Manioc doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


andɛn iŋga paːtma niŋwa matchɛ.
siliguɖi kɛrigɛaŋ kɔ na kɔ siddhə mɛmbekpa.
mɛmbekpa — siliguɖi kɛrigɛaŋ kɔ "na sərdarɛn phɛnlo" phɛaŋ kɔ "gaɖi bhaɖa phɛttumbɛ" phɛaŋ mɔna thiklɛ teˀrigɛba tərə khɔllɛ —
kha sərdarɛn mɛbhɛrɛn. pəisaŋ mɛbhɛttun. khɔmbhɛ bekhərchi poksɛ.
khɔmbhɛ dukhə ənek ?? poksɛ sak mɛndza —
sak mɛndza siliguɖi sat din nɛssigɛ.
khɔtmunu yammu sat dinlɛ na bakhri goʈh'ttho pegigɛ.
pegigɛaŋ kɔ hatna sik laːkmarɛ sat din aʈh din sak mɛndza nɛssigɛaŋ khatmu khaja mɛbɛrigɛ tɔːk mɛbɛrigɛ. khɔmbhɛ niyaːn the hatmu nɛssigɛ.
nɛssigɛaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ tho bakhri khola mɛmɛttub'ɛttho tho pegigɛaŋ kɔ anigɛ kam cogumbɛ.
pha cɛptumbɛ.
səikəɖa səirɛ səirɛ pəccis rupiya thik mɛbɛrigɛba dinlɛ ʈhekka kusikkɛ mɛbɛrigɛba tərə khɔnnɛnnaŋ anigɛ khatmu məhina thik the kam cogumbɛ.
kam cogumbɛaŋ khɔmbha khan taːndi —
kam cogumbɛaŋ kɔ pəisaŋ cɛːtcɛːt kɔ mɛdzo mɛdesu sərdarhaˀrɛ.
mɛdzo mɛdesu. nanuaŋ asamnuaŋ mɛmbhɛrɛn, khɔmbhɛaŋ ni taːndi khɔmbhɛaŋ kam cogigɛ cogigɛaŋ phɛaŋ ni yaˀsiaŋ mɛmbirigɛn,
anigɛ cogumbɛba pəisaŋ mɛmbirigɛn.
mɛmbirigɛnnaŋ kɔ abhe cogumbɛ tho bəsti'ttho pegigɛ.
bəsti'tmu pegigɛaŋ ni anigɛ khɔmbhɛaŋ kɔ yaˀs'yaˀ kho mɛndɛtmuna khɔtyo yaˀs'yaˀ mɛnhaŋun sərdarhaˀrɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ simbəl khe yuːrumbɛ.
simbəl khen pãc mən chə mən yuːrumbɛaŋ kɔ khɔnnɛn simbəl khen cambɛrɔ kam cogumbɛ.
khɔmbhɛaŋ ni kha simbəl khe'llɛ kɔ yapmi mɛdɔktɛn.
ekdəm muyaŋ — yapmi muyɛ simbəl khe'llɛ.
yapmi muyigɛaŋ kɔ ekdəm pɛasigɛ khɔmbhɛ tyəttikəi khɔmbhɛ hi etnasigɛ.
khɔmbhɛaŋ khɔn mɛboksɛn yammu jəŋgəlɛtmu pegigɛaŋ kɔ tambhuŋ khen tɔyumbɛ.
tambhuŋ khen tɔyumbɛaŋ kɔ khɔnnɛn khɔn taːrumbɛ cambɛ.
tərə khɔnnaŋ mɛboksɛn.
khɔmbhɛaŋ taːndi kɔ — khɔmbhɛaŋ hoit lɔrik nanu sərdarɛn phɛrɛ.
phɛrɛaŋ kɔ yapmi teˀrɛ khɔmbhɛ bhaɖa yapmi thɛktɛaŋ kɔ.
khɔmbhɛ siliguɖi yammu pegigɛba.
I forgot one thing before.
When we arrived in Siliguri, we didn't go straight on.
No, when we arrived in Siliguri, a man took us there and told us, "The contractor will come, and we'll bring you train fare."
But the contractor didn't come, and he didn't bring the money. So we were broke.
then we really suffered — from hunger.
We stayed hungry for seven days in Siliguri.
From there after seven days we went on to a goat pasture.
We went over there after staying hungry for seven or eight days, and there they gave us some food. We stayed there about two days.
Then we went up to a place called Goat River and worked.
We cut bamboo.
They were giving us about fifty rupees per hundred — it was like a daily contract — and we worked there for about a month.
We worked, and later —
After we'd worked, the contractors pocketed the money.
They pocketed it. They didn't come from Assam, and then later we worked and they didn't give us rice either.
They didn't give us the money for our work either.
So what we did was, we went up to a village.
Up in the village — we couldn't get rice down below, and the contractors didn't send any.
So we brought down some manioc.
We brought down 5 maunds of manioc and we went on working eating manioc.
But that manioc wasn't good for us.
I was poisoned — we were poisoned by the manioc.
We were poisoned and we vomited and defecated as soon as we ate it.
That was no good so we went to the jungle and dug up some wild yams.
We dug up wild yams and brought them back and ate them.
But that was no good either.
Then later — suddenly the contractor came from over there [in Assam].
He came and took us and paid our wages.
And we went back to Siliguri.

