La fée Romanmangan, ou L'impossible rencontre entre les mondes doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
fr en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr en

Tog tog i van en, me la-kastom nongēn a~ me am̄ag.
Qeso ige lililwo nongēn en, qeso kēy togtog l-ēm̄ en, kēy tēytēymat. Qeso kēy vonopnog na-haphap a so ~ so nēk so/ “Qiyig kē en…”/ ige tam̄an/
Gēn yōs tiwag me, ige lōqōvēn kēy yōs tiwag me mahē vitwag, tō kēy vavap van hiy ige tam̄an so: “Qiyig kē, gēn ta-galeg qiyig na-hap qele gēn. Kimi tam̄an kimi van goy namunmi no-yova, leh no-yoleleh; kemem lōqōvēn, kemem hatig en, kemem van a tē namunmem nō-yōvey.”
Tō kēy me-pnopnog bah nen e tō ige tam̄an wo “Alē, itōk.”
Tō wa kēy vēlwoy kēy nen e tō wa ~ ige tam̄an kēy van namuy goygoy yova tiwag mi leleh nō-yōel; tiwag mi / ige lōqōvēn nen kēy hatig.
Kēy hatig nen e kēy vap van wo: “Gēn van. Ba gēn van leh no-yolel-/ nō-yōtētē n̄a~ (qeso yeh malig n̄a hōw qele gēn den a~ na-pnō a kēy tog tō aē en).”
Bastō ige lōqōvēn en hatig ēgēn. Kēy vēlwoy kēy nen e tō: ige tam̄an van namuy, tō ige lōqōvēn en kēy hatig.
Yē ni-lep ne-get namun, yē ni-lep ne-get namun, qeso kēy del mē-tēytēy velvel qēt a ne-get / (na-hap?) ne-get nonoy e tō kēy hatig tō kēy van ēgēn.
Kēy van, va~ van hag nen e, kēy van a qeso suvay a~ yeh den na-pnō nonoy en.
Tō kēy vēykal ēgēn. Kēy vēykal hay nen e, vitwag den kēy wo: “Nō-yōvey taq tō agōh! Gēn hag hiy hōw ba tē nō-yōvey namungēn hōw agōh!”
Tō kēy hatig nen tō, kēy van tō~ wa yē ni-haphap nō-yōvey namun, yē ni-haphap nō-yōvey namun ~
Tō wa kēy haphap nō-yōvey namuy tō, van me tō wa ~ tē, tē, tētē a nō-yōvey namuy en. Wa yē ni-tētē nō-yōvey namun, yē ni-tētē nō-yōvey namun ~
Kēy mē-tē van i tē i tē en kēy wo “Sōlō, ma-bah! Ma-bah hōw agōh!”
Tō, wa na-lo ni-v-/ qeso kēy ma-hatig e, le-tkel lo. Bastō wa na-lo ni-vanvan hōw tō so ni-yoy, wa tō~ na-lqōvēn vitwag.
Kē ni-vap van hiy ige yaplōplōn en, kē wo: “Kimi haghag day no! Nok hatig van hay gōh kē, etgal bah / (na-hap?) / nok van hag hiy kē, hap bah nō-yōvey namuk se!”
Tō kē wo “E, van me, gēn so m̄ōl! Mahē mal qōn̄!”
Tō kē wo “O, makōh! Kimi dēyē no a tusu ēwē!”
Tō kē ni-hatig nen tō kē ni-van ēgēn! Ige yaplōplōn e kēy hag tō nen, kē ni-hatig tō kē ni-van.
Kē vay vēykal hay me nen wa~ kē so n-et van qele kē: nō-tōti gēvēg vitwag en aa, n-ēwan hip, hip, ba kēy me-men a me-men a me-men a me-men a me-men qēt!
Ewō tō~ kē wo “Ey! Na-gvēg agōh! Ba nok a ma-galeg ta gan intik bah en!”
Tō kē ni-hatig nen tō, kē ma-galeg wōy vēvet.
Kē ma-galeg vēvet nen e tō ~ wa kē ni-vanvan yow me le-mtehal nen wa, so ni-van yow me hiy ige yaplōplōn nen wah ~ ba qeso mahē kē ni-van hōw tō ni-etet vōvōyō!
Tō kē ni-van sas van ige yaplōplōn nen e kēy wo “Ēē! Wō nēk me-msin, nēk m-akteg tō?”
Ba tō kē wo “Óòó, no ma-van hay gōh, ba no m-eksas na-gvēg. Me-men a hip a hip. Ba no ma-hap / no me-he nagan intik wōy vēvet gēn.”
Tō, kēy wo: “Ba nēk °ev° so ōlōl me hiy kemem, so kemem so van hay so he te munmem, he ta gan ige susu nonmem?”
Ba tō kē wo: “Óòó, ukēg vege, mahē mal qōn̄!”
Tō kēy hatig tō kēy m̄ōl lok me. Kēy hatig den na-tnoy nen tō kēy m̄ōl lok me le-pnō nonoy ēgēn.
Kēy van van van me nen wa qeso mahē van hōw tō, ni-qētēg mēlēglēg! Mahē ni-qētēg mēlēglēg ēgēn.
Tō, wa iyē susu mey nōk ni-vanvan, ni-yowlak goy van tita nonon; yē mey nōk ni-hatig, ni-gityak van hiy tita nonon ~
Tō nō-lōmgep vitwag nen e, kē qele mey a hag tō lē-kle anen.
Kē ni-van van nen, ni-yow a hiy tita nonon nen e tō, tita nonon wo: “Makōh makōh! Van me, dō van hōw l-ēm̄ nondō ba, nok lep van nagōm gēvēg, no me-he wōy vēvet.”
Tō kē / na-tm̄an nen ni-sēsē kē aē a so tita nonon me-he a na-gvēg nagan en.
Tō kōyō vanvan me l-ēm̄ nonoyō nen etō wa kēy vēl sey veteg van no-yotētē namuy; tō kē ni-hatig tō ni-han̄ hōw lelo e / le-get noyō nen e tō, so ma-han̄ hag qele kē, na-gvēg wōy vēvet a ne-men.
Tō nu-su tam̄an en ni-wseg yak den kē ēgēn! Kē ni-wseg yak den kē nen etō ~ qeso kē ni-gengen na-gvēg nan ōk e qeso mahē mal mēlēglēg ēgēn!
Tō kē ni-wow van hiy tita nonon, wo: “Tita? Nēk me-he na-gvēg gōh ave?”
Ba tō kē wo “Óòó, no me-he a~ vētmahē a~ kemem mē-tē tō no-yotētē aē, ba yeh! Nēk tit-van vēh te, veg mahē mal qōn̄!”
Bastō kē wo “Vasem me vētmahē nan! No ta-van qiyig! Nok van qiyig a sisqet agōh. No me-gen hōw na-gvēg nan e, ba kē me-neneh no: na-gvēg nan itōk a itōk!”
Tō tita nonon wo “Óòó, nēk tit-van vēh te veg mahē mal qōn̄!”
Tō kē wo “Tita, no ne-myōs a so nēk mas vasem me hiy no nō-tōti gēvēg nan en.”
Kē wo “Óòó, mahē mal qōn̄!”
Bastō, kē ma-maymay / nō-lōmgep e ma-maymay a so tita nonon so ni-vasem van hiy kē en nō-tōti gēvēg nan en.
Bastō tita nonon ni-vasem van hiy kē nen ewo tō kē wo: “No mi-higgoy nēk so nēk tog vanvan, ba nēk mo-yon̄ vavaleh na-ln̄ek, ba: nēk van, nēk van van hag, nēk so m-et a so kemem haghag tō aē a~ a le-myen a kemem mē-tētē no-yotēnge aē, ba nēk van / vēykal hay alge qele nōk en, bas nō-tōti gēvēg nan tig tō anen.”
Tō na-tm̄an nen ni-van ēgēn.
Nō-lōmgep e ni-hatig den kē tō~ ni-van, van van van ~ van hag me a vētmahē e, kē n-etsas van, wo “Ooh! Mahē gōh kē a tita kēy mē-tē tō no-yotēnge aē ate sisqet agōh!”
Tō kē wo “Ba tita mino vasem so nok so dam na-mtehal gēn.”
Tō kē ni-van van van nen, van hay me nen, so et van qele kē: na-gvēg nan tig tō.
Tō~ kē ni-hatig hag nen tō kē ni-yem kal ēgēn.
Kē ni-yem kal hag nen tō wa: et-haghag galsi qete tō kē ni-qētēg / kē ni-lep vitwag tō kē ni-qētēg gengen wa ~ kē so ni-yon̄teg qele kē a~ qeso ipip me na-tō! Qeso ipip me na-tō.
Kē wo “Oh! Na-hap nōk?” Tō kē wo / Kē ni-haghag, ni-dēmdēm wo “Oo, no gōh e, qeso na-tmat / ige Wētamat t-eksas qiyig no.”
Tō kē ni-hatig tō a qeso / n-ipip na-tō / qeso / qele so ipip na-tō en, kē ni-lililwo geh me.
Kē ma-van i van i van en, wa ~ wōlōmgep en ni-yow hatig so ni-yow tēqēl den nō-tōti gēvēg e so ni-gityak m̄ōl, wah ~ Wet- / Romanman̄an en, Romanman̄an a mi-gityak / ma-gap me a am̄ag en, tō a kē ni-eksas kē.
Kē ni-eksas kē nen e tō ~ wōlōmgep e ni-ten̄.
Wōlōmgep nen ni-ten̄ten̄ nen e kē wo “Nēk nitog ten̄ten̄. Ba ige yaplupluk ta-van qiyig me: kēy / kemem bul son̄wul. Ba ige yaplupluk van qiyig me, kēy togoy bul levevet. Ba nēk hatig, nēk tog ten̄ten̄, nēk togyon̄; ba nēk he vasgēt me nagōm gēvēg; ba nēk kal bat n̄a hōw lō-tōti gēvēg.”
Ba wele, na-gvēg nan en, na-lon aē; na-qyan̄ nonon aē.
Tō kē ni-hatig hag nen tō, kē me-hehe bah na-gvēg nan en: me-he bah na-gvēg nen etō, kē wo “Sōlō, nēk yow tēqēl hōw a lō-tōti gēvēg a le-qyan̄ a antan gēn.”
Tō wa nō-lōmgep en ni-hatig tō ni-vēl na-gvēg nagan tō ni-yow tēqēl hōw tō ni-hag bat; bastō qeso ige yaplōplōn Romanman̄an e kēy gapgap geh me ēgēn.
A qeso mey nōk ni-gap gap gap gap, gap me wa e, ni-yow tig hōw le-gvēg.
E kē ni-vap so “Mmmh! Mōkhe sēsēyteg tamyam gēn!”
Tō e Romanman̄an wo “No ma-gap me am̄ag a no mo-yow tig hōw le-gvēg gōh, ete no m-etsas nē-klan me-qlen̄ van a sisqet agōh! Tō wa nok yow van so tēy kē wa kē ni-gityak m̄ōl!”
E vitwag ni-gap se me!
Vitwag ni-gap ga~~p, gap me nen e ni-yow tig hōw le-gvēg nen e, kē ni-vap wo “Mmh! Mōkhe sēsēyteg tamyam gēn!”
Tō e yoge vōyō e wo “Ete me-qlen̄ van a sisqet anen!”
Qeso ikēy bul liviyō a ma-van me ma-gap me nen a mo-yow tig hōw le-gvēg e: sem-/ (qeso) no-hohole vitwag vēlēs a~ a kēy ma-vap anen.
Ewo tō ~ kēy laglag kēlkēl! A qeso, wa yē ni-gengen na-gvēg nagan, yē ni-gengen na-gvēg nagan, a ige Wētamat nan en.
Gengen na-gvēg nagan, yē ni-gengen na-gvēg nagan; ba Romanman̄an e kē ma-hag lap goy ēwē hōw a na-mteqyan̄ ne gēvēg en.
Tō kēy hole van hiy kē wo “Kemem vanvan kēlkēl, gengen na-gvēg nagamem, ba wō nēk hag tō nen, nēk et-van kēlkēl te ba-hap? Nēk hag tō mahē vitwag nen nēk akteg?”
Ba tō kē ni-plu goy kēy van wo “Oo, no mal he nowmat nakis a hip! Nok haghag ēwē e gengen.”
Tō kē wo “Ba kemem vanvan kēlkēl, a qeso laglag geh a lē-wtēwti gēvēg geh gōh, ba inēk tateh. Nēk haghag vēlēs mahē vitwag! Hatig, ba ma-lag kēlkēl ba van gengen gōm gēvēg!”
Ba kē wo “Óòó, na-tnēk agōh! Nok haghag gōh e, no mal he sey nowmat na-gvēg nakis. Kōhet, ami laglag kēlkēl vege!”
Qeso kēy gengen, gengen nen wah: kēy et qele kē so (na-hap?) ne-mey ni-tep me hag en! Ne-mey ni-tep me hag en etō, qeso kēy ēglal van so sisqet mahē ni-myen.
Tō bos / a qeso n-et liwo nonoy, aa? na-tmat nan en, vitwag nen a / a qeso welan nonoy e kē nē-kēkēn a nē-kēkēn. Tō kē wo “Yēhē! Kimi at yak, ba et n̄a hag gēn a (na-hap?) ne-mey mal tep! Hag en, mahē ni-myen ēgēn!”
Tō welan nonoy nen ni-gap nen e ni-hatig, tō ni-van tō ni-qlen̄ lō hag alge en.
E, me hiy, bul yōnegi. Ni-gap hatig tō ni-van lō hag en.
Me hiy, bul tēl. Me hiy, bul vet; me hiy bul tēvēlēm, me hiy bul levete, me hiy bul liviyō. Tō wa togoy vētēl. Kēytēl hag leptō a le-gvēg en.
Tō e Romanman̄an ni-hatig nen, ni-vap van hiy kōyō wo “Ey! Kōmyō hag leptō nen, nok vasem van hiy kōmyō. Nok hag goy tō gōh kē nō-lōmgep vitwag, nō-lōmgep vitwag hag tō a le-qyan̄ alon agōh.”
Tō kōyō wo “Hēywē?!”
Kē wo “Oo, no et-galgal te kōmyō, nō-lōmgep vitwag hag tō alon agōh.”
Tō kōyō wo “Ba nēk hatig, ba ēntēl ōlōl kal kē me!”
Ewo tō Romanman̄an en ni-hatig den na-qyan̄ ne gēvēg en; bastō kēytēl ōlōl kal kē hag me alge nen e tō ~ ōlōl wo “Nēk hatig ba yem kal me hiy kamtēl!”
Tō nō-lōmgep e ni-hatig den na-qyan̄ ne gēvēg nen tō ni-vēykal hag hiy kēytēl ēgēn.
Vēykal hag me hiy kēytēl nen e ~ su / qele so / kē ni-mtēgteg kēytēl.
Tō kē wo “Kamtēl tit-kuy vēhte nēk. Ba kamyō hatig, kamyō m̄ōl lok ~ ba Romanman̄an, kē m-etsas tō nēk am̄ag en: inēk lep kē, ba so ak igni hiy kē. Kōmyō m̄ōl n̄a le-pnō nōnōm.”
Tō wa, yoge vōyō e kōyō gap tō m̄ōl lok; wa tō nō-lōmgep en ni-lep na-mnen Romanman̄an en, tō kōyō m̄ōl.
Kē ni-vap van hiy kē wo “Van me, dōyō van n̄a l-ēm̄ mino.” Tō Romanman̄an e ni-dam kē ēgēn.
Kōyō van van van van van, va~n van me nen en aa ~
Mey nōk e tita nonon mete imam nonon e kōyō dēmdēm so nō-lōmgep e mal mat tō an̄qōn̄, so ige tamat mal kuy kē, so kē mal mat.
Tō kōyō haghag l-ēm̄ noyō a le-mtap nen: kōyō et qele kē a kōyō vanvan me.
Kōyō vanvan me nen e, yoge matag noyō e kōyō wo “Ēēy!” Mey na-tm̄an e wo “Et hag en! Nō-lōmgep nondō e vatag me gēn! Ewa kē van tētēy tō e na-lqōvēn vitwag, kē van tētēy tō en!”
Bastō kōyō van ēgēn. Kōyō van i van en, van dēn̄ kōyō me l-ēm̄ nonoyō nen e tō, nō-lōmgep nan e wo “Tita!” Tita nonon wo “Na-hap?” Amtan wo “Na-lqōvēn mino agōh! No m-eksas kē an̄qōn̄ hag le-gvēg en. No me-lep kē me, so nok so ak ignik ge.”
Tō tita nonon wo “Ēt! Wō non yē lōqōvēn nen nēk me-lep kē me nen?”
Kē wo “Na-lqōvēn mino! No m-eksas kē an̄qōn̄ hag gōh kē etō ~ kamyō me-mtiy hag en. Ba tō so le-mtap gōh etō nok so kalō tēy kē me hiy kōmyō imam, so kōmyō so et te munmōyō kē.”
Ewo tō tita nonon mete imam nonon wo “Alē, itōk. Atmi tog hiy hōw!”
Tō qeso kōyō tog van ēgēn. Kōyō mo-tog van, mo-t-/ kēy / qeso kēy ak no-togtog aē ēgēn.
Kēy mo-tog van i tog i tog i~ tog en, Romanman̄an e m-ētan.
Tō kē mo-tog van qele nen mo-tog e tō Romanman̄an en ni-psis. Visis hōw qele kē, nu-su nētm̄ey tam̄an.
Tō kēy bōg hag nētm̄ey e ēgēn. Kēy bōg kē van i bōg i bōg en, kē mi-lwo. Kē mi-lwo ēgēn. Tō, kē mi-lwo, tō ma-van i van en, van dēn̄ me qele Henrē, hag tō agōh.
Tō~ no-hohole vitwag ma-kalō me hiy kēytēl, so qiyig e / so li-wik mey gōh kē tō ni-van en, imam noyō so / kēy so van so muwumwu a le-pnō vitwag (a le-pnō vitwag, qele gēn). Imam nonon e / ēgnōn Romanman̄an en.
Bastō ~ kēytēl mo-tog van i tog i tog en, kē wo “Sōlō! Talōw a gēn so van ēgēn.”
Bastō, na-tm̄an en ni-vap van hiy Romanman̄an wo “Dōyō hatig / Ēntēl hatig, van hay lē-tqē, nok vasem van tawye gengen nonontēl, veg wele nēk et-ēglal te. Nok vasem van ne-gengen nonontēl. Tō sowo no ma-van den kēmtēl en, kōmyō ta-van vēh lē-tqē, kōmyō to-tot vēh na-ptel, kōmyō to-ko vēh ne-qet; kōmyō ta-galeg vēh na-haphap a mey a so kōmyō mal ēglal.”
Tō qeso na-tm̄an nen ni-lep kōyō nen e, kēytēl van hay nen etō, kē ni-vavayēg van a ne-gengen nonoytēl a~ lē-tqē noytēl en. Tō kēytēl m̄ōl lok me.
“No wo ma-van den kōmyō en, ne-gengen hag tō nōk e nagamōyō. Kōmyō togtog, ba tō gengen. Ba nitog dēmdēm meh hiy no: nok van le-pnō vitwag tō nok muwumwu aē ēgēn.” Tō kōyō wo “Itōk.”
Tō~ le-mtap nan hag nen, kēytēl gengen bah nen ewo tō wa: kē ni-vēl na-haphap nonon tō kē ni-van; na-tm̄an en ni-van; tō Romanman̄an kōyō tētē nonon e, kōyō tog ēgēn.
Kōyō togtog nen ewa: kōyō tan̄ van li-hnag nonoytēl a lē-bēyih qele gōh, a bēyih ne ēm̄ qele gōh en ~ kōyō gen tō en, ba kōyō et-et te van a so ni-hnag tig sey tō en, ba kōyō gengen.
Kōyō lep ni-hnag, gen ewa ni-hnag nan tig lok tō, wele Romanman̄an e ikē na-tbunbun.
Kōyō van hay lē-tqē, tot na-ptel; kōyō ko ne-qet, kōyō lep tawye gengen a~ nonoytēl a lē-tqē nonoytēl en.
Tō~ kōyō togtog, gengen qele anen. Tō ma-van i van en, gaydēn̄ a imam noyō mō-m̄ōl lok me.
Tō imam noyō ni-m̄ōl lok me nen en: tō kēy so hag hiy hōw so gengen. Wē kōyō yon̄teg no-yoy so “Imam nondō tō-m̄ōl lok me qiyig gēn.”
Tō~ le-mtap nan hag nen, kōyō van hay lē-tqē, kōyō gil ni-hnag, kōyō ko ne-qet, kōyō vēl tawye gengen del a lē-tqē noytēl en.
“Dōyō ta-qan̄yis day qiyig imam nōnōm.”, kē ni-vap van a hiy su nētm̄ey nonon en. “Dōyō ta-qan̄yis qiyig / imam nōnōm tō-m̄ōl lok qiyig me.”
Kōyō van yow me nen tō ~ tita nonon ni-vahn̄ēt n-ep; kē ni-yah ni-hnag.
Kē ma-yah yah yah, yah qēt ni-hnag nen, tō kē ni-woh na-n̄ey; kē mo-woh, woh woh qēt.
Tō kē ni-vap van hiy nu-su lōmgep nonon e wo “Nēk hatig, ba wuh mat me nu-tutu wōy vitwag.”
Tō nō-lōmgep su nonon en ni-hatig, ni-damti me nu-tutu nonon en, ni-wuh mat nen e tō ~ kōyō ma-qan̄yis na-tgop a tiwag mi nu-tutu.
Tō kōyō qan̄yis veteg hōw wa tō, yon̄teg qele kē so “Ēt!”, so “Imam nōnōm mal dēn̄.”
Nō-lōmgep su qele Henrē gōh kē e kē ni-gityak. Gityak yow ale qele kē, so “Oo! Imam mino vēykal vatag me agōh!”
Tō su nētm̄ey tam̄an en m-iseg iseg iseg, iseg dēn̄ a imam nonon mē-vēykal hay me nen ewo tō, kē wo “Dōyō van n̄a l-ēm̄, tita mal qan̄yis. Tita ma-galeg na-tgop liwo len̄, kamyō mal yon̄teg no-yoy nōnōm a so nēk so tō-m̄ōl qiyig me en.”
Ewo tō, kē wo “Itōk!” Kē ni-tēy van le-mnen su nētm̄ey nen etō kōyō vēykal ēgēn.
Kōyō vēykal e, vēykal hay me nen e, Romanman̄an hag tō nen, wa: mal taghiy qēt na-lo ēm̄ noytēl; mal tōy qēt lolo ēm̄; mal tōy geh n̄a bēyih noytēl geh aslil qele gōh ~
Ba n-ēm̄ nonoytēl en, nō-tōti bak liwo len̄ ni-tig a lē-bēyih aslil, qele gēn. Na-bak liwo len̄. Ni-tig a aslil.
Tō, kē ni-tōytōy qēt nen etō kē wo / nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Tita, tita!” kē ni-ōl taw van tita nonon, wo “Van me, imam mal m̄ōl me! Imam nondō mal m̄ōl me!”
Tō kē ni-leveteg ni-hintōy, tō ni-kal bat lok hay me l-ēm̄ nen tō, kē wo “Oo, mal bah. Na-qan̄yis mal monog.”
Kē ni-vanvan, tō ni-ōw na-qan̄yis nen tō wa kē wo “Makōh, nok hel nagantēl togop hōw e tō, ēntēl gengen.”
Tō Romanman̄an e ni-hatig nen tō, ni-hel na-tgop; leveteg veteg sey galsi wa mōk van le-tbey vitwag, vōyō, vētēl (a so nagaytēl a so velvel kēytēl).
Tō wa kēytēl hag hiy hōw tō wa gengen nen wah ~ na-tm̄an nonon en, na-tm̄an nonon Romanman̄an en, kē ni-/ kēytēl gengen, ba na-mtan ni-etet belbel van a li-vinhe nonoytēl geh qele agōh.
Tō nē-dēmdēm nonon ni-wok aē ēgēn, so “Mahē a no ma-van a~ le-pnō tegha en, nok et van a ne-gengen a no ma-vayēg tō van hiy Romanman̄an kōyō agōh, so kōyō et-gen hōn te!” Ewa kē ma-van tō, ni-hnag qele nen, ne-qet qele nen, qeso ne-gengen noytēl e, kē ni-taqtaq l-ēm̄ qele anen.
Ewo tō kēytēl gengen bah nen ewo tō kē ni-vēhge van Romanman̄an ēgēn.
Kē ni-vēhge kē so “Romanman̄an!”; ba tō Romanman̄an e wo “Na-hap?”
Kē ni-hatig nen e ni-vap [lok se] van hiy kē so wo “No ma-van den kōmyō en; kōmyō me-gengen lelo ēm̄ gōh?”
Bastō Romanman̄an ni-plu kē van so “Ooo! Nēk a ma-van den kamyō e, kamyō me-gen a ne-gengen geh a nēk ma-vasem me hiy kamyō agōh.”
Kē wo “Nok et van ne-gengen taq tō geh qele so kōmyō et-gengen te!? Ba no ne-myōs so dōyō / ēntēl hatig sisqet gōh, ēntēl van n̄a lē-tqē nontēl.”
Tō Romanman̄an e ni-tēy na-mnen nu-su tam̄an nonoyō e tō kēytēl van.
Kēytēl van hay nen wa: et van ne-gengen noytēl e qele so: kōyō gengen, ba kē qele so kōyō et-gengen te ne-gengen nan. Veg Romanman̄an e wele kē na-tbunbun.
Ewo tō kē ni-vap van hiy kē wo “Et van nen! No ma-van en, no ma-vayēg van ne-gengen nonontēl nōk so kōmyō so gen, kōmyō et-gen te. Yow l-ēm̄ nontēl en, no ma-vayēg van so kōmyō so gen, kōmyō et-gengen te.”
Tō kē ni-boel kōyō ēgēn.
“Kōmyō togtog, kōmyō gengen ne-gengen ave? Ne-gengen a no ma-vayēg van e, kōmyō et-gen hōn te a so tusu! Qeso hiqiyig tam̄an tegha ni-leplep van ne-gengen hiy kōmyō?!”
Tō kē ni-boel kōyō nen ewo tō, ni-lm̄eh Romanman̄an en. Kē ni-lm̄eh Romanman̄an nen etō wa kē ni-gityak qelen̄ ~
Tō Romanman̄an kōyō tētē nonon e me-ten̄ van, me-ten̄ i ten̄ i ten̄ i ten̄ en, tō kē ni-vap van hiy tētē nonon wo “Nēk togyon̄! Nēk togyon̄, ba dōyō van hay nōk en aa, dōyō gengen.”
Tō wa kōyō van lok van me nen tō wa gengen; gengen bah nen e tō ~
Nē-dēmdēm vitwag ni-van me hiy Romanman̄an ēgēn. Tō kē ni-vap van hiy tētē nonon qele agōh, kē ni-vap van hiy kē so “Nēk hatig, ba van lep me n-ep.”
Tō su / wotm̄an su nonon e so “Wō nēk / Tita nēk so akteg aē mi n-ep en? Ne-gengen nagandō, nēk mal galeg qēt!”
Ba tō kē wo “Nēk van lep me! Nēk van lep me n-ep hiy no!”
Ewo tō nu-su nētm̄ey tam̄an en ni-hatig nen tō, ni-vanvan tō ni-lep n-ep; van tēy me hiy tita / Romanman̄an en; tō kē wo “No ne-myōs so nēk van tōy na-pyēyag a yow a laln̄e bak gēn. Nēk tōy sey van mahē vitwag.”
Tō na-tm̄an su en ni-lep ni-hintōy nonoytēl nen e tō ni-van yow.
Tō ~ ni-tōy tōy tōy tōy tōy, tōy sey me na-yo bak nen etō kē wo “No t-ak magaysēn qiyig nēk”, Romanman̄an ni-vap van hiy su nētm̄ey nonon e ēgēn, wo “no t-ak magaysēn qiyig nēk, veg ~ itōk ba, imam nōnōm may lem̄eh no. Kē mal vēhyu mi dōyō en, ba no te-qlen̄ qiyig den nēk.”
Kē ni-vap van hiy somolboē nonon qele nōk, wa kē / somolboē ni-ten̄!
Tō kē wo “Nēk tog ten̄ten̄!” Tō kē ni-vap van hiy ēntēn so kē nitog ten̄ten̄ nen ewo tō, kē wo “Lep me n-ep anen!”
Tō tētē nonon ni-hatig tō ni-lep n-ep van hiy kē nen etō, kē a mō-mōk van le-pyēyag ne bak nen en aa, na-hō a mō-hō vag-tiwag nen e, Romanman̄an a mo-yow hatig nen a mo-yow tig a le-hō nen etō, na-hō en ni-van tēy lok kē a~ alge ēgēn.
Tō nētm̄ey en ni-ten̄ten̄, wo “Awēē! Tita mino, tita mino!” Tateh.
Kē ni-lep nē-qētēnge, ni-lōplōp geh van a le-pyēyag geh gōh, tateh.
Kē ni-lam̄ matmat a n-ep geh gōh e so ni-eksas tita nonon, ba tateh: tita nonon mal vēykal n̄a alge.
Tō nu-su nētm̄ey nen me-ten̄ van i ten̄ i ten̄ i~ ten̄ en ~ na-magtō vitwag van me.
Na-magtō vitwag van me nen e kē vēhge kē van wo / etsas kē; etsas kē nen e, kē wo “Nēk ten̄ten̄ ba-hap?” Kē wo “Oo, nok ten̄ten̄ hiy tita mino. Kē mē-bē n-ep van a le-pyēyag agōh, ba kē mo-yow hatig nen, mo-yow tig n̄a l-ep. Ba no ma-vanvan / mō-lōplōp van a na-pyēyag e ba kē tateh.”
Tō kē wo “Nēk ne-myōs so nēk so et lok / Ba imam nōnōm ave?”
Kē wo “Et-ēal te so imam mino ave.”
Tō kē wo “Oo! Imam nōnōm hag tō n̄a hag le-gmel gēn! Kē n-inin na-ga.”
Tō vētleg / na-hal ni-van hag hiy imam nonon so “Nēk van ēgē me! Somolboē nōnōm nōk e, kē ten̄ mahgen tō! Tita nonmōyō mal yow a l-ep, tō kē mal van lok a le-myam tegha.”
Ewo tō na-tm̄an nen ni-van me hiy tētē nonon tō kōyō ten̄ten̄ bah nen wa tō na-magtō en ni-van me wo “Kōmyō ne-myōs so kōmyō so et lok se kē? Kōmyō so et lok se tita nonmōyō a sisqet gōh?
Bastō, na-tm̄an e wo “Ooo, kamyō ne-myōs so kamyō so et lok se kē a sisqet agōh.”
Tō kē wo “Alē, itōk.”
Tō na-magtō en ni-hag hiy hōw nen, hag dēwdēw hōw kōyō nen, kē wo “No ne-myōs so kōmyō van tot me no-yomtig, nok vet no-boyboy; kōmyō van yow ale, tot me na-gavag, tot me hiy no; van hay me hēyēt e, kōmyō tot me na-gavey / ne-vey. Kōmyō sis a sis a sis a~ sis qēt me a~ nē-tēltēl vey geh anen.”
Tō na-tm̄an ni-yon̄yon̄teg magtō nen etō kōyō van tō, galeg qēt a na-haphap anen.
A vēl sey vasgēt van me hiy kē nen; tō magtō e mi-viyviy a ne-vey en.
Kē mi-viy, kē mi-viy, mi-viy mi-viy i~~ viy en ~ tō qeso na-gayga e ma-van tō me-hyo a me-hyo telm̄ētm̄ēt.
Tō kē wo “Sōlō! En tō nōk en, nok hag tēy tekel gayga; na-hap del mal tēymat. Nok hag tēy tekel gayga, ba kōmyō yem qiyig hōw lo-boyboy vōyō gōh en: kōmyō a so mē-vēykal qiyig hag alge en, no to-yon̄yon̄teg goy qiyig. A so mo-yon̄teg goy qiyig a so, kōmyō so / sisqet kōmyō hēw tēqēl lok me: no n-ēglal vatag a so, hēw qiyig lo-boyboy ewa kōmyō vōyō, bastō vētēlnegi a so tita nonmōyō en.”
Kē ni-vap sey van hiy kōyō qele nōk nen etō, na-tm̄an e wo “Itōk.”
Tō wa na-magtō e ni-hag tēy tekel gayga, tō kē ni-vap van hiy kōyō “Alē, kōmyō kal bat qēt lelo boyboy nōk e tō, nok ukēg qiyig kōmyō nen en aa, tō kōmyō vēykal alge ēgēn.”
Tō kōyō hag sey hōw lo-boyboy nen etō kōyō vēykal ēgēn.
Kōyō mē-vēykal, tō ma-van, tō ma-van, ma-van, ma-van i van i van i van en, kōyō me-qlen̄ tege hag le-myayawoy en.
Kōyō van hag tekel mayam qele kē: kēy vēy-lak goy tō Romanman̄an en. Ige tamat e ma-laklak goy kē a veg a so kē me-qlen̄ tō en, ba kēy m-eksas lok kē etō kēy malaklak aē veg kē.
Kēy lak van i lak i lak i~ lak en, ewa vitwag n-ōl Romanman̄an en.
Kēy lak van i lak i~ lak en, vitwag ni-ōl Romanman̄an en.
Kēy malaklak veg kē a so kē me-qlen̄ tō en.
Kēy lak van i lak i~ lak en, kēy ōl na-han Romanman̄an. Tō kē ni-tay goy, kē wo “Oy?!”, kē wo “Eh!”
Tō kē ni-hatig nen e, kēy ma-laklak / qeso kēy ma-lak tasga qele anen.
Tō ~ imam / qeso / yoge matag itmayō en, kōyō tigtig nen e kē ni-vap van hiy tētē nonon e so “Nēk hatig, nēk van sisqet van hiy ige a kēy ma-laklak tō veg tita nōnōm en. Kēy so m-ōl qiyig na-han a so ‘Romanman̄an!’, ba nēk tig tō en, nēk ōl kē van so ‘Tita!’.”
Ewo tō nu-su nētm̄ey en ni-vanvan tō ni-tig biyin̄ van ige tamat a kēy lak geh tō en.
Kēy lak van i lak i lak en ~ kēy a ōl a Romanman̄an nen e, nu-su nētm̄ey qele agōh, tētē nonon kē n-ōl kē van wo “Tita!” ~ kē et-yon̄teg te.
E~ vag-yō. Vag-tēlnegi, kēy lak raōn van i van i van e, kēy ōl na-han so “Romanman̄an!”, tō e nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Tita!”; tō qeso nē-dēln̄an kē ni-yon̄teg ēgēn, so: “Intik gōh ōlōl no gēn!”
Tō qeso kēy lak lok se vag-vetnegi.
Kēy lak van i lak en, ige yaplōplōn Romanman̄an, vitwag n-ōl taw na-han a so “Romanman̄an!”, tō e nu-su nētm̄ey e wo “Tita!”; tō Romanman̄an e ni-tig kēlē me, wo “E! Intik aē, ba a taval mayam!”
Tō nu-su nētm̄ey e ni-hohole van hiy kē, wo “Ba ino agōh!” Tateh, Romanman̄an e et-yon̄teg te.
Kēy ma-lak se van i lak i lak en, tō kēy ōl tal se kē so “Romanman̄an!”, tō a kē ni-tay goy nen e, nu-su nētm̄ey a tētē nonon e wo “Tita!” ~ tō Romanman̄an e wo “E! Intik aē, ba a taval mayam!”
Tō nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Ba tita, ino agōh!”
Tō kē so ni-tig kēlē me so ni-et me qele kē, ēntēn e tig tō.
Kē ni-gityak van me tō, ni-oytitin goy kē van qele gōh kē, ni-pōpōn kē, wo “Awē! Wō kōmyō yē ma-van me?”
Tō tētē nonon e wo “Nēk at yak ba nēk et a~ hōw gēn, et hōw e: imam mino tig tō. Kamyō ma-van lok me so kamyō so lep lok nēk.”
Ewo tō, kōyō van hōw me hiy imam nonon nen en / imam noytēl nen etō kē wo “Kōmyō ma-van lok me so kōmyō so lep lok no? Ba kōmyō at yak, ba et van ige gōh kēy ma-laklak veg no en, veg a so no me-qlen̄ tō en, bastō no mō-m̄ōl lok m- / kēy m-eksas lok no ba kēy malaklak tō so kēy so wuh no.”
Tō kōyō wo “Ba kamyō van me agōh so lep lok nēk! So ēntēl so m̄ōl lok a~ taval mayam.”
Tō Romanman̄an wo “Alē, itōk, itōk!”
Tō wa kēytēl tigtig kaka nen so kēytēl so hēw tēqēl lok me wah, kē ni-vap van hiy na-tm̄an nonon e wo “Inēk e tig dēyē qōtō kamyō. Nok van tēy bah tētē nondō gōh, van tēy hag hiy tita mino n-et te mun bah kē en.”
Tō Romanman̄an en ni-lep tētē noyō nen e tō, ni-vanvan hag me l-ēm̄ nonon tita nonon en, ni-vap van hiy kē wo “Tita, nēk at yak ba nēk et me nētm̄ey gōh kē e, kōyō imam nonon ma-van me a taval mayam. Kōyō van me so lep lok no.”
Tō bōbō nonon wo “Itōk.” Nēk hatig / Bōbō nan ni-hatig van en, ni-sil maymay goy kē van tō ni-pōpōn bah kē nen e tō kē wo “Kōmyō ta-van vēh ēgēn.”
Tō wa kōyō hatig so kalō den na-mteēm̄ so van wah ~ bōbō non / tita non Romanman̄an en ni-vap van hiy kē wo “Atmōyō dēyē qōtō tusu!” Tō kē wo “M-akteg, tita?”
Ba tō kē wo “Amyō tan̄ van nōk, ba lep hiy no-boyboy vitwag gēn, na-n̄ey nagamōyō. Kōmyō wo so ma-van hōw e, ba kōmyō ak ne-gengen nagamōyō aē.”
Tō Romanman̄an ni-tan̄ van lelo boyboy ne / boyboy a na-n̄ey alon, tō ni-lep. Lep nen etō kōyō van ēgēn.
Kōyō van veteg magtō nonon e tō kōyō van lok me hiy imam noyō.
Tō, van me tō tig hōw a vētmahē a~ kōyō ma-van tō me aē en.
Tō kē wo “Sōlō, ma-bah ēgēn: intēl hēw tēqēl ēagōh!”
Tō wa imam noyō ni-hēw tēqēl hōw lo-boyboy, tō vag-tiwag.
Tō vag-yōnegi, tētē nonoyō, ni-hēw hōw.
Wele magtō a hōw antan e kē ma-vap so: “No so mo-yon̄teg qiyig so vag-tēl en, no n-ēglal so vag-tēlnegi a~ tita nonmōyō en”.
Tō wa imam nonon tiwag mi / mete ēntēn mē-hēw hōw a lo-boyboy, ba Romanman̄an tig leptō hag alge en.
Tō wa kē et-hēw te hōw, kē ni-mōk veteg hōw no-boyboy n̄ey nen hōw lo-boyboy.
Tō a~ magtō kē ni-yon̄teg so “Oo, mal hēw hōw lo-boyboy a vag-tēl.”
Tō a magtō e ni-tit hiy tekel gayga nen e tō, kōyō hēw tēqēl lok me ēgēn.
Kōyō hēw tēqēl lok me, Romanman̄an mi-tig lap a taval mayam ēgēn. Kē tateh mi kōyō a kōyō vanvan tēqēl lok se me en.
Tō kē wo / kē ni-haghag yon̄yon̄teg a qeso na-ln̄e ten̄ten̄ ni-yoyoy me; wo “No mo-yon̄teg lo-boyboy a no ma-vap tō van hiy kōyō a so vētēlnegi so tita noyō e, ba ~ na-ln̄e ten̄ten̄ yoyoy me nōk en aa, so m-akteg? Ba no mo-yon̄teg kē so kēytēl bul tēl. Ba na-ln̄e ten̄ten̄ hēw vatag me anen.”
Tō qeso kē ma-hag day qele anen. Ma-van i van i van en, tō kōyō me-ten̄ i ten̄ e, ten̄ tēqēl me hiy kē nen e tō qeso van lok me taval mayam kē etō, van dēn̄ me a magtō e wo / magtō vēhge van wo “Qele ave?”
Tō kē wo “Óòó, ne-mgaysēn, nēk a mo-yon̄teg a so vag-tēl e, vag-tēlnegi no-boyboy n̄ey, hag tō agōh!”
Tō kē wo “Ba ne-mgaysēn, kōmyō t-etsas lok se vēhte kē ēgēn. Ma-bah ēgēn. Ma-bah hōw anen.”
Tō ni-bah.
Tō na-vap t-am̄ag nan ni-baheg hōw agōh.
Voici une histoire de notre pays, venue des temps anciens.
Jadis, les habitants de nos villages avaient l'habitude de se réunir pour prendre les grandes décisions. Ils organisaient ainsi leurs activités quotidiennes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
Un jour que les femmes venaient de se réunir ainsi, elles annoncèrent aux hommes : “Voici notre programme {pour la préparation du grand four collectif}. Vous, les hommes, vous irez couper des feuilles de bananier et tailler des grosses feuilles de philodendron ; de notre côté, nous les femmes nous allons partir pour assembler des feuilles de bourao [Hibiscus tiliaceus]”.
Les hommes acquiescèrent à ce programme.
Ils se répartirent alors en deux groupes : les hommes allèrent couper des feuilles de bananier et découper des grosses feuilles de philodendrons, tandis que les femmes se mettaient en chemin de leur côté.
Au moment de prendre la route, elles se mirent d'accord : “Le meilleur endroit pour trouver des feuilles de bourao, c'est tout là-bas”, dirent-elles en montrant la direction de l'est, assez loin de leur village.
Les femmes se mettent donc en chemin. Tandis que les hommes partent dans un sens, les femmes suivent leur propre direction.
Chacune avait pris soin de prendre son petit panier tressé : lorsqu'elles furent certaines que personne ne l'avait oublié, elles partirent.
Elles marchèrent longtemps, longtemps, en s'éloignant de leur village plus que d'ordinaire.
À un moment donné, alors qu'elles s'enfonçaient dans la forêt, l'une d'elles s'écria: “Voilà tout un bosquet de bouraos ! Nous n'avons qu'à nous asseoir ici pour constituer nos paquets de feuilles.”
Elles se mettent alors à l'ouvrage, chacune cueillant la quantité de feuilles dont elle aura besoin.
Et puis quand elles avaient cueilli assez de feuilles, chacune d'entre elles {s'assit sur l'herbe, et} commença à les assembler les unes aux autres.
Après avoir travaillé ainsi pendant des heures, elles se disent “Bon, parfait, cela devrait suffire comme ça.”
