Merawehih et ses frères dans le four doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completQen̄ sise, Merawehih mi heqere tegtegine.
Nihe ge vēn të ge lelōl.
Nihe ge lelōl pa resiga hia, resiga n̄wië ve toge helil, ve pi n' ëv.
Nihe ve toge ve lelōl, resiga n̄wië in ni vēn me, ni dur ne qerēn̄e; dur pah ne qerēn̄e, ni riëv ne mēq.
Ni toge ni riëv ne mēq, ni pi n' ëv ni pun ne vot vehē; heqeren Merawehih, heqere tegtegine nihe hēn̄wewul mahelin vurue.
Alē, ni pun ne vot hēn̄wewul mahelin vurue.
Nonegë nihe ve lelōl vēn vēn vēn, sise ni gerage.
Ni gor v-ag il me helil.
Resiga n̄wië ne ni vese hivie të: “Nik' ole gome mēq toq mino, we hag vēn ri vire toq mino we tuwe gome mēq toq mino.”
Sa ne ni vēn vēn ni ole ne mēq, ni hag vēn li vire ni ole lue — ni ole lue ne vire, ni rōw lëre iu li qerēn̄e.
Nie ni vēn ni hō rake ne vire ne, ni mok wulë vin ne metë-qerēn̄e.
Resiga ni mok gōr wulë ne metë-qerēn̄e, tegin Merawehih sise ni gor v-ag wulë me.
Ni gor v-ag me ni vese ne vegevage tuwē ie — Ni vese hi tegine të: “Ole gome si mēq toq mino, we hag vēn li vire toq mino, we tuwe gome mēq toq mino.”
Ni ole ne mēq ni vēn vēn, ni hag, vēn li vire ne, ni ole lue — ni vēn iw ni rōw lëre li qerēn̄e.
Ni ole rake wulë ne vire ne, ni mok n̄wule wulë vēn ri metë-qerēn̄e ne; sa tegine sise wulë ni gor v-ag me.
Ni gor v-ag me, ni vese ne vegevage tuwē ie hivie: “Nik' ole gome mēq toq mino we hag vēn ri vire toq mino, we tuwe gome mēq toq mino.”
Sa ne ni vēn ni ole ne mēq toq mē, ni hag vēn li vire toq mē, ni ole lue.
Vēiu, siqn̄wē lëre li qeren̄e.
Nie ni vēn ni hō rake ne vire, ni mok n̄wule wulë vēn.
Ni rak wë nōk, vage hēn̄wwul tuwage mahelin verue.
Pehpahvëin, Merawehih ni vēn il me.
Ni vese hivie dagëtuwē ie; ni ole ne vire toq, mok vēn ri metë-qerēn̄e; Merawehih ni hag vin ri vire toq ne, vēiu, siqn̄wë lëre li qerēn̄e.
Pah wë ne, ni kiale ne vot hër, ni tul iu li qerēn̄e.
Pa Merawehih, nawë nie na lōlmerën ē: Merawehih nie na lōlmerën ē të resiga n̄wië ne të n' ake daihe wë ne.
Ni vese hi heqere tegtegine të “Kemi ge toge ha vēn dë ne qerēn̄e!”
Nihe ge toge ha vēn, resiga ni tul vitë, tul vitë ne vot hër, vēn vēn vēn pah, Merawehih ni vese hi heqere tegtegine të: “Ge mim lele ne vot nōk!”
Nihe ge mim mim mim, alē ne vot ni le!
Ne vot pah ni le, nihe ge vēn.
Merawehih të “Vēn me, dege vēn!”
Nihe ve vēn, vi qerēn̄e pe nōk, vi tēn.
Nihe ge vēn vēn vēn, ge itë ne gehuwe sise. Ne gehuwe in n' oleqō, ne gehuwe lilave.
Nihe ge vēn vēn vēn, g' itë ne gehuwe, Merawehih ni vese hi ne gehuwe të “Vahē kemëm ē ne mesale!”
Nihe ge vēn vēn vēn pa n' oleqō ne ni vēn dë nihe, nihe ge vēn lëre dë ne mesale; tate vese ne mesale hivihe, nihe ge vēn.
Nihe vēn vēn vēn vēn nihe ge vēn hër ē ne gehuwe sise wulë. Ne gehuwe in ne viden̄ër.
Nihe ge vese hivie të “Nike vahē kemëm ē ne mesale!”
Pah wë ne ni vahē nih' ē ne mesale, nihe ge vēn.
Nihe ge vēn, vēn vēn vēn vēn vēn vēn vēn wahe me vete nōk, ne qerēn̄e ni vēn wurëg ne tēn.
Vete ne, ne tet pake sise ve tu ē.
Merawehih ni tugtugerë vēn të ne pake in, ne wën̄ in ve hëm wë nōk.
Alē, ni vese hi heqere tegtegine të: kemi ge vinie ne wën̄ pake nōk!
Tegine sise ni vinie.
Ni vinie ne wën̄ pake, ne mesor ni qih' ē ne wën̄ pake wë nōk: ni tu.
Sise wulë ni vinie wulë ne mesor mi tegine ne, ne mesor ni vēn me ni rōw tu ē ne mesor wë nōk.
Da ie pe wë ne, ni vēn vēn, ne mesor pah ni vēn vēn, wah' ē pahvë in, na mēhe.
Ni vese hi heqer' tegtegine të “Alē, kemi ge vin!”
Nihe ge vin, vin vin vin vin vin ge v-ag ri pake ne.
Alē, Merawehih pehpahvë in.
Nie ve vin wë ne, ve don̄e ne mesor mēhe. Nie ve vin wë ne, ve don̄e ne mesor mēhe.
Vēn vēn vēn, pehpahvë in, ne mesor mē. Ni gerage vin, ne mesor mē ni tu vagerēt.
Tu vagerēt pe të wë ni rak të ne gureh pake, ne pake pe ne gureh in na vehē nōk.
Ne gureh pake pe ne nihe vese të ne mesor mi Merawehih pe ne.
Alē, nihe ge vēn, vēn laqe me li venie, ne hegë ni hotewut.
Ne hegë ni hotewut, ne n̄wië të / Remën Merawehih ni vese të “Merawehih mino pe nōk!”
Ne n̄wië të “Merawehih mēke vë? Merawehih mēke mēt së t'!”
Pah wë ne nihe ge rōw luqelaqe vēn — ge lie resiga ne.
Ne n̄wië ne ge lie vēn vēn vēn, ni rōw lëre li tet vetël.
Rōw lëre li tet vetël, nihe ge not nie.
Ne vetël in ne vetël memi.
Ni rak të ne derēn resiga pe ne ni rak ne tarepi vetël ne ni memi.
Kilale ne vegevage nōk ni pah pe nōk.

