridʌm-ʔɛ

NiwamRidam-_erg

ʣʌnmʌ

give.birth

bi-nu

give-3_pl

theː

like.this

mʌddhe-bi

among-_loc

sʌbbhʌndʌ

of.all

ʔʌntim-bi

last-_loc

buk-pɛ

give.birth-_npst._ptcp

min

human

tʌ̂ŋ

only

ninoɔmridʌm

NiwamRidam

ʔu-tap-po

3_sg._poss-self-_gen

ʔu-bhag-bi-m

3_sg._poss-share-_loc-_nmlz

this

woŋâm

other

ʦʌi

_contr

khɵle-ŋʌ

all-_intens

thuːnɛm-thʌ

forest-_all

phiŋ-nɛ

send-_inf

mʌiçpɛ

_obl

kʌm-bi

house-_loc

ta-nɛ

put-_inf

mu-nu-pɛ

_neg-be.good-_npst._ptcp

ʦʌi

_contr

siphu-ʔɛ

Siphu-_erg

lʉt-tɛ

say-_3sg._pstThen last of all was a human, Ninwam Ridam gave birth to these and among them, the last of all to be born, only the human was her share, she had to send all the others away to the forest, it would not be appropriate to put them at home, Siphu predicted.

S99 doi

stop
ʔuʣokhʌna ʔublômboɔp ʦʌi mɛphem lɛːstɛ

ʔu-ʣokhʌna

3_sg._poss-divination

ʔu-blômboɔp

3_sg._poss-divination

ʦʌi

_contr

mɛphem

like.that

lɛn-tɛ

come.out-_3sg._pstThis is how his results from the prediction came out.

S100 doi

stop
mʌnʌ tɛ khɵleŋ rikwʌtʌhɛm wɛ̂ːtnulo ʦikrʌ heŋmîm bʌjʌ bʌnei mʉnɛnʌ mɛbi lândensinɛ mʌiçpɛ

mʌnʌ

and

this

khɵle-ŋʌ

all-_intens

rikwʌtʌ-hɛm

seven.generations-_pl

wɛt-nu-lo

give.birth-3_pl-when

ʦikrʌ

tripod

heŋmîm

like

bʌjʌ

land

bʌnei

make

mʉ-nɛ-nʌ

do-_inf-then

mɛbi

there

lan-de-n-si-nɛ

set.down-_aux-_copy._inf-_refl-_inf

mʌiçpɛ

_oblAnd when all the children were born, a triangular place should be built and she should set herself down on it.

S101 doi

stop
mʌnʌ mesa ʦʌi tɛ rikwʌtʌhɛm bûːnu khɵleŋ thesʌ mesʌ ʔɛstɛnʌʔʌ ʔublômboɔp ʦʌi mɛbi nokʦoʔɛ siphuʔɛ blɛttɛ lʉ̂ːtɛ

mʌnʌ

and

mesa

like.that

ʦʌi

_contr

this

rikwʌtʌ-hɛm

seven.generations-_pl

buk-nu

give.birth-3_pl

khɵle-ŋʌ

all-_intens

thesʌ

like.this

mesʌ

like.that

ʔɛt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

ʔu-blômboɔp

3_sg._poss-divination

ʦʌi

_contr

mɛbi

there

nokʦo-ʔɛ

shaman-_erg

siphu-ʔɛ

Siphu-_erg

blɛtt-tɛ

tell-_3sg._pst

lʉt-tɛ

say-_3sg._pstAnd when the seven siblings were born, everything was done this way and that way as the shaman had said with his divination.

S102 doi

stop
mʌnʌ sʌmʌjaʔɛ ʦhʌmto khɵstɛ thoːʦiʔɛ ʦhʌmto khɵstɛ melo ʔʌlʌ mɛ siphuʔɛ he lʉ̂ːtɛ meŋ mʌ̂mtɛsi mesaŋʌ bʉktɛnu ʔe

mʌnʌ

and

sʌmʌja-ʔɛ

time-_erg

ʦhim-to

shove-_cvb

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

thoːʦi-ʔɛ

time-_erg

ʦhim-to

shove-_cvb

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

melo

at.that.time

ʔʌlʌ

in.the.future

that

siphu-ʔɛ

Siphu-_erg

he

how

lʉt-tɛ

say-_3sg._pst

meŋʌ

like.that

mʌmsi

think

mesa-ŋʌ

like.that-_intens

buk-tɛnu

be.born-23_pl._pst

ʔe

_hsAnd time pushed forward, and time passed, and then much later, they were born as the shaman had said and thought.