Comme elles avaient commencé en début d'après-midi, le soleil était maintenant sur le point de se coucher.
Pourtant, une femme se lève, et dit à ses amies : “Attendez-moi là quelques instants ! Je vais voir là-haut, un peu plus loin en forêt ; je veux aller me trouver d'autres feuilles de bourao.”
“Eh, reviens”, répondent ses amies, “c'est l'heure de rentrer, il fait déjà nuit !”
“Mais si, mais si”, insiste-t-elle, “c'est juste l'affaire d'un instant !”
Elle se met alors en chemin, tandis que ses amies restent là à l'attendre.
Mais au bout de quelques pas dans la brousse, elle lève soudain les yeux et aperçoit un pommier sauvage [pommier canaque, Syzygium malaccense]. L'arbre était couvert de fruits en abondance, tous plus mûrs les uns que les autres !
Elle pensa “Qu'il est beau, ce pommier ! Et si je cueillais des pommes pour mon petit garçon ?”
Sans hésiter, et en cueille quatre.
Mais au moment où elle redescend vers le chemin pour retrouver ses compagnes, c'est déjà le crépuscule ~ l'heure de tous les démons.
Quand elle rejoint ses amies, celles-ci lui lancent : “Non mais, qu'est-ce qui t'a pris de mettre autant de temps ?”
“Mais c'est qu'en montant de ce côté, je suis tombée sur un pommier sauvage, couvert de pommes bien mûres ; du coup, j'en ai cueilli quatre pour mon fils.”
“Pourquoi tu ne nous as pas appelées ?”, demandent-elles, “nous aussi on aurait bien aimé en cueillir pour nos enfants !”
“Non, laissez tomber”, répond-elle, “il fait déjà nuit.”
Enfin, elles peuvent rentrer : elles lèvent le camp, et reprennent le chemin du village.
Mais plus elles avancent, plus la nuit progresse, et les ténèbres finissent par envahir le ciel.
De toutes parts, les petits enfants courent se réfugier auprès de leur mère, chacun court de son côté pour la retrouver.
Parmi eux, se trouvait un petit garçon, un peu comme celui-ci derrière toi.
Comme il était venu se blottir contre sa maman, celle-ci lui dit : “Patience, patience ! Suis-moi, nous allons rentrer à la maison, et là je te donnerai des pommes, j'en ai cueilli quatre pour toi.”
Le garçon se réjouissait d'avance, à l'idée que sa mère lui avait cueilli des pommes.
Lorsqu'enfin les femmes furent arrivées au village, elles vinrent déposer les paquets de feuilles de bourao qu'elles avaient assemblées. Quant à elle, elle se mit à farfouiller au fond de son panier tressé, et finit par retrouver les quatre pommes bien mûres qu'elle avait cueillies.
Sans attendre, le petit garçon les lui arrache des mains ! Il les lui prend des mains, et se met à les dévorer, dans l'obscurité de la nuit.
Il demande alors à sa mère “Dis, maman, où les as-tu trouvées, ces pommes ?”
“Oh, çà !”, fait-elle, “Je les ai trouvées du côté de l'endroit où nous étions installés pour assembler les feuilles de bourao, mais encore plus loin. Pas question que tu y ailles, il fait nuit noire !”
Mais il insiste : “Allez, dis-moi où ! J'ai envie d'y aller, je veux y aller tout de suite ! Les pommes que je viens de manger m'ont tellement plu, elles étaient trop délicieuses !”
“Pas question”, répète sa mère, “il fait déjà nuit.”
“Maman, je veux que tu m'indiques où se trouve ce pommier sauvage !”
“J'ai dit non, il fait nuit.”
Mais le garçon insiste, insiste sans relâche, pour que sa mère lui indique le chemin du pommier.
La mère finit par céder, et par lui indiquer le chemin : “Je t'ai répété cent fois de ne pas y aller, mais tu as choisi de me désobéir : eh bien tant pis, vas-y. Tu reprends le chemin vers l'est ; lorsque tu retrouveras l'endroit où nous avons passé la journée pour assembler nos feuilles, eh bien dirige-toi vers les hauteurs : tu y trouveras le pommier en question.”
Et le petit garçon de se mettre aussitôt en route.
Le garçon quitte donc sa mère, et se met en chemin. Après une longue, longue marche, il retrouve l'endroit : “Tiens ! Voici l'endroit où nos mamans ont assemblé les feuilles aujourd'hui.”
“Voyons”, réfléchit-il, “maman m'a indiqué que je devais passer par ici…”
Il suit donc le chemin des hauteurs, et soudain aperçoit le fameux pommier sauvage.
Sans hésiter, il commence à l'escalader.
Il l'escalade, et sans même prendre le temps de bien s'installer, il cueille une pomme et la croque. Soudain, il entend au loin {un vrombissement sourd}, comme si l'on soufflait dans une conque.
“Qu'est-ce que c'est ?” se demande-t-il ; il s'arrête un instant, et comprend : ”Aïe aïe aïe, ce sont les démons, ils vont finir par me trouver !”
Mais le vrombissement se fait entendre de plus en plus fort !
Et alors que le garçon s'apprête à bondir au pied du pommier pour s'enfuir, il est surpris par Romanmangan, qui surgit tout d'un coup dans les airs.
Ainsi découvert, le petit éclate en sanglots.
Le voyant ainsi pleurer, Romanmangan lui dit “Ne pleure pas. Tu verras bientôt venir mes compagnons ; en tout nous sommes dix. Tu verras, ils seront neuf. Allons, viens, arrête de pleurer, et tiens-toi tranquille ; cueille-toi quelques pommes que tu cacheras ; et puis, va vite te cacher à l'intérieur du pommier.”
En effet, cet arbre était creux à l'intérieur.
Il s'empressa de cueillir des pommes, puis lorsqu'il eut fini, elle lui dit : “C'est bon, descends vite te cacher au creux de cet arbre, là-dessous !”
Le garçon ramassa tous ses fruits et bondit pour se cacher, au moment même où les compagnons de Romanmangan apparaissaient, les uns après les autres, dans les airs.
Le premier d'entre eux traversa ainsi le ciel en volant, et descendit se poser sur le pommier.
“Mmmh !” s'exclama-t-il, “Ça sent la chair fraîche ici !”
Mais Romanmangan l'arrêta aussitôt : “Oui, moi je suis arrivée un peu avant toi, et au moment même où j'ai atterri sur ce pommier, je l'ai aperçu de dos, qui prenait la fuite, il y a un instant à peine ! J'ai bien sauté pour le rattraper, mais il est parti en courant !”
Mais déjà un deuxième démon arrive en battant des ailes.
Traversant les airs, il vient se poser à son tour sur le pommier, et s'écrie “Mmh ! Ça sent la chair fraîche ici !”
Les deux autres l'arrêtent aussitôt : “Désolé, il vient de s'enfuir à l'instant !”
Et ainsi de suite avec les sept suivants, qui l'un après l'autre venaient se poser sur le pommier : on leur donnait chaque fois la même réponse.
Soudain, les démons se mirent à escalader les branches dans tous les sens : chacun allait se cueillir des pommes sauvages pour aussitôt les dévorer.
Mais tandis qu'ils allaient tous ainsi se régaler de fruits, Romanmangan, elle, restait plantée devant l'ouverture du pommier, sans bouger.
Du coup ils lui demandaient : “Dis donc, nous on court dans tous les sens pour aller nous cueillir des pommes, et toi tu restes là sans bouger ! Pourquoi tu ne fais pas comme nous ? Qu'est-ce que tu fais donc à rester plantée là ?”
“Ne vous en faites pas pour moi”, répondait-elle, “moi j'en ai déjà cueilli des dizaines, je reste ici pour les manger.”
Mais ils reviennent à la charge : “Qu'est-ce que tu racontes ? Nous, tu nous vois batifoler de branche en branche sur ce pommier, et toi tu resterais assise sans bouger ? ! Allez, bouge de là, viens donc te chercher des pommes !”
“Non, non, moi je reste ici !”, insiste-t-elle, “des pommes, je m'en suis suffisamment cueilli comme ça. Continuez de batifoler si ça vous chante, moi je ne bouge pas.”
Ils continuent donc leur festin, jusqu'au moment où ils regardent vers l'est, et voient le ciel se teinter de rose-orangé. Un ciel rose-orangé : c'est le signe que le jour est près de se lever.
Alors leur chef prend la parole, le capitaine des démons, celui qui parmi eux avait le plus de pouvoir : “Eh les gars, jetez donc un coup d'œil vers l'est, comme le ciel est orangé ! Pardi, c'est que le jour va se lever !”
Et ce même chef de battre aussitôt des ailes, pour s'envoler et disparaître au beau milieu des airs.
Juste après lui, un deuxième démon prend son essor et file dans le ciel.
Après lui, un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, un sixième, un septième ! Au bout d'un moment, il n'en reste plus que trois sur le pommier.
Romanmangan s'adresse alors aux deux autres : “Puisque vous êtes les deux derniers, je vais vous dire un secret. En fait, si je restais assise ici, c'était pour protéger un garçon, un petit garçon qui s'est caché là-dessous, à l'intérieur de cet arbre.”
“Qu'est-ce que tu racontes?!”, répondirent-ils stupéfaits.
“Mais si, je vous le jure, il y a là-dedans un petit garçon !”
“Fais-nous voir ça”, répondent-ils, “on n'a qu'à l'appeler pour le faire venir.”
Romanmangan s'écarte alors de devant l'entrée de l'arbre, monte les rejoindre, et tous les trois se mettent à l'appeler : “Petit, sors de là et grimpe donc jusqu'à nous!”
Le garçon sort alors de l'intérieur du pommier, et monte les rejoindre.
Mais plus il s'approchait d'eux, plus il sentait la terreur s'emparer de lui.
“Ne t'inquiète pas”, lui dirent-ils, “nous n'allons pas te manger. Mon compagnon et moi, nous allons repartir ; quant à Romanmangan, c'est elle qui t'a découvert en premier : tu peux la prendre pour épouse. Tous les deux, vous irez vivre dans ton pays.”
Les deux démons s'envolent, et repartent dans le ciel ; et le garçon, lui, prend la main de Romanmangan, et l'emmène avec lui.
“Viens”, lui dit-il, “je t'emmène chez moi” : et Romanmangan le suit.
Tous les deux se mettent donc en route, et marchent, marchent, marchent longtemps.
Or, de leur côté, son père et sa mère avaient fini par se dire que leur garçon avait dû périr durant la nuit, qu'il avait été dévoré par les démons, qu'il était probablement mort.
Quelle ne fut donc pas leur surprise, au petit matin, lorsque, assis {sur leur natte devant l'entrée de la maison}, ils aperçurent soudain le nouveau couple qui approchait.
“Eh!”, firent les parents en les voyant ~ et le père de s'écrier : “Regarde là-bas ! C'est notre garçon qui arrive ! Mais ma parole, c'est qu'il nous revient avec une femme !”
Les deux amis s'approchent, arrivent jusqu'à la maison : “Maman !”, fait le garçon; “Quoi donc ?”, dit la mère ; “Je te présente ma femme. J'ai fait sa connaissance cette nuit même, sur le pommier sauvage ! Je l'ai amenée jusqu'ici pour en faire mon épouse.”
“Tu es fou ?”, lui répond sa mère ; “mais c'est peut-être bien déjà la femme de quelqu'un, que tu nous ramènes là !”
“Mais non, c'est ma femme à moi ! Je l'ai rencontrée cette nuit, à l'autre bout de l'île, et nous avons passé la nuit là-bas. Et puis je me suis dit que ce serait bien de vous l'amener, à toi et à papa, pour que vous fassiez sa connaissance.”
Les deux parents finissent par acquiescer : “Bon, d'accord. Installez-vous donc ici.”
Et en effet, tous les deux s'installent, démarrant ainsi une nouvelle vie, une vie à deux.
Ils vécurent ainsi longtemps, longtemps, très longtemps. Un jour, Romanmangan tomba enceinte.
Plusieurs mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon.
Pendant des années, ils élevèrent ce petit garçon, qui grandissait, grandissait, jusqu'à avoir l'âge de Henry, assis juste derrière toi.
Un jour, ils entendirent une nouvelle : la semaine suivante, le père du garçon ~ donc le mari de Romanmangan ~ devait se rendre dans une autre contrée, {pour y cultiver la terre}.
Après quelques jours, ils se dirent : “C'est demain qu'a lieu le départ.”
Le mari s'adressa alors à Romanmangan en ces termes : “Tous les trois, nous allons sortir, je vais vous emmener sur mes terres : je veux vous montrer quelles sont nos ressources de nourriture, car jusqu'à présent tu ne les as jamais vues. Je vais vous indiquer où trouver à manger ; en sorte que lorsque je partirai d'ici, vous pourrez vous rendre à notre plantation, cueillir des bananes, récolter des taros… Vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour votre subsistance.”
Le mari les emmena donc avec lui jusque sur ses terres, afin de leur montrer leurs ressources et leur plantation ; puis ils redescendirent au village.
“Lorsque je partirai”, ajouta-t-il, “toute cette nourriture sera pour vous. Chaque jour, servez-vous sans compter. Ne vous inquiétez pas pour moi : je vais simplement travailler dans une autre contrée. ~ D'accord”, répondent-ils.
Le lendemain matin, tous les trois mangent ensemble ; puis c'est le moment, pour le père, de prendre ses affaires et se mettre en chemin, tandis que Romanmangan et son bébé restent à la maison.
Ils vécurent ainsi tous les deux. Chaque jour, ils prélevaient l'une des ignames qui se trouvaient posées contre le mur de bambou, et ils la cuisinaient. C'est ainsi qu'ils mangeaient, sans vraiment s'inquiéter de ces ignames alignées le long du mur.
En réalité, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'ils consommaient une igname, celle-ci réapparaissait aussitôt le long du mur, dans la même position ! Car Romanmangan était une fée aux pouvoirs surnaturels.
Par ailleurs, ils se rendaient à la plantation, cueillaient des bananes, récoltaient des taros : ils en rapportaient toutes sortes de nourritures.
Et c'est ainsi qu'ils vivaient, c'est ainsi qu'ils assuraient leur subsistance, jusqu'au retour du père.
Entendant que celui-ci allait revenir, ils se préparèrent un repas, en se disant “Papa va rentrer aujourd'hui !”.
Le matin même, ils se rendent au jardin, déterrent des ignames, récoltent des taros, en somme rapportent toute la nourriture nécessaire de leur jardin.
“Nous allons cuisiner en attendant ton père”, dit-elle à son petit garçon, “car il arrive avant ce soir.”
Quand tous deux sont redescendus à la maison, la mère allume un feu et commence à râper les ignames.
Après avoir râpé toutes ses ignames, elle casse les amandes, des dizaines d'amandes.
Elle demande à son fils : “Tiens, sors donc et tue-nous une poule.”
Le petit garçon sort, court derrière une poule, l'attrape et l'égorge : leur grand plat de légumes sera donc agrémenté de poulet.
Au moment même où ils se lèvent pour laisser cuire le repas, ils se disent que le père devrait être arrivé désormais.
Sans attendre, le petit garçon part en courant en direction de la plage, en se disant : “Papa doit être en train d'accoster maintenant !”
L'enfant s'amuse un bon moment sur la plage, jusqu'à ce qu'enfin il voie son père accoster et monter jusqu'à lui : “Viens, papa”, lui dit-il, “on rentre à la maison ! Maman a déjà fait la cuisine : nous avons préparé un énorme plat pour toi, car nous avions entendu la nouvelle que tu devais rentrer aujourd'hui.”
“Parfait !” dit le père. Il prend la main du petit garçon, et tous les deux montent jusqu'au village.
Le temps qu'ils arrivent à destination, Romanmangan avait fini de nettoyer toute la maison, de balayer le sol, de faire place nette le long des murs de bambou…
Juste à côté de leur maison se dressait un immense banian, juste au-dessus de chez eux.
Alors qu'elle balayait les feuilles mortes devant chez elle, elle entendit son petit garçon l'appeler: “Maman, maman ! Viens voir, papa est de retour ! Papa est arrivé !”
Elle laisse tomber son balai, et pénètre dans la maison : “C'est parfait”, se dit-elle, “le repas est cuit”.
Elle s'affaire auprès du four de pierres, en sort le mets qu'elle venait de cuire, et dit “Un instant ! Je vais découper le plat, nous allons manger tous les trois.”
Romanmangan découpe le plat, le sert dans trois assiettes, une pour chacun d'entre eux.
Puis tous les trois s'installent sur leurs nattes, pour manger. Mais tout au cours du dîner, le mari de Romanmangan ne cessait de regarder, du coin de l'œil, du côté du mur de bambou.
Déjà il se posait mille et mille questions : “Ma parole, pendant tout le temps où j'étais à l'étranger, j'ai l'impression que Romanmangan et mon fils n'ont même pas touché à toute la nourriture que je leur avais montrée !” Et en effet, depuis son départ, les ignames n'avaient pas bougé, les taros n'avaient pas bougé, tous les aliments étaient restés tels quels, à la maison.
À la fin du dîner, il ne put s'empêcher de poser la question à Romanmangan :
“Romanmangan !” Celle-ci se retourna : “Oui ?”
Il lui posa sa question : “Dis-moi, lorsque j'étais absent, est-ce bien ici que vous mangiez ?”
“Bien sûr”, lui répondit Romanmangan, “Lorsque tu nous as quittés, nous avons consommé précisément les vivres que tu nous avais toi-même indiquées avant de partir.”
“Vraiment ?”, dit-il, “pourtant toute cette nourriture est exactement dans la même position que si vous n'y aviez pas touché ! J'exige que nous allions immédiatement vérifier dans notre plantation.”
Romanmangan prend son fils par la main, et ils se mettent en route.
Lorsqu'ils arrivent là-haut, le père observe la plantation : vraiment, ils avaient probablement mangé durant son absence, mais tout portait à croire qu'ils n'avaient pas touché à ce jardin-là. La vérité, c'est que Romanmangan était une fée aux pouvoirs surnaturels.
Il se tourne alors vers elle : “Mais regarde donc ! Quand je suis parti, j'ai pris soin de vous montrer toutes nos ressources pour que vous sachiez quoi manger, et pourtant vous n'y avez pas touché ! Et c'est pareil en bas, chez nous : tout ce que je vous ai montré, vous n'y avez même pas touché !”
Et la colère s'empare de lui.
“Alors, où donc trouviez-vous à manger tous les jours, puisque vous n'avez même pas touché à la nourriture que je vous avais indiquée ? Ne serait-ce pas, par hasard, un autre homme qui serait venu tous les jours pour vous donner à manger?!”
Dans sa fureur, il se met à frapper violemment Romanmangan. Et après l'avoir ainsi battue, il s'en va en courant.
Romanmangan se retrouve là, avec son fils, à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle pleurait, pleurait, pleurait, tout en disant à son fils “Ne pleure pas, mon petit, toi et moi nous allons rentrer à la maison, et terminer notre repas.”
Tous les deux rentrent chez eux, et prennent ensemble le repas…
Jusqu'au moment où Romanmangan a soudain une idée. Elle se tourne vers son fils, et lui dit : “Va donc me chercher du feu.”
Le petit garçon répond : “Quoi ? Mais maman, qu'est-ce que tu veux donc faire avec du feu ? Notre repas est déjà cuit !”
Mais elle insiste : “Allez, va m'en chercher ! Je veux que tu ailles me chercher du feu.”
L'enfant finit par s'exécuter, allume une torche de feuilles, et l'apporte à sa mère. Elle continue : “Je veux que tu ailles balayer les feuilles mortes en dessous du banian, là-bas ; balaye-les bien en un même tas.”
Le garçon prend son petit balai, et s'attelle à la tâche.
Il balaye, balaye, balaye bien partout ; et lorsqu'il a fini de bien balayer et de ramener les feuilles de banian en un seul tas, il entend sa mère Romanmangan lui dire : “Je vais te causer bien de la tristesse, mon petit. Car vois-tu, tout à l'heure, ton père m'a battue. Toi et moi, il nous a fait beaucoup de mal ; eh bien j'ai décidé de quitter ce monde, aujourd'hui même.”
En entendant ces mots, le petit garçon ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots.
“Ne pleure pas”, lui dit-elle ~ mais au moment même où elle cherche à le consoler, elle lui demande : “Donne-moi ce feu, maintenant.”
Son fils se lève, lui apporte la torche ; elle met le feu aux feuilles mortes, et à peine une épaisse fumée a-t-elle commencé à monter de ces feuilles, que Romanmangan, d'un seul bond, saute au cœur des flammes. En un instant, la fumée l'avait emportée là-haut, tout là-haut.
L'enfant éclate à nouveau en pleurs : “Maman ! Mamaaaan !” Mais rien n'y fait.
Il saisit un bâton, s'empresse de fouiller entre les feuilles mortes ~ mais rien n'y fait.
Il a beau frapper les flammes avec son bâton, pour tenter de retrouver des traces de sa mère, rien n'y fait : sa mère est déjà montée au ciel.
Le petit garçon pleurait à chaudes larmes, pleurait, pleurait, pleurait sans s'arrêter… jusqu'au moment où il vit arriver une vieille femme.
En effet, une vieille femme l'avait aperçu, et était venue lui demander : “Pourquoi pleures-tu, petit ?” Celui-ci répondit : “Je pleure ma maman. Elle a mis le feu à ce tas de feuilles mortes, et puis elle a sauté dedans, elle a sauté dans les flammes ! J'ai bien essayé de fouiller les cendres, mais je n'ai rien trouvé.”
“Ah bon ? Mais où se trouve ton papa ?”, demanda-t-elle.
“Je n'en sais rien, moi, où se trouve mon papa…”
Elle regarda au loin, et dit : “Ah, il est là-bas ton papa, il prend un verre de kava dans la grand'salle des hommes !”
Quelqu'un fut envoyé pour prévenir le père : “Viens vite ! Ton fils est ici, en train de pleurer tout seul ! Sa maman a sauté dans le feu, elle a disparu dans l'autre monde !”
Le père accourt vers son fils, et pleure avec lui. Soudain, la vieille femme leur demande : “Aimeriez-vous la revoir ? Est-ce que vous voudriez revoir votre mère, comme ça, tout de suite ?”
“Mais bien sûr !” fit le père, “nous voudrions tant la revoir, et le plus vite possible !”
“Pas de problème”, répondit la vieille.
La vieille femme s'assoit par terre et les fait asseoir à leur tour, avant de leur donner ses instructions : “D'abord, je veux que vous alliez couper des feuilles de cocotier, afin que je fabrique une nacelle. Ensuite vous irez sur la plage pour couper des lianes de pandanus, et me les apporter. Enfin, vous remonterez en brousse, et chercherez du bourao. Vous n'aurez qu'à tailler l'écorce de tous les bouraos qui se trouvent là-bas, il y en a plein.”
Le père écoute bien la vieille femme, et aussitôt part pour exécuter toutes ses instructions.
Lorsqu'ils lui eurent bien réuni ce qu'elle avait demandé, la vieille femme commença à tresser les écorces de bourao.
Elle continua ainsi à tresser longtemps, longtemps, très longtemps ~ tant et si bien qu'elle finit par obtenir une corde très longue, immensément longue.
“Parfait !” s'exclama-t-elle, “Tout est prêt. Maintenant, je vais tenir cette corde par une extrémité, pendant que vous, vous allez grimper dans la nacelle que voici ; comme ça, tout à l'heure, lorsque vous arriverez là-haut, je le ressentirai tout de suite. Et de même, lorsque vous serez prêts à redescendre et grimperez dans la nacelle, je saurai parfaitement que vous serez deux personnes, suivies, en troisième, par votre maman.”
Lorsqu'elle leur eut ainsi fourni toutes ses instructions, le père acquiesça.
Tout en restant assise, la vieille femme tenait un bout de la corde, et leur dit : “Bon, maintenant allez-y, entrez dans la nacelle ; dès que je vous laisserai partir, vous monterez immédiatement jusqu'au ciel.”
Et en effet, aussitôt installés dans la nacelle, ils commencèrent leur ascension.
Ils montaient, montaient, montaient, montaient indéfiniment, jusqu'à disparaître totalement au beau milieu des cieux.
Au bout de leur voyage, ils finirent par atteindre l'autre monde. La première chose qu'ils virent, ce fut une immense ronde en l'honneur de Romanmangan. Oui, les démons étaient tous là, et se livraient à une danse infernale autour d'elle : après une si longue absence, ils étaient si heureux de la revoir enfin revenue parmi eux !
Ils tournaient, tournaient, tournaient, et puis dans la foule un démon cria le nom de Romanmangan.
Ils se remirent à tourner à nouveau, à danser sans s'arrêter, puis à nouveau un démon cria “Romanmangan !”
Ils étaient si heureux de la revoir après une si longue absence !
Et le jeu continuait : ici et là, quelqu'un criait le nom de Romanmangan, celle-ci répondait “Je suis là!”, et l'autre de renchérir “Hourra !”
Et la ronde recommençait, et l'on dansait sans s'arrêter.
Pendant ce temps, le père et l'enfant étaient restés debout à observer la scène. Il dit à son fils : “Tiens, tu vas tenter de t'approcher de la file des danseurs qui évolue autour de ta maman. Et la prochaine fois que quelqu'un lancera le cri ‘Romanmangan !’, de ton côté tu te dresseras, et tu l'appelleras ‘Maman !’.”
Le petit garçon courut se glisser dans la longue file des démons qui dansaient.
La ronde se poursuivait de plus belle ; et dès que quelqu'un eut crié le nom de Romanmangan, le petit garçon lança “Maman !” ~ mais elle ne l'entendait pas.
Une deuxième tentative, puis une troisième. La danse continuait à tournoyer sans arrêt, quand à nouveau on cria le nom de “Romanmangan” ! Le petit garçon ajouta “Maman !”, et cette fois-ci le cri arriva jusqu'à ses oreilles : “Ça par exemple!” se dit-elle, “serait-ce mon fils qui m'appelle ainsi ?”.
Et la ronde infernale reprit, une quatrième fois.
Au milieu de cette danse, un des amis de Romanmangan invoqua à nouveau son nom “Romanmangan !”, après quoi l'enfant lança son “Maman !” ; mais Romanmangan répondit par dessus son épaule “Désolé, mais le seul enfant que j'aie se trouve dans l'autre monde…”
Le petit garçon s'adressa de nouveau à elle : “Mais enfin, maman, c'est moi !” ~ mais rien n'y faisait, Romanmangan ne l'entendait pas.
Et de nouveau la danse recommença à tournoyer indéfiniment. Quelqu'un cria “Romanmangan !”, celle-ci répondit à son nom, et l'enfant en profita à nouveau pour crier “Maman !” ; la seule réponse de Romanmangan fut “Le seul enfant que j'aie se trouve dans l'autre monde…”.
Le petit garçon insista : “Mais enfin, maman, c'est moi !”
Lorsqu'à nouveau elle regarda derrière elle, elle put apercevoir enfin son fils.
Elle courut vers lui, le serra fort dans ses bras, le couvrit de baisers, et lui demanda “Ça alors ! Mais avec qui es-tu venu jusqu'ici ?”
“Lève la tête et regarde de ce côté”, dit l'enfant ; “c'est papa qui est là-bas. Lui et moi, nous sommes venus ici pour te ramener chez nous.”
Tous deux accoururent en direction du père, et elle leur dit : “Ainsi, vous êtes venus ici pour me ramener chez vous ? Pourtant, regardez là-bas, les gens d'ici sont en train de célébrer une grande fête dansante en mon honneur, parce qu'après tant d'années d'absence, je suis enfin revenue. Ils sont si heureux de me voir enfin décédée !”
“Peu importe”, répondirent-ils, “nous nous sommes venus ici pour te ramener, pour que tous les trois nous puissions retourner dans l'autre monde !”
Romanmangan finit par céder “Bon, d'accord, d'accord.”
Mais alors qu'ils discutaient ainsi, et s'apprêtaient enfin à redescendre, elle s'adressa à son mari: “Toi, attends-nous ici un instant; je conduis notre fils là-bas, pour qu'il fasse la connaissance de ma maman !”
Romanmangan prit donc son enfant par la main, et le conduisit jusqu'à la hutte de sa propre mère. Là, elle fit les présentations : “Maman, regarde qui je t'ai amené : tu vois cet enfant, eh bien lui et son père, ils sont venus jusqu'ici depuis l'autre monde ! Ils sont venus me chercher.”
“C'est bien”, dit la grand'mère. Elle prit son petit-fils dans ses bras, le couvrit de baisers, et enfin les laissa partir : “Allez, vous pouvez y aller maintenant.”
Mais au moment où ils allaient franchir le pas de sa porte, la grand'mère interpella Romanmangan : “Attendez une seconde, tous les deux ! — Qu'est-ce qu'il y a, maman ?”
“Cherchez donc dans ce coin”, dit-elle, “vous y trouverez un grand panier d'amandes. Elles sont pour vous, prenez-les. Comme ça, au cours de votre voyage, vous pourrez en manger autant que vous voudrez.”
Romanmangan avance sa main dans le coin, trouve en effet un panier rempli d'amandes, et le saisit. Et puis tous les deux reprennent leur route.
Ils quittent la grand'mère, et vont rejoindre le père.
Finalement, ils retrouvent l'issue par laquelle le père et son fils étaient arrivés.
“Parfait”, s'exclament-ils, “maintenant c'est le moment de redescendre.”
Le père est le premier à s'installer dans la nacelle.
Juste après lui, c'est l'enfant qui s'y installe.
Or, la vieille femme en bas avait été formelle : “Quand je sentirai un troisième poids, je saurai parfaitement qu'il s'agit de votre maman.”
Et en effet, le père et son fils étaient tous deux descendus dans la nacelle, il ne restait plus là-haut que Romanmangan.
Pourtant, celle-ci ne descendit pas immédiatement : elle voulut d'abord placer dans la nacelle le gros panier d'amandes.
Mais à l'autre bout de la corde, la vieille femme se disait déjà : “Parfait, cela fait trois, le compte est bon.”
Aussitôt la vieille se mit à donner des coups secs sur la corde pour la faire descendre.