S1 doi

stop écouter
Qen̄ sise, Merawehih mi heqere tegtegine.

S2 doi

stop écouter
Nihe ge vēn të ge lelōl.

S3 doi

stop écouter
Nihe ge lelōl pa resiga hia, resiga n̄wië ve toge helil, ve pi n' ëv.

S4 doi

stop écouter
Nihe ve toge ve lelōl, resiga n̄wië in ni vēn me, ni dur ne qerēn̄e; dur pah ne qerēn̄e, ni riëv ne mēq.

S5 doi

stop écouter
Ni toge ni riëv ne mēq, ni pi n' ëv ni pun ne vot vehē; heqeren Merawehih, heqere tegtegine nihe hēn̄wewul mahelin vurue.

S6 doi

stop écouter
Alē, ni pun ne vot hēn̄wewul mahelin vurue.

S7 doi

stop écouter
Nonegë nihe ve lelōl vēn vēn vēn, sise ni gerage.

S8 doi

stop écouter
Ni gor v-ag il me helil.

S9 doi

stop écouter
Resiga n̄wië ne ni vese hivie të: “Nik' ole gome mēq toq mino, we hag vēn ri vire toq mino we tuwe gome mēq toq mino.”

S10 doi

stop écouter
Sa ne ni vēn vēn ni ole ne mēq, ni hag vēn li vire ni ole lue — ni ole lue ne vire, ni rōw lëre iu li qerēn̄e.

S11 doi

stop écouter
Nie ni vēn ni hō rake ne vire ne, ni mok wulë vin ne metë-qerēn̄e.

S12 doi

stop écouter
Resiga ni mok gōr wulë ne metë-qerēn̄e, tegin Merawehih sise ni gor v-ag wulë me.

S13 doi

stop écouter
Ni gor v-ag me ni vese ne vegevage tuwē ie — Ni vese hi tegine të: “Ole gome si mēq toq mino, we hag vēn li vire toq mino, we tuwe gome mēq toq mino.”

S14 doi

stop écouter
Ni ole ne mēq ni vēn vēn, ni hag, vēn li vire ne, ni ole lue — ni vēn iw ni rōw lëre li qerēn̄e.

S15 doi

stop écouter
Ni ole rake wulë ne vire ne, ni mok n̄wule wulë vēn ri metë-qerēn̄e ne; sa tegine sise wulë ni gor v-ag me.

S16 doi

stop écouter
Ni gor v-ag me, ni vese ne vegevage tuwē ie hivie: “Nik' ole gome mēq toq mino we hag vēn ri vire toq mino, we tuwe gome mēq toq mino.”

S17 doi

stop écouter
Sa ne ni vēn ni ole ne mēq toq mē, ni hag vēn li vire toq mē, ni ole lue.

S18 doi

stop écouter
Vēiu, siqn̄wē lëre li qeren̄e.

S19 doi

stop écouter
Nie ni vēn ni hō rake ne vire, ni mok n̄wule wulë vēn.

S20 doi

stop écouter
Ni rak wë nōk, vage hēn̄wwul tuwage mahelin verue.

S21 doi

stop écouter
Pehpahvëin, Merawehih ni vēn il me.

S22 doi

stop écouter
Ni vese hivie dagëtuwē ie; ni ole ne vire toq, mok vēn ri metë-qerēn̄e; Merawehih ni hag vin ri vire toq ne, vēiu, siqn̄wë lëre li qerēn̄e.