S1 doi

stop écouter
andɛn iŋga paːtma niŋwa matchɛ.

andɛn

before

iŋga

1SG

paːt-ma

speak.S1-INF

niŋwa

mind

match-ɛ

forget.S2-PAI forgot one thing before.

S2 doi

stop écouter
siliguɖi kɛrigɛaŋ kɔ na kɔ siddhə mɛmbekpa.

siliguɖi

Siliguri

kɛr-igɛ-aŋ

arrive.S2-1PL.EX-CJ

TOP

na

across

TOP

siddhə

straight

mɛn-pek-pa

NEG-go.S1-NOMWhen we arrived in Siliguri, we didn't go straight on.

S3 doi

stop écouter
mɛmbekpa — siliguɖi kɛrigɛaŋ kɔ "na sərdarɛn phɛnlo" phɛaŋ kɔ "gaɖi bhaɖa phɛttumbɛ" phɛaŋ mɔna thiklɛ teˀrigɛba tərə khɔllɛ —

mɛn-pek-pa

NEG-go.S1-NOM

siliguɖi

Siliguri

kɛr-igɛ-aŋ

arrive.S2-1PL.EX-CJ

TOP

na

across

sərdar-ɛn

contractor-DEF

phɛn-lo

come.S1-EXCL

phɛaŋ

COMP

TOP

gaɖi

vehicle

bhaɖa

fare

phɛtt-umbɛ

bring.S2-1PL.EX→3SG

phɛaŋ

COMP

mɔna

man

thik-lɛ

one-ERG

teˀr-igɛ-pa

take.S2-1PL.EX-NOM

tərə

but

khɔn-lɛ

that-ERGNo, when we arrived in Siliguri, a man took us there and told us, "The contractor will come, and we'll bring you train fare."

S4 doi

stop écouter
kha sərdarɛn mɛbhɛrɛn. pəisaŋ mɛbhɛttun. khɔmbhɛ bekhərchi poksɛ.

kha

that

sərdar-ɛn

contractor-DEF

mɛ-phɛr-ɛn

NEG-come.S2-PA.NEG

pəisa-ŋ

money-also

mɛ-phɛtt-un

NEG-bring.S2-3SG.O.NEG

khɔmbhɛ

thus

bekhərchi

broke

poks-ɛ

become.S2-PABut the contractor didn't come, and he didn't bring the money. So we were broke.

S5 doi

stop écouter
khɔmbhɛ dukhə ənek ?? poksɛ sak mɛndza —

khɔmbhɛ

thus

dukhə

hardship

ənek

much

poks-ɛ

become.S2-PA

sak

hunger

mɛn-ca

NEG-eat.S1then we really suffered — from hunger.

S6 doi

stop écouter
sak mɛndza siliguɖi sat din nɛssigɛ.

sak

hunger

mɛn-ca

NEG-eat.S1

siliguɖi

Siliguri

sat

seven

din

day

nɛss-igɛ

lie.S2-1PL.EXWe stayed hungry for seven days in Siliguri.