Du coup, seuls le père et le fils purent redescendre, tandis que Romanmangan restait coincée dans l'autre monde. Elle n'était pas avec eux lors de leur voyage de retour !
Déjà la vieille entendait cris et sanglots : “Je leur avais pourtant dit”, s'étonna-t-elle, “que dès que je sentirai un troisième poids dans la nacelle, je saurai qu'il s'agit de leur mère. Alors, pourquoi ces pleurs qui viennent jusqu'à moi ? Je suis persuadée qu'ils sont bel et bien trois, je ne comprends pas la raison de ces pleurs !”
Elle attendait, sans trop comprendre. Au bout d'un certain temps, les sanglots se firent plus proches : c'était les deux hommes qui terminaient leur descente depuis l'autre monde. Dès qu'ils arrivèrent, la vieille femme leur demanda : “Alors ?”
“Aïe aïe aïe”, fit le père, “quel malheur ! Le troisième poids que tu as senti, ce n'était qu'un gros panier d'amandes, regarde !”
“Oh !” répondit-elle, “mes pauvres amis, je suis désolée ! Maintenant c'est trop tard, plus jamais vous ne pourrez la revoir. Plus jamais ! C'est fini !”
C'est fini.
Et c'est ainsi que se termine cette histoire d'autrefois.
Here is a story from our country, handed down from the old days.
Back then, our villages’ inhabitants used to get together to decide on major issues. That is the way they organized their daily activities, the men in one group, the women in another.
One day, when the women had just had such a meeting, they said to the men: "Here is what we will do today {in preparation for the big collective bake}. You men, you will go cut banana leaves and prune the large philodendrons; as for us, we will go collect burao leaves [Hibiscus tiliaceus]."
The men agreed to the plan.
So they separated into two groups: the men going off to cut banana and philodendron leaves, the women going off in their own direction.
When leaving, they made an agreement: “The best place to find burao leaves is way over there”, they said, pointing towards the east, quite far from their village.
So the women started off. The men went off in one direction, the women in another.
Each woman made sure she had her little woven basket: when they were sure that no one had forgotten hers, they left.
They walked and walked and walked, much farther than usual from their village.
At one point, as they were entering the forest, one of them cried: “There's a whole grove of buraos! Let us sit here and gather our bundles of leaves.”
So they set to work, each gathering the amount of leaves she needed.
And when they had gathered enough leaves, they each {sat on the grass, and} began to sew them together.
After having worked thus for several hours, they said “So, good, that should be enough.”
As they had begun after midday, the sun was then about to set.
However, one of the women got up and said to her friends: “Wait for me a few minutes! I want to go see a little higher in the forest to find other burao leaves.”
“Come on, let's go”, her friends replied, ”it's time to go home, it's already dark!”
“No, no”, she insisted, “it will only take a minute!"
So off she went, while her friends stayed and waited.
But after a few steps in the forest, suddenly she raised her eyes and saw a wild apple tree [Malay apple, Syzygium malaccense]. The tree was covered with abundant fruit, each apple riper than the next.
She thought “What a magnificient apple tree! I think I’ll pick some apples for my little boy!”
Without a moment's loss, she picked four.
But when she came back down the path to join her friends, it was already dusk ~ all devils' hour.
When she returned to her friends they said: “What on earth took you so long?”
“Well when I went up inland, I found an apple tree covered with ripe apples, so I picked four for my son.”
“Why didn’t you call us?”, they asked. “We too would have liked to pick apples for our children.”
“No, forget it”, she answered, “it’s already dark.”
At last they could head back to the village. They lifted camp and started off home.
They walked and walked, but the sky kept getting darker and darker.
From all around the children came running for protection, each to their own mother.
Amongst them was a little boy, a bit like the one sitting behind you.
As he was hugging his mother, she said, “Patience, patience. Follow me back to the house, and there I will give you some apples, I picked four.”
The boy couldn’t wait to eat the apples his mother had picked for him.
When at last they reached the village, they came to deposit the bundles of burao leaves they had gathered. As for her, she searched around in the bottom of her woven basket, and finally found the four ripe apples she had picked.
Without waiting, the little boy grabbed them out of her hands! He took them out of her hands and started devouring them, in the darkness of the night.
He then asked his mother, “Tell me mother, where did you find those apples?”
“Oh dear”, she said, “I found them near where we stopped to gather burao leaves, but a little farther on. But there's no way you can go there, it is much too dark.”
But he insisted: “Come, tell me where! I have to go, I want to go there right now! The apples I just ate were so~ delicious!”
“No way!”, his mother repeated, “it’s night already.”
“Mother, I want you to tell me where that apple tree is!”
“I said no, it’s night time.”
But the boy insisted, insisted, without stopping, to make his mother tell him where to find the apple tree.
The mother finally gave in, and told him how to get there: “I told you a hundred times not to go there, but you decided to disobey me: so fine, go. Go back along the path to the east; once you come to the place where we stopped to gather leaves, now go up inland: there you will find the apple tree.”
The little boy set off immediately.
So the boy left his mother and set off on his way. After walking for a long, long time, he found the place: “Aha, here is where our mothers bundled leaves together today.”
“Let’s see”, he thought, “Mother said I should go this way...”
So he followed the path inland, and suddenly happened upon the fabulous apple tree.
Without waiting, he began to climb it.
He climbed it, and without even taking the time to settle himself, he picked an apple and bit into it. Suddenly, he heard {a deep rumbling} in the distance, as if someone had blown into a conch shell.
“What is that?”, he wondered, stopping for a moment, then understanding, ”Oh dear, oh dear, oh dear! It's the devils, they'll find me for sure!”
But the deep rumbling got louder and louder!
So the boy got ready to jump out of the tree and flee, but was caught by Romanmangan, who suddenly appeared out of thin air.
Thus discovered, the little one burst into tears.
As she saw him cry, Romanmangan told him, “Don’t cry. You will soon see my companions coming; there are ten of us in all. You will see, there will be nine of them. Come, stop crying, and be still; pick some apples to keep with you; then quickly hide yourself inside the apple tree.”
Indeed, the apple tree was hollow, it had a hole inside.
He hurried to pick some apples, and when he had finished she said: “Good, come down quickly and hide yourself in the hollow of this tree, down there!”
The boy grabbed his fruit and leapt to hide himself, just as Romanmangan’s companions appeared, one after the other, out of thin air.
The first one flew across the sky, and landed on the apple tree.
“Mmmm!”, he exclaimed, “I smell fresh meat!”
But Romanmangan stopped him right away: “Yes, I arrived a little before you, and just as I landed on this apple tree, I saw his back, running away, just this minute! I jumped to catch him, but he ran off!”
But already a second devil had arrived, flapping its wings.
Coming through the air, he in turn landed on the apple tree and cried “Mmm! I smell fresh meat!”
The two others stopped him right off: “Sorry, he just escaped!”
And so on and so forth with the other seven who, one after the other, came to land on the apple tree: each time they were given the same answer.
All of a sudden, the devils started climbing all over the branches: all going to pick apples which they devoured immediately.
But whereas they were busy feasting on the fruit, Romanmangan stayed put in front of the apple tree’s opening, without moving.
So they asked her: “Hey, why is it that while we are scrambling all over picking apples, you just stand there without moving? Why don’t you do what we’re doing? Why are you just standing there?”
“Don’t worry about me”, she replied, “I’ve already picked dozens, I’m staying here to eat them.”
But they wouldn’t leave it at that: “What are you talking about? Here we are, scampering all over the tree, and you just stand there without moving? Come on, get moving, come pick some apples!”
“No, no, I’m staying here!”, she insisted, “I have plenty of apples as it is. Carry on scampering around if you want to, I’m not budging.”
So they continued their feast, until they looked to the east and saw the sky tinged with pinkish-orange. The meaning of this was that day was about to break!
So the chief began to speak, the captain of the devils, the one who had the most power amongst them: “Hey guys, take a look east, see how orange the sky is! Cripes, day’s about to break!”
And the chief suddenly begun flapping his wings, flew off and disappeared into thin air.
Right behind him, a second devil flapped off into the sky.
And after him a third, then a fourth, then a fifth, a sixth, a seventh! After a while, there were only three left on the apple tree.
Romanmangan then told the two others: “Since you are the last two, I’m going to tell you a secret. Actually, if I stayed here without moving, it was to protect a little boy, who is hidden there, inside the tree.”
“What are you talking about?!”, they answered, stunned.
“I swear, there is a little boy in there!”
“Show us”, they answered, “let’s call him out of there!”
So Romanmangan moved away from the entrance to the tree, climbed up to join them, then all three started to call: “Little one, come out and climb up to us!”
So the boy came out of the apple tree and climbed up to join them.
But the closer he got, the more terrified he became.
“Don’t worry”, they said, “we’re not going to eat you. My companion and I are going to leave, and as for Romanmangan, since she’s the one who found you first, you can take her for your wife. Then you can both go and live in your country.”
The two devils flew off into the sky; and the boy took Romanmangan by the hand and brought her with him.
“Come”, he said, “I’m taking you home”. And Romanmangan followed him.
So they both set off, and walked and walked and walked, for a very long time.
As for his parents, they had ended up thinking that their boy must have perished in the night, that he had been devoured by the demons, and that he was probably dead.
So imagine their surprise when, early the next morning, as they were sitting {on their mat in front of their house} they suddenly glimpsed the new couple approaching.
“Hey!”, said his parents when they saw them ~ and the father cried: “Look over there! It’s our boy coming back! And my goodness! he’s brought us a wife!”
The new friends approached, arrived at the house: “Mother!” said the boy; “What?” said the mother; “This is my wife. I met her this very night, on the wild apple tree! I brought her here to make her my wife.”
“Are you insane?”, his mother answered, “You probably brought us someone else's wife!”
“No, no, she’s my own wife! I met her last night, on the other side of the island, and we spent the night back there. Then I thought I would bring her here to you and papa, so that you get to know her.”
The two parents finally agreed: “Okay, fine, settle down here.”
So they both settled there, starting a new life, as a couple.
They lived that way for a long time, a very, very long time. One day, Romanmangan became pregnant.
Several months later, she gave birth to a little boy.
For years they brought up the little boy, who grew and grew, until he was as old as Henry here, who is sitting just behind you.
One day, they heard some news: the following week, the boy’s father – Romanmangan’s husband – had to go to another county {to work as a farmer}.
After a few days, they said: “Tomorrow is the day of departure.”
So the husband addressed Romanmangan in these terms: “The three of us are going to go out, I am going to take you to our garden: I want to show you our food supplies, because until now you have never seen them. I will show you where to find food; so that when I leave here, you will be able to go to the garden, pick bananas, taro... You will know everything necessary for your subsistence.”
So the husband took them to their garden, to show them their supplies and their farm; then they went back down to the village.
“When I leave”, he added, “all this food will be for you. Every day, help yourselves without counting. Don’t worry about me: I’m just going to work in another district. — Okay”, they answered.
The next morning, the three of them ate together. Then it was time for the father to get his things and to start off, while Romanmangan and her baby stayed home.
So they lived, just the two of them. Each day they took one of the yams leaning up against the bamboo wall, and cooked it. And so they ate, without really worrying about the yams lined up against the wall.
But actually, what was happening was that each time they ate a yam, it reappeared against the wall, in the same place! Because Romanmangan was a fairy, with magical powers.
They also went to the garden, picked bananas and harvested taro, bringing back all sorts of food.
And that is how they lived, how they subsisted, until the father came back home.
When they heard that he was to come back, they prepared a meal, saying “Papa is coming back today!”
That same morning, they went to the farm and dug up yams, harvested taro, in short, brought back all the necessary food from their farm.
“We are going to cook while waiting for your father”, she said to her little boy, “because he will arrive before this evening.”
When they had both come back down to the house, the mother lit a fire and started to grate the yams.
After having grated all the yams, she cracked the almonds, dozens of almonds.
She said to her son: “Go and kill us a chicken.”
The little boy went out, ran after a chicken, caught it and wrung its neck: their big dish of vegetables would be accompanied by chicken.
Just when they were getting up to leave the meal to cook, they said to each other that the father should be there by now.
Without waiting, the little boy ran off towards the beach, saying to himself: “Papa must be landing now!”
The child played for quite a while on the beach, until he finally saw his father land and come up to him: “Come papa!” he said, “let’s go home! Mother has already done the cooking: we prepared an enormous dish for you, because we had heard you were coming back today.”
“Perfect!” said the father. He took the little boy’s hand, and they both walked up to the village.
By the time they got there, Romanmangan had finished cleaning the whole house, sweeping the floor, and tidying along the bamboo walls...
Right beside their house was a huge banyan tree, just above their home.
As she was sweeping up the dead leaves in front of the house, she heard her little boy calling her: “Mother, mother! Come look, papa’s back! Papa’s arrived!”
She dropped her broom and went inside: “Perfect”, she thought, “the meal is done”.
She busied herself around the stone oven, took out the pudding, and said “Just a moment! I shall serve the dish, and we'll eat together, the three of us.”
Romanmangan cut up the food and served it into three plates, one for each of them.
Then the three of them sat down on their mats to eat. But all through dinner, Romanmangan’s husband kept glancing, out of the corner of his eye, towards the bamboo wall.
He was asking himself thousands of questions: “My word, during the whole time I was away, I'm convinced those two never touched the food I showed them!” In effect, since his departure, the yams hadn’t budged, the taro hadn’t budged, all the food had stayed as it was, at the house.
At the end of dinner, he couldn’t help asking Romanmangan:
“Romanmangan!” She turned around: “Yes?”
He asked his question: “Tell me, when I was away, did the two of you really had your meals here?”
“Of course”, Romanmangan answered, “As you were away, we ate exactly the food you had showed yourself before leaving.”
“Really?” he said, “But all the food is in exactly the same place, as if you hadn’t touched it! I demand that we go check our garden immediately.”
Romanmangan took her son by the hand, and they started off.
When they arrived up there, the father checked the garden: truly, even if they had eaten during his absence, it all looked as though they hadn’t even touched their garden. The truth is, Romanmangan was a fairy with magical powers.
Then he turned to her: “But just look! When I left, I was careful to show you all our supplies so that you would have enough to eat, and yet you never touched any of it! And it’s the same down at home, nothing of what I showed you has been touched!”
So he got angry.
“So where did you get your food every day, since you never even touched the food I left you? Could it be by any chance that another man came every day to feed you?!”
In his fury, he started hitting Romanmangan violently. He beat her, beat her on and on, and then he ran away.
Romanmangan was left there, with her son, crying all the tears in their bodies. She cried and cried and cried, and while crying said to her son “Don’t cry, my little one, you and I will go home and finish our meal.”
They both went home, and together ate their meal…
Suddenly Romanmangan had an idea. She turned to her son and said, “Go and get me some fire.”
The little boy answered: “What? But mother, what do you want fire for? Our meal is already cooked!”
But she insisted: “Go and get me some! I want you to go and get me some fire.”
The child finally obeyed, set a leaf torch on fire, and brought it to his mother. She continued: “I want you to go sweep up the dead leaves under the banyan, over there; sweep them up into one big pile.”
The boy took his little broom and began his task.
He swept and swept, all over, and when he had swept all over and had gathered the banyan leaves into one big pile, he heard his mother Romanmangan tell him: “I am going to make you very sad, my little one. Because, you see, your father beat me just now. You and I, he caused us great harm; and so I have decided to leave this world, this very day.”
When he heard these words, the little boy couldn’t help bursting into tears.
“Don’t cry”, she told him ~ but even as she was trying to console him, she said, “Give me the fire now.”
Her son got up, and brought her the torch; she set fire to the dead leaves and as soon as thick smoke started rising from the leaves, Romanmangan, in one jump, leaped into the heart of the flames. In an instant, the smoke carried her way up, all the way up.
The boy burst into tears again: “Mother! Moooother!” But to no avail.
He grabbed a stick and quickly scrounged around in the dead leaves, but to no avail again.
Even though he beat the flames with his stick, to try to find some trace of his mother, it was in vain: his mother had already gone up into the sky.
The little boy cried and cried and cried without stopping... until he saw an old woman coming along.
The old woman had noticed him, and came to ask him: “Why are you crying, little one?” He answered: “I’m crying because of my mother. She set fire to this pile of dead leaves, and then she jumped into it, she jumped into the flames! I tried searching in the ashes, but I didn’t find anything.”
“Really? But where’s your father?” she asked.
“I don’t know where my father is...”
She scanned the horizon and said: “Ah, he’s over there, your father, having a glass of kava in the men’s hall!”
Someone was sent to alert the father: “Come quick! Your son is here, crying his heart out! His mother jumped in the fire and disappeared into the other world!”
The father ran to his son, and cried along with him. Suddenly the old woman asked them: “Would you like to see her again? Would you like to see your mother, just like that, right away?”
“But of course!” said the father “we so long to see her again, and as quickly as possible!”
“No problem”, replied the old woman.
The old woman sat on the ground, and gave her instructions: “First of all, I want you to go cut coconut leaves, so that I can weave a basket; then you will go to the beach to cut pandanus vines, which you will bring back to me; then you will go up into the brush to get burao. You can just shave the bark off of all the buraos there, there are plenty of them.
The father listened carefully to the old woman, and started to carry out her instructions.
When they had gathered everything she had asked for, the old woman began braiding the burao bark.
She carried on braiding, braiding, braiding, so that in the end she had a very long rope, an immeasurably long rope!
“Perfect!” she exclaimed, “Everything is ready. Now, I am going to hold this rope by one end, whereas you, you will climb into this basket; that way, when you arrive up there, I will feel it right away. In the same way, when you’re ready to come back down, when you climb back in, I will know exactly when you are both there, followed by a third person, your mother.”
When she had finished giving them all the instructions, the father assented.
While still sitting, the old woman held on to one end of the rope and told them: “Okay, it's time, get into the basket; as soon as I let you go, you will ascend directly into the sky.”
And indeed, as soon as they were seated in the basket, they began their ascension.
They went up and up and up and up, indefinitely, until they had completely disappeared into the sky.
At the end of their journey, they finally reached the other world. The first thing they saw was an enormous circle of dancers, dancing in honor of Romanmangan. Yes, the devils were all there, engaged in a frenzied dance around her: after such a long time, they were overjoyed to have her with them again!
They danced around and around and around… Then, in the crowd, one of the devils called out Romanmangan’s name.
Then they started going around again, dancing on and on, until once again, one of the devils cried “Romanmangan!”
They were so happy to see her again after such a long absence!
And so the game continued: here and there, someone would call out the name Romanmangan, and she would answer “Here I am!”, and the other would call back “Hurray!”
And the circle would begin turning again, and they danced without stopping.
During this time, the father and the child were standing watching the scene. He said to his son: “Look here, you will try to approach the ring of dancers around your mother. And the next time someone calls ‘Romanmangan!’ you will stand up and call ‘Mother!’.”
The little boy ran to slip into the long line of dancing devils.
They danced around and around, and as soon as someone cried out Romanmangan’s name, the little boy shouted “Mother!” ~ but she didn’t hear him.
A second try, then a third. The dance continued to go around and around, without stopping, when, again, someone called out “Romanmangan!” The little boy added “Mother!”, and this time, the sound reached her ears: “Well I never!” she said to herself, “could that be my son calling me that way?”
And the infernal circle started up again, for the fourth time.
In the middle of the dance, one of Romanmangan’s friends called her name again, “Romanmangan!”, after which her son added his “Mother!”; but Romanmangan answered over her shoulder “Sorry, but the only child I have is in the other world...”
The little boy addressed her yet again: “But mother, it’s me!” ~ no way, Romanmangan didn’t hear him.
And once more, the dance began circling indefinitely, once again. Someone called out “Romanmangan”, she answered to her name, and the child again took the opportunity to call out “Mother!”; Romanmangan’s only reply was “The only child I have is in the other world...”
The little boy insisted: “But mother, it’s me!”
When she looked behind her once again, she was finally able to glimpse her son.
She ran to him, and hugged him tight in her arms, covering him with kisses, and asked “Well I never! But with whom did you come all the way here?”
“Lift your head and look to the side”, the child said, “that’s papa over there. He and I, we came to bring you back home with us.”
They both ran in the direction of the father, and she said: “So you came all this way to bring me home? But look over there, the people from here are having a big dance party in my honour, because after so many years away, I’ve finally come back. They are so happy to see that I am finally dead!”
“Alright”, they answered, “but we came all the way here to bring you home, so that the three of us could return to the other world!”
Romanmangan finally gave in: “Okay, fine, fine.”
But as they were discussing, and were about to go down again at last, she said to her husband: “You, wait for us here a moment; I am going to take our son over there to introduce him to my mother!”
So Romanmangan took her child by the hand and brought him to her own mother’s hut. There she made the introductions: “Look whom I’ve brought you, mother: you see this child? Well he and his father, they came all the way here from the other world! They came to fetch me.”
“That’s good”, said the grandmother. She hugged her grandson and covered him with kisses, before finally letting them leave: “Right, you can go now.”
But just as they were about to step across the threshold, the grandmother called to Romanmangan: “Wait a second, you two! — What is it, mother?”
“Go look in the corner there”, she said, “you’ll find a big basket of almonds. They’re for you, take them. That way, you can eat as many as you like during your trip.”
Romanmangan groped around in the corner, found the basket full of almonds, and grasped it. Then the two of them went on their way.
They left the grandmother, and went to join the father.
Finally, they found the opening through which the father and son had arrived.
“Perfect”, they exclaimed, “now it’s time to go back down.”
The father was the first to get into the basket.
Just after him, the child seated himself.
Now, the old woman had been clear: “When I feel a third weight, I will know it’s your mother.”
And in effect, once the father and the son had both gotten into the basket, the only one left was Romanmangan.
However, she didn’t get in straight away: first she wanted to put in the big basket of almonds.
But at the other end of the rope, the old woman was already saying to herself: “Perfect, that makes three, they’re all there.”
She immediately started pulling the rope in short jerks to make it come down.
So only the father and the son were able to come back down, Romanmangan was stuck in the other world. She wasn’t with them on the return journey!
Suddenly the old woman heard cries and sobs: “But I did tell them” she mused, “that as soon as I felt a third weight in the basket, I would know it was their mother. So why are those sobs coming down to me? There must be three of them, I don’t understand the reason for this crying!”
She waited, without really understanding. After some time, the sound of sobbing came closer: it was the two men who were coming to the end of their descent from the other world. As soon as they had arrived, the old woman asked them: “So?”
“Oh oh oh” went the father, “what misery! The third weight you felt was nothing but a big basket of almonds, look!”
“Oh!” she replied, “my poor friends, I am so sorry! Now it’s too late, never again will you be able to see her. Never again! This is the end!”
It’s the end.
And that’s the end of the story from the old days.