S103 doi

stop
molo ʔʌbʌ saŋluŋ hesakhojo thuːnɛmbiŋʌ lîmtɛnu ghuŋgʌrʌ titiʦhʌrʌ rodoro tɛhɛm thuːnɛmjoŋʌ lîmtɛnu khɵstɛnu

molo

but

ʔʌbʌ

and.then

saŋluŋ

vegetation

hesakhojo

however

thûːnɛm-bi-ŋʌ

forest-_loc-1_sg

lim-tɛnu

sprout-23_pl._pst

ghuŋgʌrʌ

thorn.species

titiʦhʌrʌ

thorn.species

rodoro

thorn.species

tɛ-hɛm

this-_pl

thûːnɛm-jo-ŋʌ

forest-_loc._distant-_intens

lim-tɛnu

sprout-23_pl._pst

khɵt-tɛnu

go-23_pl._pstAnd the vegetation grew in the forest, the thorn species grew in the forest and went (ie didn't have to be disposed of, as per prediction)

S104 doi

stop
molo tɛ nɵ̂r mos nus mʌnʌ min ʔʌbʌ mɛ̂mpo nûː kʌmʌlo mʌttʉ mʌnʌ ʔʌbʌ khɵleŋ ʦɵhɛm ʔʌbʌ ʔuhem mʌbʌŋpɛ mʉnɛnʌ khɵleŋ maja mʌttɛnunʌ kʌmbi tʉtnu ʔe

molo

but

this

nɵ̂r

tiger

mos

bear

nus

monkey

mʌnʌ

and

min

human

ʔʌbʌ

and.then

mɛ̂m-po

mother-_gen

nûː

mind

kʌmʌlo

soft

mʌttʉ

_obl

mʌnʌ

and

ʔʌbʌ

and.then

khɵle-ŋ

all-_intens

ʦɵ-hɛm

child-_pl

ʔʌbʌ

and.then

ʔuhem

which

mu-bʌŋpɛ

_neg-nice

mʉ-nɛ-nʌ

do-_inf-then

khɵle-ŋ

all-_intens

maja

love

mʉtt-tɛnu-nʌ

make-23_pl._pst-then

kʌm-bi

house-_loc

ta-tɛnu

put-23_pl._pst

ʔe

_hsBut as for the tiger, bear, monkey and human, the mother's mind was soft (she was soft-hearted) and she couldn't be unkind to any, she loved them all, and she kept them in the house.

S105 doi

stop
mʌnʌ khɵleŋ gêntɛnu ʔʌmhɛm samʌrʌt ʦhukto khɵstɛnu ʔʌbʌ min dʌbu mʉpɛ ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

khɵle-ŋ

all-_intens

gent-ɛnu

keep-23_pl._pst

ʔʌm-hɛm

3-_pl

samʌrʌt

grow.up

ʦhuk-to

become-_cvb

khɵt-tɛnu

go-23_pl._pst

ʔʌbʌ

and.then

min

human

dʌbu

hunting

mʉ-pɛ

do-_npst._ptcp

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstAnd she kept them all and they grew up, and the human became a hunter

S106 doi

stop
ʔʌm ʔuhɛlʌphukolom ʔʌbʌ dʌbu mʉkbi thuːnɛmthʌ khɵsthertɛ hoːtɛ, kʌmbi mupɛ nɵ̂r mos nushɛm tɛhɛmʔɛ kʌmbim kɛm mʉnɛ mʌiçpɛ

ʔʌm

3

ʔu-hɛlʌphu-kolo-m

3_sg._poss-bow-_com-_nmlz

ʔʌbʌ

and.then

dʌbu

hunting

mʉ-bi

do-_purp

thûːnɛm-thʌ

forest-_all

khɵt-ther-tɛ

go-_aux-_3sg._pst

hɵ-tɛ

come-_3sg._pst

kʌm-bi

house-_loc

mu-pɛ

be.anim-_npst._ptcp

nɵ̂r

tiger

mos

bear

nus-hɛm

monkey-_pl

tɛ-hɛm-ʔɛ

this-_pl-_erg

kʌm-bi-m

house-_loc-_nmlz

kɛm

work

mʉ-nɛ

do-_inf

mʌiçpɛ

_oblHe habitually hunted with his bow towards the forest, and the tiger, bear and monkey who stayed at home, they had to do housework.

