Le fils du roi et la fille du ramasseur de bois doi


Lecture en continu :


Transcription du texte completTraduction du texte en entier

ħælǣl-i wæ lɨ-k
ʔælæ wǣħɩd faqīru, ħaṭṭābu w wæħdu mælɨk,
m-faqīr mæʕǣhe θnēn bænǣtu
ʔætɛ l-mælik jixṭɒb ʔindu, bnɛ l-mælik ʔætɛ jixṭɒb ʔinduh
ḳal-lu ʔænæ ʃe bɨttæk, ḳal-lɔ læʔ, lǣ bi mǣlæk maʃi dzæwwignǣ-ʃi ?
ḳal-lu ʔænæ riggǣl faqīr ʔælæ ḳadd ħǣli w ǝntæ kæbīru ʃtæbūk tʔæzzǝr bí
ḳallu walǣ ʃhabbak ħǣgǣ, ḳallu l-ħāṣel læʔ
bǝtt-i ʃa-zæwwugeh ʔælæ wāħadu ħæṭṭābu miθli
ḳāl tæmām mǣ lu llā l-muɣrā(h)
ħæll l-riggǣl ʔæjjǣm w qām jwaṣṣīlɔʰ
ḳ̣allak abne l-mælik gībɔ, ʔæteˀ
hǣ mǣlæk ? mæ tʃǣ-næh ? ḳallu ʔǣʃǣk ʃandīk æl-kæbʃ ðeˀ, ʔæðbæħu w hæblī mɨnnɔ ʃǝrke, w rǝddæli m-kæbʃ ħæjj-u
ʔukkǣræ !
w mǣ ʃǣʃi ʔǝsm duxxān jabdi
ḳāl kajf ʔaḳ̣̣̣̣̣ɔllɔḅɔh, jihabli kabʃu, ʔahablɔ mǝnnǝ ʃɨrkeʰ
wa xæmmidlɔ jǣ balǣ duxxān mmǣ bǝxæmmǝdu brǝglējni ?
ʔæte jḳɔ́ll li zōgtu, mħæṭṭāb, qalha bnǝ m-ħaṭṭāb ḳ̣̣ɑlli w ḳɑlli w ḳɑlli
ḳɑ̄llɔ w-ǝntæ mæ qɔttælɔʰ ?
qɑlha kɔttalɔh læʔ, qɑ̄llɔ ḳɔllɔ hǣtɔ
ḳ̣̣̣̣̣̣̣ɑlhæ ʃtæħænnǝbīnæ ʃiktæʔ rǣsi, ḳɑ̅llɔ læʃi frǣsi mæ jǝkṭ̣̣aˁ rāsak
rǣħ sænæ, ḳallɔ hātɔ, ʃthabli mʔǣk ʔæʃæræ ʔælf rǣbju w ʔænæ ælli rgæʕlæk ᵊn-kabʃ ħækkæk ħæjju w lǣkin la ʃǝrke mɑṭbūxa mǝn ɣæjr duxxān
ḳɒllu tæmǣm, kɔ̅li ˀindǣhɔm kæbʃ w ndǣhɔm ɑʃara m-ɑlf ɑlēhe
w zōgtɔ zænnǣwijje, ʔæħmili m-kæbʃ dirīlu mɩn sænæ m sǝblu
w ṣūfi m-sǝblu kullehe w argaʕi ħʃihæ ħænīnu w xajjiṭijhæ
xællæn ᵊm-kæbʃ ħæjju, wa ħmǝli ʃæmʔu, w gissi sarrigi,
w xæmmǝdi ᵊm-sǝble ʔælēh, mmǣ xamdal læ jæbdi duxxǣn w lǣ fǝtte
mmǣ næggæzæn, kāllæ jæ ðe m-kæbʃ ħæjju , wæ ðē m-ʃerke
wæddīlɔ jǣhe, wæddǣlæ jǣhe, kallu ðe kæbʃæk wa ðe m-ʃerke
ʔættæhu w ræddælu jǣ kæmǣ hu
kāl hɛ̅ tæmǣm, hæbe ʔasbūˀ, bæddællu ʔukkāræ
waṣṣālɔ , kɑ̄lɔ la m-ħaṭṭāb gīb ǝbnæ l-mælek, ʔate sænǣ
hā mǣlæk, ḳɑllu ʔāʃāk tanḳɔlli m-bēt ħaqq̣i ʔind bēt ʔabi
ḳɑllɔ bēt abūk al-gāmiˀ w bētak ǝlla hɨnni ðǣ hu
kejf āḳɔl ǝnḳɔlɔh, ˀǝndri bētak ᵊl-gāmiʔ w bēt abūk dājru mħal ᵊflān
w-āna kɛjf ākɔl ǝnḳɔlɔh, hu m-bēt jǝntǝqill ?