S7 doi

stop écouter
khɔtmunu yammu sat dinlɛ na bakhri goʈh'ttho pegigɛ.

khɔtmu-nu

there-ABL

yammu

again

sat

seven

din-lɛ

day-INST

na

across

bakhri

goat

goʈh-ɛttho

cowshed-up.to

peg-igɛ

go.S2-1PL.EXFrom there after seven days we went on to a goat pasture.

S8 doi

stop écouter
pegigɛaŋ kɔ hatna sik laːkmarɛ sat din aʈh din sak mɛndza nɛssigɛaŋ khatmu khaja mɛbɛrigɛ tɔːk mɛbɛrigɛ. khɔmbhɛ niyaːn the hatmu nɛssigɛ.

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

TOP

hatna

sik

laːk-ma-rɛ

INF

sat

seven

din

day

aʈh

din

day

sak

hunger

mɛn-ca

NEG-eat.S1

nɛss-igɛ-aŋ

lie.S2-1PL.EX-CJ

khatmu

there

khaja

snack

mɛ-pɛr-igɛ

3PL-give.S2-1PL.EX

tɔːk

meal

mɛ-pɛr-igɛ

3PL-give.S2-1PL.EX

khɔmbhɛ

then

niyaːn

two.days

the

what

hatmu

there

nɛss-igɛ

lie.S2-1PL.EXWe went over there after staying hungry for seven or eight days, and there they gave us some food. We stayed there about two days.

S9 doi

stop écouter
nɛssigɛaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ tho bakhri khola mɛmɛttub'ɛttho tho pegigɛaŋ kɔ anigɛ kam cogumbɛ.

nɛss-igɛ-aŋ

lie.S2-1PL.EX-CJ

TOP

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

tho

up

bakhri

goat

khola

river

mɛ-mɛtt-u-pa-ɛttho

3PL-say.S2-3SG.O-NOM-up.to

tho

up

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

TOP

anigɛ

1PL.EX

kam

work

cog-umbɛ

do.S2-1PL.EX→3SGThen we went up to a place called Goat River and worked.

S10 doi

stop écouter
pha cɛptumbɛ.

pha

bamboo

cɛpt-umbɛ

cut.S2-1PL.EX→3SGWe cut bamboo.

S11 doi

stop écouter
səikəɖa səirɛ səirɛ pəccis rupiya thik mɛbɛrigɛba dinlɛ ʈhekka kusikkɛ mɛbɛrigɛba tərə khɔnnɛnnaŋ anigɛ khatmu məhina thik the kam cogumbɛ.

səikəɖa

per.hundred

səi-rɛ

hundred-GEN

səi-rɛ

hundred-GEN

pəccis

25

rupiya

rupee

thik

one

mɛ-pɛr-igɛ-pa

3PL-give.S2-1PL.EX-NOM

din-lɛ

day-GEN

ʈhekka

contract

kusik-ɛ

like

mɛ-pɛr-igɛ-pa

3PL-give.S2-1PL.EX-NOM

tərə

but

khɔn-ɛn-aŋ

that-DEF-CJ

anigɛ

1PL.EX

khatmu

there

məhina

month

thik

one

the

what

kam

work

cog-umbɛ

do.S2-1PL.EX→3SGThey were giving us about fifty rupees per hundred — it was like a daily contract — and we worked there for about a month.

S12 doi

stop écouter
kam cogumbɛaŋ khɔmbha khan taːndi —

kam

work

cog-umbɛ-aŋ

do.S2-1PL.EX→3SG-CJ

khɔmbha

thus

khan

that.one

taːndi

laterWe worked, and later —

S13 doi

stop écouter
kam cogumbɛaŋ kɔ pəisaŋ cɛːtcɛːt kɔ mɛdzo mɛdesu sərdarhaˀrɛ.

kam

work

cog-umbɛ-aŋ

do.S2-1PL.EX→3SG-CJ

TOP

pəisa-ŋ

money-also

cɛːtcɛːt

a.little

TOP

mɛ-co

3PL-eat.S2

mɛ-tes-u

3PL-dispatch.S2-3SG.O

sərdar-haˀ-rɛ

contractor-PL-ERGAfter we'd worked, the contractors pocketed the money.