S1 doi

stop écouter
Tog tog i van en, me la-kastom nongēn a~ me am̄ag.

Voici une histoire de notre pays, venue des temps anciens.

Here is a story from our country, handed down from the old days.

S2 doi

stop écouter
Qeso ige lililwo nongēn en, qeso kēy togtog l-ēm̄ en, kēy tēytēymat. Qeso kēy vonopnog na-haphap a so ~ so nēk so/ “Qiyig kē en…”/ ige tam̄an/

Jadis, les habitants de nos villages avaient l'habitude de se réunir pour prendre les grandes décisions. Ils organisaient ainsi leurs activités quotidiennes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.

Back then, our villages’ inhabitants used to get together to decide on major issues. That is the way they organized their daily activities, the men in one group, the women in another.

S3 doi

stop écouter
Gēn yōs tiwag me, ige lōqōvēn kēy yōs tiwag me mahē vitwag, tō kēy vavap van hiy ige tam̄an so: “Qiyig kē, gēn ta-galeg qiyig na-hap qele gēn. Kimi tam̄an kimi van goy namunmi no-yova, leh no-yoleleh; kemem lōqōvēn, kemem hatig en, kemem van a tē namunmem nō-yōvey.”

Un jour que les femmes venaient de se réunir ainsi, elles annoncèrent aux hommes : “Voici notre programme {pour la préparation du grand four collectif}. Vous, les hommes, vous irez couper des feuilles de bananier et tailler des grosses feuilles de philodendron ; de notre côté, nous les femmes nous allons partir pour assembler des feuilles de bourao [Hibiscus tiliaceus]”.

One day, when the women had just had such a meeting, they said to the men: "Here is what we will do today {in preparation for the big collective bake}. You men, you will go cut banana leaves and prune the large philodendrons; as for us, we will go collect burao leaves [Hibiscus tiliaceus]."

S4 doi

stop écouter
Tō kēy me-pnopnog bah nen e tō ige tam̄an wo “Alē, itōk.”

Les hommes acquiescèrent à ce programme.

The men agreed to the plan.

S5 doi

stop écouter
Tō wa kēy vēlwoy kēy nen e tō wa ~ ige tam̄an kēy van namuy goygoy yova tiwag mi leleh nō-yōel; tiwag mi / ige lōqōvēn nen kēy hatig.

Ils se répartirent alors en deux groupes : les hommes allèrent couper des feuilles de bananier et découper des grosses feuilles de philodendrons, tandis que les femmes se mettaient en chemin de leur côté.

So they separated into two groups: the men going off to cut banana and philodendron leaves, the women going off in their own direction.

S6 doi

stop écouter
Kēy hatig nen e kēy vap van wo: “Gēn van. Ba gēn van leh no-yolel-/ nō-yōtētē n̄a~ (qeso yeh malig n̄a hōw qele gēn den a~ na-pnō a kēy tog tō aē en).”