S107 doi

stop
mʌnʌ kʌmbi jûː koɔi mʉnɛ mʌiçpɛ ʔʌmhɛmpo ʔunkɛm goːtɛ, mʌnʌ nusʔɛ kɛm mʉtɛlo mʌri bhrêŋtɛ

mʌnʌ

and

kʌm-bi

house-_loc

jûː

meal

koɔi

curry

mʉ-nɛ

do-_inf

mʌiçpɛ

_obl

ʔʌm-hɛm-po

3-_pl-_gen

ʔun-kɛm

3_pl._poss-work

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

mʌnʌ

and

nus-ʔɛ

monkey-_erg

kɛm

work

mʉ-tɛ-lo

do-_3sg._pst-when

mʌri

much

bhreŋ-tɛ

be.lazy-_3sg._pstAnd they had to cook meals at home, and it was their job, and when the monkey did work, he was very lazy.

S108 doi

stop
kuʦo kodhalo goːtɛ khojo ʔusɛ̂l wɛttɛnʌ tʉ̂rsʉtɛ ʔe

kuʦo

small.spade

kodhalo

large.spade

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

khojo

ever

ʔu-sɛ̂l

3_sg._poss-leg

wɛtt-tɛ-nʌ

swipe-_3sg._pst-then

tur-sʉ-tɛ

snap-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsEven though he had spades, he hooked them on his legs and broke them completely.

S109 doi

stop
kɛm mumuwɛ sʌŋ mɛtʉ tʌ̂ŋ kepletɛ mʌnʌ tunɵ̂l kɛm mumuwɛm pʌʦhi jûː khʌpmʉtɛnu jûː jo mukhipwɛ ʔe

kɛm

work

mu-mʉ-wɛ

_neg-do-_irr

sʌŋ

tree

mɛtʉ

up.there

tʌ̂ŋ

only

kept-le-tɛ

climb-_aux-_3sg._pst

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

kɛm

work

mu-mʉ-wɛ-m

_neg-do-_irr-_nmlz

pʌʦhi

after

jûː

meal

khip-mʉ-tɛnu

cook-_caus-23_pl._pst

jûː

meal

jo

also

mu-khip-wɛ

_neg-cook-_irr

ʔe

_hsHe did no work, and just climbed and stayed up in a tree, and after not doing work one day, someone made them cook a meal, but he did not cook

S110 doi

stop
mʌnʌ tɛjo mɛjo mʉtɛ mɛ ʔukhli tʌ̂ŋ ʔʌmʔɛ ʦʌi mɛbi ʔeːtoːtɛ ʔe ʔukhli tʌ̂ŋ thik mʉtʉtɛ ʔɛçkim phor mʉtɛ mɛʔɛ

mʌnʌ

and

tɛ-jo

this-_loc._distant

mɛjo

over.there

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

that

ʔu-khli

3_sg._poss-shit

tʌ̂ŋ

only

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʦʌi

_contr

mɛbi

there

ʔe-to-tɛ

defecate-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔu-khli

3_sg._poss-shit

tʌ̂ŋ

only

thik

correct

mʉ-to-tɛ

do-_aux-_3sg._pst

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

phor

dirtiness

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

mɛ-ʔɛ

that-_ergAll he did was shit here and there, he made everything dirty.

S111 doi

stop
mʌnʌ minnaŋ kʌm hoːtɛlo ni ʔʌmpo ʔuphor thɵtɛ mʌnʌ minnaŋʔɛ ʔʌm sʌʣʌi bitɛ mɛ phorʔɛŋ ʔʌm ʔɵptɛ ʔe

mʌnʌ

and

minnaŋ

human

kʌm

house

hɵ-tɛ-lo

come-_3sg._pst-when

ni

indeed

ʔʌm-po

3-_gen

ʔu-phor

3_sg._poss-dirtiness

thɵ-tɛ

see-_3sg._pst

mʌnʌ

and

minnaŋ-ʔɛ

human-_erg

ʔʌm

3

sʌʣʌi

punishment

bi-tɛ

give-_3sg._pst

that

phor-ʔɛ-ŋʌ

dirtiness-_instr-_intens

ʔʌm

3

ʔop-tɛ

shoot-_3sg._pst

ʔe

_hsThen when the human came home, he saw the dirt and he gave him a punishment, he threw at him with the shit.