S14 doi

stop écouter
mɛdzo mɛdesu. nanuaŋ asamnuaŋ mɛmbhɛrɛn, khɔmbhɛaŋ ni taːndi khɔmbhɛaŋ kam cogigɛ cogigɛaŋ phɛaŋ ni yaˀsiaŋ mɛmbirigɛn,

mɛ-co

3PL-eat.S2

mɛ-tes-u

3PL-dispatch.S2-3SG.O

na-nu-aŋ

across-ABL-CJ

asam-nu-aŋ

Assam-ABL-CJ

mɛn-phɛr-ɛn

3PL.SA.NEG-come.S2-PA.NEG

khɔmbhɛaŋ

then

ni

EMPH

taːndi

later

khɔmbhɛaŋ

then

kam

work

cog-igɛ

do.S2-1PL.EX

cog-igɛ-aŋ

do.S2-1PL.EX-CJ

phɛaŋ

COMP

ni

EMPH

yaˀ-si-aŋ

grain-PL-also

mɛn-pir-igɛn

3PL.SA.NEG-give.S2-1PL.EX.SO.NEGThey pocketed it. They didn't come from Assam, and then later we worked and they didn't give us rice either.

S15 doi

stop écouter
anigɛ cogumbɛba pəisaŋ mɛmbirigɛn.

anigɛ

1PL.EX

cog-umbɛ-pa

do.S2-1PL.EX→3SG-NOM

pəisa-ŋ

money-also

mɛn-pir-igɛn

3PL.SA.NEG-give.S2-1PL.EX.SO.NEGThey didn't give us the money for our work either.

S16 doi

stop écouter
mɛmbirigɛnnaŋ kɔ abhe cogumbɛ tho bəsti'ttho pegigɛ.

mɛn-pir-igɛn-aŋ

3PL.SA.NEG-give.S2-1PL.EX.SO.NEG-CJ

TOP

abhe

how

cog-umbɛ

do.S2-1PL.EX→3SG

tho

up

bəsti-ɛttho

village-up.to

peg-igɛ

go.S2-1PL.EXSo what we did was, we went up to a village.

S17 doi

stop écouter
bəsti'tmu pegigɛaŋ ni anigɛ khɔmbhɛaŋ kɔ yaˀs'yaˀ kho mɛndɛtmuna khɔtyo yaˀs'yaˀ mɛnhaŋun sərdarhaˀrɛ.

bəsti-ɛtmu

village-in

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

ni

EMPH

anigɛ

1PL.EX

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

yaˀs'yaˀ

milled.grain

kho

get.S1

mɛn-tɛt-muna

NEG-be.possible.S1-GER

khɔtyo

there

yaˀs'yaˀ

milled.grain

mɛn-haŋ-un

3PL.SA.NEG-send-3SG.O.NEG

sərdar-haˀ-rɛ

contractor-PL-ERGUp in the village — we couldn't get rice down below, and the contractors didn't send any.

S18 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ simbəl khe yuːrumbɛ.

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

TOP

simbəl

cotton-tree

khe

yam

yuːr-umbɛ

bring.down.S2-1PL.EX→3SGSo we brought down some manioc.

S19 doi

stop écouter
simbəl khen pãc mən chə mən yuːrumbɛaŋ kɔ khɔnnɛn simbəl khen cambɛrɔ kam cogumbɛ.

simbəl

cotton-tree

khe-n

yam-DEF

pãc

five

mən

chə

six

mən

yuːr-umbɛ-aŋ

bring.down.S2-1PL.EX→3SG-CJ

TOP

khɔn-ɛn

that-DEF

simbəl

cotton-tree

khe-n

yam-DEF

ca-umbɛ-rɔ

eat.S1-1PL.EX→3SG-PROG

kam

work

cog-umbɛ

do.S2-1PL.EX→3SGWe brought down 5 maunds of manioc and we went on working eating manioc.