qɑl-lu mħāṣal wǝllæ ʃaḳtaʕ rǣsak , ʔætæ sænæ zōgtu
ḳalha bna l-mælik bæddælnæ, jʃā naħmɨla m-bēt ħaqqɔ
w ᵊnḳɔllɔ jāʰ ʔinde bēt abūh, kijf aḳɔllɔḅɔh,
ḳɑ̄llɔ ḳɔllɔ hǣt ʔæʃæræ ʔalf, wāna ʔajinḳɔllak jǣ
ḳallɔ tæmǣm raħ qallɔ hāt ʔæʃæræ ʔælf wana ʔajinḳɔllak jāh, qallɔ tæmǣm ddī m-ʔaʃara m-ʔalf, w jɔwm ǝl gumˀe lla w m-bēt ħaqqi ʔind bēt ʔæbi
ḳallu wāna ʔala rāsi, bǣk ʃtæræ xæmse mɨdre sɨtte ħɨgzeh,
mni-l kǣnu jibræħūʷ fɔwq, w wǣsæk ħigǣz fi ħigǣz fi ħigǣz
mmǣ wǣsækhun, hæbe m-mænsæb jinhu lgǣħ ʔælæ m-bēt
jdurr dæwærǣn bæ m-maħagze, læbin mǣ waktæ ṣ-ṣala ħakk al-gumʔe
w dīr llæ tæħtæ m-bēt wa bē n-ħigǣz ʔælæ ð̣ahræk wa brɔ̄k
xælli n-nǣs mmǣ kdɛ hɨn bǣdje mn-as-ṣala ħak ṣalāt al-gumʔe
w al-mælik w-ǝbnu mʔǣh, fælæt jæsṭariħ ʔælēhun,
sʔælkum b-ǝl-lāh ʔētu, sʔælkum b-ǝl-lāh ʔētu,
ḳālu ʔahǣðæ mɛgnūn, mā jʃiħne, ḳɑrbu min ʔindu, kɑṛɑba l-mælik bi næfsu
ḳallu mǣlæk jæ wælædi, ḳɑllu ʔabn al-mælik jʃǣnæ nǝnḳɔllɔ l-bēt ðe ʔind bēt abūh,
w ʔǣnæ kajf aḳɔllɔboʰ, aḳlɔbɔʰ ʔælæjje w ʔǣnǣ ʃεħmel
ḳɑllu ʔɑ̄ ! am-bēt bʔakmalu naḳlɔbɔ ʔalēk,
kallu ʔēwa ðe ħukma bnæ l-mælik wulla ʃiqṭaʕ rāsi,
læfæt sænæ bnu qallu ʔanta ʔamart ba ðe l-ʔamr,
qɑllu ʔēwa, qɑllu qɔllɑk ʔabēt ma tbaṭṭel mṣājib ðī,
ḳallu hu ʔabē jzæwwegnæ bettu, ḳɑllu ballah,
hæjjæ ḳɔ̅m abni ḳɔ̅m, zādu ʔæʃæræ ʔælf ʔælæ m-ʔæʃæræ m-ʔælf,
ḳɑllɔ jalla kɔm ræwwiħ, xalli m-rɨggǣl rawwaħlɔ,
nassam ʔasbūʕ mɨdri θnēn, mǣ jbædlu mǣ jbædlu,
waṣṣɑ̄lɔ, ḳallu tħejd al-mǝfħāq, jifħaqu ʔalejha m-bʚrr,
mæksūru, ḳallu ʃāk tǝbuzzæ l-mǝfħāq ðe txajjṭali jǣʰ
ḳal-lu kīf æxæjjiṭɔh, ḳallu lāzim ʔin ʔan tixajjiṭali jæh,
wulla ʃiḳtæʕ rǣsæk, ḳallɔ ʔā kɔllu laʃ taḳṭaʔ rāsi