Au moment de prendre la route, elles se mirent d'accord : “Le meilleur endroit pour trouver des feuilles de bourao, c'est tout là-bas”, dirent-elles en montrant la direction de l'est, assez loin de leur village.

When leaving, they made an agreement: “The best place to find burao leaves is way over there”, they said, pointing towards the east, quite far from their village.

S7 doi

stop écouter
Bastō ige lōqōvēn en hatig ēgēn. Kēy vēlwoy kēy nen e tō: ige tam̄an van namuy, tō ige lōqōvēn en kēy hatig.

Les femmes se mettent donc en chemin. Tandis que les hommes partent dans un sens, les femmes suivent leur propre direction.

So the women started off. The men went off in one direction, the women in another.

S8 doi

stop écouter
Yē ni-lep ne-get namun, yē ni-lep ne-get namun, qeso kēy del mē-tēytēy velvel qēt a ne-get / (na-hap?) ne-get nonoy e tō kēy hatig tō kēy van ēgēn.

Chacune avait pris soin de prendre son petit panier tressé : lorsqu'elles furent certaines que personne ne l'avait oublié, elles partirent.

Each woman made sure she had her little woven basket: when they were sure that no one had forgotten hers, they left.

S9 doi

stop écouter
Kēy van, va~ van hag nen e, kēy van a qeso suvay a~ yeh den na-pnō nonoy en.

Elles marchèrent longtemps, longtemps, en s'éloignant de leur village plus que d'ordinaire.

They walked and walked and walked, much farther than usual from their village.

S10 doi

stop écouter
Tō kēy vēykal ēgēn. Kēy vēykal hay nen e, vitwag den kēy wo: “Nō-yōvey taq tō agōh! Gēn hag hiy hōw ba tē nō-yōvey namungēn hōw agōh!”

À un moment donné, alors qu'elles s'enfonçaient dans la forêt, l'une d'elles s'écria: “Voilà tout un bosquet de bouraos ! Nous n'avons qu'à nous asseoir ici pour constituer nos paquets de feuilles.”

At one point, as they were entering the forest, one of them cried: “There's a whole grove of buraos! Let us sit here and gather our bundles of leaves.”

S11 doi

stop écouter
Tō kēy hatig nen tō, kēy van tō~ wa yē ni-haphap nō-yōvey namun, yē ni-haphap nō-yōvey namun ~

Elles se mettent alors à l'ouvrage, chacune cueillant la quantité de feuilles dont elle aura besoin.

So they set to work, each gathering the amount of leaves she needed.

S12 doi

stop écouter
Tō wa kēy haphap nō-yōvey namuy tō, van me tō wa ~ tē, tē, tētē a nō-yōvey namuy en. Wa yē ni-tētē nō-yōvey namun, yē ni-tētē nō-yōvey namun ~

Et puis quand elles avaient cueilli assez de feuilles, chacune d'entre elles {s'assit sur l'herbe, et} commença à les assembler les unes aux autres.

And when they had gathered enough leaves, they each {sat on the grass, and} began to sew them together.

S13 doi

stop écouter
Kēy mē-tē van i tē i tē en kēy wo “Sōlō, ma-bah! Ma-bah hōw agōh!”

Après avoir travaillé ainsi pendant des heures, elles se disent “Bon, parfait, cela devrait suffire comme ça.”

After having worked thus for several hours, they said “So, good, that should be enough.”

S14 doi

stop écouter
Tō, wa na-lo ni-v-/ qeso kēy ma-hatig e, le-tkel lo. Bastō wa na-lo ni-vanvan hōw tō so ni-yoy, wa tō~ na-lqōvēn vitwag.

Comme elles avaient commencé en début d'après-midi, le soleil était maintenant sur le point de se coucher.

As they had begun after midday, the sun was then about to set.

S15 doi

stop écouter
Kē ni-vap van hiy ige yaplōplōn en, kē wo: “Kimi haghag day no! Nok hatig van hay gōh kē, etgal bah / (na-hap?) / nok van hag hiy kē, hap bah nō-yōvey namuk se!”

Pourtant, une femme se lève, et dit à ses amies : “Attendez-moi là quelques instants ! Je vais voir là-haut, un peu plus loin en forêt ; je veux aller me trouver d'autres feuilles de bourao.”

However, one of the women got up and said to her friends: “Wait for me a few minutes! I want to go see a little higher in the forest to find other burao leaves.”

S16 doi

stop écouter
Tō kē wo “E, van me, gēn so m̄ōl! Mahē mal qōn̄!”

“Eh, reviens”, répondent ses amies, “c'est l'heure de rentrer, il fait déjà nuit !”

“Come on, let's go”, her friends replied, ”it's time to go home, it's already dark!”

S17 doi

stop écouter
Tō kē wo “O, makōh! Kimi dēyē no a tusu ēwē!”

“Mais si, mais si”, insiste-t-elle, “c'est juste l'affaire d'un instant !”

“No, no”, she insisted, “it will only take a minute!"

S18 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig nen tō kē ni-van ēgēn! Ige yaplōplōn e kēy hag tō nen, kē ni-hatig tō kē ni-van.

Elle se met alors en chemin, tandis que ses amies restent là à l'attendre.

So off she went, while her friends stayed and waited.

S19 doi

stop écouter
Kē vay vēykal hay me nen wa~ kē so n-et van qele kē: nō-tōti gēvēg vitwag en aa, n-ēwan hip, hip, ba kēy me-men a me-men a me-men a me-men a me-men qēt!

Mais au bout de quelques pas dans la brousse, elle lève soudain les yeux et aperçoit un pommier sauvage [pommier canaque, Syzygium malaccense]. L'arbre était couvert de fruits en abondance, tous plus mûrs les uns que les autres !

But after a few steps in the forest, suddenly she raised her eyes and saw a wild apple tree [Malay apple, Syzygium malaccense]. The tree was covered with abundant fruit, each apple riper than the next.

S20 doi

stop écouter
Ewō tō~ kē wo “Ey! Na-gvēg agōh! Ba nok a ma-galeg ta gan intik bah en!”

Elle pensa “Qu'il est beau, ce pommier ! Et si je cueillais des pommes pour mon petit garçon ?”

She thought “What a magnificient apple tree! I think I’ll pick some apples for my little boy!”

S21 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig nen tō, kē ma-galeg wōy vēvet.

Sans hésiter, et en cueille quatre.

Without a moment's loss, she picked four.

S22 doi

stop écouter
Kē ma-galeg vēvet nen e tō ~ wa kē ni-vanvan yow me le-mtehal nen wa, so ni-van yow me hiy ige yaplōplōn nen wah ~ ba qeso mahē kē ni-van hōw tō ni-etet vōvōyō!

Mais au moment où elle redescend vers le chemin pour retrouver ses compagnes, c'est déjà le crépuscule ~ l'heure de tous les démons.

But when she came back down the path to join her friends, it was already dusk ~ all devils' hour.

S23 doi

stop écouter
Tō kē ni-van sas van ige yaplōplōn nen e kēy wo “Ēē! Wō nēk me-msin, nēk m-akteg tō?”

Quand elle rejoint ses amies, celles-ci lui lancent : “Non mais, qu'est-ce qui t'a pris de mettre autant de temps ?”

When she returned to her friends they said: “What on earth took you so long?”

S24 doi

stop écouter
Ba tō kē wo “Óòó, no ma-van hay gōh, ba no m-eksas na-gvēg. Me-men a hip a hip. Ba no ma-hap / no me-he nagan intik wōy vēvet gēn.”

“Mais c'est qu'en montant de ce côté, je suis tombée sur un pommier sauvage, couvert de pommes bien mûres ; du coup, j'en ai cueilli quatre pour mon fils.”

“Well when I went up inland, I found an apple tree covered with ripe apples, so I picked four for my son.”

S25 doi

stop écouter
Tō, kēy wo: “Ba nēk °ev° so ōlōl me hiy kemem, so kemem so van hay so he te munmem, he ta gan ige susu nonmem?”

“Pourquoi tu ne nous as pas appelées ?”, demandent-elles, “nous aussi on aurait bien aimé en cueillir pour nos enfants !”

“Why didn’t you call us?”, they asked. “We too would have liked to pick apples for our children.”

S26 doi

stop écouter
Ba tō kē wo: “Óòó, ukēg vege, mahē mal qōn̄!”

“Non, laissez tomber”, répond-elle, “il fait déjà nuit.”

“No, forget it”, she answered, “it’s already dark.”

S27 doi

stop écouter
Tō kēy hatig tō kēy m̄ōl lok me. Kēy hatig den na-tnoy nen tō kēy m̄ōl lok me le-pnō nonoy ēgēn.

Enfin, elles peuvent rentrer : elles lèvent le camp, et reprennent le chemin du village.

At last they could head back to the village. They lifted camp and started off home.

S28 doi

stop écouter
Kēy van van van me nen wa qeso mahē van hōw tō, ni-qētēg mēlēglēg! Mahē ni-qētēg mēlēglēg ēgēn.

Mais plus elles avancent, plus la nuit progresse, et les ténèbres finissent par envahir le ciel.

They walked and walked, but the sky kept getting darker and darker.

S29 doi

stop écouter
Tō, wa iyē susu mey nōk ni-vanvan, ni-yowlak goy van tita nonon; yē mey nōk ni-hatig, ni-gityak van hiy tita nonon ~

De toutes parts, les petits enfants courent se réfugier auprès de leur mère, chacun court de son côté pour la retrouver.

From all around the children came running for protection, each to their own mother.

S30 doi

stop écouter
Tō nō-lōmgep vitwag nen e, kē qele mey a hag tō lē-kle anen.

Parmi eux, se trouvait un petit garçon, un peu comme celui-ci derrière toi.

Amongst them was a little boy, a bit like the one sitting behind you.

S31 doi

stop écouter
Kē ni-van van nen, ni-yow a hiy tita nonon nen e tō, tita nonon wo: “Makōh makōh! Van me, dō van hōw l-ēm̄ nondō ba, nok lep van nagōm gēvēg, no me-he wōy vēvet.”

Comme il était venu se blottir contre sa maman, celle-ci lui dit : “Patience, patience ! Suis-moi, nous allons rentrer à la maison, et là je te donnerai des pommes, j'en ai cueilli quatre pour toi.”

As he was hugging his mother, she said, “Patience, patience. Follow me back to the house, and there I will give you some apples, I picked four.”

S32 doi

stop écouter
Tō kē / na-tm̄an nen ni-sēsē kē aē a so tita nonon me-he a na-gvēg nagan en.

Le garçon se réjouissait d'avance, à l'idée que sa mère lui avait cueilli des pommes.

The boy couldn’t wait to eat the apples his mother had picked for him.

S33 doi

stop écouter
Tō kōyō vanvan me l-ēm̄ nonoyō nen etō wa kēy vēl sey veteg van no-yotētē namuy; tō kē ni-hatig tō ni-han̄ hōw lelo e / le-get noyō nen e tō, so ma-han̄ hag qele kē, na-gvēg wōy vēvet a ne-men.

Lorsqu'enfin les femmes furent arrivées au village, elles vinrent déposer les paquets de feuilles de bourao qu'elles avaient assemblées. Quant à elle, elle se mit à farfouiller au fond de son panier tressé, et finit par retrouver les quatre pommes bien mûres qu'elle avait cueillies.

When at last they reached the village, they came to deposit the bundles of burao leaves they had gathered. As for her, she searched around in the bottom of her woven basket, and finally found the four ripe apples she had picked.

S34 doi

stop écouter
Tō nu-su tam̄an en ni-wseg yak den kē ēgēn! Kē ni-wseg yak den kē nen etō ~ qeso kē ni-gengen na-gvēg nan ōk e qeso mahē mal mēlēglēg ēgēn!

Sans attendre, le petit garçon les lui arrache des mains ! Il les lui prend des mains, et se met à les dévorer, dans l'obscurité de la nuit.

Without waiting, the little boy grabbed them out of her hands! He took them out of her hands and started devouring them, in the darkness of the night.

S35 doi

stop écouter
Tō kē ni-wow van hiy tita nonon, wo: “Tita? Nēk me-he na-gvēg gōh ave?”

Il demande alors à sa mère “Dis, maman, où les as-tu trouvées, ces pommes ?”

He then asked his mother, “Tell me mother, where did you find those apples?”

S36 doi

stop écouter
Ba tō kē wo “Óòó, no me-he a~ vētmahē a~ kemem mē-tē tō no-yotētē aē, ba yeh! Nēk tit-van vēh te, veg mahē mal qōn̄!”

“Oh, çà !”, fait-elle, “Je les ai trouvées du côté de l'endroit où nous étions installés pour assembler les feuilles de bourao, mais encore plus loin. Pas question que tu y ailles, il fait nuit noire !”

“Oh dear”, she said, “I found them near where we stopped to gather burao leaves, but a little farther on. But there's no way you can go there, it is much too dark.”

S37 doi

stop écouter
Bastō kē wo “Vasem me vētmahē nan! No ta-van qiyig! Nok van qiyig a sisqet agōh. No me-gen hōw na-gvēg nan e, ba kē me-neneh no: na-gvēg nan itōk a itōk!”

Mais il insiste : “Allez, dis-moi où ! J'ai envie d'y aller, je veux y aller tout de suite ! Les pommes que je viens de manger m'ont tellement plu, elles étaient trop délicieuses !”

But he insisted: “Come, tell me where! I have to go, I want to go there right now! The apples I just ate were so~ delicious!”

S38 doi

stop écouter
Tō tita nonon wo “Óòó, nēk tit-van vēh te veg mahē mal qōn̄!”

“Pas question”, répète sa mère, “il fait déjà nuit.”

“No way!”, his mother repeated, “it’s night already.”

S39 doi

stop écouter
Tō kē wo “Tita, no ne-myōs a so nēk mas vasem me hiy no nō-tōti gēvēg nan en.”

“Maman, je veux que tu m'indiques où se trouve ce pommier sauvage !”

“Mother, I want you to tell me where that apple tree is!”

S40 doi

stop écouter
Kē wo “Óòó, mahē mal qōn̄!”

“J'ai dit non, il fait nuit.”

“I said no, it’s night time.”

S41 doi

stop écouter
Bastō, kē ma-maymay / nō-lōmgep e ma-maymay a so tita nonon so ni-vasem van hiy kē en nō-tōti gēvēg nan en.

Mais le garçon insiste, insiste sans relâche, pour que sa mère lui indique le chemin du pommier.

But the boy insisted, insisted, without stopping, to make his mother tell him where to find the apple tree.

S42 doi

stop écouter
Bastō tita nonon ni-vasem van hiy kē nen ewo tō kē wo: “No mi-higgoy nēk so nēk tog vanvan, ba nēk mo-yon̄ vavaleh na-ln̄ek, ba: nēk van, nēk van van hag, nēk so m-et a so kemem haghag tō aē a~ a le-myen a kemem mē-tētē no-yotēnge aē, ba nēk van / vēykal hay alge qele nōk en, bas nō-tōti gēvēg nan tig tō anen.”

La mère finit par céder, et par lui indiquer le chemin : “Je t'ai répété cent fois de ne pas y aller, mais tu as choisi de me désobéir : eh bien tant pis, vas-y. Tu reprends le chemin vers l'est ; lorsque tu retrouveras l'endroit où nous avons passé la journée pour assembler nos feuilles, eh bien dirige-toi vers les hauteurs : tu y trouveras le pommier en question.”

The mother finally gave in, and told him how to get there: “I told you a hundred times not to go there, but you decided to disobey me: so fine, go. Go back along the path to the east; once you come to the place where we stopped to gather leaves, now go up inland: there you will find the apple tree.”

S43 doi

stop écouter
Tō na-tm̄an nen ni-van ēgēn.

Et le petit garçon de se mettre aussitôt en route.

The little boy set off immediately.

S44 doi

stop écouter
Nō-lōmgep e ni-hatig den kē tō~ ni-van, van van van ~ van hag me a vētmahē e, kē n-etsas van, wo “Ooh! Mahē gōh kē a tita kēy mē-tē tō no-yotēnge aē ate sisqet agōh!”

Le garçon quitte donc sa mère, et se met en chemin. Après une longue, longue marche, il retrouve l'endroit : “Tiens ! Voici l'endroit où nos mamans ont assemblé les feuilles aujourd'hui.”

So the boy left his mother and set off on his way. After walking for a long, long time, he found the place: “Aha, here is where our mothers bundled leaves together today.”

S45 doi

stop écouter
Tō kē wo “Ba tita mino vasem so nok so dam na-mtehal gēn.”

“Voyons”, réfléchit-il, “maman m'a indiqué que je devais passer par ici…”

“Let’s see”, he thought, “Mother said I should go this way...”

S46 doi

stop écouter
Tō kē ni-van van van nen, van hay me nen, so et van qele kē: na-gvēg nan tig tō.

Il suit donc le chemin des hauteurs, et soudain aperçoit le fameux pommier sauvage.

So he followed the path inland, and suddenly happened upon the fabulous apple tree.

S47 doi

stop écouter
Tō~ kē ni-hatig hag nen tō kē ni-yem kal ēgēn.

Sans hésiter, il commence à l'escalader.

Without waiting, he began to climb it.

S48 doi

stop écouter
Kē ni-yem kal hag nen tō wa: et-haghag galsi qete tō kē ni-qētēg / kē ni-lep vitwag tō kē ni-qētēg gengen wa ~ kē so ni-yon̄teg qele kē a~ qeso ipip me na-tō! Qeso ipip me na-tō.

Il l'escalade, et sans même prendre le temps de bien s'installer, il cueille une pomme et la croque. Soudain, il entend au loin {un vrombissement sourd}, comme si l'on soufflait dans une conque.

He climbed it, and without even taking the time to settle himself, he picked an apple and bit into it. Suddenly, he heard {a deep rumbling} in the distance, as if someone had blown into a conch shell.

S49 doi

stop écouter
Kē wo “Oh! Na-hap nōk?” Tō kē wo / Kē ni-haghag, ni-dēmdēm wo “Oo, no gōh e, qeso na-tmat / ige Wētamat t-eksas qiyig no.”

“Qu'est-ce que c'est ?” se demande-t-il ; il s'arrête un instant, et comprend : ”Aïe aïe aïe, ce sont les démons, ils vont finir par me trouver !”

“What is that?”, he wondered, stopping for a moment, then understanding, ”Oh dear, oh dear, oh dear! It's the devils, they'll find me for sure!”

S50 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig tō a qeso / n-ipip na-tō / qeso / qele so ipip na-tō en, kē ni-lililwo geh me.

Mais le vrombissement se fait entendre de plus en plus fort !

But the deep rumbling got louder and louder!

S51 doi

stop écouter
Kē ma-van i van i van en, wa ~ wōlōmgep en ni-yow hatig so ni-yow tēqēl den nō-tōti gēvēg e so ni-gityak m̄ōl, wah ~ Wet- / Romanman̄an en, Romanman̄an a mi-gityak / ma-gap me a am̄ag en, tō a kē ni-eksas kē.

Et alors que le garçon s'apprête à bondir au pied du pommier pour s'enfuir, il est surpris par Romanmangan, qui surgit tout d'un coup dans les airs.

So the boy got ready to jump out of the tree and flee, but was caught by Romanmangan, who suddenly appeared out of thin air.

S52 doi

stop écouter
Kē ni-eksas kē nen e tō ~ wōlōmgep e ni-ten̄.

Ainsi découvert, le petit éclate en sanglots.

Thus discovered, the little one burst into tears.

S53 doi

stop écouter
Wōlōmgep nen ni-ten̄ten̄ nen e kē wo “Nēk nitog ten̄ten̄. Ba ige yaplupluk ta-van qiyig me: kēy / kemem bul son̄wul. Ba ige yaplupluk van qiyig me, kēy togoy bul levevet. Ba nēk hatig, nēk tog ten̄ten̄, nēk togyon̄; ba nēk he vasgēt me nagōm gēvēg; ba nēk kal bat n̄a hōw lō-tōti gēvēg.”

Le voyant ainsi pleurer, Romanmangan lui dit “Ne pleure pas. Tu verras bientôt venir mes compagnons ; en tout nous sommes dix. Tu verras, ils seront neuf. Allons, viens, arrête de pleurer, et tiens-toi tranquille ; cueille-toi quelques pommes que tu cacheras ; et puis, va vite te cacher à l'intérieur du pommier.”

As she saw him cry, Romanmangan told him, “Don’t cry. You will soon see my companions coming; there are ten of us in all. You will see, there will be nine of them. Come, stop crying, and be still; pick some apples to keep with you; then quickly hide yourself inside the apple tree.”

S54 doi

stop écouter
Ba wele, na-gvēg nan en, na-lon aē; na-qyan̄ nonon aē.

En effet, cet arbre était creux à l'intérieur.

Indeed, the apple tree was hollow, it had a hole inside.

S55 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig hag nen tō, kē me-hehe bah na-gvēg nan en: me-he bah na-gvēg nen etō, kē wo “Sōlō, nēk yow tēqēl hōw a lō-tōti gēvēg a le-qyan̄ a antan gēn.”

Il s'empressa de cueillir des pommes, puis lorsqu'il eut fini, elle lui dit : “C'est bon, descends vite te cacher au creux de cet arbre, là-dessous !”

He hurried to pick some apples, and when he had finished she said: “Good, come down quickly and hide yourself in the hollow of this tree, down there!”

S56 doi

stop écouter
Tō wa nō-lōmgep en ni-hatig tō ni-vēl na-gvēg nagan tō ni-yow tēqēl hōw tō ni-hag bat; bastō qeso ige yaplōplōn Romanman̄an e kēy gapgap geh me ēgēn.

Le garçon ramassa tous ses fruits et bondit pour se cacher, au moment même où les compagnons de Romanmangan apparaissaient, les uns après les autres, dans les airs.

The boy grabbed his fruit and leapt to hide himself, just as Romanmangan’s companions appeared, one after the other, out of thin air.

S57 doi

stop écouter
A qeso mey nōk ni-gap gap gap gap, gap me wa e, ni-yow tig hōw le-gvēg.

Le premier d'entre eux traversa ainsi le ciel en volant, et descendit se poser sur le pommier.

The first one flew across the sky, and landed on the apple tree.

S58 doi

stop écouter
E kē ni-vap so “Mmmh! Mōkhe sēsēyteg tamyam gēn!”

“Mmmh !” s'exclama-t-il, “Ça sent la chair fraîche ici !”

“Mmmm!”, he exclaimed, “I smell fresh meat!”

S59 doi

stop écouter
Tō e Romanman̄an wo “No ma-gap me am̄ag a no mo-yow tig hōw le-gvēg gōh, ete no m-etsas nē-klan me-qlen̄ van a sisqet agōh! Tō wa nok yow van so tēy kē wa kē ni-gityak m̄ōl!”

Mais Romanmangan l'arrêta aussitôt : “Oui, moi je suis arrivée un peu avant toi, et au moment même où j'ai atterri sur ce pommier, je l'ai aperçu de dos, qui prenait la fuite, il y a un instant à peine ! J'ai bien sauté pour le rattraper, mais il est parti en courant !”

But Romanmangan stopped him right away: “Yes, I arrived a little before you, and just as I landed on this apple tree, I saw his back, running away, just this minute! I jumped to catch him, but he ran off!”

S60 doi

stop écouter
E vitwag ni-gap se me!

Mais déjà un deuxième démon arrive en battant des ailes.

But already a second devil had arrived, flapping its wings.

S61 doi

stop écouter
Vitwag ni-gap ga~~p, gap me nen e ni-yow tig hōw le-gvēg nen e, kē ni-vap wo “Mmh! Mōkhe sēsēyteg tamyam gēn!”

Traversant les airs, il vient se poser à son tour sur le pommier, et s'écrie “Mmh ! Ça sent la chair fraîche ici !”

Coming through the air, he in turn landed on the apple tree and cried “Mmm! I smell fresh meat!”

S62 doi

stop écouter
Tō e yoge vōyō e wo “Ete me-qlen̄ van a sisqet anen!”

Les deux autres l'arrêtent aussitôt : “Désolé, il vient de s'enfuir à l'instant !”

The two others stopped him right off: “Sorry, he just escaped!”

S63 doi

stop écouter
Qeso ikēy bul liviyō a ma-van me ma-gap me nen a mo-yow tig hōw le-gvēg e: sem-/ (qeso) no-hohole vitwag vēlēs a~ a kēy ma-vap anen.

Et ainsi de suite avec les sept suivants, qui l'un après l'autre venaient se poser sur le pommier : on leur donnait chaque fois la même réponse.

And so on and so forth with the other seven who, one after the other, came to land on the apple tree: each time they were given the same answer.

S64 doi

stop écouter
Ewo tō ~ kēy laglag kēlkēl! A qeso, wa yē ni-gengen na-gvēg nagan, yē ni-gengen na-gvēg nagan, a ige Wētamat nan en.