S20 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ni kha simbəl khe'llɛ kɔ yapmi mɛdɔktɛn.

khɔmbhɛaŋ

then

ni

EMPH

kha

that

simbəl

cotton-tree

khe-ɛllɛ

yam-INST

TOP

yapmi

1NSG.O

mɛ-tɔkt-ɛn

NEG-nourish-PA.NEGBut that manioc wasn't good for us.

S21 doi

stop écouter
ekdəm muyaŋ — yapmi muyɛ simbəl khe'llɛ.

ekdəm

very.much

muy-aŋ

intoxicate.S2-1SG.SO.PA

yapmi

1NSG.O

muy-ɛ

intoxicate.S2-PA

simbəl

cotton-tree

khe-ɛllɛ

yam-DEF.INSTI was poisoned — we were poisoned by the manioc.

S22 doi

stop écouter
yapmi muyigɛaŋ kɔ ekdəm pɛasigɛ khɔmbhɛ tyəttikəi khɔmbhɛ hi etnasigɛ.

yapmi

1NSG.O

muy-igɛ-aŋ

intoxicate.S2-1PL.EX-CJ

TOP

ekdəm

very.much

pɛ-asigɛ

vomit.S1-1PL.EX.REFL

khɔmbhɛ

thus

tyəti-ko-əi

that.much-GEN-INTENS

khɔmbhɛ

thus

hi

shit

et-nasigɛ

shit.S1-1PL.EX.REFLWe were poisoned and we vomited and defecated as soon as we ate it.

S23 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khɔn mɛboksɛn yammu jəŋgəlɛtmu pegigɛaŋ kɔ tambhuŋ khen tɔyumbɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

khɔn

that

mɛ-poks-ɛn

NEG-become.S2-PA.NEG

yammu

again

jəŋgəl-ɛtmu

jungle-in

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-CJ

TOP

tambhuŋ

forest

khe-n

yam-DEF

tɔy-umbɛ

dig.S2-1PL.EX→3SGThat was no good so we went to the jungle and dug up some wild yams.

S24 doi

stop écouter
tambhuŋ khen tɔyumbɛaŋ kɔ khɔnnɛn khɔn taːrumbɛ cambɛ.

tambhuŋ

forest

khe-n

yam-DEF

tɔy-umbɛ-aŋ

dig.S2-1PL.EX→3SG-CJ

TOP

khɔn-ɛn

that-DEF

khɔn

that

taːr-umbɛ

bring.S2-1PL.EX→3SG

ca-umbɛ

eat.S1-1PL.EX→3SGWe dug up wild yams and brought them back and ate them.

S25 doi

stop écouter
tərə khɔnnaŋ mɛboksɛn.

tərə

but

khɔn-aŋ

that-CJ

mɛ-poks-ɛn

NEG-become.S2-PA.NEGBut that was no good either.

S26 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ taːndi kɔ — khɔmbhɛaŋ hoit lɔrik nanu sərdarɛn phɛrɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

taːndi

later

TOP

khɔmbhɛaŋ

then

hoit

ONOM.suddenly

lɔrik

ADV

na-nu

across-ABL

sərdar-ɛn

contractor-DEF

phɛr-ɛ

come.S2-PAThen later — suddenly the contractor came from over there [in Assam].

S27 doi

stop écouter
phɛrɛaŋ kɔ yapmi teˀrɛ khɔmbhɛ bhaɖa yapmi thɛktɛaŋ kɔ.

phɛr-ɛ-aŋ

come.S2-PA-CJ

TOP

yapmi

1NSG.O

teˀr-ɛ

take.S2-PA

khɔmbhɛ

thus

bhaɖa

fare

yapmi

1NSG.O

thɛkt-ɛ-aŋ

put.in.S2-PA-CJ

TOPHe came and took us and paid our wages.

S28 doi

stop écouter
khɔmbhɛ siliguɖi yammu pegigɛba.

khɔmbhɛ

then

siliguɖi

Siliguri

yammu

again

peg-igɛ-pa

go.S2-1PL.EX-NOMAnd we went back to Siliguri.