mællæ l ða bǝʰ ħægæru, ʔal ħægærr mǣ jitxajjaṭʃi, ḳallu ʔɨllah wǝ ʔasbann ʔænnæk, ʔætæ sænæ zōgtu, kalla bnæ l-mælik bæddælnæ bælæ ðiʰ,
ḳāl-lu mæ jʃi, ḳalla mʔāh mifħāʔu mæftūku θnejn, jʃā nixajjiṭlu jɛ, kīf ākɔl ʔaxajjiṭɔʰ, ḳālla ḳɔllu hāt ʔiʃrīn ʔælf ðǝllæ ʔuxræh, ʔæte sanāʰ, ḳ̣allu ʃthabli ʔiʃrīn ʔalf,
ḳallu jé, ḳallu tæmǣm, hæbǣlu ʔiʃrīn ʔalf,
bǣk lǝ m-gærzæ ħakkæ l-ħaddǣd, læḳḳæf kɔwsæræ ħæsæmu, w ʔæte,
buzz æl-mifħāk mɨn ʔindæ bnæ l-mælik w habu ʔælæ bǣb æl-gǣmiʕ,
w buzz al-kɔwsara m-ħæsæm ðe w habé ʔælæ rǣsæk mmǣ sǣt mǣ jabdū min as-ṣala, buzzæ m-ħæsæm, wǝ bǝzzu fi ṣāt al-mælik, ṣāt riglējnu,
ḳallu ʔa mǣlak jæ wælædi mǣl-æk,
ḳallu ʔæsʔælkum bi-llæh gisú ftilūli m-ħasam,
næftillæk m-ħasam hu m-ħasam jǝftikill ? ḳallu ma nxajjit al-ħægær ʔilla al-ħægær
ʔɨbnak jʃǣnæ nxæjjitlɔ l-mifħǣk, wǣna kɛjf aḳɔllɔḅɔh,
læfæt sænæ bnu kiðæ ḳallu ntæ tʃāhi jxæjjiṭlæk l-mifħǣk ?
ḳallu ʔɛ̄jwa, ḳallu kɛjf jṭālɔ n-nās jxajjiṭɔ l-ħægær,
l-mǝxdʊl læ l-mifħāku w daʔūha mǣlǣne m-ħæsæm mannǝftil,
llā kɛjf ǝnkɔllɔbhæ, ʔæbēt mæ tbaṭṭil l-ʔafrān ði ?
ḳal-lu ʔejwa ʔæbēt ʔænæ mæ baṭṭilhæ,
ḳal-lu xælæs ruħlæk min ǝl-rǝggāl, qɔm jæbni qɔ̄m,
ṭarædu ʕæla ħǣlu, ʃællælɔ ʔiʃrīn ʔælf,
næssæmlɔ̄ ʔæjjǣm, w ʔætæ jæxṭʚb ʔinduh,
hæjje ʃtændīna bittæk wullæ biktæ(ʕ)rǣs-æk,
kællu læ ʃændikʃi bɨttī, ḳullæk ʔænæ fqīr ællæh,
ḳallu kullæk ændīnæ bɨtæk ʃæ bæddilǣk, ḳallu mæʃʃe bæddil-næ,
ð æntæ lli thæblij ænnæ ǝrgæʕlæk jǣ,
gǣbæn bittum θǣnije m-ṣǝɣīre ḳʔɑ̄l-lɑ ʔani ʃɑ̄ʰ,
ḳalla jæ bitti ʃi ʔæððɨbnæ, jæ bɨtti midri me, jæ bitti,
ḳˀɑ̄llu ʔabadan, ḳalhæ tæmǣm, ḳallu xalāṣ læ hi bɨtti tʃɑ̄k,
kæm ʃtæhæblhe, ḳal-lu kæm mæ tʃēˀ, ḳʔɑ̄llɔ ʃe wæzní,
fi jæd wæzni jihæbni fi kæffu wa jiwæzzǝnni fi kæffu,
ḳˀāllɔ m-ṣɣīre nnī ʃāḳ