S112 doi

stop
mʌnʌ mɛ mɛ ʔʌrthʌʔɛ ʔɛ̂ntosoba jo nuspo ʔukaphi ʦʌi wiwi joɔçpɛ gɵmîm ʦʌ̂rkhʌpɛ gɵmîm ʔɛ̂nnɛ tûːba kʌtha jo gɵ

mʌnʌ

and

that

that

ʔʌrthʌ-ʔɛ

reason-_erg

ʔɛ̂ntosoba

nowadays

jo

also

nus-po

monkey-_gen

ʔu-kaphi

3_sg._poss-appearance

ʦʌi

_contr

jɵt-pɛ

look.like-_npst._ptcp

gɵ-m

be.inan-_nmlz

ʦurt-khʌ-pɛ

be.wrinkled-_aux-_npst._ptcp

gɵ-m

be.inan-_nmlz

ʔɛt-nɛ

say-_inf

tûː-ba

one-_cl

kʌtha

story

jo

also

be.inanAnd that is the reason that even nowadays the monkey's appearance looks unhappy and is wrinkled, is the story.

S113 doi

stop
nɵ̂r ʦʌi murkhʌ moːtɛ ʔe ʔʌmʔɛ goɔlʣen tʌ̂ŋ mʉpɛ ʔʌm murkhʌ moːtɛ ʔe

nɵ̂r

tiger

ʦʌi

_contr

murkhʌ

arrogant

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

goɔlʣen

bossy

tʌ̂ŋ

only

mʉ-pɛ

do-_npst._ptcp

ʔʌm

3

murkhʌ

arrogant

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsAs for the tiger, he was arrogant, he only talked loud (used of bosses' way of talking) and was arrogant.

S114 doi

stop
mos ʦʌi dûːbɵjo kɛm mʉtɛlo khɵleŋ balinali rarukuru mâŋ khojoŋʌ bhlepsetɛ ʔe

mos

bear

ʦʌi

_contr

dûː-bɵjo

start-_level._loc

kɛm

work

mʉ-tɛ-lo

do-_3sg._pst-when

khɵle-ŋʌ

all-_intens

balinali

crops

rarukuru

seeds

mâŋ

what

khojo-ŋʌ

ever-_intens

bhlept-set-tɛ

flatten-kill-_3sg._pst

ʔe

_hsAs for the bear, while he did work over there, he flattened/killed all the crops (from his size while walking through)

S115 doi

stop
ʔûːbi kɛm mʉnɛ ʔɛçsa kʌmbi kɛm mʉnɛŋʌ thik

ʔûː-bi

field-_loc

kɛm

work

mʉ-nɛ

do-_inf

ʔɛt-sa

say-_cvb

kʌm-bi

house-_loc

kɛm

work

mʉ-nɛ-ŋʌ

do-_inf-_intens

thik

correctIt was better for him to work at home than in the fields

S116 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmʔɛ jûː mʉtɛlo ʦʌi khup ʦɛnʉpɛ khiptɛ ʔe, jûː mʉnɛbi mos ʦʌi ʔɛk nʌmbʌr ʦɛnʉpɛ khʌppɛ moːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

jûː

meal

mʉ-tɛ-lo

do-_3sg._pst-when

ʦʌi

_contr

khup

especially

ʦɛnu-pɛ

be.good-_npst._ptcp

khip-tɛ

cook-_3sg._pst

ʔe

_hs

jûː

meal

mʉ-nɛ-bi

do-_inf-_loc

mos

bear

ʦʌi

_contr

ʔɛk

one

nʌmbʌr

number

ʦɛnu-pɛ

be.good-_npst._ptcp

khip-pɛ

cook-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen he made food he was a great cook.