Soudain, les démons se mirent à escalader les branches dans tous les sens : chacun allait se cueillir des pommes sauvages pour aussitôt les dévorer.

All of a sudden, the devils started climbing all over the branches: all going to pick apples which they devoured immediately.

S65 doi

stop écouter
Gengen na-gvēg nagan, yē ni-gengen na-gvēg nagan; ba Romanman̄an e kē ma-hag lap goy ēwē hōw a na-mteqyan̄ ne gēvēg en.

Mais tandis qu'ils allaient tous ainsi se régaler de fruits, Romanmangan, elle, restait plantée devant l'ouverture du pommier, sans bouger.

But whereas they were busy feasting on the fruit, Romanmangan stayed put in front of the apple tree’s opening, without moving.

S66 doi

stop écouter
Tō kēy hole van hiy kē wo “Kemem vanvan kēlkēl, gengen na-gvēg nagamem, ba wō nēk hag tō nen, nēk et-van kēlkēl te ba-hap? Nēk hag tō mahē vitwag nen nēk akteg?”

Du coup ils lui demandaient : “Dis donc, nous on court dans tous les sens pour aller nous cueillir des pommes, et toi tu restes là sans bouger ! Pourquoi tu ne fais pas comme nous ? Qu'est-ce que tu fais donc à rester plantée là ?”

So they asked her: “Hey, why is it that while we are scrambling all over picking apples, you just stand there without moving? Why don’t you do what we’re doing? Why are you just standing there?”

S67 doi

stop écouter
Ba tō kē ni-plu goy kēy van wo “Oo, no mal he nowmat nakis a hip! Nok haghag ēwē e gengen.”

“Ne vous en faites pas pour moi”, répondait-elle, “moi j'en ai déjà cueilli des dizaines, je reste ici pour les manger.”

“Don’t worry about me”, she replied, “I’ve already picked dozens, I’m staying here to eat them.”

S68 doi

stop écouter
Tō kē wo “Ba kemem vanvan kēlkēl, a qeso laglag geh a lē-wtēwti gēvēg geh gōh, ba inēk tateh. Nēk haghag vēlēs mahē vitwag! Hatig, ba ma-lag kēlkēl ba van gengen gōm gēvēg!”

Mais ils reviennent à la charge : “Qu'est-ce que tu racontes ? Nous, tu nous vois batifoler de branche en branche sur ce pommier, et toi tu resterais assise sans bouger ? ! Allez, bouge de là, viens donc te chercher des pommes !”

But they wouldn’t leave it at that: “What are you talking about? Here we are, scampering all over the tree, and you just stand there without moving? Come on, get moving, come pick some apples!”

S69 doi

stop écouter
Ba kē wo “Óòó, na-tnēk agōh! Nok haghag gōh e, no mal he sey nowmat na-gvēg nakis. Kōhet, ami laglag kēlkēl vege!”

“Non, non, moi je reste ici !”, insiste-t-elle, “des pommes, je m'en suis suffisamment cueilli comme ça. Continuez de batifoler si ça vous chante, moi je ne bouge pas.”

“No, no, I’m staying here!”, she insisted, “I have plenty of apples as it is. Carry on scampering around if you want to, I’m not budging.”

S70 doi

stop écouter
Qeso kēy gengen, gengen nen wah: kēy et qele kē so (na-hap?) ne-mey ni-tep me hag en! Ne-mey ni-tep me hag en etō, qeso kēy ēglal van so sisqet mahē ni-myen.

Ils continuent donc leur festin, jusqu'au moment où ils regardent vers l'est, et voient le ciel se teinter de rose-orangé. Un ciel rose-orangé : c'est le signe que le jour est près de se lever.

So they continued their feast, until they looked to the east and saw the sky tinged with pinkish-orange. The meaning of this was that day was about to break!

S71 doi

stop écouter
Tō bos / a qeso n-et liwo nonoy, aa? na-tmat nan en, vitwag nen a / a qeso welan nonoy e kē nē-kēkēn a nē-kēkēn. Tō kē wo “Yēhē! Kimi at yak, ba et n̄a hag gēn a (na-hap?) ne-mey mal tep! Hag en, mahē ni-myen ēgēn!”

Alors leur chef prend la parole, le capitaine des démons, celui qui parmi eux avait le plus de pouvoir : “Eh les gars, jetez donc un coup d'œil vers l'est, comme le ciel est orangé ! Pardi, c'est que le jour va se lever !”

So the chief began to speak, the captain of the devils, the one who had the most power amongst them: “Hey guys, take a look east, see how orange the sky is! Cripes, day’s about to break!”

S72 doi

stop écouter
Tō welan nonoy nen ni-gap nen e ni-hatig, tō ni-van tō ni-qlen̄ lō hag alge en.

Et ce même chef de battre aussitôt des ailes, pour s'envoler et disparaître au beau milieu des airs.

And the chief suddenly begun flapping his wings, flew off and disappeared into thin air.

S73 doi

stop écouter
E, me hiy, bul yōnegi. Ni-gap hatig tō ni-van lō hag en.

Juste après lui, un deuxième démon prend son essor et file dans le ciel.

Right behind him, a second devil flapped off into the sky.

S74 doi

stop écouter
Me hiy, bul tēl. Me hiy, bul vet; me hiy bul tēvēlēm, me hiy bul levete, me hiy bul liviyō. Tō wa togoy vētēl. Kēytēl hag leptō a le-gvēg en.

Après lui, un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, un sixième, un septième ! Au bout d'un moment, il n'en reste plus que trois sur le pommier.

And after him a third, then a fourth, then a fifth, a sixth, a seventh! After a while, there were only three left on the apple tree.

S75 doi

stop écouter
Tō e Romanman̄an ni-hatig nen, ni-vap van hiy kōyō wo “Ey! Kōmyō hag leptō nen, nok vasem van hiy kōmyō. Nok hag goy tō gōh kē nō-lōmgep vitwag, nō-lōmgep vitwag hag tō a le-qyan̄ alon agōh.”

Romanmangan s'adresse alors aux deux autres : “Puisque vous êtes les deux derniers, je vais vous dire un secret. En fait, si je restais assise ici, c'était pour protéger un garçon, un petit garçon qui s'est caché là-dessous, à l'intérieur de cet arbre.”

Romanmangan then told the two others: “Since you are the last two, I’m going to tell you a secret. Actually, if I stayed here without moving, it was to protect a little boy, who is hidden there, inside the tree.”

S76 doi

stop écouter
Tō kōyō wo “Hēywē?!”

“Qu'est-ce que tu racontes?!”, répondirent-ils stupéfaits.

“What are you talking about?!”, they answered, stunned.

S77 doi

stop écouter
Kē wo “Oo, no et-galgal te kōmyō, nō-lōmgep vitwag hag tō alon agōh.”

“Mais si, je vous le jure, il y a là-dedans un petit garçon !”

“I swear, there is a little boy in there!”

S78 doi

stop écouter
Tō kōyō wo “Ba nēk hatig, ba ēntēl ōlōl kal kē me!”

“Fais-nous voir ça”, répondent-ils, “on n'a qu'à l'appeler pour le faire venir.”

“Show us”, they answered, “let’s call him out of there!”

S79 doi

stop écouter
Ewo tō Romanman̄an en ni-hatig den na-qyan̄ ne gēvēg en; bastō kēytēl ōlōl kal kē hag me alge nen e tō ~ ōlōl wo “Nēk hatig ba yem kal me hiy kamtēl!”

Romanmangan s'écarte alors de devant l'entrée de l'arbre, monte les rejoindre, et tous les trois se mettent à l'appeler : “Petit, sors de là et grimpe donc jusqu'à nous!”

So Romanmangan moved away from the entrance to the tree, climbed up to join them, then all three started to call: “Little one, come out and climb up to us!”

S80 doi

stop écouter
Tō nō-lōmgep e ni-hatig den na-qyan̄ ne gēvēg nen tō ni-vēykal hag hiy kēytēl ēgēn.

Le garçon sort alors de l'intérieur du pommier, et monte les rejoindre.

So the boy came out of the apple tree and climbed up to join them.

S81 doi

stop écouter
Vēykal hag me hiy kēytēl nen e ~ su / qele so / kē ni-mtēgteg kēytēl.

Mais plus il s'approchait d'eux, plus il sentait la terreur s'emparer de lui.

But the closer he got, the more terrified he became.

S82 doi

stop écouter
Tō kē wo “Kamtēl tit-kuy vēhte nēk. Ba kamyō hatig, kamyō m̄ōl lok ~ ba Romanman̄an, kē m-etsas tō nēk am̄ag en: inēk lep kē, ba so ak igni hiy kē. Kōmyō m̄ōl n̄a le-pnō nōnōm.”

“Ne t'inquiète pas”, lui dirent-ils, “nous n'allons pas te manger. Mon compagnon et moi, nous allons repartir ; quant à Romanmangan, c'est elle qui t'a découvert en premier : tu peux la prendre pour épouse. Tous les deux, vous irez vivre dans ton pays.”

“Don’t worry”, they said, “we’re not going to eat you. My companion and I are going to leave, and as for Romanmangan, since she’s the one who found you first, you can take her for your wife. Then you can both go and live in your country.”

S83 doi

stop écouter
Tō wa, yoge vōyō e kōyō gap tō m̄ōl lok; wa tō nō-lōmgep en ni-lep na-mnen Romanman̄an en, tō kōyō m̄ōl.

Les deux démons s'envolent, et repartent dans le ciel ; et le garçon, lui, prend la main de Romanmangan, et l'emmène avec lui.

The two devils flew off into the sky; and the boy took Romanmangan by the hand and brought her with him.

S84 doi

stop écouter
Kē ni-vap van hiy kē wo “Van me, dōyō van n̄a l-ēm̄ mino.” Tō Romanman̄an e ni-dam kē ēgēn.

“Viens”, lui dit-il, “je t'emmène chez moi” : et Romanmangan le suit.

“Come”, he said, “I’m taking you home”. And Romanmangan followed him.

S85 doi

stop écouter
Kōyō van van van van van, va~n van me nen en aa ~

Tous les deux se mettent donc en route, et marchent, marchent, marchent longtemps.

So they both set off, and walked and walked and walked, for a very long time.

S86 doi

stop écouter
Mey nōk e tita nonon mete imam nonon e kōyō dēmdēm so nō-lōmgep e mal mat tō an̄qōn̄, so ige tamat mal kuy kē, so kē mal mat.

Or, de leur côté, son père et sa mère avaient fini par se dire que leur garçon avait dû périr durant la nuit, qu'il avait été dévoré par les démons, qu'il était probablement mort.

As for his parents, they had ended up thinking that their boy must have perished in the night, that he had been devoured by the demons, and that he was probably dead.

S87 doi

stop écouter
Tō kōyō haghag l-ēm̄ noyō a le-mtap nen: kōyō et qele kē a kōyō vanvan me.

Quelle ne fut donc pas leur surprise, au petit matin, lorsque, assis {sur leur natte devant l'entrée de la maison}, ils aperçurent soudain le nouveau couple qui approchait.

So imagine their surprise when, early the next morning, as they were sitting {on their mat in front of their house} they suddenly glimpsed the new couple approaching.

S88 doi

stop écouter
Kōyō vanvan me nen e, yoge matag noyō e kōyō wo “Ēēy!” Mey na-tm̄an e wo “Et hag en! Nō-lōmgep nondō e vatag me gēn! Ewa kē van tētēy tō e na-lqōvēn vitwag, kē van tētēy tō en!”

“Eh!”, firent les parents en les voyant ~ et le père de s'écrier : “Regarde là-bas ! C'est notre garçon qui arrive ! Mais ma parole, c'est qu'il nous revient avec une femme !”

“Hey!”, said his parents when they saw them ~ and the father cried: “Look over there! It’s our boy coming back! And my goodness! he’s brought us a wife!”

S89 doi

stop écouter
Bastō kōyō van ēgēn. Kōyō van i van en, van dēn̄ kōyō me l-ēm̄ nonoyō nen e tō, nō-lōmgep nan e wo “Tita!” Tita nonon wo “Na-hap?” Amtan wo “Na-lqōvēn mino agōh! No m-eksas kē an̄qōn̄ hag le-gvēg en. No me-lep kē me, so nok so ak ignik ge.”

Les deux amis s'approchent, arrivent jusqu'à la maison : “Maman !”, fait le garçon; “Quoi donc ?”, dit la mère ; “Je te présente ma femme. J'ai fait sa connaissance cette nuit même, sur le pommier sauvage ! Je l'ai amenée jusqu'ici pour en faire mon épouse.”

The new friends approached, arrived at the house: “Mother!” said the boy; “What?” said the mother; “This is my wife. I met her this very night, on the wild apple tree! I brought her here to make her my wife.”

S90 doi

stop écouter
Tō tita nonon wo “Ēt! Wō non yē lōqōvēn nen nēk me-lep kē me nen?”

“Tu es fou ?”, lui répond sa mère ; “mais c'est peut-être bien déjà la femme de quelqu'un, que tu nous ramènes là !”

“Are you insane?”, his mother answered, “You probably brought us someone else's wife!”

S91 doi

stop écouter
Kē wo “Na-lqōvēn mino! No m-eksas kē an̄qōn̄ hag gōh kē etō ~ kamyō me-mtiy hag en. Ba tō so le-mtap gōh etō nok so kalō tēy kē me hiy kōmyō imam, so kōmyō so et te munmōyō kē.”

“Mais non, c'est ma femme à moi ! Je l'ai rencontrée cette nuit, à l'autre bout de l'île, et nous avons passé la nuit là-bas. Et puis je me suis dit que ce serait bien de vous l'amener, à toi et à papa, pour que vous fassiez sa connaissance.”

“No, no, she’s my own wife! I met her last night, on the other side of the island, and we spent the night back there. Then I thought I would bring her here to you and papa, so that you get to know her.”

S92 doi

stop écouter
Ewo tō tita nonon mete imam nonon wo “Alē, itōk. Atmi tog hiy hōw!”

Les deux parents finissent par acquiescer : “Bon, d'accord. Installez-vous donc ici.”

The two parents finally agreed: “Okay, fine, settle down here.”

S93 doi

stop écouter
Tō qeso kōyō tog van ēgēn. Kōyō mo-tog van, mo-t-/ kēy / qeso kēy ak no-togtog aē ēgēn.

Et en effet, tous les deux s'installent, démarrant ainsi une nouvelle vie, une vie à deux.

So they both settled there, starting a new life, as a couple.

S94 doi

stop écouter
Kēy mo-tog van i tog i tog i~ tog en, Romanman̄an e m-ētan.

Ils vécurent ainsi longtemps, longtemps, très longtemps. Un jour, Romanmangan tomba enceinte.

They lived that way for a long time, a very, very long time. One day, Romanmangan became pregnant.

S95 doi

stop écouter
Tō kē mo-tog van qele nen mo-tog e tō Romanman̄an en ni-psis. Visis hōw qele kē, nu-su nētm̄ey tam̄an.

Plusieurs mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon.

Several months later, she gave birth to a little boy.

S96 doi

stop écouter
Tō kēy bōg hag nētm̄ey e ēgēn. Kēy bōg kē van i bōg i bōg en, kē mi-lwo. Kē mi-lwo ēgēn. Tō, kē mi-lwo, tō ma-van i van en, van dēn̄ me qele Henrē, hag tō agōh.

Pendant des années, ils élevèrent ce petit garçon, qui grandissait, grandissait, jusqu'à avoir l'âge de Henry, assis juste derrière toi.

For years they brought up the little boy, who grew and grew, until he was as old as Henry here, who is sitting just behind you.

S97 doi

stop écouter
Tō~ no-hohole vitwag ma-kalō me hiy kēytēl, so qiyig e / so li-wik mey gōh kē tō ni-van en, imam noyō so / kēy so van so muwumwu a le-pnō vitwag (a le-pnō vitwag, qele gēn). Imam nonon e / ēgnōn Romanman̄an en.

Un jour, ils entendirent une nouvelle : la semaine suivante, le père du garçon ~ donc le mari de Romanmangan ~ devait se rendre dans une autre contrée, {pour y cultiver la terre}.

One day, they heard some news: the following week, the boy’s father – Romanmangan’s husband – had to go to another county {to work as a farmer}.

S98 doi

stop écouter
Bastō ~ kēytēl mo-tog van i tog i tog en, kē wo “Sōlō! Talōw a gēn so van ēgēn.”

Après quelques jours, ils se dirent : “C'est demain qu'a lieu le départ.”

After a few days, they said: “Tomorrow is the day of departure.”

S99 doi

stop écouter
Bastō, na-tm̄an en ni-vap van hiy Romanman̄an wo “Dōyō hatig / Ēntēl hatig, van hay lē-tqē, nok vasem van tawye gengen nonontēl, veg wele nēk et-ēglal te. Nok vasem van ne-gengen nonontēl. Tō sowo no ma-van den kēmtēl en, kōmyō ta-van vēh lē-tqē, kōmyō to-tot vēh na-ptel, kōmyō to-ko vēh ne-qet; kōmyō ta-galeg vēh na-haphap a mey a so kōmyō mal ēglal.”

Le mari s'adressa alors à Romanmangan en ces termes : “Tous les trois, nous allons sortir, je vais vous emmener sur mes terres : je veux vous montrer quelles sont nos ressources de nourriture, car jusqu'à présent tu ne les as jamais vues. Je vais vous indiquer où trouver à manger ; en sorte que lorsque je partirai d'ici, vous pourrez vous rendre à notre plantation, cueillir des bananes, récolter des taros… Vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour votre subsistance.”

So the husband addressed Romanmangan in these terms: “The three of us are going to go out, I am going to take you to our garden: I want to show you our food supplies, because until now you have never seen them. I will show you where to find food; so that when I leave here, you will be able to go to the garden, pick bananas, taro... You will know everything necessary for your subsistence.”

S100 doi

stop écouter
Tō qeso na-tm̄an nen ni-lep kōyō nen e, kēytēl van hay nen etō, kē ni-vavayēg van a ne-gengen nonoytēl a~ lē-tqē noytēl en. Tō kēytēl m̄ōl lok me.

Le mari les emmena donc avec lui jusque sur ses terres, afin de leur montrer leurs ressources et leur plantation ; puis ils redescendirent au village.

So the husband took them to their garden, to show them their supplies and their farm; then they went back down to the village.

S101 doi

stop écouter
“No wo ma-van den kōmyō en, ne-gengen hag tō nōk e nagamōyō. Kōmyō togtog, ba tō gengen. Ba nitog dēmdēm meh hiy no: nok van le-pnō vitwag tō nok muwumwu aē ēgēn.” Tō kōyō wo “Itōk.”

“Lorsque je partirai”, ajouta-t-il, “toute cette nourriture sera pour vous. Chaque jour, servez-vous sans compter. Ne vous inquiétez pas pour moi : je vais simplement travailler dans une autre contrée. ~ D'accord”, répondent-ils.

“When I leave”, he added, “all this food will be for you. Every day, help yourselves without counting. Don’t worry about me: I’m just going to work in another district. — Okay”, they answered.

S102 doi

stop écouter
Tō~ le-mtap nan hag nen, kēytēl gengen bah nen ewo tō wa: kē ni-vēl na-haphap nonon tō kē ni-van; na-tm̄an en ni-van; tō Romanman̄an kōyō tētē nonon e, kōyō tog ēgēn.

Le lendemain matin, tous les trois mangent ensemble ; puis c'est le moment, pour le père, de prendre ses affaires et se mettre en chemin, tandis que Romanmangan et son bébé restent à la maison.

The next morning, the three of them ate together. Then it was time for the father to get his things and to start off, while Romanmangan and her baby stayed home.

S103 doi

stop écouter
Kōyō togtog nen ewa: kōyō tan̄ van li-hnag nonoytēl a lē-bēyih qele gōh, a bēyih ne ēm̄ qele gōh en ~ kōyō gen tō en, ba kōyō et-et te van a so ni-hnag tig sey tō en, ba kōyō gengen.

Ils vécurent ainsi tous les deux. Chaque jour, ils prélevaient l'une des ignames qui se trouvaient posées contre le mur de bambou, et ils la cuisinaient. C'est ainsi qu'ils mangeaient, sans vraiment s'inquiéter de ces ignames alignées le long du mur.

So they lived, just the two of them. Each day they took one of the yams leaning up against the bamboo wall, and cooked it. And so they ate, without really worrying about the yams lined up against the wall.

S104 doi

stop écouter
Kōyō lep ni-hnag, gen ewa ni-hnag nan tig lok tō, wele Romanman̄an e ikē na-tbunbun.

En réalité, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'ils consommaient une igname, celle-ci réapparaissait aussitôt le long du mur, dans la même position ! Car Romanmangan était une fée aux pouvoirs surnaturels.

But actually, what was happening was that each time they ate a yam, it reappeared against the wall, in the same place! Because Romanmangan was a fairy, with magical powers.

S105 doi

stop écouter
Kōyō van hay lē-tqē, tot na-ptel; kōyō ko ne-qet, kōyō lep tawye gengen a~ nonoytēl a lē-tqē nonoytēl en.

Par ailleurs, ils se rendaient à la plantation, cueillaient des bananes, récoltaient des taros : ils en rapportaient toutes sortes de nourritures.

They also went to the garden, picked bananas and harvested taro, bringing back all sorts of food.

S106 doi

stop écouter
Tō~ kōyō togtog, gengen qele anen. Tō ma-van i van en, gaydēn̄ a imam noyō mō-m̄ōl lok me.

Et c'est ainsi qu'ils vivaient, c'est ainsi qu'ils assuraient leur subsistance, jusqu'au retour du père.

And that is how they lived, how they subsisted, until the father came back home.

S107 doi

stop écouter
Tō imam noyō ni-m̄ōl lok me nen en: tō kēy so hag hiy hōw so gengen. Wē kōyō yon̄teg no-yoy so “Imam nondō tō-m̄ōl lok me qiyig gēn.”

Entendant que celui-ci allait revenir, ils se préparèrent un repas, en se disant “Papa va rentrer aujourd'hui !”.

When they heard that he was to come back, they prepared a meal, saying “Papa is coming back today!”

S108 doi

stop écouter
Tō~ le-mtap nan hag nen, kōyō van hay lē-tqē, kōyō gil ni-hnag, kōyō ko ne-qet, kōyō vēl tawye gengen del a lē-tqē noytēl en.

Le matin même, ils se rendent au jardin, déterrent des ignames, récoltent des taros, en somme rapportent toute la nourriture nécessaire de leur jardin.

That same morning, they went to the farm and dug up yams, harvested taro, in short, brought back all the necessary food from their farm.

S109 doi

stop écouter
“Dōyō ta-qan̄yis day qiyig imam nōnōm.”, kē ni-vap van a hiy su nētm̄ey nonon en. “Dōyō ta-qan̄yis qiyig / imam nōnōm tō-m̄ōl lok qiyig me.”

“Nous allons cuisiner en attendant ton père”, dit-elle à son petit garçon, “car il arrive avant ce soir.”

“We are going to cook while waiting for your father”, she said to her little boy, “because he will arrive before this evening.”

S110 doi

stop écouter
Kōyō van yow me nen tō ~ tita nonon ni-vahn̄ēt n-ep; kē ni-yah ni-hnag.

Quand tous deux sont redescendus à la maison, la mère allume un feu et commence à râper les ignames.

When they had both come back down to the house, the mother lit a fire and started to grate the yams.

S111 doi

stop écouter
Kē ma-yah yah yah, yah qēt ni-hnag nen, tō kē ni-woh na-n̄ey; kē mo-woh, woh woh qēt.

Après avoir râpé toutes ses ignames, elle casse les amandes, des dizaines d'amandes.

After having grated all the yams, she cracked the almonds, dozens of almonds.

S112 doi

stop écouter
Tō kē ni-vap van hiy nu-su lōmgep nonon e wo “Nēk hatig, ba wuh mat me nu-tutu wōy vitwag.”

Elle demande à son fils : “Tiens, sors donc et tue-nous une poule.”

She said to her son: “Go and kill us a chicken.”

S113 doi

stop écouter
Tō nō-lōmgep su nonon en ni-hatig, ni-damti me nu-tutu nonon en, ni-wuh mat nen e tō ~ kōyō ma-qan̄yis na-tgop a tiwag mi nu-tutu.

Le petit garçon sort, court derrière une poule, l'attrape et l'égorge : leur grand plat de légumes sera donc agrémenté de poulet.

The little boy went out, ran after a chicken, caught it and wrung its neck: their big dish of vegetables would be accompanied by chicken.

S114 doi

stop écouter
Tō kōyō qan̄yis veteg hōw wa tō, yon̄teg qele kē so “Ēt!”, so “Imam nōnōm mal dēn̄.”