ḳal-lu hǣ tæmǣm hæbǣhɛ fi wæzenhe, habé ði fi kæffɛ
w habé wæzenhɛ fi kæffe lǝmmǣ dǣla l-mīzǣn, ḳāllu xælās
rɔ̄ħ ʔammilni mæ kæ l-jōm, ħǣlfu ʔǝnnu lǣ jækṭɑʕha, w jiʃræb dæmhe,
bākan sænæ rǣʕi l-ħælǣwi, kʔɑ̄llɔ tʃūfæni, kʔɑlha ʔēʲwæ,
kʔɑ̄llu ʔɑ̄ʃak twaṭṭi ʔarūsæ kæ mɨθli ħælǣli gælǣli, w æbi dōwle] ʔæsælu fi bɑṭɑnhæ,
kʔɑ̄lha kæm ʃtæhæbīli, ḳɑ̄llɔ kæm mæʔ tʃéʔ,
ḳɑ̄lha ʃeˀ ʔiʃrīn ʔælf, ḳɑ̄l-lu mǣ læk ǝllæ xæmsæ w ʔiʃrīn ʔælf
lækin kæ l-jōm ða lak da m-ʔærūsæ gʲǣhze, kæ miθlí læm tɣæjjir ʔæbædæn,
ḳalhæ tæmǣm, ʔæddællɔ xæmsæ w ʔiʃrīnʔælf, hú maṭlūbu ʔiʃrīn hí zæjjædæn xæmse, w qaˑmlik ǝm-riggǣl bāk jṣɔbb ʔærūsæ, xǣmu, ħælǣwe, ṣɑbha w waṭṭāha
w ħæssænhe kæ mθilhe w ḳāma wa n-ṭūr wa m-ʔʊrr wa n-gusǝm kulluh,
w beh m-dɔ̅lem ʔasæl fɨ ḅaṭunhu waṭṭāha ħælǣwe,
w ʰæbǣle rqarḳa hǝné fija ʔægæleʰ, taṭlaʔ w tænzæl rǝqarḳa tætħærrækæ,
xælæs kɔ̅li mmǣ sæˁ tænr wæ ħælli laha n-duxleʰ,
waṭṭanna w ħæssænænnǝ w ræwwæħænnæ bæh ʔærūsu, ʔætæ jæqbær,
hæbænne f ħið̣ǝnhe w ræwwæħæn wǝjjǣhe, gæmbærænnæ w ḳālan
ˀǝħtæ n-gʔāde dærægæn mirjǣlhe gidde,
kān jḳulhæ mmǣle mmæle būk ælli ʃtæɣælnæ ðēk ʃuɣul, tqullu ʔēʲwæ, w jḳɔlhæ
mmælle mmælle w-æntēn llæðī tħækkæmtīnæ b-wæznek,
ʔæsæ mæ gissʊ ħǝsǝnik keʲf ħǝsǝnɨk ħǝsǝn jūsuf,
tǝkull-ik mæn gɨddɛ tɔḳɔllɔ hiʲ b-rǣsæ ʔælæ s-sukˀǣk,
mæ kǣn hābɔ tɨgāwublɔ, mæ kǣn hǣbɔ tɨgǣwublɔ,
ħærægæ m-rɨggǣl minhe, buzzæ m-næslæ bikæssæ wæ tˀanhæ, fi m-ḅaṭǝn,
ḳāl la kǣn m-dōlim ʔæsæl llǣ ʃǝklɛ w ʃærib, kāl ʔæ ðej dæmhe keʲf læħǝmhe,
bæzz-æn-næslæ ʃiṭʕann næfsu, wæ ði bdǣn msækænlɔ jæddɔ,
mǣlak ḳalhæ w ænti mǣlɨk ʔinsí wǝllæ ginníjɛ,
kāˀllu ʔinse w min ʔæfxæræ l-ʔins ǣni zōʒtæk, ði l-ħælāwe,
ḳalla w mwaṭṭajǣli ðe l-waṭa marra ntēn
ḳˀāllu mærræ ʔani.