S23 doi

stop écouter
Pah wë ne, ni kiale ne vot hër, ni tul iu li qerēn̄e.

S24 doi

stop écouter
Pa Merawehih, nawë nie na lōlmerën ē: Merawehih nie na lōlmerën ē të resiga n̄wië ne të n' ake daihe wë ne.

S25 doi

stop écouter
Ni vese hi heqere tegtegine të “Kemi ge toge ha vēn dë ne qerēn̄e!”

S26 doi

stop écouter
Nihe ge toge ha vēn, resiga ni tul vitë, tul vitë ne vot hër, vēn vēn vēn pah, Merawehih ni vese hi heqere tegtegine të: “Ge mim lele ne vot nōk!”

S27 doi

stop écouter
Nihe ge mim mim mim, alē ne vot ni le!

S28 doi

stop écouter
Ne vot pah ni le, nihe ge vēn.

S29 doi

stop écouter
Merawehih të “Vēn me, dege vēn!”

S30 doi

stop écouter
Nihe ve vēn, vi qerēn̄e pe nōk, vi tēn.

S31 doi

stop écouter
Nihe ge vēn vēn vēn, ge itë ne gehuwe sise. Ne gehuwe in n' oleqō, ne gehuwe lilave.

S32 doi

stop écouter
Nihe ge vēn vēn vēn, g' itë ne gehuwe, Merawehih ni vese hi ne gehuwe të “Vahē kemëm ē ne mesale!”

S33 doi

stop écouter
Nihe ge vēn vēn vēn pa n' oleqō ne ni vēn dë nihe, nihe ge vēn lëre dë ne mesale; tate vese ne mesale hivihe, nihe ge vēn.

S34 doi

stop écouter
Nihe vēn vēn vēn vēn nihe ge vēn hër ē ne gehuwe sise wulë. Ne gehuwe in ne viden̄ër.

S35 doi

stop écouter
Nihe ge vese hivie të “Nike vahē kemëm ē ne mesale!”

S36 doi

stop écouter
Pah wë ne ni vahē nih' ē ne mesale, nihe ge vēn.

S37 doi

stop écouter
Nihe ge vēn, vēn vēn vēn vēn vēn vēn vēn wahe me vete nōk, ne qerēn̄e ni vēn wurëg ne tēn.

S38 doi

stop écouter
Vete ne, ne tet pake sise ve tu ē.

S39 doi

stop écouter
Merawehih ni tugtugerë vēn të ne pake in, ne wën̄ in ve hëm wë nōk.

S40 doi

stop écouter
Alē, ni vese hi heqere tegtegine të: kemi ge vinie ne wën̄ pake nōk!

S41 doi

stop écouter
Tegine sise ni vinie.

S42 doi

stop écouter
Ni vinie ne wën̄ pake, ne mesor ni qih' ē ne wën̄ pake wë nōk: ni tu.

S43 doi

stop écouter
Sise wulë ni vinie wulë ne mesor mi tegine ne, ne mesor ni vēn me ni rōw tu ē ne mesor wë nōk.

S44 doi

stop écouter
Da ie pe wë ne, ni vēn vēn, ne mesor pah ni vēn vēn, wah' ē pahvë in, na mēhe.

S45 doi

stop écouter
Ni vese hi heqer' tegtegine të “Alē, kemi ge vin!”

S46 doi

stop écouter
Nihe ge vin, vin vin vin vin vin ge v-ag ri pake ne.

S47 doi

stop écouter
Alē, Merawehih pehpahvë in.

S48 doi

stop écouter
Nie ve vin wë ne, ve don̄e ne mesor mēhe. Nie ve vin wë ne, ve don̄e ne mesor mēhe.

S49 doi

stop écouter
Vēn vēn vēn, pehpahvë in, ne mesor mē. Ni gerage vin, ne mesor mē ni tu vagerēt.

S50 doi

stop écouter
Tu vagerēt pe të wë ni rak të ne gureh pake, ne pake pe ne gureh in na vehē nōk.

S51 doi

stop écouter
Ne gureh pake pe ne nihe vese të ne mesor mi Merawehih pe ne.

S52 doi

stop écouter
Alē, nihe ge vēn, vēn laqe me li venie, ne hegë ni hotewut.

S53 doi

stop écouter
Ne hegë ni hotewut, ne n̄wië të / Remën Merawehih ni vese të “Merawehih mino pe nōk!”

S54 doi

stop écouter
Ne n̄wië të “Merawehih mēke vë? Merawehih mēke mēt së t'!”

S55 doi

stop écouter
Pah wë ne nihe ge rōw luqelaqe vēn — ge lie resiga ne.

S56 doi

stop écouter
Ne n̄wië ne ge lie vēn vēn vēn, ni rōw lëre li tet vetël.

S57 doi

stop écouter
Rōw lëre li tet vetël, nihe ge not nie.

S58 doi

stop écouter
Ne vetël in ne vetël memi.

S59 doi

stop écouter
Ni rak të ne derēn resiga pe ne ni rak ne tarepi vetël ne ni memi.

S60 doi

stop écouter
Kilale ne vegevage nōk ni pah pe nōk.

S61 doi

stop