S117 doi

stop
molo mɛ nɵ̂r ʦʌi murkhʌ moːtɛmʔɛ gʌrdʌ tunɵ̂l bhrêŋtɛnʌ ʔumɛ̂mʔɛ ʔʌrei mʉtɛ bhʌ̂rtɛlo mɛ ʔunɵ̂r, nɵ̂rʔɛ ʦʌi ʔumɛ̂mŋʌ mâŋ go sêːtɛ ʔe mɛ ʔuʦîlʔɛ ʔumɛ̂mŋʌ sêːtɛ ʔe

molo

but

that

nɵ̂r

tiger

ʦʌi

_contr

murkhʌ

arrogant

mu-tɛ-m-ʔɛ

be.anim-_3sg._pst-_nmlz-_erg

gʌrdʌ

while

tunɵ̂l

one.day

bhreŋ-tɛ-nʌ

be.lazy-_3sg._pst-then

ʔu-mɛ̂m-ʔɛ

3_sg._poss-mother-_erg

ʔʌrei

order

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

bhurt-tɛ-lo

scold-_3sg._pst-when

that

ʔu-nɵ̂r

3_sg._poss-tiger

nɵ̂r-ʔɛ

tiger-_erg

ʦʌi

_contr

ʔu-mɛ̂m-ŋʌ

3_sg._poss-mother-_intens

mâŋ

what

go

_foc

set-tɛ

kill-_3sg._pst

ʔe

_hs

that

ʔu-ʦîl-ʔɛ

3_sg._poss-anger-_instr

ʔu-mɛ̂m-ŋʌ

3_sg._poss-mother-_intens

set-tɛ

kill-_3sg._pst

ʔe

_hsBecause that tiger was being arrogant, one day he was lazy and his mother ordered him and scolded him, and that tiger killed his mother, out of anger he killed his mother

S118 doi

stop
mɛbempʌʦhi minnaŋ hoːtɛlo ne ʔʌbʌ ʔumɛ̂mŋʌ sêːdetɛm pʌʦhi mos tɛ nɵ̂r nushɛm khɵleŋ mɛbenʌ thuːnɛmthʌ koɔ̂ltɛnu ʔe

mɛbempʌʦhi

after.that

minnaŋ

human

hɵ-tɛ-lo

come-_3sg._pst-when

ne

_foc

ʔʌbʌ

and.then

ʔu-mɛ̂m-ŋʌ

3_sg._poss-mother-_intens

set-de-tɛ-m

kill-_aux-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

mos

bear

this

nɵ̂r

tiger

nus-hɛm

monkey-_pl

khɵle-ŋʌ

all-_intens

mɛbenʌ

then

thuːnɛm-thʌ

forest-_all

kɵlt-tɛnu

chase-23_pl._pst

ʔe

_hsThen when human came after his mother had been killed, he chased away the bear, tiger and monkey towards the forest.

S119 doi

stop
mɛbenʌ mɛkʌtɛjo ʦʌi minnaŋʔɛ ʔʌbʌ kʌmnoɔm mʉnɛ dûː mʌttɛ

mɛbenʌ

then

mɛbikʌtɛjo

from.then.on

ʦʌi

_contr

minnaŋ-ʔɛ

human-_erg

ʔʌbʌ

and.then

kʌmnoɔm

housework

mʉ-nɛ

do-_inf

dûː

start

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pstThen from there on, the human started to take care of the house

S120 doi

stop
mʌnʌ kʌmbi munɛpo ʔʌbʌ tûːba minpo min tʌmrʌpo ʦʌi mɛbikʌtɛjo phaːphʉktɛm kʌtha ʔik khɛ̂lbi dʉspɛhɛmʔɛ pɛphɛmʔɛ ʦûːhɛmʔɛ blɛttɛnum tɛ kʌtha gɵ

mʌnʌ

and

kʌm-bi

house-_loc

mu-nɛ-po

be.anim-_inf-_gen

ʔʌbʌ

and.then

tûː-ba

one-_cl

min-po

human-_gen

min

human

tʌmrʌ-po

tradition-_gen

ʦʌi

_contr

mɛbikʌtɛjo

from.then.on

phaːphʉk-tɛ-m

be.created-_3sg._pst-_nmlz

kʌtha

story

ʔik

1_pi

khɛ̂l-bi

Khaling-_loc

dʉspɛ-hɛm-ʔɛ

elder-_pl-_erg

pɛp-hɛm-ʔɛ

father-_pl-_erg

ʦûː-hɛm-ʔɛ

grandfather-_pl-_erg

blɛtt-tɛnu-m

tell-23_pl._pst-_nmlz

this

kʌtha

story

be.inanAnd from that time on, our elders, fathers, grandfathers tell the story of how human civilization was created