Ḥalālewalik [formule d'entrée du conte]
[Il était une fois] un homme pauvre, un ramasseur de bois, et un roi.
Le pauvre avait deux filles. Le roi lui demanda la main de sa fille ; le fils du roi lui demanda la main de sa fille :
– “Je veux épouser ta fille
– Non
– Pourquoi tu refuses?
– Je suis un homme pauvre, un petit, et toi tu es un grand, tu vas m'humilier
– Mais non, je ne te ferai rien
– Non, c'est non. Ma fille je la marierai à un homme pauvre comme moi”
Très bien, se dit le fils du roi. Il sera puni. Quelques jours plus tard, il le fit venir :
– Qu'y a-t-il ? Que me veux-tu ?
– Je vais te donner ce mouton. Tue le, apporte moi sa viande cuite, puis rends moi le mouton vivant (une énigme) sans qu'il y ait la moindre fumée.
Le pauvre se dit : “comment faire ? Il me donne un mouton, je lui en donne de la viande et je la fais cuire sans fumée ? Avec quoi vais-je la cuire? Avec mes pieds ?
Il alla raconter l'histoire à sa femme :
– Le roi m'a dit ça et ça et ça…”
– Et toi, que lui as-tu dit ?
– J'ai refuséd'obéir
– Va lui dire de te donner le mouton
– Mais tu vas me créer des ennuis ! Il me coupera la tête!
– Non, sur ma tête qu'il ne te coupera pas la tête.
Le pauvre homme se renditchez le fils du roi et lui dit : “donne moi le mouton et 10 000 roupies, et moi je te rendrai le mouton vivant avec de la viande cuite sans fumée.Le fils du roi accepta et lui donna un mouton et 10 000 roupies.
La femme du pauvreest une personne très rusée. Elle prit le mouton et lui coupa la queue. Puis elle la remplit de coton et la recousit sur le mouton. Le mouton était toujours vivant. Puis elle prit des bougies, les alluma et fit cuire la viande de la queue sans qu'aucune fumée ne sorte. Une fois cuite, elle dit à son mari : “voici le mouton vivant, et voici la viande cuite. Donne les au fils du roi”. Il se rendit chez le fils du roi et lui dit : “voici le mouton et voici sa viande”. Le mouton était tel qu'il l'avait pris.
Une semaine plus tard, le fils du roi le soumit à une autre épreuve. Il le fit venir :
– Qu'y a-t-il ?
– Je veux que tu déplaces ma maison et que tu la mettes à côté de celle de mon père
–La maison de ton père est à côté de la mosquée et ta maison est ici ! Comment la transporter ? Peut-on transporter une maison ?
Mais le fils du roi le menaça de lui couper la tête s'il ne déplaçait pas la maison. Il alla chez sa femme et lui rapporta l'affaire. Sa femme lui dit d'accepter pour 10 000 roupies.Le fils du roi acceptal'échange,à condition que la maison soit déplacée pour le vendredi.
L'homme pauvre alla acheter 5-6 cordes.Ils les attacha l'une à l'autre puis il entoura la maison avec.A l'heure de la prière du vendredi, il se tintdevant la maison et fit passer la corde sur son dos. A la fin de la prière, au moment où les personnes, dont le roi et son fils, commencèrent à sortir de la mosquée, il se mit à les interpeller : “je vous prie au nom de Dieu, approchez-vous !” Les gens se demandaient s'il était fou. Ils s'approchèrent de lui. Le roi lui-même s'approcha aussi :
– Qu'as-tu mon fils ?
– Le fils du roi me demande de transporter sa maison jusqu'à celle de son père. Que puis-je faire ? Il faudraitbasculer la maison sur mon dos pour que je puisse la transporter
– Quoi ? Tu veux qu'on renverse toute une maison sur ton dos ?
– Oui, c'est la volonté du fils du roi, sinon il me coupe la tête.