Au moment même où ils se lèvent pour laisser cuire le repas, ils se disent que le père devrait être arrivé désormais.

Just when they were getting up to leave the meal to cook, they said to each other that the father should be there by now.

S115 doi

stop écouter
Nō-lōmgep su qele Henrē gōh kē e kē ni-gityak. Gityak yow ale qele kē, so “Oo! Imam mino vēykal vatag me agōh!”

Sans attendre, le petit garçon part en courant en direction de la plage, en se disant : “Papa doit être en train d'accoster maintenant !”

Without waiting, the little boy ran off towards the beach, saying to himself: “Papa must be landing now!”

S116 doi

stop écouter
Tō su nētm̄ey tam̄an en m-iseg iseg iseg, iseg dēn̄ a imam nonon mē-vēykal hay me nen ewo tō, kē wo “Dōyō van n̄a l-ēm̄, tita mal qan̄yis. Tita ma-galeg na-tgop liwo len̄, kamyō mal yon̄teg no-yoy nōnōm a so nēk so tō-m̄ōl qiyig me en.”

L'enfant s'amuse un bon moment sur la plage, jusqu'à ce qu'enfin il voie son père accoster et monter jusqu'à lui : “Viens, papa”, lui dit-il, “on rentre à la maison ! Maman a déjà fait la cuisine : nous avons préparé un énorme plat pour toi, car nous avions entendu la nouvelle que tu devais rentrer aujourd'hui.”

The child played for quite a while on the beach, until he finally saw his father land and come up to him: “Come papa!” he said, “let’s go home! Mother has already done the cooking: we prepared an enormous dish for you, because we had heard you were coming back today.”

S117 doi

stop écouter
Ewo tō, kē wo “Itōk!” Kē ni-tēy van le-mnen su nētm̄ey nen etō kōyō vēykal ēgēn.

“Parfait !” dit le père. Il prend la main du petit garçon, et tous les deux montent jusqu'au village.

“Perfect!” said the father. He took the little boy’s hand, and they both walked up to the village.

S118 doi

stop écouter
Kōyō vēykal e, vēykal hay me nen e, Romanman̄an hag tō nen, wa: mal taghiy qēt na-lo ēm̄ noytēl; mal tōy qēt lolo ēm̄; mal tōy geh n̄a bēyih noytēl geh aslil qele gōh ~

Le temps qu'ils arrivent à destination, Romanmangan avait fini de nettoyer toute la maison, de balayer le sol, de faire place nette le long des murs de bambou…

By the time they got there, Romanmangan had finished cleaning the whole house, sweeping the floor, and tidying along the bamboo walls...

S119 doi

stop écouter
Ba n-ēm̄ nonoytēl en, nō-tōti bak liwo len̄ ni-tig a lē-bēyih aslil, qele gēn. Na-bak liwo len̄. Ni-tig a aslil.

Juste à côté de leur maison se dressait un immense banian, juste au-dessus de chez eux.

Right beside their house was a huge banyan tree, just above their home.

S120 doi

stop écouter
Tō, kē ni-tōytōy qēt nen etō kē wo / nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Tita, tita!” kē ni-ōl taw van tita nonon, wo “Van me, imam mal m̄ōl me! Imam nondō mal m̄ōl me!”

Alors qu'elle balayait les feuilles mortes devant chez elle, elle entendit son petit garçon l'appeler: “Maman, maman ! Viens voir, papa est de retour ! Papa est arrivé !”

As she was sweeping up the dead leaves in front of the house, she heard her little boy calling her: “Mother, mother! Come look, papa’s back! Papa’s arrived!”

S121 doi

stop écouter
Tō kē ni-leveteg ni-hintōy, tō ni-kal bat lok hay me l-ēm̄ nen tō, kē wo “Oo, mal bah. Na-qan̄yis mal monog.”

Elle laisse tomber son balai, et pénètre dans la maison : “C'est parfait”, se dit-elle, “le repas est cuit”.

She dropped her broom and went inside: “Perfect”, she thought, “the meal is done”.

S122 doi

stop écouter
Kē ni-vanvan, tō ni-ōw na-qan̄yis nen tō wa kē wo “Makōh, nok hel nagantēl togop hōw e tō, ēntēl gengen.”

Elle s'affaire auprès du four de pierres, en sort le mets qu'elle venait de cuire, et dit “Un instant ! Je vais découper le plat, nous allons manger tous les trois.”

She busied herself around the stone oven, took out the pudding, and said “Just a moment! I shall serve the dish, and we'll eat together, the three of us.”

S123 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an e ni-hatig nen tō, ni-hel na-tgop; leveteg veteg sey galsi wa mōk van le-tbey vitwag, vōyō, vētēl (a so nagaytēl a so velvel kēytēl).

Romanmangan découpe le plat, le sert dans trois assiettes, une pour chacun d'entre eux.

Romanmangan cut up the food and served it into three plates, one for each of them.

S124 doi

stop écouter
Tō wa kēytēl hag hiy hōw tō wa gengen nen wah ~ na-tm̄an nonon en, na-tm̄an nonon Romanman̄an en, kē ni-/ kēytēl gengen, ba na-mtan ni-etet belbel van a li-vinhe nonoytēl geh qele agōh.

Puis tous les trois s'installent sur leurs nattes, pour manger. Mais tout au cours du dîner, le mari de Romanmangan ne cessait de regarder, du coin de l'œil, du côté du mur de bambou.

Then the three of them sat down on their mats to eat. But all through dinner, Romanmangan’s husband kept glancing, out of the corner of his eye, towards the bamboo wall.

S125 doi

stop écouter
Tō nē-dēmdēm nonon ni-wok aē ēgēn, so “Mahē a no ma-van a~ le-pnō tegha en, nok et van a ne-gengen a no ma-vayēg tō van hiy Romanman̄an kōyō agōh, so kōyō et-gen hōn te!” Ewa kē ma-van tō, ni-hnag qele nen, ne-qet qele nen, qeso ne-gengen noytēl e, kē ni-taqtaq l-ēm̄ qele anen.

Déjà il se posait mille et mille questions : “Ma parole, pendant tout le temps où j'étais à l'étranger, j'ai l'impression que Romanmangan et mon fils n'ont même pas touché à toute la nourriture que je leur avais montrée !” Et en effet, depuis son départ, les ignames n'avaient pas bougé, les taros n'avaient pas bougé, tous les aliments étaient restés tels quels, à la maison.

He was asking himself thousands of questions: “My word, during the whole time I was away, I'm convinced those two never touched the food I showed them!” In effect, since his departure, the yams hadn’t budged, the taro hadn’t budged, all the food had stayed as it was, at the house.

S126 doi

stop écouter
Ewo tō kēytēl gengen bah nen ewo tō kē ni-vēhge van Romanman̄an ēgēn.

À la fin du dîner, il ne put s'empêcher de poser la question à Romanmangan :

At the end of dinner, he couldn’t help asking Romanmangan:

S127 doi

stop écouter
Kē ni-vēhge kē so “Romanman̄an!”; ba tō Romanman̄an e wo “Na-hap?”

“Romanmangan !” Celle-ci se retourna : “Oui ?”

“Romanmangan!” She turned around: “Yes?”

S128 doi

stop écouter
Kē ni-hatig nen e ni-vap [lok se] van hiy kē so wo “No ma-van den kōmyō en; kōmyō me-gengen lelo ēm̄ gōh?”

Il lui posa sa question : “Dis-moi, lorsque j'étais absent, est-ce bien ici que vous mangiez ?”

He asked his question: “Tell me, when I was away, did the two of you really had your meals here?”

S129 doi

stop écouter
Bastō Romanman̄an ni-plu kē van so “Ooo! Nēk a ma-van den kamyō e, kamyō me-gen a ne-gengen geh a nēk ma-vasem me hiy kamyō agōh.”

“Bien sûr”, lui répondit Romanmangan, “Lorsque tu nous as quittés, nous avons consommé précisément les vivres que tu nous avais toi-même indiquées avant de partir.”

“Of course”, Romanmangan answered, “As you were away, we ate exactly the food you had showed yourself before leaving.”

S130 doi

stop écouter
Kē wo “Nok et van ne-gengen taq tō geh qele so kōmyō et-gengen te!? Ba no ne-myōs so dōyō / ēntēl hatig sisqet gōh, ēntēl van n̄a lē-tqē nontēl.”

“Vraiment ?”, dit-il, “pourtant toute cette nourriture est exactement dans la même position que si vous n'y aviez pas touché ! J'exige que nous allions immédiatement vérifier dans notre plantation.”

“Really?” he said, “But all the food is in exactly the same place, as if you hadn’t touched it! I demand that we go check our garden immediately.”

S131 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an e ni-tēy na-mnen nu-su tam̄an nonoyō e tō kēytēl van.

Romanmangan prend son fils par la main, et ils se mettent en route.

Romanmangan took her son by the hand, and they started off.

S132 doi

stop écouter
Kēytēl van hay nen wa: et van ne-gengen noytēl e qele so: kōyō gengen, ba kē qele so kōyō et-gengen te ne-gengen nan. Veg Romanman̄an e wele kē na-tbunbun.

Lorsqu'ils arrivent là-haut, le père observe la plantation : vraiment, ils avaient probablement mangé durant son absence, mais tout portait à croire qu'ils n'avaient pas touché à ce jardin-là. La vérité, c'est que Romanmangan était une fée aux pouvoirs surnaturels.

When they arrived up there, the father checked the garden: truly, even if they had eaten during his absence, it all looked as though they hadn’t even touched their garden. The truth is, Romanmangan was a fairy with magical powers.

S133 doi

stop écouter
Ewo tō kē ni-vap van hiy kē wo “Et van nen! No ma-van en, no ma-vayēg van ne-gengen nonontēl nōk so kōmyō so gen, kōmyō et-gen te. Yow l-ēm̄ nontēl en, no ma-vayēg van so kōmyō so gen, kōmyō et-gengen te.”

Il se tourne alors vers elle : “Mais regarde donc ! Quand je suis parti, j'ai pris soin de vous montrer toutes nos ressources pour que vous sachiez quoi manger, et pourtant vous n'y avez pas touché ! Et c'est pareil en bas, chez nous : tout ce que je vous ai montré, vous n'y avez même pas touché !”

Then he turned to her: “But just look! When I left, I was careful to show you all our supplies so that you would have enough to eat, and yet you never touched any of it! And it’s the same down at home, nothing of what I showed you has been touched!”

S134 doi

stop écouter
Tō kē ni-boel kōyō ēgēn.

Et la colère s'empare de lui.

So he got angry.

S135 doi

stop écouter
“Kōmyō togtog, kōmyō gengen ne-gengen ave? Ne-gengen a no ma-vayēg van e, kōmyō et-gen hōn te a so tusu! Qeso hiqiyig tam̄an tegha ni-leplep van ne-gengen hiy kōmyō?!”

“Alors, où donc trouviez-vous à manger tous les jours, puisque vous n'avez même pas touché à la nourriture que je vous avais indiquée ? Ne serait-ce pas, par hasard, un autre homme qui serait venu tous les jours pour vous donner à manger?!”

“So where did you get your food every day, since you never even touched the food I left you? Could it be by any chance that another man came every day to feed you?!”

S136 doi

stop écouter
Tō kē ni-boel kōyō nen ewo tō, ni-lm̄eh Romanman̄an en. Kē ni-lm̄eh Romanman̄an nen etō wa kē ni-gityak qelen̄ ~

Dans sa fureur, il se met à frapper violemment Romanmangan. Et après l'avoir ainsi battue, il s'en va en courant.

In his fury, he started hitting Romanmangan violently. He beat her, beat her on and on, and then he ran away.

S137 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an kōyō tētē nonon e me-ten̄ van, me-ten̄ i ten̄ i ten̄ i ten̄ en, tō kē ni-vap van hiy tētē nonon wo “Nēk togyon̄! Nēk togyon̄, ba dōyō van hay nōk en aa, dōyō gengen.”

Romanmangan se retrouve là, avec son fils, à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle pleurait, pleurait, pleurait, tout en disant à son fils “Ne pleure pas, mon petit, toi et moi nous allons rentrer à la maison, et terminer notre repas.”

Romanmangan was left there, with her son, crying all the tears in their bodies. She cried and cried and cried, and while crying said to her son “Don’t cry, my little one, you and I will go home and finish our meal.”

S138 doi

stop écouter
Tō wa kōyō van lok van me nen tō wa gengen; gengen bah nen e tō ~

Tous les deux rentrent chez eux, et prennent ensemble le repas…

They both went home, and together ate their meal…

S139 doi

stop écouter
Nē-dēmdēm vitwag ni-van me hiy Romanman̄an ēgēn. Tō kē ni-vap van hiy tētē nonon qele agōh, kē ni-vap van hiy kē so “Nēk hatig, ba van lep me n-ep.”

Jusqu'au moment où Romanmangan a soudain une idée. Elle se tourne vers son fils, et lui dit : “Va donc me chercher du feu.”

Suddenly Romanmangan had an idea. She turned to her son and said, “Go and get me some fire.”

S140 doi

stop écouter
Tō su / wotm̄an su nonon e so “Wō nēk / Tita nēk so akteg aē mi n-ep en? Ne-gengen nagandō, nēk mal galeg qēt!”

Le petit garçon répond : “Quoi ? Mais maman, qu'est-ce que tu veux donc faire avec du feu ? Notre repas est déjà cuit !”

The little boy answered: “What? But mother, what do you want fire for? Our meal is already cooked!”

S141 doi

stop écouter
Ba tō kē wo “Nēk van lep me! Nēk van lep me n-ep hiy no!”

Mais elle insiste : “Allez, va m'en chercher ! Je veux que tu ailles me chercher du feu.”

But she insisted: “Go and get me some! I want you to go and get me some fire.”

S142 doi

stop écouter
Ewo tō nu-su nētm̄ey tam̄an en ni-hatig nen tō, ni-vanvan tō ni-lep n-ep; van tēy me hiy tita / Romanman̄an en; tō kē wo “No ne-myōs so nēk van tōy na-pyēyag a yow a laln̄e bak gēn. Nēk tōy sey van mahē vitwag.”

L'enfant finit par s'exécuter, allume une torche de feuilles, et l'apporte à sa mère. Elle continue : “Je veux que tu ailles balayer les feuilles mortes en dessous du banian, là-bas ; balaye-les bien en un même tas.”

The child finally obeyed, set a leaf torch on fire, and brought it to his mother. She continued: “I want you to go sweep up the dead leaves under the banyan, over there; sweep them up into one big pile.”

S143 doi

stop écouter
Tō na-tm̄an su en ni-lep ni-hintōy nonoytēl nen e tō ni-van yow.

Le garçon prend son petit balai, et s'attelle à la tâche.

The boy took his little broom and began his task.

S144 doi

stop écouter
Tō ~ ni-tōy tōy tōy tōy tōy, tōy sey me na-yo bak nen etō kē wo “No t-ak magaysēn qiyig nēk”, Romanman̄an ni-vap van hiy su nētm̄ey nonon e ēgēn, wo “no t-ak magaysēn qiyig nēk, veg ~ itōk ba, imam nōnōm may lem̄eh no. Kē mal vēhyu mi dōyō en, ba no te-qlen̄ qiyig den nēk.”

Il balaye, balaye, balaye bien partout ; et lorsqu'il a fini de bien balayer et de ramener les feuilles de banian en un seul tas, il entend sa mère Romanmangan lui dire : “Je vais te causer bien de la tristesse, mon petit. Car vois-tu, tout à l'heure, ton père m'a battue. Toi et moi, il nous a fait beaucoup de mal ; eh bien j'ai décidé de quitter ce monde, aujourd'hui même.”

He swept and swept, all over, and when he had swept all over and had gathered the banyan leaves into one big pile, he heard his mother Romanmangan tell him: “I am going to make you very sad, my little one. Because, you see, your father beat me just now. You and I, he caused us great harm; and so I have decided to leave this world, this very day.”

S145 doi

stop écouter
Kē ni-vap van hiy somolboē nonon qele nōk, wa kē / somolboē ni-ten̄!

En entendant ces mots, le petit garçon ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots.

When he heard these words, the little boy couldn’t help bursting into tears.

S146 doi

stop écouter
Tō kē wo “Nēk tog ten̄ten̄!” Tō kē ni-vap van hiy ēntēn so kē nitog ten̄ten̄ nen ewo tō, kē wo “Lep me n-ep anen!”

“Ne pleure pas”, lui dit-elle ~ mais au moment même où elle cherche à le consoler, elle lui demande : “Donne-moi ce feu, maintenant.”

“Don’t cry”, she told him ~ but even as she was trying to console him, she said, “Give me the fire now.”

S147 doi

stop écouter
Tō tētē nonon ni-hatig tō ni-lep n-ep van hiy kē nen etō, kē a mō-mōk van le-pyēyag ne bak nen en aa, na-hō a mō-hō vag-tiwag nen e, Romanman̄an a mo-yow hatig nen a mo-yow tig a le-hō nen etō, na-hō en ni-van tēy lok kē a~ alge ēgēn.

Son fils se lève, lui apporte la torche ; elle met le feu aux feuilles mortes, et à peine une épaisse fumée a-t-elle commencé à monter de ces feuilles, que Romanmangan, d'un seul bond, saute au cœur des flammes. En un instant, la fumée l'avait emportée là-haut, tout là-haut.

Her son got up, and brought her the torch; she set fire to the dead leaves and as soon as thick smoke started rising from the leaves, Romanmangan, in one jump, leaped into the heart of the flames. In an instant, the smoke carried her way up, all the way up.

S148 doi

stop écouter
Tō nētm̄ey en ni-ten̄ten̄, wo “Awēē! Tita mino, tita mino!” Tateh.

L'enfant éclate à nouveau en pleurs : “Maman ! Mamaaaan !” Mais rien n'y fait.

The boy burst into tears again: “Mother! Moooother!” But to no avail.

S149 doi

stop écouter
Kē ni-lep nē-qētēnge, ni-lōplōp geh van a le-pyēyag geh gōh, tateh.

Il saisit un bâton, s'empresse de fouiller entre les feuilles mortes ~ mais rien n'y fait.

He grabbed a stick and quickly scrounged around in the dead leaves, but to no avail again.

S150 doi

stop écouter
Kē ni-lam̄ matmat a n-ep geh gōh e so ni-eksas tita nonon, ba tateh: tita nonon mal vēykal n̄a alge.

Il a beau frapper les flammes avec son bâton, pour tenter de retrouver des traces de sa mère, rien n'y fait : sa mère est déjà montée au ciel.

Even though he beat the flames with his stick, to try to find some trace of his mother, it was in vain: his mother had already gone up into the sky.

S151 doi

stop écouter
Tō nu-su nētm̄ey nen me-ten̄ van i ten̄ i ten̄ i~ ten̄ en ~ na-magtō vitwag van me.

Le petit garçon pleurait à chaudes larmes, pleurait, pleurait, pleurait sans s'arrêter… jusqu'au moment où il vit arriver une vieille femme.

The little boy cried and cried and cried without stopping... until he saw an old woman coming along.

S152 doi

stop écouter
Na-magtō vitwag van me nen e kē vēhge kē van wo / etsas kē; etsas kē nen e, kē wo “Nēk ten̄ten̄ ba-hap?” Kē wo “Oo, nok ten̄ten̄ hiy tita mino. Kē mē-bē n-ep van a le-pyēyag agōh, ba kē mo-yow hatig nen, mo-yow tig n̄a l-ep. Ba no ma-vanvan / mō-lōplōp van a na-pyēyag e ba kē tateh.”

En effet, une vieille femme l'avait aperçu, et était venue lui demander : “Pourquoi pleures-tu, petit ?” Celui-ci répondit : “Je pleure ma maman. Elle a mis le feu à ce tas de feuilles mortes, et puis elle a sauté dedans, elle a sauté dans les flammes ! J'ai bien essayé de fouiller les cendres, mais je n'ai rien trouvé.”

The old woman had noticed him, and came to ask him: “Why are you crying, little one?” He answered: “I’m crying because of my mother. She set fire to this pile of dead leaves, and then she jumped into it, she jumped into the flames! I tried searching in the ashes, but I didn’t find anything.”

S153 doi

stop écouter
Tō kē wo “Nēk ne-myōs so nēk so et lok / Ba imam nōnōm ave?”

“Ah bon ? Mais où se trouve ton papa ?”, demanda-t-elle.

“Really? But where’s your father?” she asked.

S154 doi

stop écouter
Kē wo “Et-ēal te so imam mino ave.”

“Je n'en sais rien, moi, où se trouve mon papa…”

“I don’t know where my father is...”

S155 doi

stop écouter
Tō kē wo “Oo! Imam nōnōm hag tō n̄a hag le-gmel gēn! Kē n-inin na-ga.”

Elle regarda au loin, et dit : “Ah, il est là-bas ton papa, il prend un verre de kava dans la grand'salle des hommes !”

She scanned the horizon and said: “Ah, he’s over there, your father, having a glass of kava in the men’s hall!”

S156 doi

stop écouter
Tō vētleg / na-hal ni-van hag hiy imam nonon so “Nēk van ēgē me! Somolboē nōnōm nōk e, kē ten̄ mahgen tō! Tita nonmōyō mal yow a l-ep, tō kē mal van lok a le-myam tegha.”

Quelqu'un fut envoyé pour prévenir le père : “Viens vite ! Ton fils est ici, en train de pleurer tout seul ! Sa maman a sauté dans le feu, elle a disparu dans l'autre monde !”

Someone was sent to alert the father: “Come quick! Your son is here, crying his heart out! His mother jumped in the fire and disappeared into the other world!”

S157 doi

stop écouter
Ewo tō na-tm̄an nen ni-van me hiy tētē nonon tō kōyō ten̄ten̄ bah nen wa tō na-magtō en ni-van me wo “Kōmyō ne-myōs so kōmyō so et lok se kē? Kōmyō so et lok se tita nonmōyō a sisqet gōh?

Le père accourt vers son fils, et pleure avec lui. Soudain, la vieille femme leur demande : “Aimeriez-vous la revoir ? Est-ce que vous voudriez revoir votre mère, comme ça, tout de suite ?”

The father ran to his son, and cried along with him. Suddenly the old woman asked them: “Would you like to see her again? Would you like to see your mother, just like that, right away?”

S158 doi

stop écouter
Bastō, na-tm̄an e wo “Ooo, kamyō ne-myōs so kamyō so et lok se kē a sisqet agōh.”

“Mais bien sûr !” fit le père, “nous voudrions tant la revoir, et le plus vite possible !”

“But of course!” said the father “we so long to see her again, and as quickly as possible!”

S159 doi

stop écouter
Tō kē wo “Alē, itōk.”

“Pas de problème”, répondit la vieille.

“No problem”, replied the old woman.

S160 doi

stop écouter
Tō na-magtō en ni-hag hiy hōw nen, hag dēwdēw hōw kōyō nen, kē wo “No ne-myōs so kōmyō van tot me no-yomtig, nok vet no-boyboy; kōmyō van yow ale, tot me na-gavag, tot me hiy no; van hay me hēyēt e, kōmyō tot me na-gavey / ne-vey. Kōmyō sis a sis a sis a~ sis qēt me a~ nē-tēltēl vey geh anen.”

La vieille femme s'assoit par terre et les fait asseoir à leur tour, avant de leur donner ses instructions : “D'abord, je veux que vous alliez couper des feuilles de cocotier, afin que je fabrique une nacelle. Ensuite vous irez sur la plage pour couper des lianes de pandanus, et me les apporter. Enfin, vous remonterez en brousse, et chercherez du bourao. Vous n'aurez qu'à tailler l'écorce de tous les bouraos qui se trouvent là-bas, il y en a plein.”

The old woman sat on the ground, and gave her instructions: “First of all, I want you to go cut coconut leaves, so that I can weave a basket; then you will go to the beach to cut pandanus vines, which you will bring back to me; then you will go up into the brush to get burao. You can just shave the bark off of all the buraos there, there are plenty of them.

S161 doi

stop écouter
Tō na-tm̄an ni-yon̄yon̄teg magtō nen etō kōyō van tō, galeg qēt a na-haphap anen.

Le père écoute bien la vieille femme, et aussitôt part pour exécuter toutes ses instructions.

The father listened carefully to the old woman, and started to carry out her instructions.

S162 doi

stop écouter
A vēl sey vasgēt van me hiy kē nen; tō magtō e mi-viyviy a ne-vey en.

Lorsqu'ils lui eurent bien réuni ce qu'elle avait demandé, la vieille femme commença à tresser les écorces de bourao.

When they had gathered everything she had asked for, the old woman began braiding the burao bark.