Le roi se tourna vers son fils et lui demanda s'il avait donné cet ordre. Le fils lui dit qu'il avait donné cet ordre parce qu'il avait refusé de lui donner sa fille en mariage. Alors le roi se fâcha contre son fils et dit au pauvre homme de s'en aller.Il lui donna 10 000 roupies de plus.
Une semaine ou deux plustard, le fils du roi fit à nouveau venir le pauvre. Il lui remit un moulin à grains cassé et lui demanda de le recoudre, sans quoi il lui tranchera la tête.
– Mais pourquoi me couper la tête ? Le moulin à grains est en pierre et il est impossible de coudre la pierre.
– Tu le feras, que ça te plaise ou pas !
Il alla trouver à sa femme– Le fils du roi m'a donné une nouvelle épreuve
– De quoi s'agit-il ?
– Il a un moulin à grains cassé en deux morceaux. Il veut que je le recouse.
– Demande 20 000 mille roupies de plus.
Le fils du roi accepta. L'homme pauvre se rendit alors sur le terrain vague du Wāli al-Haddad et remplit un panier de gravier. Puis il prit le moulin à grains etle déposa devant la porte de la mosquée et posa le panier de graviers sur sa tête. A l'heure de la sortie de la prière, il déposa le gravier aux pieds du roi.
– Qu'as-tu mon fils ?
– Au nom de Dieu, aidez moi à filer du gravier
– Filer du gravier ? Le gravier ça se file ?
– On ne peut coudre la pierre qu'avec de la pierre. Ton fils veut que je lui couse le moulin à grains. Que puis-je faire ?
Le roi se retourna vers son fils et lui ordonna de cesser d'embêter le pauvre homme. Il donna au pauvre 20 000 roupies.
Plusieurs jours après, le fils du roi vint demander la main de la fille du pauvre :
– Tu vas me donner ta fille en mariage,sinon je te coupe la tête
– Je ne te donnerai pas ma fille. Je t'ai déjà dit que j'étais un homme pauvre
– Si tu n'acceptes pas, je te donne une nouvelle épreuve
– D'accord pour une autre épreuve
Alors, la fille cadette dit à son père qu'elle voulait bien l'épouser. Il essaya de la convaincre de ne pas le faire, mais en vain. Alors il dit au fils du roi
– Ma fille accepte de t'épouser. Quelle sera sa dot ?”
– Je lui donnerai ce qu'elle voudra
La jeune fille demanda son poids en argent. On apporta une balance, elle se mit sur l'un des plateaux et on la pesa. Puis elle demanda au fils du roi de lui donner un jour de délai avant la nuit des noces, et le père lui fit jurer de ne pas la tuer pour boire son sang.
La jeune fille se rendit alors chez le confiseur et lui demanda de lui confectionner pour le lendemain, unmannequin qui soit exactement à son image, et deverser dans son ventre du miel. Elle lui donna 5000 roupies de plus que les 20 000 qu'il demandait. Le confiseur moulut lemannequinà l'image exacte de la jeune fille. Il le suspendit à une poulie afin qu'il puisse être articulé et, le jour des noces, il le remit à la jeune fille.Elle le déposa sur le lit et se cacha sous le lit. La nuit des noces, le fils du roi s'approcha d'elle et lui dit, “alors c'est toi qui m'a fait débourser ton poids ?Es-tu des plus belles ?”. Elle disait ‘oui’de la tête. Il avait beau répéter sa question, elle ne lui répondait pas. Alors il s'énerva, sortit son poignard et le planta dans son ventre. Alors il dit “si ton sang est de miel à quoi ressembles-tu?”,et il but du miel. Puis il se dit “si son sang est de miel, que doit être sa chaire !”, et il sortit son poignard pour se suicider. A ce moment, la jeune fille sortit de sa cachette et lui retint la main :
– Que fais-tu ?”.
– Et toi, qui es-tu ? Un humain ou un djinn ?
– Je suis de la meilleure espèce des humains, et je suis ta femme. Ça, c'est une confiserie !
– C'est toi qui m'a joué tout ce mauvais tour ?
- Oui, c'est moi.