S163 doi

stop écouter
Kē mi-viy, kē mi-viy, mi-viy mi-viy i~~ viy en ~ tō qeso na-gayga e ma-van tō me-hyo a me-hyo telm̄ētm̄ēt.

Elle continua ainsi à tresser longtemps, longtemps, très longtemps ~ tant et si bien qu'elle finit par obtenir une corde très longue, immensément longue.

She carried on braiding, braiding, braiding, so that in the end she had a very long rope, an immeasurably long rope!

S164 doi

stop écouter
Tō kē wo “Sōlō! En tō nōk en, nok hag tēy tekel gayga; na-hap del mal tēymat. Nok hag tēy tekel gayga, ba kōmyō yem qiyig hōw lo-boyboy vōyō gōh en: kōmyō a so mē-vēykal qiyig hag alge en, no to-yon̄yon̄teg goy qiyig. A so mo-yon̄teg goy qiyig a so, kōmyō so / sisqet kōmyō hēw tēqēl lok me: no n-ēglal vatag a so, hēw qiyig lo-boyboy ewa kōmyō vōyō, bastō vētēlnegi a so tita nonmōyō en.”

“Parfait !” s'exclama-t-elle, “Tout est prêt. Maintenant, je vais tenir cette corde par une extrémité, pendant que vous, vous allez grimper dans la nacelle que voici ; comme ça, tout à l'heure, lorsque vous arriverez là-haut, je le ressentirai tout de suite. Et de même, lorsque vous serez prêts à redescendre et grimperez dans la nacelle, je saurai parfaitement que vous serez deux personnes, suivies, en troisième, par votre maman.”

“Perfect!” she exclaimed, “Everything is ready. Now, I am going to hold this rope by one end, whereas you, you will climb into this basket; that way, when you arrive up there, I will feel it right away. In the same way, when you’re ready to come back down, when you climb back in, I will know exactly when you are both there, followed by a third person, your mother.”

S165 doi

stop écouter
Kē ni-vap sey van hiy kōyō qele nōk nen etō, na-tm̄an e wo “Itōk.”

Lorsqu'elle leur eut ainsi fourni toutes ses instructions, le père acquiesça.

When she had finished giving them all the instructions, the father assented.

S166 doi

stop écouter
Tō wa na-magtō e ni-hag tēy tekel gayga, tō kē ni-vap van hiy kōyō “Alē, kōmyō kal bat qēt lelo boyboy nōk e tō, nok ukēg qiyig kōmyō nen en aa, tō kōmyō vēykal alge ēgēn.”

Tout en restant assise, la vieille femme tenait un bout de la corde, et leur dit : “Bon, maintenant allez-y, entrez dans la nacelle ; dès que je vous laisserai partir, vous monterez immédiatement jusqu'au ciel.”

While still sitting, the old woman held on to one end of the rope and told them: “Okay, it's time, get into the basket; as soon as I let you go, you will ascend directly into the sky.”

S167 doi

stop écouter
Tō kōyō hag sey hōw lo-boyboy nen etō kōyō vēykal ēgēn.

Et en effet, aussitôt installés dans la nacelle, ils commencèrent leur ascension.

And indeed, as soon as they were seated in the basket, they began their ascension.

S168 doi

stop écouter
Kōyō mē-vēykal, tō ma-van, tō ma-van, ma-van, ma-van i van i van i van en, kōyō me-qlen̄ tege hag le-myayawoy en.

Ils montaient, montaient, montaient, montaient indéfiniment, jusqu'à disparaître totalement au beau milieu des cieux.

They went up and up and up and up, indefinitely, until they had completely disappeared into the sky.

S169 doi

stop écouter
Kōyō van hag tekel mayam qele kē: kēy vēy-lak goy tō Romanman̄an en. Ige tamat e ma-laklak goy kē a veg a so kē me-qlen̄ tō en, ba kēy m-eksas lok kē etō kēy malaklak aē veg kē.

Au bout de leur voyage, ils finirent par atteindre l'autre monde. La première chose qu'ils virent, ce fut une immense ronde en l'honneur de Romanmangan. Oui, les démons étaient tous là, et se livraient à une danse infernale autour d'elle : après une si longue absence, ils étaient si heureux de la revoir enfin revenue parmi eux !

At the end of their journey, they finally reached the other world. The first thing they saw was an enormous circle of dancers, dancing in honor of Romanmangan. Yes, the devils were all there, engaged in a frenzied dance around her: after such a long time, they were overjoyed to have her with them again!

S170 doi

stop écouter
Kēy lak van i lak i lak i~ lak en, ewa vitwag n-ōl Romanman̄an en.

Ils tournaient, tournaient, tournaient, et puis dans la foule un démon cria le nom de Romanmangan.

They danced around and around and around… Then, in the crowd, one of the devils called out Romanmangan’s name.

S171 doi

stop écouter
Kēy lak van i lak i~ lak en, vitwag ni-ōl Romanman̄an en.

Ils se remirent à tourner à nouveau, à danser sans s'arrêter, puis à nouveau un démon cria “Romanmangan !”

Then they started going around again, dancing on and on, until once again, one of the devils cried “Romanmangan!”

S172 doi

stop écouter
Kēy malaklak veg kē a so kē me-qlen̄ tō en.

Ils étaient si heureux de la revoir après une si longue absence !

They were so happy to see her again after such a long absence!

S173 doi

stop écouter
Kēy lak van i lak i~ lak en, kēy ōl na-han Romanman̄an. Tō kē ni-tay goy, kē wo “Oy?!”, kē wo “Eh!”

Et le jeu continuait : ici et là, quelqu'un criait le nom de Romanmangan, celle-ci répondait “Je suis là!”, et l'autre de renchérir “Hourra !”

And so the game continued: here and there, someone would call out the name Romanmangan, and she would answer “Here I am!”, and the other would call back “Hurray!”

S174 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig nen e, kēy ma-laklak / qeso kēy ma-lak tasga qele anen.

Et la ronde recommençait, et l'on dansait sans s'arrêter.

And the circle would begin turning again, and they danced without stopping.

S175 doi

stop écouter
Tō ~ imam / qeso / yoge matag itmayō en, kōyō tigtig nen e kē ni-vap van hiy tētē nonon e so “Nēk hatig, nēk van sisqet van hiy ige a kēy ma-laklak tō veg tita nōnōm en. Kēy so m-ōl qiyig na-han a so ‘Romanman̄an!’, ba nēk tig tō en, nēk ōl kē van so ‘Tita!’.”

Pendant ce temps, le père et l'enfant étaient restés debout à observer la scène. Il dit à son fils : “Tiens, tu vas tenter de t'approcher de la file des danseurs qui évolue autour de ta maman. Et la prochaine fois que quelqu'un lancera le cri ‘Romanmangan !’, de ton côté tu te dresseras, et tu l'appelleras ‘Maman !’.”

During this time, the father and the child were standing watching the scene. He said to his son: “Look here, you will try to approach the ring of dancers around your mother. And the next time someone calls ‘Romanmangan!’ you will stand up and call ‘Mother!’.”

S176 doi

stop écouter
Ewo tō nu-su nētm̄ey en ni-vanvan tō ni-tig biyin̄ van ige tamat a kēy lak geh tō en.

Le petit garçon courut se glisser dans la longue file des démons qui dansaient.

The little boy ran to slip into the long line of dancing devils.

S177 doi

stop écouter
Kēy lak van i lak i lak en ~ kēy a ōl a Romanman̄an nen e, nu-su nētm̄ey qele agōh, tētē nonon kē n-ōl kē van wo “Tita!” ~ kē et-yon̄teg te.

La ronde se poursuivait de plus belle ; et dès que quelqu'un eut crié le nom de Romanmangan, le petit garçon lança “Maman !” ~ mais elle ne l'entendait pas.

They danced around and around, and as soon as someone cried out Romanmangan’s name, the little boy shouted “Mother!” ~ but she didn’t hear him.

S178 doi

stop écouter
E~ vag-yō. Vag-tēlnegi, kēy lak raōn van i van i van e, kēy ōl na-han so “Romanman̄an!”, tō e nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Tita!”; tō qeso nē-dēln̄an kē ni-yon̄teg ēgēn, so: “Intik gōh ōlōl no gēn!”

Une deuxième tentative, puis une troisième. La danse continuait à tournoyer sans arrêt, quand à nouveau on cria le nom de “Romanmangan” ! Le petit garçon ajouta “Maman !”, et cette fois-ci le cri arriva jusqu'à ses oreilles : “Ça par exemple!” se dit-elle, “serait-ce mon fils qui m'appelle ainsi ?”.

A second try, then a third. The dance continued to go around and around, without stopping, when, again, someone called out “Romanmangan!” The little boy added “Mother!”, and this time, the sound reached her ears: “Well I never!” she said to herself, “could that be my son calling me that way?”

S179 doi

stop écouter
Tō qeso kēy lak lok se vag-vetnegi.

Et la ronde infernale reprit, une quatrième fois.

And the infernal circle started up again, for the fourth time.

S180 doi

stop écouter
Kēy lak van i lak en, ige yaplōplōn Romanman̄an, vitwag n-ōl taw na-han a so “Romanman̄an!”, tō e nu-su nētm̄ey e wo “Tita!”; tō Romanman̄an e ni-tig kēlē me, wo “E! Intik aē, ba a taval mayam!”

Au milieu de cette danse, un des amis de Romanmangan invoqua à nouveau son nom “Romanmangan !”, après quoi l'enfant lança son “Maman !” ; mais Romanmangan répondit par dessus son épaule “Désolé, mais le seul enfant que j'aie se trouve dans l'autre monde…”

In the middle of the dance, one of Romanmangan’s friends called her name again, “Romanmangan!”, after which her son added his “Mother!”; but Romanmangan answered over her shoulder “Sorry, but the only child I have is in the other world...”

S181 doi

stop écouter
Tō nu-su nētm̄ey e ni-hohole van hiy kē, wo “Ba ino agōh!” Tateh, Romanman̄an e et-yon̄teg te.

Le petit garçon s'adressa de nouveau à elle : “Mais enfin, maman, c'est moi !” ~ mais rien n'y faisait, Romanmangan ne l'entendait pas.

The little boy addressed her yet again: “But mother, it’s me!” ~ no way, Romanmangan didn’t hear him.

S182 doi

stop écouter
Kēy ma-lak se van i lak i lak en, tō kēy ōl tal se kē so “Romanman̄an!”, tō a kē ni-tay goy nen e, nu-su nētm̄ey a tētē nonon e wo “Tita!” ~ tō Romanman̄an e wo “E! Intik aē, ba a taval mayam!”

Et de nouveau la danse recommença à tournoyer indéfiniment. Quelqu'un cria “Romanmangan !”, celle-ci répondit à son nom, et l'enfant en profita à nouveau pour crier “Maman !” ; la seule réponse de Romanmangan fut “Le seul enfant que j'aie se trouve dans l'autre monde…”.

And once more, the dance began circling indefinitely, once again. Someone called out “Romanmangan”, she answered to her name, and the child again took the opportunity to call out “Mother!”; Romanmangan’s only reply was “The only child I have is in the other world...”

S183 doi

stop écouter
Tō nu-su nētm̄ey tam̄an e wo “Ba tita, ino agōh!”

Le petit garçon insista : “Mais enfin, maman, c'est moi !”

The little boy insisted: “But mother, it’s me!”

S184 doi

stop écouter
Tō kē so ni-tig kēlē me so ni-et me qele kē, ēntēn e tig tō.

Lorsqu'à nouveau elle regarda derrière elle, elle put apercevoir enfin son fils.

When she looked behind her once again, she was finally able to glimpse her son.

S185 doi

stop écouter
Kē ni-gityak van me tō, ni-oytitin goy kē van qele gōh kē, ni-pōpōn kē, wo “Awē! Wō kōmyō yē ma-van me?”

Elle courut vers lui, le serra fort dans ses bras, le couvrit de baisers, et lui demanda “Ça alors ! Mais avec qui es-tu venu jusqu'ici ?”

She ran to him, and hugged him tight in her arms, covering him with kisses, and asked “Well I never! But with whom did you come all the way here?”

S186 doi

stop écouter
Tō tētē nonon e wo “Nēk at yak ba nēk et a~ hōw gēn, et hōw e: imam mino tig tō. Kamyō ma-van lok me so kamyō so lep lok nēk.”

“Lève la tête et regarde de ce côté”, dit l'enfant ; “c'est papa qui est là-bas. Lui et moi, nous sommes venus ici pour te ramener chez nous.”

“Lift your head and look to the side”, the child said, “that’s papa over there. He and I, we came to bring you back home with us.”

S187 doi

stop écouter
Ewo tō, kōyō van hōw me hiy imam nonon nen en / imam noytēl nen etō kē wo “Kōmyō ma-van lok me so kōmyō so lep lok no? Ba kōmyō at yak, ba et van ige gōh kēy ma-laklak veg no en, veg a so no me-qlen̄ tō en, bastō no mō-m̄ōl lok m- / kēy m-eksas lok no ba kēy malaklak tō so kēy so wuh no.”

Tous deux accoururent en direction du père, et elle leur dit : “Ainsi, vous êtes venus ici pour me ramener chez vous ? Pourtant, regardez là-bas, les gens d'ici sont en train de célébrer une grande fête dansante en mon honneur, parce qu'après tant d'années d'absence, je suis enfin revenue. Ils sont si heureux de me voir enfin décédée !”

They both ran in the direction of the father, and she said: “So you came all this way to bring me home? But look over there, the people from here are having a big dance party in my honour, because after so many years away, I’ve finally come back. They are so happy to see that I am finally dead!”

S188 doi

stop écouter
Tō kōyō wo “Ba kamyō van me agōh so lep lok nēk! So ēntēl so m̄ōl lok a~ taval mayam.”

“Peu importe”, répondirent-ils, “nous nous sommes venus ici pour te ramener, pour que tous les trois nous puissions retourner dans l'autre monde !”

“Alright”, they answered, “but we came all the way here to bring you home, so that the three of us could return to the other world!”

S189 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an wo “Alē, itōk, itōk!”

Romanmangan finit par céder “Bon, d'accord, d'accord.”

Romanmangan finally gave in: “Okay, fine, fine.”

S190 doi

stop écouter
Tō wa kēytēl tigtig kaka nen so kēytēl so hēw tēqēl lok me wah, kē ni-vap van hiy na-tm̄an nonon e wo “Inēk e tig dēyē qōtō kamyō. Nok van tēy bah tētē nondō gōh, van tēy hag hiy tita mino n-et te mun bah kē en.”

Mais alors qu'ils discutaient ainsi, et s'apprêtaient enfin à redescendre, elle s'adressa à son mari: “Toi, attends-nous ici un instant; je conduis notre fils là-bas, pour qu'il fasse la connaissance de ma maman !”

But as they were discussing, and were about to go down again at last, she said to her husband: “You, wait for us here a moment; I am going to take our son over there to introduce him to my mother!”

S191 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an en ni-lep tētē noyō nen e tō, ni-vanvan hag me l-ēm̄ nonon tita nonon en, ni-vap van hiy kē wo “Tita, nēk at yak ba nēk et me nētm̄ey gōh kē e, kōyō imam nonon ma-van me a taval mayam. Kōyō van me so lep lok no.”

Romanmangan prit donc son enfant par la main, et le conduisit jusqu'à la hutte de sa propre mère. Là, elle fit les présentations : “Maman, regarde qui je t'ai amené : tu vois cet enfant, eh bien lui et son père, ils sont venus jusqu'ici depuis l'autre monde ! Ils sont venus me chercher.”

So Romanmangan took her child by the hand and brought him to her own mother’s hut. There she made the introductions: “Look whom I’ve brought you, mother: you see this child? Well he and his father, they came all the way here from the other world! They came to fetch me.”

S192 doi

stop écouter
Tō bōbō nonon wo “Itōk.” Nēk hatig / Bōbō nan ni-hatig van en, ni-sil maymay goy kē van tō ni-pōpōn bah kē nen e tō kē wo “Kōmyō ta-van vēh ēgēn.”

“C'est bien”, dit la grand'mère. Elle prit son petit-fils dans ses bras, le couvrit de baisers, et enfin les laissa partir : “Allez, vous pouvez y aller maintenant.”

“That’s good”, said the grandmother. She hugged her grandson and covered him with kisses, before finally letting them leave: “Right, you can go now.”

S193 doi

stop écouter
Tō wa kōyō hatig so kalō den na-mteēm̄ so van wah ~ bōbō non / tita non Romanman̄an en ni-vap van hiy kē wo “Atmōyō dēyē qōtō tusu!” Tō kē wo “M-akteg, tita?”

Mais au moment où ils allaient franchir le pas de sa porte, la grand'mère interpella Romanmangan : “Attendez une seconde, tous les deux ! — Qu'est-ce qu'il y a, maman ?”

But just as they were about to step across the threshold, the grandmother called to Romanmangan: “Wait a second, you two! — What is it, mother?”

S194 doi

stop écouter
Ba tō kē wo “Amyō tan̄ van nōk, ba lep hiy no-boyboy vitwag gēn, na-n̄ey nagamōyō. Kōmyō wo so ma-van hōw e, ba kōmyō ak ne-gengen nagamōyō aē.”

“Cherchez donc dans ce coin”, dit-elle, “vous y trouverez un grand panier d'amandes. Elles sont pour vous, prenez-les. Comme ça, au cours de votre voyage, vous pourrez en manger autant que vous voudrez.”

“Go look in the corner there”, she said, “you’ll find a big basket of almonds. They’re for you, take them. That way, you can eat as many as you like during your trip.”

S195 doi

stop écouter
Tō Romanman̄an ni-tan̄ van lelo boyboy ne / boyboy a na-n̄ey alon, tō ni-lep. Lep nen etō kōyō van ēgēn.

Romanmangan avance sa main dans le coin, trouve en effet un panier rempli d'amandes, et le saisit. Et puis tous les deux reprennent leur route.

Romanmangan groped around in the corner, found the basket full of almonds, and grasped it. Then the two of them went on their way.

S196 doi

stop écouter
Kōyō van veteg magtō nonon e tō kōyō van lok me hiy imam noyō.

Ils quittent la grand'mère, et vont rejoindre le père.

They left the grandmother, and went to join the father.

S197 doi

stop écouter
Tō, van me tō tig hōw a vētmahē a~ kōyō ma-van tō me aē en.

Finalement, ils retrouvent l'issue par laquelle le père et son fils étaient arrivés.

Finally, they found the opening through which the father and son had arrived.

S198 doi

stop écouter
Tō kē wo “Sōlō, ma-bah ēgēn: intēl hēw tēqēl ēagōh!”

“Parfait”, s'exclament-ils, “maintenant c'est le moment de redescendre.”

“Perfect”, they exclaimed, “now it’s time to go back down.”

S199 doi

stop écouter
Tō wa imam noyō ni-hēw tēqēl hōw lo-boyboy, tō vag-tiwag.

Le père est le premier à s'installer dans la nacelle.

The father was the first to get into the basket.

S200 doi

stop écouter
Tō vag-yōnegi, tētē nonoyō, ni-hēw hōw.

Juste après lui, c'est l'enfant qui s'y installe.

Just after him, the child seated himself.

S201 doi

stop écouter
Wele magtō a hōw antan e kē ma-vap so: “No so mo-yon̄teg qiyig so vag-tēl en, no n-ēglal so vag-tēlnegi a~ tita nonmōyō en”.

Or, la vieille femme en bas avait été formelle : “Quand je sentirai un troisième poids, je saurai parfaitement qu'il s'agit de votre maman.”

Now, the old woman had been clear: “When I feel a third weight, I will know it’s your mother.”

S202 doi

stop écouter
Tō wa imam nonon tiwag mi / mete ēntēn mē-hēw hōw a lo-boyboy, ba Romanman̄an tig leptō hag alge en.

Et en effet, le père et son fils étaient tous deux descendus dans la nacelle, il ne restait plus là-haut que Romanmangan.

And in effect, once the father and the son had both gotten into the basket, the only one left was Romanmangan.

S203 doi

stop écouter
Tō wa kē et-hēw te hōw, kē ni-mōk veteg hōw no-boyboy n̄ey nen hōw lo-boyboy.

Pourtant, celle-ci ne descendit pas immédiatement : elle voulut d'abord placer dans la nacelle le gros panier d'amandes.

However, she didn’t get in straight away: first she wanted to put in the big basket of almonds.

S204 doi

stop écouter
Tō a~ magtō kē ni-yon̄teg so “Oo, mal hēw hōw lo-boyboy a vag-tēl.”

Mais à l'autre bout de la corde, la vieille femme se disait déjà : “Parfait, cela fait trois, le compte est bon.”

But at the other end of the rope, the old woman was already saying to herself: “Perfect, that makes three, they’re all there.”

S205 doi

stop écouter
Tō a magtō e ni-tit hiy tekel gayga nen e tō, kōyō hēw tēqēl lok me ēgēn.

Aussitôt la vieille se mit à donner des coups secs sur la corde pour la faire descendre.

She immediately started pulling the rope in short jerks to make it come down.

S206 doi

stop écouter
Kōyō hēw tēqēl lok me, Romanman̄an mi-tig lap a taval mayam ēgēn. Kē tateh mi kōyō a kōyō vanvan tēqēl lok se me en.

Du coup, seuls le père et le fils purent redescendre, tandis que Romanmangan restait coincée dans l'autre monde. Elle n'était pas avec eux lors de leur voyage de retour !

So only the father and the son were able to come back down, Romanmangan was stuck in the other world. She wasn’t with them on the return journey!

S207 doi

stop écouter
Tō kē wo / kē ni-haghag yon̄yon̄teg a qeso na-ln̄e ten̄ten̄ ni-yoyoy me; wo “No mo-yon̄teg lo-boyboy a no ma-vap tō van hiy kōyō a so vētēlnegi so tita noyō e, ba ~ na-ln̄e ten̄ten̄ yoyoy me nōk en aa, so m-akteg? Ba no mo-yon̄teg kē so kēytēl bul tēl. Ba na-ln̄e ten̄ten̄ hēw vatag me anen.”

Déjà la vieille entendait cris et sanglots : “Je leur avais pourtant dit”, s'étonna-t-elle, “que dès que je sentirai un troisième poids dans la nacelle, je saurai qu'il s'agit de leur mère. Alors, pourquoi ces pleurs qui viennent jusqu'à moi ? Je suis persuadée qu'ils sont bel et bien trois, je ne comprends pas la raison de ces pleurs !”

Suddenly the old woman heard cries and sobs: “But I did tell them” she mused, “that as soon as I felt a third weight in the basket, I would know it was their mother. So why are those sobs coming down to me? There must be three of them, I don’t understand the reason for this crying!”

S208 doi

stop écouter
Tō qeso kē ma-hag day qele anen. Ma-van i van i van en, tō kōyō me-ten̄ i ten̄ e, ten̄ tēqēl me hiy kē nen e tō qeso van lok me taval mayam kē etō, van dēn̄ me a magtō e wo / magtō vēhge van wo “Qele ave?”

Elle attendait, sans trop comprendre. Au bout d'un certain temps, les sanglots se firent plus proches : c'était les deux hommes qui terminaient leur descente depuis l'autre monde. Dès qu'ils arrivèrent, la vieille femme leur demanda : “Alors ?”

She waited, without really understanding. After some time, the sound of sobbing came closer: it was the two men who were coming to the end of their descent from the other world. As soon as they had arrived, the old woman asked them: “So?”

S209 doi

stop écouter
Tō kē wo “Óòó, ne-mgaysēn, nēk a mo-yon̄teg a so vag-tēl e, vag-tēlnegi no-boyboy n̄ey, hag tō agōh!”

“Aïe aïe aïe”, fit le père, “quel malheur ! Le troisième poids que tu as senti, ce n'était qu'un gros panier d'amandes, regarde !”

“Oh oh oh” went the father, “what misery! The third weight you felt was nothing but a big basket of almonds, look!”

S210 doi

stop écouter
Tō kē wo “Ba ne-mgaysēn, kōmyō t-etsas lok se vēhte kē ēgēn. Ma-bah ēgēn. Ma-bah hōw anen.”

“Oh !” répondit-elle, “mes pauvres amis, je suis désolée ! Maintenant c'est trop tard, plus jamais vous ne pourrez la revoir. Plus jamais ! C'est fini !”

“Oh!” she replied, “my poor friends, I am so sorry! Now it’s too late, never again will you be able to see her. Never again! This is the end!”

S211 doi

stop écouter
Tō ni-bah.

C'est fini.

It’s the end.

S212 doi

stop écouter
Tō na-vap t-am̄ag nan ni-baheg hōw agōh.

Et c'est ainsi que se termine cette histoire d'autrefois.

And that’s the end of the story from the old days.